Pravilnik o mjerilima na temelju kojih se odlučuje o pravu na odštetu i iznosu odštete

NN 139/2010 (10.12.2010.), Pravilnik o mjerilima na temelju kojih se odlučuje o pravu na odštetu i iznosu odštete

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3551

Na temelju članka 75. stavka 10. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine« br. 75/05) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA NA TEMELJU KOJIH SE ODLUČUJE O PRAVU NA ODŠTETU I IZNOSU ODŠTETE

Članak 1.

Sadržaj

Ovim se Pravilnikom propisuju mjerila na temelju kojih se odlučuje o pravu na odštetu i iznosu odštete posjedniku bilja koji se bavi proizvodnjom ili preradom bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta (u daljnjem tekstu: bilje).

Članak 2.

Značenje izraza

Izrazi koji se rabe u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Karantenski štetni organizmi jesu štetni organizmi navedeni u Popisu I. i II. Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama (»Narodne novine« 74/06 i 84/10).

2. Opasni štetni organizmi jesu štetni organizmi koji nisu navedeni u popisima iz točke 1. ovoga članka, ali predstavljaju opasnost za bilje na teritoriju Republike Hrvatske i za koje je ministar nadležan za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: ministar) propisao određene fitosanitarne mjere iskorjenjivanja ili sprječavanja njihova širenja.

Članak 3.

Odšteta

(1) Odšteta se u skladu s odredbama Zakona o biljnom zdravstvu isplaćuje na trošak državnog proračuna Republike Hrvatske za bilje za koje je nadležni inspektor rješenjem naredio posjedniku bilja uništenje ili na drugi način uklanjanje bilja zaraženog karantenskim ili opasnim štetnim organizmom.

(2) Odšteta se ne isplaćuje:

– za štetu prouzročenu štetnim organizmima koji nisu karantenski ili opasni,

– ako je štetni organizam pronađen pri fitosanitarnom pregledu bilja koje se unosi u Republiku Hrvatsku,

– za troškove provedbe fitosanitarnih mjera.

Članak 4.

Zahtjev za odštetu

Zahtjev za odštetu podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Zahtjev treba sadržavati najmanje sljedeće podatke:

– ime i prezime posjednika bilja ili naziv tvrtke ili obrta, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), te matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (ako posjednik bilja obavlja djelatnost za koju je propisana obveza upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava),

– osnovne podatke o bilju koje je bilo uništeno, posebice o količini izraženoj u kilogramima, kubnim metrima ili broju biljaka, starosti bilja, uzgojnom stupnju, jedinici površine i druge podatke vezane uz tehnologiju proizvodnje ili prerade bilja.

Članak 5.

Povjerenstvo

(1) Za utvrđivanje iznosa odštete ministar imenuje posebno povjerenstvo. Povjerenstvo se imenuje i saziva prema potrebi, a sastoji se od najmanje tri člana koji imaju visoku stručnu izobrazbu iz područja poljoprivrede, šumarstva ili ekonomije. Za pojedina stručna pitanja vezana uz utvrđivanje iznosa odštete Povjerenstvo može konzultirati druge stručnjake iz područja poljoprivrede, šumarstva i ekonomije.

(2) Članovi Povjerenstva obvezni su svoj posao obavljati stručno, u skladu s pravilima poljoprivredne struke, na temelju mjerila propisanih ovim Pravilnikom, te fitosanitarnih i drugih propisa.

(3) Povjerenstvo utvrđuje iznos odštete uvažavajući kriterije iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Radi dodatnog pojašnjenja odštetnog zahtjeva Povjerenstvo može zatražiti od posjednika bilja ili nadležnog inspektora i dodatne podatke.

(5) Troškovi rada Povjerenstva pokrivaju se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske namijenjenih za provedbu hitnih fitosanitarnih mjera.

Članak 6.

Mjerila za utvrđivanje iznosa odštete

(1) Povjerenstvo utvrđuje iznos odštete kao izmaklu dobit. Izmakla dobit izračunava se utvrđivanjem prosječnog prinosa po jedinici površine (izraženoj u m2) i množenjem s prosječnom veleprodajnom cijenom gotovog proizvoda (uroda, ploda, sadnice, i sl.), od čega se oduzimaju trgovačka marža i prosječni troškovi proizvodnje, kojih zbog uništenja ili drukčijeg uklanjanja bilja nije bilo.

(2) Kad iznos odštete nije moguće izračunati na temelju mjerila iz stavka 1. ovoga članka, Povjerenstvo će primijeniti druge modele izračuna, utemeljene na kriterijima struke iz područja poljoprivrede, šumarstva i ekonomije.

Članak 7.

Mjerila za utvrđivanje iznosa odštete u slučaju drugih načina uklanjanja karantenskih ili opasnih štetnih organizama bilja

Ako nadležni inspektor rješenjem odredi uklanjanje bilja na način da se određenom uporabom bilja osigurava uništenje karantenskih ili opasnih štetnih organizama bilja (npr. u procesu prerade), iznos odštete umanjit će se za uporabnu vrijednost bilja. Uporabna vrijednost bilja izračunava se na temelju količine i otkupne ili veleprodajne cijene, umanjene za trgovačku maržu u slučaju neposredne prodaje kod proizvođača.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/241

Urbroj: 525-02-2-0023/10-1

Zagreb, 3. prosinca 2010.

Ministar
poljoprivrede, ribarstva
i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.