Pravilnik o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine smanjenog sadržaja i sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza i obveznim prilozima toga plana

NN 135/2010 (6.12.2010.), Pravilnik o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine smanjenog sadržaja i sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza i obveznim prilozima toga plana

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3502

Na temelju članka 58. stavka 5. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/2007 i 38/2009), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O OPĆINAMA KOJE MOGU DONIJETI PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SMANJENOG SADRŽAJA I SADRŽAJU, MJERILIMA KARTOGRAFSKIH PRIKAZA I OBVEZNIM PRILOZIMA TOGA PLANA

Članak 1.

(1) Ovim se pravilnikom određuju općine koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine smanjenog sadržaja.

(2) Ovim se pravilnikom određuje sadržaj prostornog plana uređenja općine smanjenog sadržaja, mjerila kartografskih prikaza, te sadržaj obveznih priloga toga plana.

(3) U izradi prostornog plana iz stavka 1. ovoga članka na obvezne prostorne pokazatelje s planskim znakovima, standard elaborata i obrazac s podacima za ovjeru plana i po potrebi na druge elemente prostornog plana primjenjuju se odredbe i sastavni dijelovi odgovarajućeg Pravilnika.

Članak 2.

Prostorni plan uređenja općine smanjenog sadržaja mogu donijeti sljedeće općine:

ŽUPANIJA

OPĆINA

1.

ZAGREBAČKA

ORLE

2.

KRAPINSKO-ZAGORSKA

BUDINŠĆINA

HRAŠĆINA

MIHOVLJAN

ZAGORSKA SELA

3.

SISAČKO-MOSLAVAČKA

JASENOVAC

LIPOVLJANI

4.

KARLOVAČKA

BARILOVIĆI

BOSILJEVO

CETINGRAD

DRAGANIĆ

GENERALSKI STOL

KAMANJE

NETRETIĆ

RIBNIK

SABORSKO

ŽAKANJE

5.

VARAŽDINSKA

BERETINEC

VIDOVEC

6.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

DRNJE

ĐELEKOVAC

FERDINANDOVAC

GORNJA RIJEKA

HLEBINE

KALINOVAC

KOPRIVNIČKI BREGI

LEGRAD

NOVIGRAD PODRAVSKI

NOVO VIRJE

PETERANEC

RASINJA

SOKOLOVAC

SVETI PETAR OREHOVEC

VIRJE

7.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

BEREK

DEŽANOVAC

KAPELA

KONČANICA

NOVA RAČA

ROVIŠĆE

ŠANDROVAC

ŠTEFANJE

VELIKA TRNOVITICA

ZRINSKI TOPOLOVAC

8.

PRIMORSKO-GORANSKA

KLANA

9.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

CRNAC

ČAČINCI

ČAĐAVICA

GRADINA

MIKLEUŠ

NOVA BUKOVICA

SOPJE

VOĆIN

ZDENCI

10.

POŽEŠKO-SLAVONSKA

BRESTOVAC

ČAGLIN

JAKŠIĆ

KAPTOL

11.

BRODSKO-POSAVSKA

GORNJI BOGIĆEVCI

VRBJE

12.

ZADARSKA

GRAČAC

13.

OSJEČKO-BARANJSKA

ČEPIN

DARDA

DRENJE

ERNESTINOVO

GORJANI

JAGODNJAK

KOŠKA

MOSLAVINA PODRAVSKA

PODGORAČ

PUNITOVCI

SATNICA ĐAKOVAČKA

STRIZIVOJNA

TRNAVA

VIŠKOVCI

VLADISLAVCI

VUKA

14.

ŠIBENSKO-KNINSKA

CIVLJANE

ERVENIK

KISTANJE

PROMINA

15.

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

ANDRIJAŠEVCI

CERNA

GUNJA

JARMINA

LOVAS

PRIVLAKA

TRPINJA

VOĐINCI

16.

SPLITSKO-DALMATINSKA

CISTA PROVO

DICMO

HRVACE

LEĆEVICA

LOKVIČIĆI

LOVREČ

OTOK

PODBABLJE

PRGOMET

PRIMORSKI DOLAC

PROLOŽAC

RUNOVIĆI

ŠESTANOVAC

ZAGVOZD

ZMIJAVCI

17.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

KULA NORINSKA

POJEZERJE

ZAŽABLJE

18.

MEĐIMURSKA

OREHOVICA

SELNICA

SVETI MARTIN NA MURI

Članak 3.

Prostorni plan uređenja općine smanjenog sadržaja obvezno sadrži tekstualni i grafički dio te obvezne priloge toga plana.

Tekstualni dio – odredbe za provođenje

Članak 4.

Tekstualni dio – odredbe za provođenje prostornog plana uređenja općine smanjenog sadržaja određuje uvjete za razgraničenje namjene površina, te uvjete i mjere za provođenje toga plana i druge mjere prema sljedećem sadržaju:

I. Prostorna struktura plana

1. Uvjeti korištenja i namjene površina

1.1. Građevinska područja naselja i izdvojeni dijelovi građevinskih područja naselja

1.2. Izdvojena građevinska područja izvan naselja za gospodarske namjene (proizvodnja, ugostiteljstvo i turizam, sport, groblja)

1.3. Površine poljoprivredne namjene, šuma i šumskog zemljišta, voda (površinske, uključivo podzemne i priobalne vode, te vode teritorijalnog mora) te površine za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina)

1.4. Površine koridora/trasa, te površine pojedinačnih zahvata u prostoru prometnih, telekomunikacijskih, vodnih, energetskih i komunalnih građevina

1.5. Površine posebne namjene

1.6. Površine ostalih zemljišta

2. Gustoće stanovništva i stanovanja

3. Zahvati u prostoru od važnosti za Državu i županiju

4. Zahvati u prostoru od važnosti za općinu

5. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

5.1. Uređenje naselja i područja izvan naselja

5.2. Zaštita kulturno-povijesnih dobara i područja s vrijednim obilježjima krajobraza

5.3. Mjere i uvjeti zaštite prirode i ostalih prirodnih vrijednosti

5.4. Mjere zaštite okoliša (tlo, zrak, vode i more, buka i svjetlosno onečišćenje)

II. Mjere neposredne provedbe plana

6. Uvjeti građenja prema namjeni i vrsti građevina unutar građevinskih područja naselja i u postojećim izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja (građevine stambene, gospodarske i društvene, javne i druge namjene, te građevine prometne, telekomunikacijske, komunalne i druge infrastrukture)

7. Uvjeti za građenje izvan građevinskih područja (prometne, telekomunikacijske, vodne, energetske, komunalne i druge građevine)

8. Građevine čije građenje nije dopušteno u određenim prostornim cjelinama

III. Mjere posredne provedbe plana

9. Važeći provedbeni planovi koji ostaju na snazi (popis i obuhvat UPU-a i DPU-a)

10. Obuhvat i smjernice za izradu obveznih provedbenih planova (UPU i DPU prema ZPUG-u)

11. Obuhvat i smjernice za izradu provedbenih planova (UPU i DPU čija se izrada propisuje prostornim planom uređenja općine)

12. Uvjeti za provedbu urbanističko-arhitektonskih i arhitektonskih i natječaja

IV. Posebne mjere provedbe plana

13. Mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi od prirodnih i drugih nesreća, te ratnog djelovanja

14. Izrada prostorno-planske dokumentacije od utjecaja na provedbu plana

15. Ostale mjere

15.1. Područja na kojima se primjenjuju posebne razvojne mjere

15.2. Područja i lokaliteti za istraživanje i praćenje pojava i procesa u prostoru

V. Prioriteti uređenja prostora u svrhu postizanja ciljeva prostornog uređenja

Grafički dio – kartografski prikazi

Članak 5.

(1) Grafički dio prostornog plana uređenja općine smanjenog sadržaja sadrži sljedeće kartografske prikaze:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

– izvod iz prostornog plana županije u mjerilu 1:100.000

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

– izvod iz prostornog plana županije u mjerilu 1:100.000

3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

– izvod iz prostornog plana županije u mjerilu 1:100.000

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA u mjerilu 1:5000.

5. IZDVOJENA GRAĐEVINSKA PODRUČJA IZVAN NASELJA u mjerilu 1:5000.

(2) Kartografski prikazi br. 4 i br. 5 iz stavka 1. ovoga članka sadrže:

– granicu građevinskih područja

– obuhvate izrade provedbenih planova (UPU i DPU).

(3) U izradi grafičkog dijela prostornog plana iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe i sastavni dijelovi iz odgovarajućeg Pravilnika.

Obvezni prilozi prostornog plana

Članak 6.

(1) Obvezni prilozi prostornog plana uređenja općine smanjenog sadržaja sadržani su u posebnom elaboratu i odnose se na dokumentaciju kojom se obrazlažu prostorno-planska rješenja i dokazuje postupak i odnos s javnošću tijekom izrade i donošenja toga plana.

(2) Obvezni prilozi iz stavka 1. ovoga članka su:

1. Obrazloženje prostornog plana prema sadržaju iz članka 7. ovoga pravilnika

2. Stručne podloge, na kojima se temelje prostorno planska rješenja (popis s naznakom naručitelja, izrađivača, godine izrade)

3. Sektorski dokumenti i propisi koje je bilo potrebno poštivati u izradi prostornog plana (popis s naznakom naručitelja, izrađivača, godine izrade, objave u službenim glasilu te sažecima dijelova dokumenata, koji se odnose na sadržaj prostornog plana)

4. Zahtjevi i mišljenja iz članka 79. i članka 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (popis s naznakom nadležnog tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima određenih posebnim propisima da sudjeluju u postupku izrade i donošenja prostornog plana te preslike akata)

5. Izvješća o prethodnoj i javnoj raspravi prema sadržaju iz članka 92. Zakona o prostornom uređenju i gradnji

6. Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana (kronološki popis aktivnosti i preslike akata)

7. Sažetak za javnost prema sadržaju iz članka 8. ovoga pravilnika.

Obrazloženje prostornog plana

Članak 7.

Obrazloženje prostornog plana uređenja općine smanjenog sadržaja sadrži:

1. Polazišta prostornog razvoja

1.1. Demografska, gospodarska, društvena i okolišna polazišta razvoja područja općine

1.2. Obveze prostornog razvoja iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja te prostorni pokazatelji iz postojećih prostornih planova općine na temelju Izvješća o stanju u prostoru

2. Posebni ciljevi prostornog uređenja

2.1. Posebni ciljevi prostornog uređenja ovisno o stanju prostornog razvoja općine radi sprječavanja negativnih procesa i trendova, osobito u vezi sanacije degradiranih i onečišćenih područja, te razvoja područja od posebnog državnog interesa i obilježja

3. Plan prostornog uređenja

3.1. Osnova razvoja sustava naselja i razmještaj djelatnosti u naseljima, uključivo građevinska područja naselja i njihove izdvojene dijelove

3.2. Osnova korištenja i uređenja prostora izvan naselja razvojem gospodarskih djelatnosti i drugih aktivnosti (poljoprivreda, šumarstvo, vodno gospodarstvo, rudarstvo, gospodarstvo, rekreacija i dr.), uključivo izdvojena građevinska područja izvan naselja

3.3. Pokazatelji namjene površina

3.4. Bilanca izgrađenih i neizgrađenih površina građevinskih područja

3.5. Osnova razvoja i unaprjeđenja prometnog i drugih infrastrukturnih sustava lokalne razine te komunalne infrastrukture vezano uz razvoj naselja

3.6. Zaštita i očuvanje posebnosti i vrijednosti prostora i okoliša.

Sažetak za javnost prostornog plana

Članak 8.

(1) Sažetak za javnost prostornog plana uređenja općine smanjenog sadržaja sadrži osobito:

– posebne ciljeve prostornog uređenja općine

– sažeti prikaz obrazloženja prostornog plana iz članka 7 stavka 1 t. 3 ovoga pravilnika

– kartografski prikaz br. 1 u formatu A4 ili A3

– ostale kartografske prikaze u formatu A4 ili A3, ovisno o specifičnosti prostorno-planskih rješenja i njihovu utjecaju na stanje u prostoru.

(2) U izradi pokazatelja namjene površina i bilance izgrađenih i neizgrađenih površina građevinskih područja primjenjuju se obrasci iz odgovarajućeg Pravilnika.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Odluka o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja sa smanjenim sadržajem (»Narodne novine« br. 163/04) i Pravilnik o dopunama pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« br. 163/04).

Članak 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 350-01/10-04/3

Urbroj: 531-07-10-1

Zagreb, 29. studenoga 2010.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.