Zakon o izmjenama Zakona o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu

NN 139/2010 (10.12.2010.), Zakon o izmjenama Zakona o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu

HRVATSKI SABOR

3537

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBEŠTEĆENJU RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. studenoga 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/138

Urbroj. 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 26. studenoga 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O OBEŠTEĆENJU RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU

Članak 1.

U Zakonu o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu (»Narodne novine«, br. 79/07.) u članku 5. stavku 2. riječi: »Hrvatskog zavoda za medicinu rada« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu«, a riječi: »Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje«.

U stavku 3. riječi: »Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje«.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011.

Klasa: 543-04/10-01/02

Zagreb, 23. studenoga 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.