Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o propisivanju i izdavanju lijekova na recept

NN 131/2010 (24.11.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o propisivanju i izdavanju lijekova na recept

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

3418

Na osnovi članka 131. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 158/09. i 71/10.) i članka 26. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09. i 33/10.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 15. sjednici održanoj 11. studenoga 2010. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROPISIVANJU I IZDAVANJU LIJEKOVA NA RECEPT

Članak 1.

U Pravilniku o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (»Narodne novine« broj 17/09., 46//09., 4/10., 13/10. i 110/10.) članku 3. stavku 1. riječ: »stomatologije« zamjenjuje se riječima: »dentalne medicine«.

Članak 2.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Ljekarnik ima pravo izdati na recept iz članka 5. kao i na e-recept iz članka 5a ovog Pravilnika samo onaj lijek koji je propisan na receptu i pod uvjetom da je propisan u skladu s odredbama Zakona, Zakona o lijekovima, Pravilnika o načinu razvrstavanja lijekova, te propisivanju i izdavanju lijekova, ovog Pravilnika i drugih općih akata Zavoda.

U slučaju kada je lijek propisan na e-recept, a zbog nemogućnosti uspostave komunikacijske veze sa Centralnim informacijskim sustavom Republike Hrvatske (CEZIH), nije privremeno moguće provesti postupak po e-receptu, ljekarnik postupa na način propisan provedbenim naputkom Zavoda, pod uvjetom da osigurana osoba može ljekarniku predočiti ovjerenu tiskanicu Povijesti bolesti iz ordinacije PZZ-a, čiji sadržaj je propisan općim aktom Zavoda.«

Članak 3.

Iza članaka 15. dodaje se novi članak 15.a koji glasi:

»Članak 15.a

Ako na receptu nije drukčije propisano, na recept se može izdati najviše jedno originalno pakiranje lijeka najmanje jačine.

Ako ljekarna nema propisanog lijeka, obvezna ga je na zahtjev osigurane osobe pribaviti najkasnije u roku od 3 dana ili njegovo izdavanje osiguranoj osobi osigurati u drugoj ljekarni.

Lijek propisan na ponovljivi recept osiguranoj osobi se izdaje u istoj ljekarni, osim u slučaju lijeka propisanog na e-recept koji osiguranoj osobi može biti izdan u bilo kojoj ugovornoj ljekarni.

Iznimno od članka 15. stavka 1. ovog Pravilnika i stavka 2. ovog članka, ako ljekarna kod prvog izdavanja ili kod ponovnog izdavanja lijeka koji je propisan na ponovljivi recept nema propisani lijek zbog njegove nestašice na tržištu Republike Hrvatske, ljekarnik ima pravo, bez prethodnog dogovora s doktorom koji je lijek propisao, izdati osiguranoj osobi istovrsni lijek iste ili niže cijene s liste lijekova, a pod uvjetom da doktor koji je lijek propisao nije na recept naznačio da se lijek ne zamjenjuje, te da se osigurana osoba suglasila sa zamjenom lijeka.

Zamjenu lijeka u slučaju iz stavka 4. ovog članka ljekarnik je obvezan naznačiti na recept kod prvog izdavanja lijeka, odnosno u elektronski zapis kod ponovljenog izdavanja lijeka propisanog na ponovljivi recept.

Ako osigurana osoba ne pristane na istovrsni lijek, ljekarnik će kod prvog izdavanja lijeka vratiti recept i uputiti je doktoru koji je lijek propisao radi propisivanja drugog lijeka, odnosno kod lijeka propisanog na e-receptu uputit će osiguranu osobu doktoru koji je propisao e-recept. Ako osigurana osoba ne pristane na istovrsni lijek kod ponovljenog zahtjeva za izdavanjem lijeka propisanog na ponovljivi recept, ljekarnik će zaključiti izdavanje lijeka u elektronskom zapisu, te osiguranu osobu uputiti doktoru koji je izdao ponovljivi recept radi propisivanja drugog lijeka.

Ako izabrani doktor pored oznake »repetatur« ili »ponoviti« ne navede broj ponavljanja, izdavanje lijeka se može ponoviti još samo jedanput.

Ako izabrani doktor koji propisuje lijek na ponovljivi recept uz oznaku »repetatur« ili »ponoviti« navede veći broj ponavljanja prema kojima bi se kod izdavanje lijeka izdala količina lijeka koja je veća od propisane u skladu s člankom 12. stavkom 4. ovog Pravilnika, ljekarnik može umanjiti broj ponavljanja izdavanja lijeka. Ljekarnik je umanjenje broja ponavljanja obvezan kod prvog izdavanja lijeka zabilježiti na tiskanici recepta i u elektronskom zapisu.

Ako izabrani doktor na ponovljivi recept propiše lijek za liječenje akutne bolesti, te lijekove utvrđene u članku 12. stavku 6. ovog Pravilnika, ljekarnik može prvi puta izdati propisanu količinu lijeka, te zaključiti ponovljeno izdavanje lijeka što obvezno naznačuje na tiskanici recepta, odnosno e-recept u tehničko-programskom obrascu zapisivanja sadržaja u elektroničkom obliku.«

Članak 4.

U članku 16. iza broja 5. dodaju se riječi: »odnosno na e-recept iz članka 5a«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/10-01/224

Urbroj: 338-01-01-10-1

Zagreb, 11. studenoga 2010.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.