Zakon o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu

NN 139/2010 (10.12.2010.), Zakon o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu

HRVATSKI SABOR

3538

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM NADZORU RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. studenoga 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/139

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 26. studenoga 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM NADZORU RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU

Članak 1.

U Zakonu o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu (»Narodne novine«, br. 79/07.) u članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Praćenje zdravstvenog stanja radnika profesionalno izloženih azbestu, radnika koji imaju priznatu profesionalnu bolest izazvanu azbestom, kao i dijagnostičke postupke kod sumnje na postojanje profesionalne bolesti provode doktori specijalisti medicine rada u zdravstvenoj ustanovi ili specijalisti medicine rada u privatnoj praksi uključeni u mrežu ugovornih subjekata medicine rada.«.

U stavku 3. riječi: »Hrvatskog zavoda za medicinu rada« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu«, a riječi: »Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.«.

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Postupak utvrđivanja i priznavanja profesionalne bolesti uzrokovane azbestom provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju.«.

Članak 3.

U članku 8. riječi: »Zakonom o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu« zamjenjuju se riječima: »Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. i 2. riječi: »Hrvatski zavod za medicinu rada« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu«.

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011.

Klasa: 541-01/10-01/04

Zagreb, 23. studenoga 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.