Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima

NN 133/2010 (1.12.2010.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3458

Na temelju članka 56. stavka 2. podstavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07) te članka 83. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBJEKTE U POSLOVANJU S HRANOM ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI SE ODOBRAVAJU POD POSEBNIM UVJETIMA

Članak 1.

U Pravilniku o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima (»Narodne novine«, broj 15/10) naslov iznad članka 3. mijenja se i glasi:

»Objekti u kojima se proizvode mljeveno meso, mesni pripravci i mesni proizvodi«

Članku 3. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Objekti u kojima se proizvode mesni proizvodi isključivo za potrebe maloprodajnog objekta istog subjekta u poslovanju s hranom a koji opskrbljuje krajnjeg potrošača moraju udovoljavati odredbama Pravilnika o higijeni hrane i Prilogu III. Odjeljku I. Poglavlju III. i V., te Odjeljku VI. Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla.

(3) Proizvodnja mesnih proizvoda iz stavka drugog ovoga članka ne obuhvaća proizvodnju trajnih konzervi, gotovih i polugotovih jela.«

Članak 2.

U naslovu iznad članka 4. iza riječi: »članka 3.« dodaju se riječi: »stavka 1.«

U članku 4. stavku 1. i 2. iza riječi: »članka 3.« dodaju se riječi: »stavka 1.«

Članak 3.

U naslovu iznad članka 11. iza riječi: »tržište« dodaju se riječi: »mliječnih proizvoda i«.

Članak 4.

U članku 12. stavku 2. alineji prvoj iza riječi: »ambalažu« briše se zarez i dodaju se riječi: »te svi mesni proizvodi,«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/158

Urbroj: 525-6-2-0263/10-1

Zagreb, 11. studenoga 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.