Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa

NN 135/2010 (6.12.2010.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3503

Na temelju članka 31. stavka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03, pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA OBUJMA GRAĐEVINE ZA OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (»Narodne novine«, broj 136/08) u članku 2. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Obujam spremnika za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja za obračun komunalnog doprinosa utvrđuje se u m³ (prostornim metrima) kao stvarna zapremina spremnika do visine jednog metra od gornje kote njegova dna.«.

Stavak 4. koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi:

»Obujam, odnosno površina građevine iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka izračunava se prema podacima (kotama) iz projektne dokumentacije na osnovi koje se donosi akt na temelju kojeg se može graditi građevina.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 363-01/10-03/5

Urbroj: 531-01-10-1

Zagreb, 12. studenoga 2010.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.