Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2011. i projekcije za 2012. i 2013. godinu

NN 140/2010 (14.12.2010.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2011. i projekcije za 2012. i 2013. godinu

HRVATSKI SABOR

3569

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.), Hrvatski sabor na sjednici 23. studenoga 2010., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2011. I PROJEKCIJE ZA 2012. I 2013. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:

1. Financijski plan za 2011. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od                                  2.129.836.546 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od                                  3.011.836.546 kuna,

– deficit u iznosu od                                                   882.000.000 kuna,

2. Projekciju za 2012. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od                                   2.045.483.053 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od                                  2.036.783.053 kuna,

– suficit u iznosu od                                                       8.700.000 kuna,

3. Projekciju za 2013. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od                                   1.956.827.735 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od                                  1.978.727.735 kuna,

– deficit u iznosu od                                                     21.900.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/10-01/08

Zagreb, 23. studenoga 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2011. I PROJEKCIJE ZA 2012. I 2013. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

 

 

 

 

Plan za 2011.

Projekcija 2012.

Projekcija 2013.

PRIHODI POSLOVANJA

2.129.736.546

2.045.383.053

1.956.727.735

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

100.000

100.000

100.000

RASHODI POSLOVANJA

1.747.090.444

1.560.983.609

1.484.753.891

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

1.264.746.102

475.799.444

493.973.844

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-882.000.000

8.700.000

-21.900.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

 

 

Plan za 2011.

Projekcija 2012.

Projekcija 2013.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

998.000.000

232.300.000

251.900.000

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

116.000.000

241.000.000

230.000.000

NETO FINANCIRANJE

882.000.000

-8.700.000

21.900.000

 

 

 

 

 

 

 

 

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0


A. RAČUN PRIHODA I RASHODAII. POSEBNI DIO