Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o privatnoj zaštiti

NN 139/2010 (10.12.2010.), Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o privatnoj zaštiti

HRVATSKI SABOR

3541

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATNOJ ZAŠTITI

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o privatnoj zaštiti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. studenoga 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/141

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 26. studenoga 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATNOJ ZAŠTITI

Članak 1.

U Zakonu o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 68/03. i 31/10.) u članku 4. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Djelatnost privatne zaštite, sukladno odredbama ovoga Zakona, osim pravnih osoba i obrtnika iz stavka 1. i 2. ovoga članka, mogu obavljati pravne osobe i obrtnici država članica Europske unije i država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru koji imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite izdano od države članice Europske unije, odnosno države potpisnice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 2. riječ: »tjelesne« zamjenjuje se riječju: »privatne«.

Članak 3.

Iza članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi:

»Članak 11.a

Kada je neophodno poslove privatne zaštite obavljati u neprekidnom trajanju, radno vrijeme osoba koje obavljaju poslove privatne zaštite može trajati duže od osam sati u razdoblju od dvadeset četiri sata, ali ne duže od 12 sati.

Poslodavac je pri organizaciji noćnog rada i rada u smjenama dužan osobama iz stavka 1. ovoga članka osigurati dnevni odmor od najmanje dvanaest sati neprekidno.

Ostala prava i obveze utvrđene propisima o radu primjenjuju se i na osobe koje obavljaju poslove privatne zaštite.«.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 1. ovoga Zakona koja stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 453-02//10-01/02

Zagreb, 23. studenoga 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.