Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda

NN 139/2010 (10.12.2010.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda

HRVATSKI SABOR

3542

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OPĆOJ SIGURNOSTI PROIZVODA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. prosinca 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/147

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 6. prosinca 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OPĆOJ SIGURNOSTI PROIZVODA

Članak 1.

U Zakonu o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine«, br. 30/09.) u članku 4. točki 3. riječi: »stavka 1.« brišu se.

Točka 10. mijenja se i glasi:

»10. Usklađena europska norma je europska norma koja je usvojena na temelju mandata Europske komisije, čiji se referentni podaci objavljuju u službenom glasilu Europske unije.«

Članak 2.

U članku 5. stavku 3. riječi: »ako nema odgovarajućih tehničkih propisa,« brišu se, a iza riječi: »prihvaćene« dodaje se riječ: »usklađene«.

Članak 3.

Iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji glasi:

»Članak 6.a

Ukoliko ne postoje posebna pravila Europske unije kojima se uređuje sigurnost pojedinih proizvoda niti relevantne europske norme, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za poslove opće sigurnosti proizvoda, u skladu sa svojim nadležnostima i djelokrugom rada, a radi zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača, te u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, iznimno može propisati uvjete i postupke za sigurnu uporabu proizvoda ili grupe proizvoda, kao i za nadzor nad proizvodima koji su već u uporabi.«.

Članak 4.

U članku 14. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 5.

Iza članka 14. dodaje se članak 14.a koji glasi:

»Članak 14.a

Nadležni inspektor neće podnositi optužni prijedlog niti donositi prekršajni nalog za prekršaje iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona ako proizvođači ili distributeri dragovoljno poduzmu mjere kojima se ispunjavaju sigurnosni zahtjevi ili ako kroz poziv na suradnju od strane nadležnog tijela iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona ispune sve naložene obveze u roku iz članka 7. stavka 10. ovoga Zakona.«.

Članak 6.

U članku 21. riječi: »članka 6. stavka 2. i 3.« brišu se.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 3. u dijelu koji se odnosi na Ugovor o funkcioniranju Europske unije koja stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 383-01/10-01/01
Zagreb, 3. prosinca 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.