Zakon o izmjenama Zakona o pučkim otvorenim učilištima

NN 139/2010 (10.12.2010.), Zakon o izmjenama Zakona o pučkim otvorenim učilištima

HRVATSKI SABOR

3543

Na temelju članka 89. Zakona Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PUČKIM OTVORENIM UČILIŠTIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o pučkim otvorenim učilištima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. prosinca 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/148

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 6. prosinca 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PUČKIM OTVORENIM UČILIŠTIMA

Članak 1.

U Zakonu o pučkim otvorenim učilištima (»Narodne novine«, br. 54/97., 5/98 – ispr. i 109/99. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u članku 3. riječi: »ministar prosvjete i športa« zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za obrazovanje«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 2. briše se.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona osnivačka prava nad Pučkim otvorenim učilištem u Zagrebu prenose se s Republike Hrvatske na Grad Zagreb, te Grad Zagreb postaje jedini osnivač Pučkog otvorenog učilišta u Zagrebu.

Članak 4.

Pučko otvoreno učilište u Zagrebu dužno je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti svoje opće akte s ovim Zakonom.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-04/10-01/01
Zagreb, 3. prosinca 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.