Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Limskom zaljevu

NN 133/2010 (1.12.2010.), Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Limskom zaljevu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3455

Na temelju članka 17. stavka 1. a u vezi s člankom 19. stavkom 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009) i članka 18. stavaka 1. i 2. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 125/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. studenoga 2010. godine donijela

OBAVIJEST

O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA U LIMSKOM ZALJEVU

I.

Koncesija se daje na pomorskom dobru u svrhu postavljanja uzgajališta radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Limskom zaljevu, a sukladno lokacijskoj dozvoli: klasa: UP/I-350-05/10-01/19, urbroj: 2171-01-6-10-10, od 29. lipnja 2010. godine, izdanoj od Upravnog odjela za izdavanje akata vezanih za gradnju u Istarskoj županiji.

II.

Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka određeno je poligonom točaka izraženih u Gauss-Krügerovoj projekciji kako slijedi:

Broj točke

Y

X

1

5399543,27

4999643,47

2

5400039,36

4999584,09

3

5400033,42

4999534,44

4

5399537,32

4999593,85

III.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 20 (dvadeset) godina računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

IV.

Ukupna površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju iznosi 24982 metara kvadratnih, a sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi koja čini Prilog 1 ove obavijesti i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

V.

Obvezni privitak ponudi:

1. dokaz o sposobnosti ponuditelja:

– izvadak iz sudskog registra trgovačkog društva ili obrtnica s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija;

– račun prihoda i gubitka za prošlu godinu (osim za novoosnovana društva i obrte);

– podatke o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2, osim za novoosnovana društva i obrte);

– izjavu da je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili ih je imao;

– izjavu da li je ponuditelju do sada oduzimana koncesija sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama;

2. ponuđeni iznos stalnog i promjenjivog dijela godišnje naknade za koncesiju, s time da početni iznos naknade za koncesiju sukladno članku 16.A.3.2. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 23/2004, 101/2004, 39/2006 i 63/2008) iznosi:

– 0.20 kuna po metru kvadratnom zauzete površine;

– 0.20% od prihoda;

3. studiju gospodarske opravdanosti, koja sadrži:

– postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija;

– plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije;

– iznos planirane investicije u zaštitu okoliša;

– iznos planirane ukupne investicije;

– izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti);

– procjenu rentabilnosti projekta (prihodi – rashodi);

– izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

– pismo namjere izdavatelja jamstva (banke) da će izdati jamstvo po dobivanju koncesije, koje jamstvo će biti bezuvjetno, »bez prigovora« i naplativo na prvi poziv, o davanju jamstva ponuditelja za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja, na iznos 15% planirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa;

4. idejno rješenje prema lokacijskoj dozvoli;

5. jamstvo za ozbiljnost ponude u vrijednosti od 2% od predviđene investicije u realizaciju projekta (bankovna garancija, bjanko mjenica ili zadužnica).

VI.

Odabir najpovoljnije ponude obavit će se prema sljedećim kriterijima i načinu bodovanja

ponuđena visina stalnog dijela naknade za koncesiju

20%

ponuđena visina promjenjivog dijela naknade za koncesiju

20%

ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja prema studiji gospodarske opravdanosti

40%

iznos investicije u zaštitu okoliša (u okviru ukupnih investicija)

5%

Formule i način izračuna:

a) Koef. stal. konc. = 20% × ponuđeni iznos stalnog dijela naknade za koncesiju
                                   najviši ponuđeni iznos stal. dijela naknade za koncesiju

b) Koef. promjenj. konc. = 20% × ponuđeni iznos promjenjivog dijela naknade za koncesiju
                                         najviši ponuđeni iznos promjenjivog dijela naknade za koncesiju

c) Koef. ukupne investicije = 40% × ponuđeni iznos ukupne investicije
                                                najviši ponuđeni iznos investicije

d) Koef. investicije u zaštiti okoliša = 5% × ponuđeni iznos investicije u zaštiti okoliša
                                                        najviši ponuđeni iznos investic. u zaštiti okoliša

VII.

Rok za predaju ponuda je 30 dana od dana objavljivanja ove obavijesti u »Narodnim novinama«.

Ponude se dostavljaju na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, u zatvorenim omotnicama s naznakom »Za javno prikupljanje ponuda«, te s napomenom »ne otvarati«.

Javno otvaranje ponuda bit će četvrti dan po isteku roka za predaju ponuda s početkom u 11 sati. U slučaju da je navedeni dan neradni, otvaranje ponuda bit će prvi sljedeći radni dan.

VIII.

Postupak davanja koncesije započinje danom objave ove obavijesti u »Narodnim novinama«.

Postupak na temelju kojeg se donosi Odluka i daje koncesija najpovoljnijem ponuditelju u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Limskom zaljevu je javni postupak.

IX.

Ova obavijest objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/10-02/01
Urbroj: 5030116-10-5
Zagreb, 11. studenoga 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.