Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća

NN 139/2010 (10.12.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća

MINISTARSTVO FINANCIJA

3547

Na temelju članka 23. stavka 14. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 109/07), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA REGISTRA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA, TE NAČINU PRIMANJA I POSTUPKU PROVJERE POTPUNOSTI I TOČNOSTI GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I GODIŠNJEG IZVJEŠĆA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (»Narodne novine«, broj 39/08 i 37/09) u članku 3. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Registar sadrži sljedeće vrste standardnih dokumenata:

1. bilancu,

2. račun dobiti i gubitka s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti,

3. izvještaj o novčanom tijeku,

4. izvještaj o promjenama kapitala za poduzetnike iz članka 15. stavka 2. Zakona,

5. dodatni podaci za statističke i druge potrebe.

(3) Registar sadrži sljedeće vrste nestandardnih dokumenata:

1. bilješke uz godišnje financijske izvještaje i konsolidirane godišnje financijske izvještaje,

2. godišnje izvješće,

3. izvješće revizora,

4. odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka,

5. odluku o utvrđivanju godišnjega financijskog izvještaja,

6. izjavu o neaktivnosti,

7. godišnji financijski izvještaj izrađen prema odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) (bilanca, račun dobiti i gubitka s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti ili izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke),

8. izvještaj o promjenama kapitala izrađen prema odredbama Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (dalje: HSFI).«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti iz stavka 2. točke 2. ovoga članka popunjavaju obveznici MSFI-a.«.

Članak 2.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Članak 9.

(1) Veliki i srednji poduzetnici (članak 3. stavci 3., 4. i 5. Zakona) Financijskoj agenciji dostavljaju godišnji financijski izvještaj, izvješće revizora za obveznike iz članka 6. Zakona o reviziji, godišnje izvješće i odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka (osim ako je ona sastavni dio godišnjega financijskog izvještaja ili godišnjeg izvješća), te odluku o utvrđivanju godišnjega financijskog izvještaja (ako je to propisano posebnim propisom ili osnivačkim aktom).

(2) Mali poduzetnici (članak 3. stavak 2. Zakona) Financijskoj agenciji dostavljaju bilancu, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje, izvješće revizora za obveznike iz članka 6. Zakona o reviziji, odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka (osim ako je ona sastavni dio godišnjega financijskog izvještaja), odluku o utvrđivanju godišnjega financijskog izvještaja (ako je to propisano posebnim propisom ili osnivačkim aktom).

(3) Poduzetnik obveznik primjene MSFI-a dužan je za potrebe javne objave dostaviti godišnji financijski izvještaj iz članka 3. stavka 3. točke 7. ovoga Pravilnika, uz koji je dužan dostaviti i standardnu dokumentaciju iz članka 3. stavka 2. točke 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika.

(4) Ako je poduzetnik iz stavka 3. ovog članka obveznik revizije u tom slučaju godišnji financijski izvještaj iz članka 3. stavka 3. točke 7. ovoga Pravilnika prilaže uz izvješće revizora i njegov je sastavni dio.

(5) Poduzetnik obveznik primjene HSFI-a, ako je obveznik revizije, uz standardnu dokumentaciju iz članka 3. stavka 2. točke 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika dostavlja i godišnji financijski izvještaj sukladno HSFI-u kao prilog izvješću revizora.

(6) Poduzetnici obveznici konsolidacije Financijskoj agenciji dostavljaju dokumentaciju navedenu u stavku 1. i 3. ovoga članka osim odluke o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka.

(7) Poduzetnici iz stavka 1. i 6. ovoga članka svu dokumentaciju za javnu objavu, osim one iz članka 3. stavka 2. točke 1., 2 i 3., mogu dostaviti kao sastavni dio godišnjega izvješća.

(8) Poduzetnici koji tijekom poslovne godine nisu imali poslovnih događaja i u poslovnim knjigama nemaju podatke o imovini i obvezama Financijskoj agenciji dostavljaju izjavu o neaktivnosti.«.

Članak 3.

U članku 19. stavku 1. točki 2., riječi: »odnosno mišljenje revizora,« brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za poduzetnike iz članka 9. stavka 3. ovoga Pravilnika javno se objavljuju godišnji financijski izvještaji iz članka 3. stavka 3. točke 7. ovoga Pravilnika.«.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Za poduzetnike iz članka 9. stavka 5. ovoga Pravilnika javno se objavljuju godišnji financijski izvještaji predani uz izvješće revizora.

(4) Za poduzetnike iz članka 9. stavka 7. ovoga Pravilnika javno se objavljuje godišnje izvješće koje sadrži svu dokumentaciju za javnu objavu.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 5. i 6.

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Javna objava bilance te računa dobiti i gubitka srednjih poduzetnika koji nisu obveznici revizije obavlja se na način da se javno objavljuju pozicije na kojima su iskazani podaci.«.

Članak 4.

Godišnji financijski izvještaji za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2010. ili kasnije, zaprimaju se i provjeravaju sukladno ovom Pravilniku.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/270

Urbroj: 513-11/10-4

Zagreb, 29. studenoga 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
ministar financija
Ivan Šuker, v. r.