Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta Uljanik

NN 131/2010 (24.11.2010.), Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta Uljanik

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3414

Na temelju članka 80. stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. studenoga 2010. godine donijela

ODLUKU

O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – BRODOGRADILIŠTA ULJANIK

I.

Na temelju prijave, a u skladu sa člankom 65. Zakona o morskim lukama (»Narodne novine«, br. 108/95, 6/96, 137/99 i 97/2000), Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) prihvaća prijavu društva Uljanik d.d., Pula (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), te daje Ovlašteniku koncesije ovlaštenje za gospodarsko korištenje postojeće i izgrađene luke posebne namjene – Brodogradilišta Uljanik.

Ovlaštenik koncesije obvezuje se da pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na gospodarsko korištenje koristi isključivo za obavljanje djelatnosti gradnje i remonta plovnih objekata, te za obavljanje drugih djelatnosti za koje je registriran, a u vezi su s obavljanjem osnovne djelatnosti za koju je luka namijenjena.

II.

Pomorsko dobro – lučko područje koje je predmet ove Odluke u svrhu gospodarskog korištenja postojeće i izgrađene luke posebne namjene – Brodogradilišta Uljanik, koje je značajno za Republiku Hrvatsku, na dijelu k.o. Pula, na području Grada Pule, obuhvaća čestice zgrada zemljišnoknjižnih oznaka: 637/1, 634/1 (dio), 634/7, 634/5, 634/8, 3141, 634/10, 634/11, 635/17, 635/2, 635/16, 635/12, 635/10, 635/9, 635/15, 635/1, 635/14, 635/7, 635/8, 635/3, 635/4, 635/5 i 635/6, te dio morskog prostora.

III.

Kopneni i morski dio područja koje se daje u koncesiju obilježen je poligonom točaka izraženih u metrima u Gauss-Krügerovoj projekciji kako slijedi:

Kopneni prostor

Y

X

1 = A

5 408 074.73

4 969 496.57

2

5 408 076.66

4 969 485.00

3

5 408 067.21

4 969 483.04

4

5 408 091.19

4 969 351.22

5

5 408 191.21

4 969 370.90

6

5 408 191.41

4 969 370.00

7

5 408 187.85

4 969 388.63

8

5 408 186.65

4 969 394.92

9

5 408 185.19

4 969 402.63

10

5 408 193.48

4 969 404.11

11

5 408 224.93

4 969 409.60

12

5 408 226.98

4 969 409.90

13

5 408 245.94

4 969 409.60

14

5 408 249.96

4 969 388.25

15

5 408 251.13

4 969 382.12

16

5 408 251.29

4 969 381.22

17

5 408 363.71

4 969 402.21

18

5 408 453.67

4 969 364.18

19

5 408 455.37

4 969 380.34

20

5 408 455.07

4 969 390.99

21

5 408 497.58

4 969 437.95

22

5 408 485.36

4 969 458.81

23

5 408 519.20

4 969 465.50

24

5 408 530.62

4 969 470.56

25

5 408 534.13

4 969 466.00

26

5 408 546.87

4 969 469.28

27

5 408562.92

4 969 469.85

28

5 408 562.14

4 969 476.64

29

5 408 570.09

4 969 502.98

30

5 408 596.61

4 969 532.86

31

5 408 598.34

4 969 531.36

32

5 408 694.96

4 969 641.62

33

5 408 712.18

4 969 626.17

34

5 408 708.52

4 969 622.02

35

5 408 711.57

4 969 619.38

36

5 408 713.80

4 969 621.92

37

5 408 742.68

4 969 596.35

38

5 408 742.92

4 969 596.62

39

5 408 782.27

4 969 562.81

40

5 408 782.17

4 969 562.69

41

5 408 794.50

4 969 551.84

42

5 408 794.59

4 969 551.95

43

5 408 818.70

4 969 530.78

44

5 408 796.39

4 969 503.64

45

5 408 808.81

4 969 493.40

46

5 409 039.19

4 969 774.63

47

5 409 026.03

4 969 785.49

48

5 409 020.78

4 969 779.06

49

5 409 010.79

4 969 787.17

50

5 409 027.34

4 969 807.61

51

5 409 028.45

4 969 806.70

52

5 409 050.06

4 969 832.73

53

5 409 060.09

4 969 824.42

54

5 409 070.25

4 969 836.61

55

5 408 864.62

4 970 012.29

56

5 408 816.74

4 970 121.68

57

5 408 814.39

4 970 130.49

58

5 408 812.83

4 970 139.51

59

5 408 811.87

4 970 148.68

60

5 408 811.60

4 970 157.74

61

5 408 814.79

4 970 227.13

62

5 408 816.54

4 970 235.57

63

5 408 819.13

4 970 244.28

64

5 408 832.32

4 970 276.94

65

5 408 826.00

4 970 284.73

66

5 408 828.88

4 970 286.69

67

5 408 824.73

4 970 294.13

68

5 408 821.59

4 970 304.26

69

5 408 818.32

4 970 303.47

70=N

5 408 816.43

4 970 313.02

Morski prostor

Y

X

A = 1

5 408 074.73

4 969 496.57

B

5 408 107.60

4 969 542.20

C

5 408 075.40

4 969 709.30

D

5 408 511.09

4 969 792.84

E

5 408 659.15

4 970 161.73

F

5 408 176.49

4 970 355.46

G

5 408 184.28

4 970 480.55

H

5 408 293.28

4 970 763.49

I

5 408 724.03

4 970 891.97

J

5 408 654.53

4 970 496.06

K

5 408 681.12

4 970 405.41

L

5 408 638.16

4 970 392.80

M

5 408 818.74

4 970 322.85

N=70

5 408 816.43

4 970 313.02

a sve na način kako je prikazano i označeno na grafičkoj podlozi – snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1:1500, koja čini prilog 1. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

IV.

Površina pomorskog dobra – lučkog područja koje se daje u koncesiju ukupno iznosi 666.871 metar kvadratni, od čega je 326.471 metar kvadratni kopneni prostor, a 340.400 metara kvadratnih morski akvatorij.

V.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 30 (trideset) godina računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

VI.

Koncesija se daje u svrhu gospodarskog korištenja postojeće i izgrađene luke posebne namjene – Brodogradilišta Uljanik.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobije na gospodarsko korištenje, koristi isključivo za svoje posebne potrebe, odnosno da koristi zemljište – pomorsko dobro i sve objekte podgradnje i nadgradnje navedene u popisu objekata podgradnje i nadgradnje, koji čini prilog 2. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«, za obavljanje djelatnosti za koje je registriran.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti luku i uložiti u luku u skladu sa Studijom gospodarske opravdanosti koja je priložena uz zahtjev za ishođenje koncesije i koja čini prilog 3. ove Odluke, a ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

VII.

Ovlaštenik koncesije je dužan gospodarski koristiti postojeću i izgrađenu luku u skladu s hrvatskim zakonima i podzakonskim aktima, te je dužan za svaku eventualnu gradnju ili rekonstrukciju na lučkom području u redovnoj proceduri ishoditi suglasnost Davatelja koncesije, te lokacijsku i građevinsku dozvolu.

Ovlaštenik koncesije se ovlašćuje, protekom roka od 60 dana od dana zaključenja ugovora o koncesiji iz točke IX. ove Odluke, zaključiti ugovore o potkoncesiji s vezanim društvima koja posluju u luci i iste dostaviti Davatelju koncesije.

VIII.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u točki I. ove Odluke, Ovlaštenik koncesije obvezuje se da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada koju Ovlaštenik koncesije plaća za korištenje pomorskog dobra sastoji se iz dva dijela:

a) stalni dio u iznosu od 3,00 kuna po metru kvadratnom zauzete površine godišnje;

b) promjenjivi dio naknade u iznosu od 1% od godišnjeg prihoda.

Navedena naknada plaća se na sljedeći način:

– stalni dio naknade plaća se od trenutka zaključivanja ugovora o koncesiji u roku od 45 dana; uvijek za tekuću godinu unaprijed do 15. travnja u tekućoj godini, a za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija ističe, razmjerno preostalim mjesecima korištenja;

– promjenjivi dio naknade plaća se unatrag i to u dva dijela:

do 30. rujna za prvo polugodište tekuće godine;

do 30. travnja za drugo polugodište protekle godine.

IX.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da, zaključi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke I. ove Odluke, u roku od 45 dana, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije, posebice u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, te održavanje i osiguranje luke i na prava i obveze vezanih društava.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku 45 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše ugovor o koncesiji pomorskog dobra, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/10-02/09
Urbroj: 5030116-10-1
Zagreb, 19. studenoga 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.