Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

NN 139/2010 (10.12.2010.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

HRVATSKI SABOR

3536

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. studenoga 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/136

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 26. studenoga 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 150/08., 94/09., 153/09. i 71/10.) u članku 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»U okviru prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja osiguravaju se i prava za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti koje obuhvaćaju i mjere za provođenje specifične zdravstvene zaštite radnika te dijagnostičke postupke kod sumnje na profesionalnu bolest sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i posebnim zakonima te pravilnicima donesenim na temelju tih zakona.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. točka 11. briše se.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Osiguranici iz stavka 1. točke 1. do 6., 8., i 18. ovoga članka obvezno se osiguravaju i za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., brojka: »4.« zamjenjuje se brojkom: »5.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 3.

Iza članka 13. dodaju se članci 13.a i 13.b koji glase:

»Članak 13.a

Na obvezno zdravstveno osiguranje prema ovom Zakonu za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti osim osiguranika iz članka 6. stavka 4. ovoga Zakona obvezno se osiguravaju:

1. učenici i studenti na redovitom školovanju prema propisima o redovitom školovanju u Republici Hrvatskoj za vrijeme praktične nastave, za vrijeme stručne prakse, stručnih putovanja, odnosno za vrijeme rada putem posrednika pri zapošljavanju učenika i studenata,

2. osobe na stručnom osposobljavanju ili prekvalifikaciji koje organizira Hrvatski zavod za zapošljavanje,

3. djeca sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom praktičnom radu u pravnoj osobi za osposobljavanje,

4. osobe koje pomažu redarstvenim službama u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti,

5. osobe koje sudjeluju u akcijama spašavanja ili u zaštiti i spašavanju u slučaju prirodnih i drugih nepogoda,

6. osobe koje na poziv državnih i drugih ovlaštenih tijela obavljaju dužnosti u interesu Republike Hrvatske,

7. športaši, treneri ili organizatori u sklopu organizirane amaterske športske aktivnosti,

8. osobe koje kao pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja ili ronioci obavljaju zadatke spašavanja života ili otklanjanja, odnosno sprječavanja opasnosti koje neposredno ugrožavaju život ili imovinu građana,

9. osobe koje kao članovi terenskih sastava sudjeluju u spašavanju i zdravstvenoj zaštiti u prirodnim i drugim nepogodama i nesrećama (poplave, potresi i sl.),

10. osobe na odsluženju vojnog roka, odnosno dragovoljnom služenju vojnog roka (ročnici) te pričuvnici za vrijeme obavljanja službe u Oružanim snagama Republike Hrvatske,

11. osobe koje sudjeluju u organiziranim javnim radovima u Republici Hrvatskoj,

12. osobe koje ispunjavaju obvezu sudjelovanja u civilnoj zaštiti ili obvezu sudjelovanja u službi motrenja i obavješćivanja,

13. osobe koje kao članovi operativnih sastava dobrovoljnih vatrogasnih organizacija obavljaju zadatke gašenja požara, zaštite i spašavanja u slučaju drugih nepogoda, osiguravanja mjesta gdje postoji požarna opasnost, educiranja građana u protupožarnoj zaštiti, a na javnim priredbama obavljaju zadatke u sklopu javnih nastupa i demonstracija s prikazom vježbi.

Pravne i fizičke osobe, odnosno tijela državne vlasti obvezni su osigurati na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti osobe iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 13.b

Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja utvrđena ovim Zakonom za slučaj ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti osiguravaju se osiguranicima iz članka 6. stavka 1. točke 9. ovoga Zakona te osiguranicima iz članka 6. stavka 1. točke 12., 14., 15. i 17. ovoga Zakona koje se kao nezaposlene vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a kojima je bolest, odnosno ozljeda neposredna posljedica priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti.

Osiguranicima iz stavka 1. ovoga članka prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja osiguravaju se i u slučaju profesionalne bolesti ako su bili izloženi fibrogenim prašinama ili karcinogenima kao radnici kod pravnih ili fizičkih osoba s registriranom djelatnošću u Republici Hrvatskoj.

Osiguranicima iz stavka 1. ovoga članka u okviru prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja osiguravaju se i zdravstveni pregledi i nakon prestanka rada u slučaju izloženosti fibrogenim prašinama ili karcinogenima.«.

Članak 4.

Iza članka 14. dodaju se članci 14.a, 14.b i 14.c koji glase:

»Članak 14.a

U okviru prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti osiguravaju se:

– mjere specifične zdravstvene zaštite radnika sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i posebnim zakonima te pravilnicima donesenim na temelju tih zakona,

– prava za slučaj priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti i to:

a) pravo na zdravstvenu zaštitu,

b) pravo na novčane naknade.

Uvjeti i način provođenja prava iz stavka 1. ovoga članka kao i postupak priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti utvrđuju se općim aktima Zavoda donesenim na temelju ovoga Zakona.

Članak 14.b

Ozljedom na radu prema ovome Zakonu smatra se:

1. ozljeda izazvana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim djelovanjem te ozljeda prouzročena naglim promjenama položaja tijela, iznenadnim opterećenjem tijela ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma, ako je uzročno vezana uz obavljanje poslova, odnosno djelatnosti na osnovi koje je ozlijeđena osoba osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju,

2. bolest koja je nastala izravno i isključivo kao posljedica nesretnog slučaja ili više sile za vrijeme rada, odnosno obavljanja djelatnosti ili u vezi s obavljanjem te djelatnosti na osnovi koje je osigurana osoba osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju,

3. ozljeda nastala na način iz točke 1. ovoga članka koju osigurana osoba zadobije na redovitom putu od stana do mjesta rada i obratno te na putu poduzetom radi stupanja na posao koji joj je osiguran, odnosno na posao na osnovi kojeg je osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju,

4. ozljeda, odnosno bolest iz točke 1. i 2. ovoga članka koja nastane kod osigurane osobe i u okolnostima iz članka 13.a ovoga Zakona.

Članak 14.c

Profesionalne bolesti prema ovome Zakonu su bolesti izazvane dužim neposrednim utjecajem procesa rada i uvjeta rada na određenim poslovima.

Lista profesionalnih bolesti i poslova na kojima se te bolesti javljaju i uvjeti pod kojima se smatraju profesionalnim bolestima utvrđuju se posebnim zakonom.«.

Članak 5.

U članku 16. stavku 2. iza točke 7. dodaje se točka 7.a koja glasi:

»7.a cjelokupno liječenje koje je posljedica priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti,«.

U stavku 3. riječi: »osnovice utvrđenih točkom 1. do 9.« zamjenjuju se riječima: »osnovice utvrđenih točkama 1. do 8.«.

Članak 6.

U članku 19. stavku 2. riječi: »samostalan život i rad« zamjenjuju se riječima: »samostalan život i rad kao i na osigurane osobe kojima je ta zdravstvena zaštita potrebna zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti«.

Članak 7.

Iza članka 24. dodaje se članak 24.a koji glasi:

»Članak 24.a

Pravo na novčane naknade u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti obuhvaća:

1. naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad uzrokovane priznatom ozljedom na radu, odnosno profesionalnom bolešću,

2. naknadu troškova prijevoza u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koja je posljedica priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti,

3. naknadu pogrebnih troškova u slučaju smrti osigurane osobe ako je smrt neposredna posljedica priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti.

Pravo na naknadu plaće iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ostvaruju osiguranici iz članka 6. stavka 1. točke 1. do 4. te točke 6., 8. i 18. ovoga Zakona.

Pravo na naknadu troškova prijevoza i naknadu pogrebnih troškova iz stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga članka ostvaruju osiguranici iz članka 6. stavka 1. točke 1. do 6., 8. i 18. te točke 12., 14., 15., 17. i 18. ovoga Zakona, koje se kao nezaposlene vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i osigurane osobe iz članka 13.a i 13.b ovoga Zakona.«.

Članak 8.

U članku 26. iza točke 9. dodaje se točka 10. koja glasi:

»10. privremeno nesposoban za rad zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti.«.

Članak 9.

U članku 28. stavku 1. riječi: »iz članka 26. točke 3. do 8.« zamjenjuju se riječima:« iz članka 26. točke 3. do 8. i 10.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Naknada plaće za vrijeme bolovanja iz članka 26. točke 4., 5. i 10. ovoga Zakona od prvoga dana bolovanja obračunava i isplaćuje pravna, odnosno fizička osoba – poslodavac, s tim da je Zavod obvezan vratiti isplaćenu naknadu u slučaju iz članka 26. točke 4. i 5. ovoga Zakona u roku od 30 dana, a u slučaju iz članka 26. točke 10. ovoga Zakona u roku od 45 dana od dana primitka zahtjeva za povrat.«.

Članak 10.

U članku 30. brojke: »4. i 5.« zamjenjuju se brojkama: »4., 5. i 10.«.

Članak 11.

U članku 33. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»Pravilnik o kontroli bolovanja donosi ministar nadležan za zdravstvo.«.

Članak 12.

U članku 35. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Osiguranik za vrijeme bolovanja iz članka 26. točke 10. ovoga Zakona ima pravo na naknadu plaće na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja dok izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite, odnosno ovlašteni doktor Zavoda ne utvrdi da je sposoban za rad ili dok nije konačnim rješenjem nadležnog tijela mirovinskog osiguranja utvrđena invalidnost osiguranika.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., brojka: »2.« zamjenjuje se brojkom: »3.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., brojka: »2.« zamjenjuje se brojkom: »3.«.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 7., brojka: »2.« zamjenjuje se brojkom: »3.«.

Članak 13.

U članku 38. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je osiguranik u vrijeme prestanka radnog odnosa bio u korištenju bolovanja zbog priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti, pripada mu naknada plaće za navedeno bolovanje nakon prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti osobnim radom sve dok ponovno ne bude radno sposoban, odnosno dok mu konačnim rješenjem nadležno tijelo mirovinskog osiguranja ne bude utvrđena invalidnost.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., brojke: »1., 2. i 3.« zamjenjuju se brojkama: »1., 2. i 4.«.

Članak 14.

U članku 42. stavku 2. iza točke 7. dodaje se točka 8. koja glasi:

»8. za vrijeme bolovanja zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti.«.

U stavku 3. brojke: »3. i 4.« zamjenjuju se brojkama: »3., 4. i 8.«.

Članak 15.

U članku 43. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na naknadu plaće za slučaj priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 16.

U članku 49. stavku 3. iza riječi: »Zavoda,« dodaju se riječi: »osigurana osoba koja zdravstvenu zaštitu koristi za liječenje zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti,«.

Članak 17.

Iza članka 52. dodaje se novi naslov i članak 52.a koji glase:

»PRAVO NA NAKNADU POGREBNIH TROŠKOVA

Članak 52.a

U slučaju smrti osiguranika iz članka 6. stavka 1. točke 1. do 6., 8. i 18., te osigurane osobe iz članka 13.a i osiguranika iz članka 13.b ovoga Zakona, osigurava se pravo na naknadu pogrebnih troškova iz članka 24.a stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, ako je smrt osiguranika, odnosno osigurane osobe neposredna posljedica priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti.

Opći akt o visini, uvjetima i načinu ostvarivanja prava na naknadu pogrebnih troškova donijet će Zavod.«.

Članak 18.

U članku 53. stavku 1. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»1) doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje,

2) doprinosi za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu,«.

Članak 19.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»Izdaci obveznoga zdravstvenog osiguranja obuhvaćaju izdatke za:

1) zdravstvenu zaštitu,

2) naknade plaća zbog bolovanja,

3) novčanu naknadu zbog nemogućnosti obavljanja poslova na temelju kojih se ostvaruju primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja,

4) prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja iz članka 14.a ovoga Zakona,

5) naknade troškova prijevoza u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja,

6) provedbu obveznoga zdravstvenog osiguranja,

7) rad tijela upravljanja Zavodom,

8) ostale izdatke.«.

Članak 20.

U članku 64. iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

»– prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti,«.

Dosadašnji podstavci 2. i 3. postaju podstavci 3. i 4.

Članak 21.

U članku 68. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Sukladno mreži ugovornih subjekata medicine rada Zavod sklapa ugovore za provođenje specifične zdravstvene zaštite radnika, u skladu s općim aktom kojim utvrđuje osnove za sklapanje tih ugovora.

Za provođenje specifične zdravstvene zaštite radnika Zavod iznimno sklapa ugovore i sa državnim zdravstvenim zavodima te zdravstvenim ustanovama uključenim u mrežu javne zdravstvene službe kada se pojedini dijagnostički postupci rade samo u dijagnostičkim laboratorijima tih ustanova.«.

Članak 22..

U članku 69. stavku 1. iza brojke: »68.« dodaju se riječi: »stavka 1.«.

Članak 23.

U članku 70. stavku 1. iza brojke: »68.« dodaju se riječi: »stavka 1.«.

Članak 24.

U članku 75. podstavku 1. do 4. iza brojke: »68.« dodaju se riječi: »stavka 1.«.

Članak 25.

U članku 104. stavku 2. brojka: »15« zamjenjuje se brojkom: »8«.

Članak 26.

Iza članka 129. dodaje se članak 129.a koji glasi:

»Članak 129.a

Novčanom kaznom u iznosu od 70.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba koja nije provela mjere zaštite na radu ili druge mjere za zaštitu građana zbog čega je nastala bolest, povreda ili smrt osigurane osobe (članak 116. stavak 1.).

Novčanom kaznom u iznosu od 70.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba – poslodavac kod kojeg je radnik stupio na rad bez propisanoga prethodnoga zdravstvenog pregleda, a poslije se zdravstvenim pregledom utvrdi da ta osoba prema zdravstvenom stanju nije bila sposobna za rad na određenim poslovima (članak 116. stavak 2.).«.

Članak 27.

Osigurane osobe koje su započele ostvarivati prava na zdravstvenu zaštitu i druga prava koja proizlaze iz Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine«, br. 85/06. i 60/08.) prije stupanja na snagu ovoga Zakona, od dana njegovog stupanja na snagu ostvaruju ta prava prema njegovim odredbama.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje prema odredbama ovoga Zakona ne ispunjavaju propisane uvjete za korištenje prava priznatog prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu koji je važio do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavljaju započeto korištenje tim pravom prema odredbama ovoga Zakona kao da ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom, odnosno na temelju ovoga Zakona.

Članak 28.

Pripajanje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu Zavodu izvršit će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Danom brisanja iz sudskog registra Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja na radu Zavod će preuzeti radnike Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, sredstva Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu prikupljena na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, obveze Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu te poslovne prostorije i opremu koju je do dana brisanja iz sudskog registra koristio Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu.

Danom brisanja iz sudskog registra Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu Zavod će preuzeti pismohranu i drugu dokumentaciju koja se odnosi na poslove zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti.

Članak 29.

U članku 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 153/09.) riječi: »1. siječnja 2011.« zamjenjuju se riječima: »danom stupanja na snagu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu.«.

Članak 30.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011.

Klasa: 500-01/10-01/05

Zagreb, 23. studenoga 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.