Pravilnik o uvjetima uvoza sjemena goveda domaćih vrsta

NN 141/2010 (15.12.2010.), Pravilnik o uvjetima uvoza sjemena goveda domaćih vrsta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3584

Na temelju članka 53. stavka 9. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA UVOZA SJEMENA GOVEDA DOMAĆIH VRSTA[1]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za uvoz pošiljaka sjemena domaćih životinja vrste goveda iz odobrenih centara za sakupljanje sjemena i obrasci veterinarskih certifikata koji prate navedene pošiljke pri uvozu u Republiku Hrvatsku te lista trećih zemalja ili dijelova trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz u Republiku Hrvatsku.

Članak 2.

Prilozi I. do III. ovoga Pravilnika tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/10-01/153
Urbroj: 525-11-2-0487/10-3
Zagreb, 22. studenoga 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG I.

OBRASCI VETERINARSKIH CERTIFIKATA ZA PROMET S DRŽAVAMA ČLANICAMA EU


PRILOG II.

Dio 1.

POPIS TREĆIH ZEMALJA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ SJEMENA DOMAĆIH ŽIVOTINJA VRSTE GOVEDO U REPUBLIKU HRVATSKU

ISO kod

Država

Opis područja (ukoliko je prikladno)

Dodatna jamstva

AU

Australija

Dodatna jamstva navedena u točkama II.5.4.1.2 i II.5.4.2.2 certifikata u Dijelu 1. Priloga III. ovoga Pravilnika su obavezna.

CA

Kanada

Područje opisano u Dijelu 1. Priloga I. Odluke Komisije 2010/206/EU od 12. ožujka 2010 kojim se propisuje lista trećih zemalja, teritorija ili dijelova iz kojih je dozvoljen izvoz u Europsku uniju određenih životinja i svježeg mesa te uvjeti veterinarskog certificiranja.

Dodatna jamstva navedena u točki II.5.4.1.2 certifikata u Dijelu 1. Priloga III. ovoga Pravilnika su obavezna.

CH

Švicarska

NZ

Novi Zeland

US

Sjedinjene Američke Države

Dodatna jamstva navedena u točki II.5.4.1.2 certifikata u Dijelu 1. Priloga III. ovoga Pravilnika su obavezna.


PRILOG III.

OBRASCI VETERINARSKIH CERTIFIKATA ZA UVOZ I PROVOZ SJEMENA DOMAĆIH ŽIVOTINJA VRSTE GOVEDO (ZA UVOZ, SAKUPLJENO U SKLADU S DIREKTIVOM VIJEĆA 88/407/EEZ KOJA JE IZMIJENJENA DIREKTIVOM 2003/43/EZ)


[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 2008/120/EU od 7. veljače 2008. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Dodatak D Direkcije Vijeća 88/407/EEZ i Odluka Komisije 2004/639/EZ o propisivanju uvjeta uvoza sjemena goveda domaćih vrsta.