Zakon o prestanku važenja Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu

NN 139/2010 (10.12.2010.), Zakon o prestanku važenja Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu

HRVATSKI SABOR

3534

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

Proglašavam Zakon o prestanku važenja Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. studenoga 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/137

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 26. studenoga 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

Članak 1.

Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine«, br. 85/06. i 67/08.) prestaje važiti.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

– Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine«, br. 130/06.),

– Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine«, br. 2/09.),

– Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine«, br. 2/09. i 118/09.),

– Opći uvjeti ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine«, br. 22/09.),

– Mreža ugovornih subjekata medicine rada (»Narodne novine«, br. 142/08.),

– Pravilnik o postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti (»Narodne novine«, br. 125/07., 4/08. i 66/10.),

– Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine«, br. 125/07. i 4/08.),

– Pravilnik o ovlastima i načinu obavljanja vanjskog nadzora kontrolora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine«, br. 70/10.).

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011.

Klasa: 500-01/10-01/06

Zagreb, 23. studenoga 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.