Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

NN 139/2010 (10.12.2010.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

HRVATSKI SABOR

3535

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. studenoga 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/135

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 26. studenoga 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08. i 71/10.) u članku 21. riječi: »Zakonu o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu« zamjenjuju se riječima: »Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju.«.

Članak 2.

U članku 33. stavku 1. i 2. riječ: »toksikologije« zamjenjuje se riječima: »toksikologije i antidopinga«.

Članak 3.

U članku 35. stavku 1. riječi: »Zakonom o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu,« brišu se.

Članak 4.

U članku 38. stavku 1. riječi: »Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu« zamjenjuju se riječju: »Zavod«.

U stavku 2. riječi: »Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu« zamjenjuju se riječima: »Zavoda i Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu«.

Članak 5.

U članku 41. stavku 4. riječi: »odnosno Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu« brišu se.

Članak 6.

Članak 80. mijenja se i glasi:

»Dom zdravlja na temelju odluke upravnog vijeća može poslovni prostor dati u zakup pravnim i fizičkim osobama za obavljanje zdravstvene djelatnosti u mreži javne zdravstvene službe, a na temelju odluke upravnog vijeća uz suglasnost osnivača može poslovni prostor dati u zakup pravnim i fizičkim osobama za obavljanje zdravstvene djelatnosti izvan mreže javne zdravstvene službe.

Dom zdravlja na temelju odluke upravnog vijeća uz suglasnost osnivača i ministra može poslovni prostor dati u zakup pravnim i fizičkim osobama za obavljanje nezdravstvene djelatnosti.«.

Članak 7.

U članku 98. stavku 2. riječ: »toksikologije« zamjenjuje se riječima: »toksikologije i antidopinga«.

U stavku 3. riječi: »Hrvatski zavod za toksikologiju« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 108. mijenja se i glasi: »Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping«.

U članku 108. stavku 1. iza podstavka 4. dodaju se podstavci 5., 6., 7. i 8. koji glase:

»– praćenje i provođenje međunarodnih konvencija protiv dopinga u športu u Republici Hrvatskoj,

– sustavno praćenje i koordiniranje akcija vladinih i nevladinih organizacija u borbi protiv dopinga u športu,

– predlaganje i provođenje mjera u borbi protiv dopinga u športu,

– primjenu kodeksa Svjetske antidoping agencije te pravila Hrvatskog olimpijskog odbora, Međunarodnog olimpijskog odbora, Svjetske antidoping agencije i međunarodnih športskih saveza.«.

U stavku 2. riječi: »Hrvatski zavod za toksikologiju« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping«.

Članak 9.

Iza članka 111. dodaje se članak 111.a koji glasi:

»Članak 111.a

Zdravstvene ustanove mogu osigurati mjere socijalne skrbi u skladu s propisima iz područja socijalne skrbi.«.

Članak 10.

U članku 125.b stavku 1. riječi: »odnosno Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu« brišu se.

Članak 11.

U članku 210. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Zavodi za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave danom početka rada preuzet će radnike koji obavljaju djelatnost hitne medicinske pomoći ili druge poslove u svrhu obavljanja ove djelatnosti u domovima zdravlja na području jedinica područne (regionalne) samouprave.

Uvjete, način korištenja i raspolaganja prostorom i opremom koja se koristi za obavljanje djelatnosti hitne medicinske pomoći te ostala prava i obveze koja proizlaze iz obavljanja djelatnosti hitne medicinske pomoći u domovima zdravlja na području jedinica područne (regionalne) samouprave, sporazumno će utvrditi zavodi za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave i domovi zdravlja jedinica područne (regionalne) samouprave uz suglasnost nadležnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave.«.

Članak 12.

U slučaju prestanka rada svih zdravstvenih radnika koji su obavljali ljekarničku djelatnost u jedinici zakupa doma zdravlja na temelju Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta (»Narodne novine«, br. 6/96., 29/97., 1/98., 45/99., 121/99., 112/00., 87/02., 150/02. i 7/03.) i Pravilnika o uvjetima i postupku za davanje u zakup dijelova domova zdravlja i ljekarničkih zdravstvenih ustanova (»Narodne novine«, br. 80/07.), ljekarničku djelatnost nastavlja obavljati dom zdravlja.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 1., 3., 4., 5. i 10. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2011.

Klasa: 500-01/10-01/04
Zagreb, 23. studenoga 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.