Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u financijskom planu Hrvatskih voda za 2010. godinu

NN 137/2010 (8.12.2010.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u financijskom planu Hrvatskih voda za 2010. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3520

Na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu (»Narodne novine«, br. 151/2009 i 103/2010), a u vezi s člankom 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. prosinca 2010. godine donijela

ODLUKU

O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U FINANCIJSKOM PLANU HRVATSKIH VODA ZA 2010. GODINU

I.

Vlada Republike Hrvatske preraspodjeljuje sredstva unutar Financijskog plana Hrvatskih voda za 2010. godinu (»Narodne novine«, br. 151/2009 i 103/2010).

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke preraspodijelit će se prema sljedećem rasporedu:

Šifra

Naziv

Plan 2010.

Povećanje

Smanjenje

Novi plan 2010.

01 HRVATSKE VODE

1.641.165.000

101.347.713

101.347.713

1.641.165.000

A1000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

126.485.000

500.000

6.000.000

120.985.000

311

Plaće

105.605.000

 

5.000.000

100.605.000

313

Doprinosi na plaće

18.600.000

 

1.000.000

17.600.000

343

Ostali financijski rashodi

2.280.000

500.000

 

2.780.000

K2000

OPREMANJE

6.800.000

3.000.000

0

9.800.000

422

Postrojenja i oprema

6.800.000

3.000.000

0

9.800.000

K2003

POSLOVNE ZGRADE

6.800.000

0

800.000

6.000.000

421

Građevinski objekti

6.800.000

 

800.000

6.000.000

A1004

REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA

733.507.000

47.100.000

5.000.000

775.607.000

323

Rashodi za usluge

728.507.000

47.100.000

 

775.607.000

381

Tekuće donacije

5.000.000

 

5.000.000

0

A1005

OBRANA OD POPLAVA

45.860.000

15.000.000

0

60.860.000

323

Rashodi za usluge

45.860.000

15.000.000

 

60.860.000

A1006

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

169.300.000

0

32.300.000

137.000.000

323

Rashodi za usluge

169.300.000

 

32.300.000

137.000.000

A1007

TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA

45.000.000

0

2.395.000

42.605.000

323

Rashodi za usluge

45.000.000

 

2.395.000

42.605.000

A1011

IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU

8.800.000

0

3.000.000

5.800.000

323

Rashodi za usluge

8.800.000

 

3.000.000

5.800.000

A1012

OSTALI IZVANREDNI IZDACI

11.640.000

5.150.000

5.150.000

11.640.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

11.640.000

0

5.150.000

6.490.000

343

Ostali financijski rashodi

0

5.150.000

0

5.150.000

K2004

KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA

88.900.000

4.025.000

23.825.000

69.100.000

363

Pomoći unutar opće države

2.200.000

4.025.000

 

6.225.000

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

86.700.000

 

23.825.000

62.875.000

K2006

ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐENJA

151.672.000

24.811.019

0

176.483.019

386

Kapitalne pomoći

151.672.000

24.811.019

0

176.483.019

K2007

EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA

112.230.000

0

20.150.000

92.080.000

386

Kapitalne pomoći

46.000.000

 

1.950.000

44.050.000

421

Građevinski objekti

66.230.000

 

18.200.000

48.030.000

K2010

ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL., OSNOVNA SREDSTVA I DR.)

13.400.000

1.000.000

0

14.400.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

13.400.000

1.000.000

 

14.400.000

K2011

PROJEKTI NAVODNJAVANJA

81.416.000

761.694

1.371.331

80.806.363

363

Pomoći unutar opće države

18.200.000

761.694

 

18.961.694

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

2.500.000

 

1.041.945

1.458.055

421

Građevinski objekti

58.457.000

 

168.764

58.288.236

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2.259.000

 

160.623

2.098.377

K2013

IPA I OSTALI PROJEKTI

39.355.000

0

1.356.382

37.998.618

386

Kapitalne pomoći

33.125.000

 

844.382

32.280.618

421

Građevinski objekti

6.230.000

0

512.000

5.718.000

III.

Ova Odluka je sastavni dio Financijskog plana Hrvatskih voda za 2010. godinu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 325-01/10-05/05

Urbroj: 5030120-10-5

Zagreb, 3. prosinca 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.