Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarskoj djelatnosti

NN 139/2010 (10.12.2010.), Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarskoj djelatnosti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3552

Na temelju članka 34. stavaka 4. i 5. te članka 68. stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE U VETERINARSKOJ DJELATNOSTI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije te druge pravne i fizičke osobe za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (u daljnjem tekstu: DDD) u veterinarskoj djelatnosti te načini i oprema za obavljanje DDD, kao i način vođenja evidencija i izvješća o njihovoj provedbi.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika ne dovode u pitanje odredbe posebnih propisa iz područja kemikalija koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave proizvodnjom, prometom i korištenjem opasnih kemikalija.

II. POJMOVNIK

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. »DDD« – postupci koji se provode radi sprječavanja i suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja, zaštite zdravstvene ispravnosti proizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje te veterinarske zaštite okoliša od onečišćenja patogenim mikroorganizmima i parazitima na svim objektima, prostorima, prijevoznim sredstvima, spremnicima, na opremi i predmetima koji podliježu nadzoru veterinarske inspekcije te objektima, pašnjačkim i drugim površinama gdje životinje povremeno ili stalno borave ili se kreću.

2. »Dezinfekcija« – primjena mehaničkih i fizikalnih postupaka te kemijskih sredstava s ciljem uklanjanja, uništavanja i smanjenja broja mikroorganizama te usporavanja njihova rasta i razmnožavanja.

.3. »Dezinsekcija« – primjena mehaničkih, fizikalnih i bioloških postupaka te kemijskih sredstava s ciljem sprječavanja zadržavanja kukaca, zaustavljanja njihova razvoja i razmnožavanja, kao i smanjenja broja štetnih kukaca radi osiguranja higijenskih uvjeta.

4. »Deratizacija« – primjena mehaničkih, fizikalnih i građevinsko – tehničkih postupaka te kemijskih sredstava kojima se sprječava ulazak, zadržavanje i razmnožavanje štetnih glodavaca.

5. »Izvoditelj« – doktor veterinarske medicine i/ili veterinarski i/ili sanitarni tehničar koji obavlja DDD postupke.

6. »Voditelj« – doktor veterinarske medicine koji vodi DDD postupke.

7. »Korisnik« – vlasnik, posjednik ili upravitelj prostora, objekata, prijevoznih sredstava i spremnika kao i površina iz točke 1. ovoga članka u/na kojima se obavlja DDD.

8. »Nadležno tijelo« – Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprava za veterinarstvo.

9. »Ravnatelj« – ravnatelj Uprave za veterinarstvo.

10. »Nositelj odobrenja« – veterinarska organizacija te druga pravna ili fizička osoba koja temeljem rješenja nadležnog tijela obavlja DDD.

11. »Prijevozna sredstva« – sredstva željezničkoga, cestovnoga, pomorskoga, riječnoga i zračnoga prometa kojima se prevoze pošiljke. Prijevoznim sredstvima ne smatraju se: skele, ribarska plovila upisana u Registar ribolovne flote Republike Hrvatske ili Registar slatkovodnih ribara i plovni objekti kojima se u lokalnom prometu prevoze pošiljke riba u svježem stanju ili pošiljke u otvorenoj/zatvorenoj ambalaži namijenjene neposrednoj potrošnji.

12. »Spremnik« – svaki sanduk, kutija, posuda ili druga čvrsta struktura za prijevoz životinja, a koja nije prijevozno sredstvo.

13. »Fumigacija« – način primjene jako toksičnih i opasnih kemikalija, odnosno fumiganata (kemikalije koje djeluju u obliku plina).

14. »Biocidni pripravci« – aktivne tvari i pripravci koji sadrže jednu ili više aktivnih tvari, pripravljeni u obliku u kojem se isporučuju korisniku i čija je namjena uništiti, odvratiti, učiniti bezopasnim, spriječiti djelovanje, odnosno nadzirati bilo koji štetni organizam na kemijski ili biološki način.

III. UVJETI ZA OBAVLJANJE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

A. Djelatnici

Članak 3.

(1) Nositelj odobrenja koje uključuje uporabu kemikalija sa znakom Vrlo otrovno (T+) te Otrovno (T), Štetno (Xn), Nadražujuće (Xi), Nagrizajuće (C) i druge opasne kemikalije mora zapošljavati najmanje:

– jednog doktora veterinarske medicine kao voditelja DDD-a i

– tri veterinarska ili sanitarna tehničara.

(2) Nositelj odobrenja koje uključuje uporabu kemikalija sa znakom Otrovno (T), Štetno (Xn), Nadražujuće (Xi), Nagrizajuće (C) i druge opasne kemikalije mora zapošljavati najmanje:

– jednog doktora veterinarske medicine kao voditelja DDD-a i

– jednog veterinarskog tehničara.

Članak 4.

Voditelj i svi izvoditelji u nositelju odobrenja moraju za vrijeme obavljanja DDD-a nositi identifikacijsku iskaznicu na kojoj uz fotografiju te ime i prezime mora biti naveden najmanje naziv veterinarske organizacije ili druge pravne ili fizičke osobe koja obavlja DDD te ime i prezime.

Članak 5.

(1) Voditelj DDD-a i svi izvoditelji u nositelju odobrenja moraju biti stručno osposobljeni u skladu s Programom trajnog osposobljavanja djelatnika za obavljanje poslova DDD-a u veterinarstvu.

(2) Voditelji DDD-a i svi izvoditelji u nositelju odobrenja obvezni su se najmanje jednom u pet godina usavršavati prema Programu iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Program iz stavka 1. ovoga članka donosi Hrvatska veterinarska komora zajedno s Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskim veterinarskim institutom te organizira osposobljavanje po navedenom programu.

(4) Program iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska veterinarska komora dužna je donijeti najkasnije do 1. siječnja 2011. godine.

B. Oprema i prostorije

Članak 6.

(1) Nositelj odobrenja koje uključuje uporabu kemikalija sa znakom Vrlo otrovno (T+) mora imati:

1. poslovni i skladišni prostor koji sadrži:

(a) prostoriju za smještaj, čuvanje i izdavanje kemikalija sa znakom Vrlo otrovno (T+);

(b) prostoriju za čuvanje tehničke opreme i aparata za primjenu DDD-a;

(c) prostoriju s po dva garderobna ormarića koji se mogu zaključati za svakog radnika u skladištu (jedan za radnu odjeću, obuću i osobna zaštitna sredstva, a drugi za osobnu odjeću i obuću);

(d) sanitarni čvor s tuš kabinom i fontanu ili slavinu s nataknutim savitljivim crijevom za ispiranje očiju;

2. opremu za rad:

(a) 1 topli zamagljivač kapaciteta 5 litara;

(b) 1 uređaj za hladno orošavanje – generator aerosola;

(c) 4 leđne motorne prskalice s dodacima za zaprašivanje i granuliranje;

(d) 1 uređaj za detekciju plinova s dovoljnim brojem odgovarajućih indikatorskih cjevčica;

(e) opremu za postavljanje, sakupljanje i odstranjivanje mamaca te opremu za sakupljanje i neškodljivo uklanjanje uginulih glodavaca;

(f) odgovarajuću dodatnu opremu za primjenu fumiganta;

3. vozilo koje mora biti označeno za navedenu djelatnost.u kojem prostor vozača i suvozača mora biti fizički pregrađeno od dijela u kojem se prevoze kemikalije sa znakom Vrlo otrovno (T+).

(2) Ako je skladišni prostor iz stavka 1. točke 1. ovoga članka odvojen od poslovnog prostora, skladišni prostor mora imati i prostoriju za radnike.

Članak 7.

(1) Nositelj odobrenja koji obavlja DDD koje uključuje uporabu kemikalija sa znakom Otrovno (T), Štetno (Xn), Nadražujuće (Xi), Nagrizajuće (C) i druge opasne kemikalije mora imati:

1. poslovni i skladišni prostor koji sadrži:

(a) prostoriju za smještaj, čuvanje i izdavanje kemikalija sa znakom Otrovno (T), Štetno (Xn), Nadražujuće (Xi), Nagrizajuće (C) i drugih opasnih kemikalija;

(b) prostoriju za čuvanje tehničke opreme i aparata za primjenu sredstava za obavljanje DDD;

(c) prostoriju za garderobu s po dva garderobna ormarića koji se mogu zaključati za svakog radnika u skladištu (jedan za radnu odjeću, obuću i osobna zaštitna sredstva, a drugi za osobnu odjeću i obuću);

(d) sanitarni čvor s tuš kabinom i fontanu ili slavinu s nataknutim savitljivim crijevom za ispiranje očiju;

2. opremu za rad:

(a) 1 topli zamagljivač kapaciteta 5 litara;

(b) 1 uređaj za hladno orošavanje – generator aerosola;

(c) 2 leđne motorne prskalice s dodacima za prskanje, zaprašivanje i granuliranje;

(d) 1 tlačnu prskalicu sa sigurnosnim ventilom za svakog izvoditelja;

(e) opremu za postavljanje, sakupljanje i odstranjivanje mamaca te opremu za sakupljanje i neškodljivo uklanjanje lešina glodavaca i drugih životinja;

3. vozilo koje mora biti označeno za navedenu djelatnost.

(2) Ako je skladišni prostor iz stavka 1. točke 1. ovoga članka odvojen od poslovnog prostora, skladišni prostor mora imati i prostoriju za radnike.

(3) Ako se skladišni prostor iz stavka 1. točke 1 ovoga članka nalazi u istom objektu sa skladišnim prostorom iz članka 6. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika, prostorija za smještaj, čuvanje i izdavanje kemikalija sa znakom Vrlo otrovno (T+) mora biti fizički odvojena od drugih prostorija te opremljena i uređena sukladno posebnim propisima o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina.

Članak 8.

Nositelj odobrenja mora:

1. zaposlenicima osigurati dovoljnu količinu zaštitne odjeće, obuće i ostale zaštitne osobne i posebne opreme ovisno o vrsti posla koji obavljaju, a sukladno posebnim propisima o zaštiti na radu i uputama na deklaraciji biocidnog pripravka koji se koristi za obavljanje DDD;

2. osigurati za trenutnu primjenu u slučaju potrebe komplet prve pomoći opremljen osnovnim simptomatskim lijekovima u slučaju otrovanja, sukladno posebnim propisima;

3. osigurati upute za primjenu prve medicinske pomoći u slučaju otrovanja koje svaka skupina izvoditelja DDD mora imati sa sobom tijekom obavljanja DDD;

4. osigurati da prostorije za smještaj, čuvanje i izdavanje kemikalija iz članka 6. stavka 1. točke 1. i članka 7. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika budu izgrađene od čvrstog materijala te da su sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti u pogledu lokacije, načina izgradnje, kvalitete zidova i podova, osvijetljenosti, prozračivanja, temperature i vlažnosti usklađeni s posebnim propisima;

5. osigurati da prostorija za smještaj, čuvanje i izdavanje kemikalija ima dovoljan broj ormara i/ili polica za smještaj kemikalija, osigurane stabilnosti kako bi se spriječilo mehaničko ili drugo oštećenje pojedinačnih pakiranja;

6. na ormarima i/ili policama istaknuti oznake vrste kemikalija koje se skladište;

7. držati pod ključem prostorije za smještaj, čuvanje i izdavanje kemikalija;

8. na ulaznim vratima u prostoriju za smještaj, čuvanje i izdavanje kemikalija istaknuti oznake o zabrani pristupa neovlaštenim osobama i vrsti kemikalija koje se u prostoriji skladište;

9. na vidljivim mjestima u svim prostorijama istaknuti oznake o zabrani pušenja, uzimanja hrane i pića, pisane upute o postupanju u slučaju izlaganja kemikalijama, oznake upozorenja i obavijesti, telefonske brojeve voditelja i službi za slučaj nesreće, oznake smjera kretanja u slučaju požara ili drugih nesreća s kemikalijama;

10. u prostoriji za smještaj, čuvanje i izdavanje kemikalija držati najmanje jedan aparat za gašenje požara;

11. imati ispravnu opremu za rad iz članka 6. stavka 1. točke 2. i članka 7. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika sukladno posebnim propisima.

C. Prostori za čišćenje i dezinfekciju prijevoznih sredstava

Članak 9.

(1) Čišćenje i dezinfekcija cestovnih i željezničkih prijevoznih sredstava obavlja se na prostorima određenim za tu namjenu, a čišćenje i dezinfekcija prijevoznih sredstava u pomorskom, riječnom i zračnom prometu obavlja se u luci ili pristaništu te zračnoj luci u kojoj je iskrcana posljednja pošiljka.

(2) Prostor za čišćenje i dezinfekciju cestovnih prijevoznih sredstava mora imati:

1. odgovarajuće pristupne ceste s tvrdom površinom i asfaltiranim parkiralištem za cestovna prijevozna sredstva;

2. nepropusni plato na kojem se čiste i dezinficiraju prijevozna sredstva natkriven u svrhu zaštite od nepovoljnih vremenskih uvjeta, s priključkom na vodovod i prskalicom s hladnom i vrućom vodom pod tlakom, zaštitom od razlijevanja otpadnih voda izvan platoa, sa odgovarajućom drenažom i zatvorenom kanalizacijom i uređajima za odvod otpadnih voda u kolektore ili septičke jame, gdje je otpatke moguće neutralizirati;

3. dvokomorne bazene (jame) i kontejnere za sakupljanje krutog i tekućeg otpada iz prijevoznih sredstava, s tim da bazeni moraju imati poklopac koji se može dobro otvoriti i zatvoriti;

4. potreban pribor za čišćenje prijevoznih sredstava (lopate, metle, četke i dr.) i zaštitnu opremu, radnu odjeću i obuću sukladno posebnim propisima o zaštiti na radu i uputama na deklaraciji dezinficijensa ukoliko se isti koristi;

5. umjetni izvor svjetla jakosti najmanje 550 luksa.

(3) Prostori iz stavka 1. ovoga članka moraju biti registrirani pri nadležnom tijelu.

IV. POSTUPAK UTVRĐIVANJA UVJETA ZA NOSITELJE ODOBRENJA

Članak 10.

(1) Zahtjev za utvrđivanje uvjeta iz članka 3., 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika radi stjecanja odobrenja za provođenje DDD-a u skladu s odredbama ovoga Pravilnika podnosi se nadležnom tijelu.

(2) Zahtjevu za utvrđivanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti:

1. izvod iz registra trgovačkog suda;

2. tlocrt poslovnog prostora i prostorija za skladištenje kemikalija iz članka 6. stavka 1. točka 1., odnosno iz članka 7. stavka 1. točke 1. i članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika;

3. popis svih uređaja i pribora te osobnih sredstava zaštite iz članka 6. stavka 1. točke 2., odnosno članka 7. stavka 1. točke 2. i članka 7. stavka 2. te članka 8. ovoga Pravilnika;

4. dokaz o raspolaganju vozilom iz članka 6. stavka 1. točke 3., odnosno članka 7. stavka 1. točke 3.ovoga Pravilnika;

5. presliku radne knjižice voditelja i izvoditelja sukladno članku 3. stavku 1., odnosno članku 3. stavku 2. ovoga Pravilnika;

6. presliku važeće licencije doktora veterinarske medicine.

Članak 11.

(1) Na osnovi zahtjeva iz članka 10. ovoga Pravilnika nadležno tijelo podnositelju zahtjeva izdaje odobrenje za:

1. obavljanje DDD-a koje uključuje uporabu kemikalija sa znakom Vrlo otrovno (T+), Otrovno (T), Štetno (Xn), Nadražujuće (Xi), Nagrizajuće (C) i druge opasne kemikalije;

2. obavljanje DDD-a koje uključuje uporabu kemikalija sa znakom Otrovno (T), Štetno (Xn), Nadražujuće (Xi), Nagrizajuće (C) i druge opasne kemikalije.

(2) Po podnesenom zahtjevu, ravnatelj rješenjem osniva stručno povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom.

(3) Na temelju prijedloga stručnog povjerenstva ravnatelj donosi rješenje o udovoljavanju propisanim uvjetima iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Popis nositelja odobrenja objavljuje se u »Narodnim novinama« i na web-stranicama nadležnoga tijela.

Članak 12.

(1) Nadležna veterinarska inspekcija provodi nadzor nad nositeljem odobrenja najmanje jednom godišnje, a izvješće za svakog pregledanog nositelja odobrenja dostavlja nadležnom tijelu.

(2) Nadležno tijelo će ukinuti rješenje nositelju odobrenja i brisati ga s popisa iz članka 11. stavka 4. ovoga Pravilnika kada nadležna veterinarska inspekcija utvrdi da nositelj odobrenja ne obavlja DDD mjere u skladu s rješenjem iz članka 11. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

(1) Ako nositelj odobrenja prestane obavljati djelatnost sukladno odobrenju izdanom na temelju ovoga Pravilnika dužan je o tome u pisanom obliku obavijestiti nadležno tijelo u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti.

(2) O svakoj promjeni iz članka 3. i članaka 6. do 9. ovoga Pravilnika nositelj odobrenja dužan je u pisanom obliku obavijestiti nadležno tijelo u roku 30 dana.

(3) Uprava će na zahtjev nositelja odobrenja ukinuti rješenje iz članka 11. stavka 3. ovoga Pravilnika.

V. NAČIN OBAVLJANJA DDD

Članak 14.

(1) U prostorijama, objektima, uređajima, priboru, opremi i na površinama iz članka 2. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika potrebno je:

1. održavati čistima površine i prostore

2. provoditi sanitaciju površina i prostora sa ciljem:

(a) uklanjanja uvjeta za rast i razmnožavanje mikroorganizama te uklanjanje izvora hrane i zaklona koji pogoduju razmnožavanju štetnih kukaca i štetnih glodavaca;

(b) provedbe građevinsko-tehničkih postupaka kojima će se stvoriti nepovoljni uvjeti za ulaženje, zadržavanje i razmnožavanje štetnih kukaca i štetnih glodavaca;

3. primjenjivati fizikalne postupke:

(a) sa ciljem osiguranja optimalnih mikroklimatskih uvjeta;

(b) upotrebom ultrazvučnih aparata na mjestima gdje je to prihvatljivo;

4. kada se utvrdi prisutnost mikrooganizama, štetnih kukaca i štetnih glodavaca primijeniti biocidne pripravke sukladno uputama za upotrebu sredstva.

(2) Tijekom obavljanja DDD-a obvezno je:

1. pregledati površine i prostore sa ciljem:

(a) utvrđivanja stupnja onečišćenja mikroorganizmima i prisustvo štetnih kukaca i štetnih glodavaca;

(b) utvrđivanja stupnja infestacije i nastale štete;

(c) utvrđivanja vrste uzročnika štete i određivanje mjera kojima će se smanjiti, zaustaviti rast i razmnožavanje ili potpuno uklanjanje mikroorganizama, štetnih kukaca i štetnih glodavaca;

(d) utvrđivanja »kritične točke«, odnosno mjesta pogodnog za zadržavanje, razvoj i razmnožavanje mikroorganizama, štetnih kukaca i štetnih glodavaca;

2. izraditi dokumentaciju:

(a) osigurati pisane upute za korisnika DDD-a (napisati i podijeliti upute i edukativne letke);

(b) osigurati pisane upute za provođenje sanacijskih postupaka u okolišu i na »kritičnim točkama«;

(c) osigurati pisane upute i prijedloge za korištenje najprimjerenijih postupaka DDD-a;

3. izraditi Plan provedbe DDD-a koji mora sadržavati:

(a) popis prihvatljivih biocidnih pripravaka kojima će se obraditi površine i prostori na otvorenom ili u objektima;

(b) detaljno razrađen prostorni raspored rada i rokove za obavljanje postupaka;

(c) način obrade površina i prostora na otvorenom ili u objektima primjenom jednog ili više postupaka;

(d) mjere opreza pri upotrebi sredstava u svrhu zaštite osoba, prostora, objekta i okoliša;

(e) prijedlog dodatnih postupaka u svrhu dopunske obrade ili promjene postupka prilikom provedbe DDD-a;

4. izvršiti ocjenu provedene DDD:

(a) provjerom i sustavnim praćenjem (monitoringom) te anketom korisnika DDD-a prosuditi uspjeh provedenih postupaka;

(b) izraditi prijedlog za neškodljivo i uklanjanje šteta u objektima korisnika DDD-a.

Članak 15.

(1) Nakon upotrebe biocidnog pripravka, praznu ambalažu se mora zbrinuti u skladu s uputom na deklaraciji biocidnog pripravka.

(2) S praznom ambalažom i ostacima biocidnog pripravka te otpadom koji je onečišćen biocidnim pripravkom pri sanaciji nezgoda te biocidnim pripravcima kojima je prestala valjanost registracije ili je istekao rok upotrebe mora se postupati u skladu s propisima koji uređuju postupanje s opasnim otpadom.

VI. DEZINFEKCIJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA

Članak 16.

Pod dezinfekcijom prijevoznih sredstava podrazumijeva se čišćenje, pranje i dezinfekcija prijevoznih sredstava te pribora za vezivanje, čišćenje, hranjenje, napajanje i istovar životinja (rampi) koji se stalno ili privremeno nalaze u prijevoznim sredstvima.

Članak 17.

(1) Dezinfekcija prijevoznih sredstva provodi se na prostorima za dezinfekciju prijevoznih sredstava iz članka 9. ovoga Pravilnika.

(2) Dezinfekcija prijevoznih sredstava u pomorskom, riječnom i zračnom prometu, u luci ili pristaništu ili zračnoj luci u kojoj je istovarena posljednja pošiljka provodi se:

1. nakon istovara pošiljke životinja, proizvoda životinjskog podrijetla i nusproizvoda životinjskog podrijetla (u daljnjem tekstu: pošiljke);

2. prije utovara pošiljke u slučajevima koje odredi nadležni veterinarski inspektor/službeni veterinar.

Članak 18.

Iznimno u mjestima u kojima nisu osigurani prostori za dezinfekciju željezničkih ili cestovnih prijevoznih sredstava iz članka 9. ovoga Pravilnika, prijevozna sredstva mogu se dezinficirati i na prostorima koje odredi nadležni veterinarski inspektor/službeni veterinar i to:

1. na kojima će biti onemogućeno zagađivanje okoliša krutim i tekućim otpadom koji nastaje pri čišćenju i dezinfekciji prijevoznih sredstava;

2. na kojima se mogu osigurati osnovni uvjeti za obavljanje dezinfekcije;

3. koja ne ugrožavaju promet ljudi i životinja;

4. na kojima je osigurano odlaganje nusproizvoda životinjskog podrijetla u skladu s posebnim propisima.

Članak 19.

(1) Željeznička prijevozna sredstva moraju se dezinficirati najkasnije u roku od 96 sati od istovara, a ostala prijevozna sredstva odmah nakon istovara pošiljaka.

(2) Za cestovna prijevozna sredstva za prijevoz životinja koja se vraćaju prazna u Republiku Hrvatsku mora biti osigurana potvrda o obavljenoj dezinfekciji nakon istovara životinja koju izdaje nadležno tijelo zemlje u kojoj je obavljen istovar. Ako vozač ne posjeduje potvrdu o obavljenoj dezinfekciji i ako je vidljivo da dezinfekcija nije obavljena, granični veterinarski inspektor odredit će da se dezinfekcija obavi na graničnom prijelazu ili na drugom za to određenom mjestu.

(3) Ako se cestovna ili željeznička prijevozna sredstva upućuju na dezinfekciju u drugo mjesto, moraju se zatvoriti i plombirati.

(4) Dezinficirana željeznička prijevozna sredstva treba zatvoriti i plombirati ili zapečatiti.

Članak 20.

(1) Dezinfekcija željezničkih i cestovnih prijevoznih sredstava može biti obična i pojačana.

(2) Obična dezinfekcija prijevoznih sredstava obavlja se na način da se sve površine željezničkih ili cestovnih prijevoznih sredstava natapaju otopinom dezinficijensa, do izdašnog vizualnog vlaženja.

(3) Pojačana dezinfekcija prijevoznih sredstava obavlja se ako pošiljka potječe iz zaraženog područja ili ako se pri istovaru pošiljke utvrdi da su životinje zaražene ili ako postoji sumnja da su zaražene nekom od bolesti životinja sukladno posebnim propisima, a s obzirom na vrstu i otpornost uzročnika bolesti.

(4) Kruti i tekući otpad iz željezničkih i cestovnih prijevoznih sredstava sakuplja se u prostorima za dezinfekciju prijevoznih sredstava i odlaže u betonske bazene i kontejnere. Ako se posumnja na bolest, kruti i tekući otpad se prije odlaganja natopi dezinficijensom.

Članak 21.

Dezinfekcija pribora za vezivanje, čišćenje, hranjenje i napajanje životinja, pribora za čišćenje prijevoznih sredstava, obora, rampi i drugih predmeta u željezničkim ili cestovnim prijevoznim sredstvima koji su bili u neposrednom dodiru s pošiljkom, obavlja se, ovisno o vrsti materijala, opaljivanjem plamenom, kuhanjem u vodi, vodenoj pari ili pranjem u dezinficijensu.

Članak 22.

(1) Na plovnom prijevoznom sredstvu čiste se i dezinficiraju samo unutarnje stranice i to u luci, odnosno pristaništu u kojem se obavi posljednji istovar pošiljke.

(2) Mjesto na kojem se obavlja dezinfekcija plovnog prijevoznog sredstva određuje lučka kapetanija.

(3) Ako se čišćenje i dezinfekcija plovnog objekta ne može obaviti u luci ili pristaništu iz stavka 1. i 2. ovoga članka, nadležni veterinarski inspektor/službeni veterinar može dopustiti da se čišćenje i dezinfekcija obave tijekom putovanja do sljedeće luke ili pristaništa, a svakako izvan obalnog područja.

Članak 23.

(1) Ako je pošiljka prevožena u izdvojenoj prostoriji ili prostoru na plovnom prijevoznom sredstvu, čisti se i dezinficira samo ta prostorija ili prostor.

(2) Ako je pošiljka prevožena u prostoriji ili prostoru zajedno sa ostalim teretom očistit će se i dezinficirati samo onaj dio te prostorije ili prostora na kojem se nalazi pošiljka, pri čemu se vodi računa o tome da se ne ošteti teret koji se prevozi.

Članak 24.

Kruti i tekući otpad nakon čišćenja i dezinfekcije plovnog prijevoznog sredstva ne smije se baciti u otvoreno more, u slobodni riječni tok, u luke i pristaništa, zimovnike ili kanale već se sakupljaju se na prostorima za dezinfekciju prijevoznih sredstava i slažu u betonske bazene i/ili kontejnere.

Članak 25.

Dezinfekcija zračnih prijevoznih sredstava obavlja se u dogovoru sa zapovjednikom zrakoplova u okviru pravila tvrtke, u odnosu na servis i specifičnosti zrakoplova, kao i antikorozivnost dezinficijensa i postupka dezinfekcije.

Članak 26.

(1) Mjesta za utovar, pretovar i istovar pošiljaka moraju se nakon utovara, pretovara ili istovara temeljito očistiti i podvrgnuti običnoj dezinfekciji.

(2) Ako se sumnja na pojavu bolesti, mjesta za utovar, pretovar ili istovar pošiljaka dezinficiraju se na način i sredstvima kojima se obavlja pojačana dezinfekcija.

VII. DEZINSEKCIJA

Članak 27.

(1) Postupci dezinsekcije ne smiju se provoditi u objektima, prostorima, i prijevoznim sredstvima u kojima se nalaze životinje.

(2) Svaka primjena insekticida mora biti provedena na način da se ne kontaminira hrana za ljude i životinje te da se ne onečisti okoliš.

(3) Prije početka obavljanja dezinsekcije u objektima u kojima se nalazi hrana za životinje te hrana za ljude ista se mora zaštititi od onečišćenja kao i primijeniti insekticide koji ne ostavljaju mirise na tretiranoj površini na koju se stavlja hrana za životinje i ljude.

(4) Prostori u kojima je dezinsekcija provedena prskanjem, raspršivanjem, zamagljivanjem, dimljenjem ili fumigacijom mogu se ponovno koristiti tek po isteku radne karencije predviđene za korištene insekticide.

(5) Kemijska sredstva, odnosno insekticide izvoditelj ne smije davati korisniku dezinsekcije na korištenje bez nadzora.

VIII. DERATIZACIJA

Članak 28.

Način izlaganja zatrovanih mamaca mora biti pažljivo odabran, planiran i mora osigurati maksimalno pokrivanje infestiranih površina. Mora biti izveden na način da su izloženi zatrovani mamci postavljeni na mjesta na kojima su dostupni i prihvatljivi štetnim glodavcima.

Članak 29.

(1) Tijekom provođenja deratizacije mora se izraditi Plan i raspored izlaganja zatrovanih mamaca, kako bi se moglo pratiti uzimanje i nestanak zatrovanih mamaca.

(2) Plan izlaganja i raspored izlaganja zatrovanih mamaca mora sadržavati podatke o kritičnom mjestu i količini izloženog zatrovanog mamca, kao i količinu nadomještenog zatrovanog mamca na kritičnoj točki tijekom provedenog izvida uspješnosti provedene deratizacije.

Članak 30.

(1) Zatrovane mamce treba postavljati na i uz mjesta na kojima je uočen najveći broj glodavaca, na putove njihova kretanja i mjesta zadržavanja.

(2) Zatrovane mamce uvijek treba postavljati na skrovita i zaklonjena mjesta ili u za to predviđene deratizacijske kutije ili hranilišta koja moraju biti označena oznakom s jasno vidljivim:

1. nazivom nositelja odobrenja i njegovim brojem telefona;

2. nazivom vrste zatrovane meke:

3. nazivom vrste zatrovanog mamca (antikoagulant I. ili II. generacije);

4. datumom postavljanja zatrovanog mamca ili meke;

5. nazivom antidota;

6. brojem dežurnog telefona u slučaju otrovanja.

(3) U objektima gdje borave životinje, zatrovani mamci moraju se izlagati u kartonskim, plastičnim, drvenim ili metalnim deratizacijskim kutijama.

(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka na vlažnim mjestima ili mjestima podložnim klimatskim promjenama zatrovani mamci ne smiju se izlagati u kartonskim deratizacijskim kutijama.

(5) Zatrovani mamci moraju biti izloženi na način da su nedostupni za sve ne ciljane vrste, domaće i ostale životinje, ljude, a posebno djecu.

(6) Zatrovani mamci izloženi blizu domaćih životinja, posebno kruti (parafinski), moraju biti vezani žicom da ih štetni glodavci ne bi mogli ponijeti.

(7) Zatrovani mamci moraju biti izloženi na način da ne kontaminiraju hranu za životinje i namirnice animalnog podrijetla.

(8) Broj i količina izloženih zatrovanih mamaca te način izlaganja uvijek mora biti u skladu sa uputama za upotrebu proizvoda.

(9) Tijekom pregleda, odnosno provjere uspješnosti provedene mjere, pojedeni zatrovani mamci moraju se obnavljati.

(10) Zatrovani mamci izloženi na vlažnim mjestima moraju biti otporni na vlagu i izloženi na mjestima ili na način da ih voda ne može otplaviti, kao i zatrovani mamci postavljeni u hranilišta.

(11) Zatrovane mamce izvoditelj deratizacije ne smije davati korisniku deratizacije na korištenje bez nadzora.

(12) Izvoditelj je obvezan ukloniti oštećenu deratizacijsku kutiju i sakupiti ostatke zatrovanog mamca nakon provedbe deratizacije te prikupiti i neškodljivo ukloniti uginule glodavce iz i oko objekta gdje je deratizaciju proveo.

IX. FUMIGACIJA

Članak 31.

(1) Tijekom provedbe fumigacije ekipa izvoditelja mora imati najmanje 3 člana. Vođa ekipe za fumigaciju mora imati najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima fumigacije.

(2) Tijekom cijelog postupka fumigacije najmanje dva izvoditelja moraju biti u stalnom vizualnom kontaktu, kako bi si međusobno mogli pomoći u slučaju nezgode.

Članak 32.

Na mjestu fumigacije mora se nalaziti dovoljan broj zaštitnih maski s odgovarajućim filtrima, samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom na stlačeni zrak (HRN EN 137) ili sa zatvorenim krugom (HRN EN 145), komplet prve pomoći s uputama za prvu pomoć i medicinsku pomoć kod otrovanja fumigantima te uređaj za detekciju primijenjenog plina.

Članak 33.

Fumigacija nije dopuštena tijekom cestovnog, željezničkog i zračnog prijevoza životinja i hrane životinjskog podrijetla.

Članak 34.

Izvoditelj fumigacije obvezan je u pisanom obliku dati mjere opreza naručitelju fumigacije, a tijekom fumigacije obvezan je mjeriti koncentraciju plina odgovarajućim mjernim uređajima.

Članak 35.

(1) Prozračivanje fumigiranog objekta u naseljenom mjestu mora se obaviti prvo otvaranjem vrata i prozora koji su najudaljeniji od stambenih objekata. Zaustavlja se prolaz pješaka i vozila u sigurnosnoj zoni te određuje zatvaranje prozora na svim susjednim zgradama unutar 20 metara udaljenosti u trajanju od najmanje 2 sata od početka prozračivanja prostorije.

(2) Ekipa izvoditelja tretiranja koja provodi prozračivanje dužna je stalno kontrolirati kretanje plina iz objekta te u slučaju potrebe zaustaviti prolaz pješaka i vozila na udaljenosti i većoj od 10 metara do završetka prozračivanja.

(3) Za vrijeme prozračivanja u objektu i prostoru do sigurnosne zone primjerene korištenoj vrsti plina dozvoljeno je boraviti samo s propisnom zaštitnom opremom. Prozračivanje se obavlja sve dok koncentracija primijenjenog plina nije ispod najveće dopuštene koncentracije. Ponovni ulazak u fumigirani objekt po završetku prozračivanja dopušten je tek nakon stručne provjere koncentracije plina.

Članak 36.

(1) Na istaknutom mjestu na objektu koji se fumigira mora biti istaknuta najmanje jedna oznaka o fumigaciji u tijeku u dimenzijama ne manjim od 594 x 420 mm (A2), na kojoj crnim slovima na žutoj podlozi piše: »POZOR! OPREZ! OTROVNI PLIN! NE OTVARAJ (VRATA, FOLIJU, PROZORE) JER PRIJETI SMRTNA OPASNOST!«.

(2) Veličina slova u riječima »POZOR! OPREZ!« te »SMRTNA OPASNOST!« mora biti najmanje 80 mm. Na oznaci mora biti mrtvačka glava te mora biti istaknut naziv veterinarske organizacije ili druge pravne ili fizičke osobe, trgovački naziv sredstva (fumiganta), datum fumigacije i dežurni telefon. Noću oznake moraju biti uočljive i osvijetljene, a prilazni put do ulaza u objekt mora biti prepriječen.

X. POTVRDE, EVIDENCIJE I IZVJEŠĆA

Članak 37.

(1) Izvoditelj DDD-a obvezan je, nakon provedbe postupaka, izdati Potvrdu o provedenom DDD-u, koja je tiskana u Prilogu 1. ovoga Pravilnika ili Potvrdu o fumigaciji, koja je tiskana u Prilogu 2. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Izvoditelj DDD-a obvezan je izdati i Certifikat sigurnost, kojim se jamči siguran ulazak u objekt nakon fumigacije, sukladno obrascu iz Priloga 3. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(3) Izvoditelj dezinfekcije prijevoznog sredstva obvezan je, nakon provedbe postupaka, izdati Potvrdu o provedenoj dezinfekciji prijevoznog sredstva, koja je tiskana u Prilogu 4. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 38.

Nositelji odobrenja iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika dužni su voditi evidenciju i dokumentaciju o obavljanju DDD-a o:

1. provedenim DDD postupcima s podacima o:

(a) rednom broju i datumu;

(b) vlasniku ili korisniku objekta ili prijevoznog sredstva/spremnika u kojem je provedena mjera;

(c) vrsti površine, prostora, objekta ili prijevoznog sredstva (registarski broj)/spremnika;

(d) vrsti provedenog DDD postupka;

(e) veličini – jediničnoj mjeri – ukupno;

(f) broju i datumu izdane »Potvrde o provedenom DDD-u«;

(g) napomene.

2. o utrošku sredstva za DDD, gdje se navodi:

(a) naziv proizvođača;

(b) odjel;

(c) ulaz (kg);

(d) izlaz (kg);

(e) stanje (kg);

(f) napomena;

(g) potpis voditelja.

Članak 39.

(1) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslove dezinfekcije prijevoznih sredstava/spremnika vode evidenciju koja sadrži:

1. dan, mjesec i godinu kada je dezinfekcija obavljena i mjesto obavljanja dezinfekcije;

2. vrstu i registarski broj odnosno naziv prijevoznog sredstva/spremnika;

3. vrstu obavljene dezinfekcije (obična ili pojačana);

4. djelatnu tvar, koncentraciju/dozu i količinu utrošenog sredstva kojima je obavljena dezinfekcija;

5. potpis voditelja/izvoditelja.

(2) Nakon dezinfekcije prijevoznih sredstava/spremnika izdaje se potvrda u kojoj se navode podaci iz stavka 1. ovog članka.

Članak 40.

(1) Korisnik mora voditi Evidenciju o obavljenim dezinfekcijama prijevoznih sredstava/spremnika, koja sadrži:

1. dan, mjesec i godinu kada je dezinfekcija obavljena i mjesto obavljanja dezinfekcije;

2. vrstu i registarski broj, odnosno naziv prijevoznog sredstva/spremnika;

3. vrstu obavljene dezinfekcije (obična ili pojačana);

4. naziv pravne ili fizičke osobe koja je dezinfekciju obavila;

5. sredstva kojima je obavljena dezinfekcija (trgovački naziv djelatnu tvar, koncentraciju/dozu i količinu);

6. potpis, faksimil i pečat izvoditelja.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka mora stalno biti u vozilu korisnika te ju je dužan predočiti na zahtjev veterinarske inspekcije/službenog veterinara.

Članak 41.

Evidencije iz članaka 37. do 40. ovoga Pravilnika moraju se čuvati najmanje tri godine.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Veterinarske organizacije te druge pravne ili fizičke osobe koje obavljaju DDD postupke dužne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 43.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske stanice i druge pravne i fizičke osobe za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (»Narodne novine«, broj 45/92), Pravilnik o načinu dezinfekcije prijevoznih sredstava kojima se prevoze pošiljke životinja, proizvodi životinjskog podrijetla i otpadna animalna tvar (»Narodne novine«, broj 7/92) te Obrazac br.: 2e pod nazivom »Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija« iz Pravilnika o obveznoj evidenciji i dokumentaciji te dostavljanju izvještaja o obavljanju veterinarske djelatnosti (»Narodne novine« broj 54/98).

Članak 44.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/245

Urbroj: 525-06-1-0249/10-10

Zagreb, 23. studenoga 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG 1.

Potvrda o provedenom DDD-u[1]*

Naziv veterinarske organizacije ili druge pravne ili fizičke osobe koja provodi DDD: _______________________________________

__________________________________________________

Adresa (ulica i mjesto): ________________________________

Telefon: ___________Faks: ___________E-mail adresa:________

Datum: ___________________

POTVRDA br. ________ o provedenoj dezinfekciji – dezinsekciji – deratizaciji

(zaokružiti provedenu mjeru)

Naziv i adresa korisnika DDD -a ___________________________________________________________________________

Vrsta mikroorganizma, štetnog kukca ili štetnog glodavca ___________________________________________

Infestacija (zaokružiti): jaka srednja slaba

Utrošeno sredstvo

Djelatna tvar

Koncentracija/doza sredstva

Utrošena količina sredstva

Opis rada, način primjene_______________________________

__________________________________________________

MJERA OPREZA ZA KORISNIKA: Nakon provedenih DDD postupaka uporabom kemijskih sredstava OBVEZNO treba očistiti i oprati sve radne površine i predmete koji se koriste u svakodnevnoj uporabi!

_____________________ M.P. __________________

Potpis voditelja/izvoditelja DDD-a Potpis korisnika DDD-a


PRILOG 2.

Potvrda o fumigaciji[2]*

Naziv veterinarske organizacije ili druge pravne ili fizičke osobe koja provodi fumigaciju: ___________________________________

__________________________________________________

Adresa: _______________ Telefonski brojevi: ______________

POTVRDA O FUMIGACIJI

Naziv i adresa korisnika fumigacije________________________

Mjesto gdje se fumigacija izvodi__________________________

Detaljan opis vrste fumigacije, fumigiranog objekta i hrane______

__________________________________________________

Volumen fumigiranog prostora ili zabrtvljene hrane; vrsta hrane___

Masa hrane _________________________________________

Vrsta mikroorganizma, štetnog kukca ili štetnog glodavca ________

Stanje prostora (procjena zabrtvljenosti; sanitacija) ili hrane (vlaga, temperatura, čistoća)___________________________________

Rezultat testiranja stupnja zabrtvljenosti (ako je provedeno testiranje) _______________________________________________

Vrijeme testa ________________________________________

Vrsta fumiganta ___________ Koncentracija; doza ___________

Način primjene ______________________________________

Datum primjene ________ Vrijeme primjene (sat i min.) ______

Dužina ekspozicije _________ Dužina prozračivanja __________

Koncentracija plina tijekom ekspozicije; datum i vrijeme mjerenja ________________________________________________

Dobiveni CT produkt __________________________________

Vrijeme predaje objekta ili hrane na korištenje – datum izdavanja Certifikata sigurnosti __________________________________

Bilješke o slučajevima izvan planiranog programa ili nezgode tijekom fumigacije ______________________________________

Datum _______________ M.P. ______________________

(potpis vođe ekipe za fumigaciju)


PRILOG 3.

Certifikat sigurnosti[3]*

Naziv veterinarske organizacije ili druge pravne ili fizičke osobe koja provodi fumigaciju: ___________________________________

__________________________________________________

Adresa: ___________________ Telefonski brojevi: ___________

CERTIFIKAT SIGURNOSTI

Nazočnom predstavniku fumigiranog objekta /broda/hrane _______________________________________________________

nakon završene fumigacije ______________________________

vođa ekipe za fumigaciju (ime i prezime) ___________________

Ovim Certifikatom sigurnosti potvrđujem da sam napravio provjeru fumigiranog prostora (rizični prostor) i utvrdio da za životinje i ljude više nema opasnosti od primijenjenog fumiganta.

Vrijeme, mjesto i nađene koncentracije rezidua plina __________

__________________________________________________

Objekt se može slobodno koristiti od dana ______ sati ___________

Datum _______________ M.P. ______________________

(potpis vođe ekipe za fumigaciju)

Vrijeme provjere: _____________________________________

Ime i prezime nazočne osobe u fumigiranom objektu/brodu: _____________________________________________________

Datum _______________ M.P. ______________________

(potpis vođe ekipe za fumigaciju)


PRILOG 4.

Potvrda o provedenoj dezinfekciji prijevoznog sredstva[4]*

Naziv veterinarske organizacije ili druge pravne ili fizičke osobe koja je provela dezinfekciju prijevoznog sredstva: _________________

__________________________________________________

Adresa (ulica i mjesto): ________________________________

Telefon: _______ Faks:___________ E-mail adresa: __________

Datum: ______

Broj:_________

Potvrda o provedenoj dezinfekciji prijevoznog sredstva

Naziv i adresa korisnika ________________________________

__________________________________________________

Vrsta prijevoznog sredstva ________________________________________________________________________________

(reg. broj kamiona, hladnjače, vagona, ime broda, broj leta zrakloplova, spremnik)

Sredstvo kojim je izvršena i vrsta dezinfekcije __________________________________________________________________

M.P. _________________________

Potpis voditelja / izvoditelja dezinfekcije
prijevoznog sredstva

[1]* Potvrda se vodi u bloku potvrda, a svaka stranica mora biti numerirana. Potvrda se izdaje u dva primjerka, od kojih se jedan primjerak uručuje korisniku mjere, a jedan primjerak zadržava izvoditelj mjere.

[2]* Potvrde se vode u bloku, a svaka stranica mora biti numerirana. Potvrda se izdaje u dva primjerka, od kojih se jedan primjerak uručuje korisniku mjere, a jedan primjerak zadržava izvoditelj mjere.

[3]* Certifikat sigurnosti se vodi u bloku, a svaka stranica mora biti numerirana. Certifikat se izdaje u dva primjerka, od kojih se jedan primjerak uručuje korisniku mjere, a jedan primjerak zadržava izvoditelj mjere.

[4]* Potvrda se izdaje u dva primjerka, od kojih se jedan primjerak uručuje korisniku mjere, a jedan primjerak zadržava izvoditelj mjere.