Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu označavanja eksplozivnih tvari

NN 139/2010 (10.12.2010.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu označavanja eksplozivnih tvari

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

3548

Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, broj: 178/04., 67/08.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OZNAČAVANJA EKSPLOZIVNIH TVARI

Članak 1.

U Pravilniku o načinu označavanja eksplozivnih tvari u članku 2. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. i 6. koji glase:

»Osim oznaka iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka, vanjska i unutarnja ambalaža mora sadržavati jedinstvenu identifikacijsku oznaku eksplozivne tvari, koja je tiskana uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 1.). Identifikacijska oznaka eksplozivne tvari se stavlja ili pričvršćuje na predmetni proizvod tako da je neizbrisiva i jasno čitljiva. Identifikacijska oznaka eksplozivne tvari se stavlja ili pričvršćuje na unutarnju i vanjsku ambalažu.

Identifikacijska oznaka eksplozivnih tvari ne odnosi se na označavanje:

– streljiva

– eksploziva proizvedenih na mjestu uporabe (in situ proizvodnja) i odmah po izradi dozirane u minsku bušotinu«.

Članak 2.

Iza članka 2. dodaje se novi članak 2a. koji glasi:

»Članak 2a.

Ukoliko je eksplozivna tvar predmet daljnjeg proizvodnog procesa, proizvođač nije dužan dodijeliti novu identifikacijsku oznaku eksplozivne tvari, osim ako originalna identifikacijska oznaka eksplozivne tvari više nije jasno vidljiva sukladno članku 1. ovoga Pravilnika.

Ako je proizvodni pogon smješten izvan Europske unije i proizvođač je registriran u Europskoj Uniji, proizvođač mora zatražiti od nadležnog tijela države uvoznice dodjelu oznake za taj proizvodni pogon.

Ako je proizvodni pogon smješten izvan Europske unije i proizvođač nije registriran u Europskoj uniji, uvoznik eksplozivne tvari mora kontaktirati nadležno tijelo države uvoznice kako bi se tom proizvođaču dodijelila oznaka.

Dobavljač koji prepakira eksplozivne tvari mora staviti odgovarajuću identifikacijsku oznaku eksplozivne tvari na svako jedinično pakiranje.«.

Članak 3.

U članku 4. iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:

»Identifikacijska oznaka iz članka 1. ovoga Pravilnika za eksplozivne tvari u patronama i plastičnim vrećama nalazi se na naljepnici ili se izravno otiskuje na svaku patronu ili vrećicu.

Za upakirane dvokomponentne eksplozivne tvari jedinstvena identifikacijska oznaka eksplozivne tvari nalazi se na naljepnici ili se izravno otiskuje na svako najmanje pakiranje koje sadrži dvije komponente.«.

Članak 4.

U članku 5. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»Za inicijalna sredstva, jedinstvena identifikacijska oznaka iz članka 1. ovoga Pravilnika nalazi se na naljepnici ili se izravno otiskuje na svako tijelo (košuljicu) inicijalnog sredstva, odnosno naljepnica se lijepi na žice ili cjevčicu inicijalnog sredstva.

Za pojačnike (bustere) identifikacijska oznaka eksplozivne tvari nalazi se na naljepnici ili izravno tiskana na pojačniku.

Za detonirajuće i sporogoreće štapine identifikacijska oznaka eksplozivne tvari nalazi se na naljepnici ili izravno otisnuta na kolut. Elektronički čitljiva identifikacija u obliku bar koda i /ili matričnog koda mora se nalaziti i na svakom petom dužnom metru plastičnog omotača štapina ili plastičnom razvučenom sloju ispod vanjskog vlakna štapina.«.

Članak 5.

U članku 6. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Za upakirana pirotehnička sredstva jedinstvena identifikacijska oznaka iz članka 1. ovoga Pravilnika nalazi se na naljepnici ili se izravno otiskuje na svako jedinično pakiranje.«.

Članak 6.

U članku 8. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Identifikacijska oznaka iz članka 1. ovoga Pravilnika za barute nalazi se na naljepnici ili se izravno otiskuje na jedinično pakiranje«..

Članak 7.

U članku 9. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Za proizvode punjene eksplozivnim tvarima identifikacijska oznaka iz članka 1. ovoga Pravilnika nalazi se na naljepnici ili je izravno otisnuta na kućište proizvoda.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«

Broj: 511-01-152-63474/2010.

Zagreb, 2. prosinca 2010.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

PRILOG 1.

Jedinstvena identifikacijska oznaka uključuje:

1. čitljiv dio identifikacijske oznake koji sadrži sljedeće:

a) naziv proizvođača;

b) slovno – brojčanu oznaku koja sadrži:

i) dva slova koja označavaju državu članicu (mjesto proizvodnje ili uvoza na tržište Europske unije, npr. AT=Austrija)

ii) tri znamenke koje označavaju proizvodni pogon (propisuju ih nacionalna tijela)

iii) jedinstvenu oznaku proizvoda i logističke informacije koje određuje proizvođač

2. elektronički čitljivu identifikaciju u obliku bar koda i/ili matričnog koda, koji se izravno odnosi na slovno-brojčanu identifikacijsku oznaku.

Primjer:

3. Za proizvode koji su premali da se na njih pričvrsti jedinstvena oznaka proizvoda i logističke informacije koje određuje proizvođač, informacije iz 1.(b)(i), 1.(b)(ii) i 2. smatraju se dostatnim.