Odluka o proglašenju Perivoja sv. Jakova u Opatiji spomenikom parkovne arhitekture

NN 137/2010 (8.12.2010.), Odluka o proglašenju Perivoja sv. Jakova u Opatiji spomenikom parkovne arhitekture

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

3523

Na temelju članka 21. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 70/05 i 139/08), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), a po prethodno dobivenoj suglasnosti Ministarstva kulture (klasa: 612-07/08-27/08, urbroj: 532-08-01-4/1-10-6, od 26. studenog 2009. i klasa: 612-07/08-27/08, urbroj: 532-08/01-4/1-10-6, od 13. rujna 2010.), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici održanoj 18. studenoga 2010. godine, donijela je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU PERIVOJA SV. JAKOVA U OPATIJI SPOMENIKOM PARKOVNE ARHITEKTURE

Članak 1.

Perivoj sv. Jakova u Opatiji ukupne površine 4709 m2 proglašava se zaštićenim područjem u kategoriji spomenik parkovne arhitekture.

Površina zaštićenog spomenika parkovne arhitekture obuhvaća k.č. 836/1 i k.č. 824, a pripadajući Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Opatiji s ucrtanim granicama obuhvata zaštićenog područja sastavni je dio ove Odluke.

Neposrednu blizinu Perivoja sv. Jakova čine parcele i građevine koje graniče s Perivojem.

Članak 2.

Vrijednost perivoja proizlazi iz unikatnosti njegovih obilježja, kao jedinog opatijskog perivoja koji od osnivanja ima naglašenu funkciju javnog prostora. Odlikuje ga i reprezentativnost javnog lječilišnog perivoja, tipičnog za razdoblje potkraj 19. stoljeća kada se počinju osnivati klimatska lječilišta na istočnoj obali Jadrana.

Izvornost perivoja očuvana je većim dijelom u pogledu funkcije, oblika i površine, dok je izvorno oblikovanje Carla Shuberta, vođeno idejom zimskog lječilišnog perivoja izmijenjeno. Karakterizirala ga je perivojna kompozicija u kojoj su sudjelovali svi okolni objekti, mreža staza koja povezuje sve sadržaje i otvara vizure ka moru, bogato uređeni parteri ispred pročelja hotela te dominacija zimzelenog mediteranskog bilja s ovog područja kako bi se dočarala ugoda blage zime. To su vrijednosti perivoja čijoj obnovi treba težiti u daljnjem održavanju.

Perivoj je neposredno okruženje crkve sv. Jakova, izgrađene na mjestu nekadašnjeg benediktinskog samostana – najstarije građevine na priobalnom opatijskome području, što potvrđuje njegovo urbanističko značenje koje se očituje i u povezivanju sakralnog i profanog prostora; glavne cestovne kolne i pješačke komunikacije i morske obale, te središnjih i povijesnih hotelsko-ugostiteljskih sadržaja.

Članak 3.

Na zaštićeno područje Perivoja sv. Jakova primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti prirode i drugi propisi koji se odnose na zaštićene prirodne vrijednosti.

Na zaštićenom području i prostoru u njegovoj neposrednoj blizini koji čini sastavni dio zaštićenog područja nisu dopušteni zahvati ni radnje kojima bi se mogle promijeniti ili narušiti vrijednosti zbog kojih je zaštićen.

Članak 4.

Zaštićenim područjem Perivoja sv. Jakova upravlja Javna ustanova »Priroda«, županijska ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Primorsko-goranske županije.

Sredstva za upravljanje zaštićenim područjem osiguravaju se u Proračunu Primorsko-goranske županije te Proračunu Grada Opatije, a Izjava o osiguranim sredstvima sastavni je dio ove Odluke.

Članak 5.

Odluka o proglašenju dostavlja se nadležnom sudu radi zabilježbe u zemljišnim knjigama.

Članak 6.

Odluka o proglašenju dostavlja se Ministarstvu kulture radi upisa zaštićenog područja u Upisnik zaštićenih prirodnih vrijednosti.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-04/10-01/10

Urbroj: 2170/1-05-01/5-10-13

Rijeka, 18. studenoga 2010.

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.