Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 131/2010 (24.11.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

3417

Na osnovi članka 131. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 158/09. i 71/10.) i članka 26. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09. i 33/10.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 15. sjednici održanoj 11. studenoga 2010. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 67/09., 116//09., 4/10., 13/10. i 88/10.) u članku 24. stavku 1. riječ: »stomatologa« zamjenjuje se riječima: »dentalne medicine«.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4. i 5., koji glase:

»Izabrani doktor iz stavka 1. kao i ugovorni doktor iz stavka 2. ovog članka nakon pružene zdravstvene zaštite mogu osiguranoj osobi izdati povijest bolesti na tiskanici Povijest bolesti iz ordinacije PZZ-a, koju ovjeravaju svojim potpisom i pečatom ordinacije.

Osigurana osoba obvezna je ovjerenu tiskanica Povijesti bolesti iz stavka 3. ovog članka sačuvati do ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja navedenih na Povijesti bolesti. U određenim izvanrednim situacijama utvrđenim ovim Pravilnikom kao drugim općim aktima Zavoda, osigurana osoba može uz predočenje ovjerene tiskanice Povijesti bolesti ostvariti pravo na pojedine vidove zdravstvene zaštite (lijekove propisane na e-recept u ljekarni, primarnu laboratorijsku dijagnostiku propisanu na e-uputnicu za primarnu laboratorijsku dijagnostiku), na način i po postupku utvrđenom provedbenim naputkom Zavoda.

Tiskanica Povijesti bolesti iz ordinacije PZZ-a iz stavka 3. ovog članka mora sadržavati podatke o: doktoru primarne zdravstvene zaštite i ordinaciji, osiguranoj osobi, utvrđenom zdravstvenom stanju na dan izdavanja povijesti bolesti i ordiniranoj terapiji.«

Članak 2.

U članku 33.a Tiskanica uputnice za primarni laboratorij iz stavka 2. mijenja se i tiskana je uz ovaj Pravilnik.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»U slučaju kada, na osnovi e-uputnice za primarni laboratorij zbog nemogućnosti uspostave komunikacijske veze sa Centralnim informacijskim sustavom Republike Hrvatske (CEZIH), nije privremeno moguće provesti postupak po e-uputnici, postupa se na način propisan provedbenim naputkom Zavoda, pod uvjetom da osigurana osoba može prilikom korištenja laboratorijskih usluga ovlaštenoj osobi u laboratoriju predočiti ovjerenu tiskanicu Povijesti bolesti iz ordinacije PZZ-a, čiji sadržaj je propisan člankom 24. ovog Pravilnika.«

Članak 3.

U članku 35. u stavku 1. riječ: »internih« zamjenjuje se riječju: » specijalističkih«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ako se tražena specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita ne može provesti u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi iz stavka 1. ovog članka osiguranoj osobi će se na osnovi specijalističke uputnice iz stavka 1. ovog članka dogovoriti specijalističko-konzilijarna obrada u drugoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi (suradnoj ustanovi) koja ima ugovorenu traženu djelatnost.«

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. riječ: »internih« zamjenjuje se riječju: »specijalističkih«, a iza brojke: »1.« dodaju se riječi: »i 2.«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/10-01/196

Urbroj: 338-01-01-10-1

Zagreb, 11. studenoga 2010.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.