Popis pravnih osoba koje imaju ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova izrade procjene rizika u svrhu uvođenja genetski modificiranih organizama u okoliš

NN 133/2010 (1.12.2010.), Popis pravnih osoba koje imaju ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova izrade procjene rizika u svrhu uvođenja genetski modificiranih organizama u okoliš

MINISTARSTVO KULTURE

3463

Ministar kulture, na temelju članka 28. stavaka 4. i 5. Zakona o genetski modificiranim organizmima (»Narodne novine« br. 70/2005 i 137/2009), uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave za zdravstvo utvrdili su

POPIS

PRAVNIH OSOBA KOJE IMAJU OVLAŠTENJE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA IZRADE PROCJENE RIZIKA U SVRHU UVOĐENJA GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA U OKOLIŠ

I.

Pravne osoba koje imaju ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova izrade procjene rizika u svrhu uvođenja genetski modificiranih organizama u okoliš su:

NAZIV PRAVNE OSOBE

RJEŠENJE O
OVLAŠTENJU

DATUM ISTEKA OVLAŠTENJA

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska cesta 25, Zagreb

klasa: UP/I-612-07/10-33/0851, urbroj: 532-08-01-02/1-10-2 od 27. kolovoza 2010. godine

26. kolovoza 2015. godine

Institut »Ruđer Bošković«, Bijenička 54, Zagreb

klasa: UP/I-612-07/10-33/0852, urbroj: 532-08-01-02/1-10-2 od 27. kolovoza 2010. godine

26. kolovoza 2015. godine

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a, Zagreb

klasa: UP/I-612-07/10-33/0853, urbroj: 532-08-01-02/1-10-3 od 27. kolovoza 2010. godine

26. kolovoza 2015. godine

Hrvatski šumarski institut, Cvjetno naselje 41, Jastrebarsko

klasa: UP/I-612-07/10-33/0854, urbroj: 532-08-01-02/1-10-2 od 27. kolovoza 2010. godine

26. kolovoza 2015. godine

II.

Ovaj popis se primjenjuje od dana kada je utvrđen.

Klasa: 612-07/10-49/935
Urbroj: 532-08-01-02/4-10-1
Zagreb, 22. studenoga 2010.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.