Pravilnika o unutarnjem redu u Nacionalnom parku Kornati

NN 141/2010 (15.12.2010.), Pravilnika o unutarnjem redu u Nacionalnom parku Kornati

NACIONALNI PARK KORNATI

3593

Na temelju članka 71. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« br. 70/05 i 139/08), Upravno vijeće Javne ustanove »Nacionalni park Kornati« donosi

PRAVILNIK

O UNUTARNJEM REDU U NACIONALNOM PARKU KORNATI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se pitanja i propisuju mjere zaštite, očuvanja, unaprjeđenja i korištenja Nacionalnog parka Kornati (u daljnjem tekstu: Nacionalni park).

Članak 2.

(1) Zaposlenici Javne ustanove »Nacionalni park Kornati« (u daljnjem tekstu: Ustanova), fizičke i pravne osobe koje na području Nacionalnog parka obavljaju dopuštene djelatnosti, stanovnici u Nacionalnom parku, vlasnici nekretnina na području Nacionalnog parka i članovi njihovih obitelji, te posjetitelji Nacionalnog parka dužni su se pridržavati odredaba ovoga Pravilnika.

(2) Sve aktivnosti unutar Nacionalnog parka se obavljaju na vlastitu odgovornost (plovidba, kupanje u moru, ronjenje, pješačenje, itd.).

Članak 3.

u ovom Pravilniku u uporabi su pojmovi sa sljedećim značenjem:

1. član obitelji je bračni drug, dijete, roditelj, skrbnik ili štićenik vlasnika nekretnine ili stanovnika u Nacionalnom parku;

2. Ministarstvo je ministarstvo Republike Hrvatske koje je nadležno za poslove zaštite prirode;

3. plovidba je svako kretanje plovila u Nacionalnom parku koje nije usidreno ili privezano za obalu ili sidreni sustav;

4. posjećivanje je svaki ulazak u područje Nacionalnog parka, osim ulaska službenih osoba prilikom obavljanja dužnosti;

5. posjetitelj je svaka osoba koja se nalazi u području Nacionalnog parka, osim djelatnika Ustanove u obavljanju dužnosti, službene osobe u obavljanju dužnosti, pravne ili fizičke osobe koja u Nacionalnom parku obavlja dopuštenu djelatnost, te vlasnika nekretnina i stanovnika u Nacionalnom parku i članova njihovih obitelji;

6. ronilačko posjećivanje je posjećivanje podmorja Nacionalnog parka uz uporabu autonomne ronilačke opreme;

7. sidrenje je postupak spuštanja sidra na morsko dno radi osiguravanja mirovanja plovila;

8. sidrišta su mjesta uređena i opremljena sidrenim sustavima namijenjenim zaustavljanju i privezivanju plovila;

9. stanovnik je osoba koja ima prijavljeno prebivalište na području Nacionalnog parka;

10. vez je mjesto u pristanu u kornatskim lučicama namijenjeno privezivanju plovila;

11. vlasnik nekretnine je osoba koja vlasničkim listom ili drugim vjerodostojnim dokumentom može dokazati svoje vlasništvo nad nekretninom u području Nacionalnog parka.

II. UNUTARNJI RED U NACIONALNOM PARKU

1. Zone stroge zaštite

Članak 4.

U području Nacionalnog parka određene su četiri zone stroge zaštite (u daljnjem tekstu: zone stroge zaštite):

1. otočić Purara s hridima Klint i Volić i s morskim pojasom na udaljenosti do 1.200 m od njihove obalne crte;

2. otočić Mrtovnjak s morskim pojasom na udaljenosti do 100 m od njegove obalne crte;

3. otočić Kolobučar s morskim pojasom na udaljenosti do 250 m od njegove obalne crte, odnosno do sredine prolaza prema susjednim otocima;

4. otočići Mali i Veliki Obručan s morskim pojasom na udaljenosti do 200 m od njihove obalne crte, odnosno do sredine prolaza prema susjednim otocima.

Članak 5.

U zonama stroge zaštite nije dozvoljena plovidba, sidrenje ili privezivanje plovila, te kretanje posjetitelja, osim uz posebno dopuštenje Ustanove i uz pratnju ovlaštenih djelatnika Ustanove.

2. Plovidba i privez plovila

Članak 6.

(1) Najveća dopuštena brzina plovidbe u Nacionalnom parku je 8 čvorova.

(2) Stavak 1. ovoga članka se ne odnosi na javna plovila.

Članak 7.

Na području Nacionalnog parka dozvoljeno je privezivanje i sidrenje plovila u sljedećim uvalama (sidrištima): Stiniva, Statival, Lupeška, Tomasovac – Suha Punta, Pod Bižanj, Šipnate, Lučica, Kravljačica, Strižnja, Male Vrulje, Vrulje, Gujak, Ropotnica, Koromašnja i Opat na otoku Kornatu, te Smokvica, Ravni Žakan, Lavsa, Piškera – V. Panitula i Levrnaka.

Članak 8.

Na vezovima u pristanima za plovila u kornatskim lučicama, pravo prvenstva privezivanja plovila imaju vlasnici nekretnina i stanovnici.

Članak 9.

U Nacionalnom parku je dozvoljeno organiziranje regata uz dopuštenje Ministarstva.

3. Kupanje u moru

Članak 10.

(1) Kupanje je dopušteno na udaljenosti do 50 m od obale.

(2) Kupanje se može obavljati uz uvjet da se ne ometa sigurnost plovidbe.

(3) Kupanje nije dopušteno u zonama stroge zaštite iz članka 4. ovog Pravilnika, te na mjestima koja posebnom odlukom odredi Ustanova.

4. Ronilačko posjećivanje

Članak 11.

(1) Ronilačko posjećivanje Nacionalnog parka (u daljnjem tekstu: ronilačko posjećivanje) dozvoljeno je u grupama organiziranim od strane pravne ili fizičke osobe koja je registrirana za obavljanje takve djelatnosti i koja je od Ministarstva dobila dopuštenje za organiziranje ronilačkog posjećivanja Nacionalnog parka.

(2) Zabranjeno je individualno ronjenje, odnosno ronjenje izvan organiziranih grupa iz stavka 2. ovog članka, osim uz posebno dopuštenje Ministarstva.

Članak 12.

(1) U Nacionalnom parku je određeno devet zona namijenjenih ronilačkom posjećivanju, i to u pojasu do 50 metara od:

1. obale otoka Borovnik,

2. obale otoka Mana,

3. obale otoka V. Rašip,

4. jugozapadne obale otoka Vela Panitula,

5. obale otoka Mala Panitula,

6. obale otoka Kasela,

7. obale otoka Oključ,

8. obale otoka Samograd,

9. sjeveroistočne obale otoka Kornata na potezu od Opata do Tanke Prislige.

(2) Zabranjeno je ronilačko posjećivanje izvan zona navedenih u stavku 1. ovog članka.

5. Znanstvena i stručna istraživanja

Članak 13.

Pravne ili fizičke osobe smiju u Nacionalnom parku obavljati znanstvena i stručna istraživanja na temelju dopuštenja Ministarstva.

6. Ekološke akcije

Članak 14.

Na području Nacionalnog parka dozvoljeno je organiziranje i provođenje ekoloških akcija uz prethodno pribavljeno dopuštenje Ministarstva.

7. Ribolov

Članak 15.

(1) Na području Nacionalnog parka ribolov je zabranjen.

(2) Iznimno na području Nacionalnog parka dozvoljen je ribolov stanovnicima i vlasnicima nekretnina, te članovima njihovih obitelji, pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 16.

Stanovnik, vlasnik nekretnine ili član obitelji, može ostvariti pravo na ribolov ako se bavi dopuštenom tradicijskom djelatnošću (maslinarstvom ili ovčarstvom) u području Nacionalnog parka.

Članak 17.

(1) Vlasnici nekretnina i stanovnici, te članovi njihovih obitelji, smiju obavljati ribolov na temelju dozvole koju izdaje Ustanova, uz uporabu sljedećih ribolovnih alata:

1. jednostruke mreže stajačice ukupne dužine do 150 metara:

i. gavunara, veličine oka mrežnog tega od 10 do 12 mm, visine ne veće od 400 oka mrežnog tega, uz vrijeme zabrane upotrebe od 1. veljače do 30. travnja;

ii. girara, veličine oka mrežnog tega od 15 do 17 mm, visine ne veće od 400 oka mrežnog tega, uz vrijeme zabrane upotrebe od 1. svibnja do 30. rujna;

iii. prostica, veličine oka mrežnog tega od 32 do 40 mm, visine ne veće od 200 oka mrežnog tega;

2. trostruke mreže stajačice (poponice) u dužini do 100 m, veličine oka na središnjem tegu (mahi) od 40 do 50 mm, a na vanjskom tegu (poponu) od 150 do 350 mm, visine mreže ne veće od 5,5 oka popona i 42 oka središnjeg tega, uz vrijeme zabrane upotrebe od 15. svibnja do 10. rujna;

3. najviše 3 vrše za lov riba, veličine oka mrežnog tega najmanje 40 mm;

4. najviše jedna vrša za lov velikih rakova, velilčine oka mrežnog tega najmanje 70 mm, uz zabranu upotrebe od 10. rujna do 15. svibnja;

5. lov liganja povrazom s kukom, ukupno do dva (2) komada, bez uporabe osvjetljenja;

6. pridneni stajaći parangal do najviše 100 udica;

7. osti, bez upotrebe svjetla.

(2) U ribolovu mrežama stajaćicama zabranjena je uporaba svih sredstava i načina plašenja ribe, umjetne rasvjete i mamaca.

(3) Bez obzira na vrstu ribolovnog alata ili način na koji su ulovljeni, obavezno se moraju neškodljivo vratiti u more:

• svi jastozi (Palinurus elephas), hlapovi (Hommarus gammarus) i rakovice (Maja squinado) čija veličina je manja od najmanje propisane veličine ispod koje se ne smiju loviti, sakupljati niti stavljati u promet,

• sve ženke jastoga i hlapa s vanjskim jajima i

• sve ženke rakovice sa zatamnjenim vanjskim jajima.

(4) Najmanje veličine riba i drugih morskih organizama ispod koje se ne smiju loviti niti sakupljati jesu:

• Za ribe (PISCES)

Arbun (Pagellus erythrinus) 12 cm

Cipal bataš (Mugil cephalus) 20 cm

Cipli (Liza sp., Chelon sp.) 16 cm

Fratar, pic, šarag (Diplodus spp.) 15 cm

Gof (Seriola dumerili) 45 cm

Iglan (Tetrapturus belone) 120 cm

Iglun (Xiphias gladius) 120 cm

Inćun (Engraulis encrasicolus) 9 cm

Kantar (Spondyliosoma cantharus) 18 cm

Kavala (Sciaena umbra) 30 cm

Kirnja (Epinephelus spp.) 45 cm

Komarča (Sparus aurata) 20 cm

List (Solea vulgaris) 20 cm

Lubin (Dicentrarchus labrax) 23 cm

Oslić (Merluccius merluccius) 16 cm

Pagar (Pagrus pagrus) 30 cm

Palamida (Sarda sarda) 45 cm

Papalina (Sprattus phalericus) 8 cm

Skuša (Scomber scombrus) 18 cm

Srdela (Sardina pilchardus) 10 cm

Škrpina (Scorpaena scrofa) 25 cm

Trlja (Mullus spp.) 11 cm

Zubatac (Dentex dentex) 30 cm

• Za rakove (CRUSTACEA)

Hlap (Hommarus gammarus) 24 cm

Jastog (Palinurus elaphas) 24 cm

Rakovica (Maja squinado) 10 cm

Škamp (Nephrops norvegicus) 7 cm

(5) Vrijeme lovostaja, odnosno razdoblje u godini u kojem se ribe ili drugi morski organizmi ne smiju loviti je:

• Ribe (PISCES):

Drozd (Labrus viridis) – trajno;

Kavala (Sciena umbra) – od 15. svibnja do 15. srpnja;

Kirnje (Epinephelus spp) – od 1. srpnja do 31. kolovoza.

• Rakovi (CRUSTACEA):

Hlap (Hommarus gammarus) – od 10. rujna do 15. svibnja;

Jastog (Palinurus elaphas) – od 10. rujna do 15. svibnja;

Rakovica (Maja squinado) – od 1. lipnja do 30. studenoga.

(6) Veličina oka mrežnog tega mjeri se u mokrom stanju od sredine do sredine uzla dužinom ispružene stranice oka (mora se izmjeriti veličina najmanje 5 oka mrežnog tega i na temelju tih mjerenja određuje se srednja vrijednost veličine oka mrežnog tega).

(7) Veličina oka vrši mjeri se najkraćom širinom otvora oka. Mrežni teg na vršama za ribe i rakove mora biti postavljen tako da svako oko mrežnog tega ima oblik kvadrata uz dozvoljeno odstupanje do 10 (deset) %. Ova odredba se ne odnosi na vršnjak.

Članak 18.

(1) Položaj ribolovnih alata koji se polažu u more mora biti vidljivo označen plutajućim oznakama (u tekstu koji slijedi: plutača), koja ne smije biti bijele boje, a na kojima mora biti čitljivo ispisano ime i luka upisa broda, odnosno registarska oznaka plovila kojim se obavlja ribolov.

(2) Položaj u moru pojedinih mreža stajačica označava se s najmanje dvije plutače, jednake veličine i boje, oblika kvadra, najmanje zapremine 5 dm3, postavljene na početak i kraj pojedinih mreža.

(3) Položaj u moru pojedinačno postavljene vrše označava jedna plutača, oblika kugle, promjera od najmanje 15 centimetara, a skupine vrša dvije takve plutače postavljene na početak i kraj skupine.

(4) Položaj u moru pojedinih parangala se označava s najmanje dvije plutače, postavljene na njegova oba kraja, jednake veličine i boje, oblika kvadra, najmanje zapremine 5 dm3. Na plutači mora biti uspravno postavljen štap s oznakom u obliku zastave, najmanje površine 5 dm2, a koja se nalazi najmanje jedan metar od površine mora.

(5) Veličina slova i brojeva na plutačama mora biti najmanje 5 centimetara.

Članak 19.

Ribolovne mreže se smiju nalaziti u moru samo u vremenu od 17:00 sati do 10:00 sati narednog dana.

Članak 20.

Ribolov u Nacionalnom parku nije dozvoljen na sljedećim mjestima:

1. u zonama stroge zaštite iz članka 4. ovog Pravilnika;

2. u zonama određenim kao sidrišta iz članka 7. ovog Pravilnika;

3. u zonama određenim za ronilačko posjećivanje iz članka 12. ovog Pravilnika;

4. u zonama koje posebnom odlukom odredi Upravno vijeće.

Članak 21.

(1) Za ribolov u Nacionalnom parku mora se dobiti dozvola koju izdaje Ustanova. Uvjete za dobivanje dozvole za ribolov u Nacionalnom parku propisuje Upravno vijeće posebnom odlukom.

(2) Za dozvolu se plaća naknada čiji iznos utvrđuje Upravno vijeće.

(3) Dozvola se izdaje za kalendarsku godinu.

Članak 22.

(1) U ribolovu je dozvoljen dnevni ulov do 5 kg ribe po dozvoli.

(2) Količina ulova iz stavka 1. ovoga članka može biti i veća ako se radi o ulovu jedne ribe teže od 5 kg.

(3) Sva riba zatečena u plovilu predstavlja dnevni ulov.

Članak 23.

Ulovljene ribe ne smiju se stavljati u promet.

Članak 24.

Zabranjena je upotreba ili držanje na plovilu ribolovnih alata koji nisu navedeni u članku 17. ovoga Pravilnika, ili u vrijeme kada je njihova upotreba zabranjena ovim Pravilnikom.

8. Zaštita živog i neživog svijeta

Članak 25.

(1) Zabranjeno je sakupljanje i vađenje morskih organizama na području Nacionalnog parka.

(2) Dozvoljeno je sakupljanje i vađenje morskih organizama u znanstvene i obrazovne svrhe na temelju dopuštenja Ministarstva.

Članak 26.

(1) Na području Nacionalnog parka zabranjen je lov, hvatanje, hranjenje, proganjanje, ozljeđivanje ili ubijanje životinja, oštećivanje njihovih razvojnih oblika, gnijezda ili legla i obitavališta.

(2) Zabranjeno je loviti, hvatati i uznemiravati ptice u preletu.

(3) Iznimno na području Nacionalnog parka dozvoljeno je hvatanje životinja u znanstveno-istraživačke svrhe, radi provođenja sanitarnih mjera te uspostave prirodne ravnoteže, uz dopuštenje Ministarstva.

Članak 27.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je sjeći šume ili pošumljavati bez dopuštenja Ministarstva.

Članak 28.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je uništavanje ili oštećivanje biljnog pokrova, osim na postojećim ratarskim i pašnjačkim površinama radi obavljanja tradicijskih djelatnosti.

Članak 29.

(1) Zabranjeno je unošenje stranih (alohtonih) životinjskih i biljnih vrsta na području Nacionalnog parka bez dopuštenja Ministarstva.

(2) O domaćim životinjama u vlasništvu, dužni su brinuti njihovi vlasnici.

Članak 30.

Zabranjeno je loženje vatre izvan naselja i mjesta koja su posebno označena za tu namjenu.

Članak 31.

(1) Strojevi i uređaji koji stvaraju buku (preko 55 decibela danju i preko 45 decibela noću u vanjskom prostoru), moraju biti propisno zvučno izolirani.

(2) Noćni mir traje od 23 do 06 sati, kada nije dopušteno stvaranje buke.

Članak 32.

(1) Na području Nacionalnog parka zabranjeno je nadlijetanje letjelicama na visinama nižim od 400 metara, osim u svrhu znanstvenih istraživanja, snimanja ili praćenja životinjskog svijeta i uz dopuštenje Ministarstva.

(2) Letenje na visinama nižim od 400 metara dopušteno je u službene svrhe, radi gašenja požara, te spašavanja života i imovine ljudi.

Članak 33.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je svako onečišćavanje zraka, tla, vode, mora, podmorja ili objekata, odnosno umanjenje njihovih izvornih vrijednosti, a osobito:

1. gradnja ili postavljanje objekata bez dopuštenja nadležnog ministarstva,

2. odlaganje građevinskog materijala,

3. odlaganje komunalnog otpada izvan kontejnera postavljenih za prikupljanje otpada,

4. ispuštanje tekućina i upotreba kemijskih sredstava kojima se može ugroziti izvornost biljnog i životinjskog svijeta.

5. korištenje kemijskih sredstava u tradicionalnoj poljoprivredi, u skladu s Prostornim planom Nacionalnog parka Kornati.

9. Posjetitelji

Članak 34.

(1) Za posjećivanje Nacionalnog parka se plaća naknada Ustanovi (ulaznica), čiji iznos utvrđuje Upravno vijeće.

(2) Za vrijeme boravka, kretanja i razgledavanja Nacionalnog parka posjetitelji su se dužni pridržavati pozitivnih propisa Republike Hrvatske koji se odnose na područje Nacionalnog parka i svih uputa koje su otisnute na ulaznici, informativnim lecima i brošurama, pločama i drugim materijalima i oznakama u Nacionalnom parku, te uputa nadzornika Nacionalnog parka.

Članak 35.

(1) Unutar granica Nacionalnog parka dozvoljeno je kretanje posjetiteljima samo na područjima i stazama koje su označene i namijenjene razgledavanju i posjećivanju.

(2) Kretanje posjetitelja izvan područja i staza iz stavka 1. ovog članka može se dopustiti samo uz pratnju zaposlenika Ustanove, ili uz dopuštenje vlasnika.

Članak 36.

(1) Odredbe članka 34. i 35. ne odnose se na stanovnike i vlasnike nekretnina na području Nacionalnog parka i članove njihovih obitelji.

(2) Osobama iz stavka 1. ovoga članka Ustanova će izdati iskaznicu za nesmetano kretanje do njihovih nekretnina.

Članak 37.

(1) Na području Nacionalnog parka nije dopušteno slobodno kretanje pasa.

(2) Psi se moraju držati vezani, ili u ograđenom prostoru, te voditi na uzici (povodcu).

Članak 38.

(1) Zabranjeno je kretanje osobama s vatrenim oružjem na području Nacionalnog parka.

(2) Vatreno oružje na području Nacionalnog parka smiju nositi samo službene i ovlaštene osobe u skladu sa zakonom.

10. Obavljanje djelatnosti

Članak 39.

(1) Pravna i fizička osoba koja obavlja djelatnost na području Nacionalnog parka dužna je postupati u skladu s važećim pravnim propisima Republike Hrvatske, Zakonom o zaštiti prirode, provedbenim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Pravilnikom.

(2) Ustanova će s osobom koja obavlja dopuštenu djelatnost na području Nacionalnog parka sklopiti ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze koje proizlaze iz korištenja područja Nacionalnog parka.

(3) Osoba koja je po zakonu i ovom Pravilniku obvezna sklopiti ugovor, dužna je naknaditi štetu ako na zahtjev Ustanove bez odgađanja ne sklopi taj ugovor.

(4) Ugovor se sklapa za kalendarsku godinu.

Članak 40.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost prijevoza, smještaja, prehrane ili drugu turističku djelatnost prema posjetitelju, dužna je naplatiti posjetitelju ulaznicu u Nacionalni park za račun Ustanove i za to joj ne pripada nikakva naknada.

Članak 41.

Zabranjeno je snimanje ili fotografiranje u komercijalne svrhe u Nacionalnom parku bez dopuštenja Ministarstva.

Članak 42.

Na području Nacionalnog parka dozvoljeno je obavljanje tradicionalne poljoprivrede i stočarstva, ali bez primjene intenzivnog načina obrade, agrotehničkih mjera i kemijskih sredstava koje bi unijele veće promjene u sliku krajobraza i u ekosustav.

Članak 43.

(1) Za izdavanje koncesijskog odobrenja za držanje pčela u Nacionalnom parku, izrađuje se katastar ispaše. Katastar ispaše izrađuje Ustanova zajedno s pčelarima koji imaju koncesijsko odobrenje za držanje pčela u Nacionalnom parku.

(2) Na pojedinoj katastarskoj parceli ne smije se držati više od 30 košnica.

(3) Vlasnici i stanovnici smiju imati i više košnica na parceli, ako je parcela odgovarajuće veličine.

(4) Parcele za ispašu nalaze se u blizini tradicionalnih kornatskih lučica.

III. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Članak 44.

Mjere protupožarne zaštite Nacionalnog parka djelatnici Ustanove provode u skladu s odgovarajućim općim aktom i operativnim programom Ustanove.

Članak 45.

(1) Tradicijsko paljenje pašnjaka se smije obavljati na zakonom propisani način i pod uvjetom da se paljenje najavi Ustanovi najmanje deset dana ranije i potvrdi najmanje dva dana ranije.

(2) Tradicijsko paljenje pašnjaka nije dopušteno u periodu od 1. svibnja do 31. listopada.

IV. OZNAKE UNUTAR NACIONALNOG PARKA

Članak 46.

Označavanje na području Nacionalnog parka obavlja se sukladno Prostornom planu Nacionalnog parka Kornati, ovom Pravilniku i posebnom Programu označavanja koji donosi Ustanova uz suglasnost Ministarstva.

V. NADZOR

Članak 47.

Nadzor nad provođenjem ovoga Pravilnika obavlja Ustanova, te nadležna tijela državne uprave u skladu sa svojim djelokrugom.

Članak 48.

(1) Neposrednu zaštitu u Nacionalnom parku obavljaju glavni nadzornik i nadzornici sukladno zakonu.

(2) Glavni nadzornik i nadzornici Nacionalnog parka imaju propisanu odoru i službenu iskaznicu.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

Ovaj Pravilnik, nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva, stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Članak 50.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku Kornati (»Narodne novine«, br. 38/96).

Klasa: 612-07/10-70/5

Urbroj: 07-11/10-23

Murter, 13. kolovoza 2010.

Predsjednik Upravnog vijeća
Jadranko Turčinov, v. r.