Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske poljoprivredne komore

NN 142/2010 (17.12.2010.), Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske poljoprivredne komore

HRVATSKA POLJOPRIVREDNA KOMORA

3610

Na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (»Narodne novine« br. 30/09 i 127/10) i članka 15. Statuta Hrvatske poljoprivredne komore (»Narodne novine« br. 24/10 i 31/10) Skupština Hrvatske poljoprivredne komore na 3. sjednici održanoj 10. prosinca 2010. donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE

Članak 1.

U Statutu Hrvatske poljoprivredne komore (»Narodne novine« br. 24/10 i 31/10) u članku 1. stavku 2. brišu se riječi: »način određivanja iznosa i način plaćanja članarine«.

Članak 2.

U članku 2. iza riječi: »samostalna« briše se zarez i dodaju riječi: »i neovisna«.

Članak 3.

U članku 6. stavak 4. mijenja se i glasi: »Sjedište Komore je u Zagrebu, Ulica fra Andrije Kačića Miošića 9/III.«

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6., 7., 8., 9. i 11. kojI glase:

»(6) Uz odobrenje Ministarstva nadležnog za poslove uprave Komora za poslove javnih ovlasti koristi pečat i žig s grbom Republike Hrvatske promjera 38 mm s tekstom po rubu kruga pečata – Hrvatska poljoprivredna komora Zagreb, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske.

(7) Broj pečata i žigova koje Komora koristi određuje Predsjednik Komore cijeneći stvarne potrebe.

(8) Pečati i žigovi se označavaju rednim brojevima od 1 na dalje.

(9) U slučajevima u kojima bi uporaba pečata i žiga promjera 38 mm bila nepodesna, može se rabiti pečat i žig promjera 25 mm.

(11) Pobliže odredbe o žigu, pečatu i znaku Komore, njihova upotreba kao i grafička rješenja određuju se Pravilnikom o korištenju žiga, pečata i znaka Komore.«

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 10. koji se mijenja i glasi:

»(10) Komora ima svoj zaštitni znak. Zaštitni znak čini krug vodoravno podijeljen u tri dijela. Gornji dio je krug plave boje na bijeloj podlozi, a predstavlja sunce, srednji dio je zelene boje i predstavlja brazdu u vidu dvije oranice, a donji dio je plave boje u dva vala i predstavlja morsku brazdu riba i plodova mora. Znak se koristi na svim službenim materijalima Komore.«

Članak 4.

U članku 8. riječ: »članica« zamjenjuje se riječju: »članova«.

U točki 12. riječ: »članarinu« zamjenjuje se riječima: »komorski doprinos«.

Članak 5.

Članak 10. briše se.

Članak 6.

Iza članka 11. dodaje se članak 11. a. koji glasi:

»Članak 11. a

Komora obavlja poljoprivredno-savjetodavnu djelatnost kao javnu službu.

Poljoprivrednu savjetodavnu djelatnost iz stavka 1. ovoga članka čine sljedeći poslovi i zadaci:

1. tehnološko-tehničko unaprjeđenje poljoprivrednih gospodarstava i pružanje stručne pomoći poljoprivrednicima s ciljem povećanja dobiti od poljoprivredne djelatnosti i dopunskih djelatnosti na gospodarstvu;

2. davanje stručnih savjeta, instrukcija i praktičnih predočenja iz područja poljoprivrede i ribarstva radi prikaza novih tehnologija i tehnika te načina gospodarenja i prijenosa svih znanja i vještina potrebnih za razvitak i očuvanje vrijednosti seoskog prostora i održivog razvoja poljoprivrede i ribarstva;

3. sudjelovanje i izrada razvojnih planova za poljoprivredna gospodarstva (investicijski programi, poslovni planovi, programi razvoja seoskog prostora i dr.);

4. sudjelovanje u oblikovanju i provođenju mjera poljoprivredne i ribarstvene politike u skladu sa propisima i aktima Vlade Republike Hrvatske;

5. sudjelovanje u provođenju programa razvoja poljoprivrede, ribarstva i seoskog prostora, te otoka;

6. promicanje znanja u poljoprivredi i ribarstvu radi očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti u interesu sela i seoskog prostora, te otoka;

7. poticanje i pomoć u osnivanju i radu različitih oblika udruživanja poljoprivrednika i subjekata u ribarstvu;

8. pružanje usluge savjetovanja korisnicima potpora u ribarstvu u pogledu provedbe mjera strukturne politike, mjera uređenja tržišta i posebnih potpora;

9. provođenje Sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka putem godišnjih istraživanja (FADN);

10. informiranje i izdavačka djelatnost za potrebe razvoja poljoprivrede, ribarstva i sela, te otoka;

11. obavljanje osnovnih laboratorijskih ispitivanja;

12. organiziranje i praćenje te prikupljanje podataka o pojavi štetočinja u biljnoj proizvodnji;

13. organiziranje, provođenje i sudjelovanje u međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim projektima;

14. planiranje i usklađivanje savjetodavnog rada sa stručnim službama u poljoprivredi i ribarstvu;

15. organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz oblasti poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja;

16. suradnja i povezivanje stručnih institucija u zemlji i inozemstvu;

17. suradnja sa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave;

18. organiziranje, sudjelovanje i izvođenje stručnih skupova, manifestacija, konferencija i izložbi;

19. obavljanje i drugih poslova po ovlaštenju institucija nadležnih za obavljanje djelatnosti u poljoprivredi i ribarstvu;

20. obavljanje i drugih poslova u okviru poljoprivredno-savjetodavne djelatnosti u skladu sa posebnim zakonima, Statutom i općim aktima Komore.

Poljoprivredno-savjetodavnu djelatnost obavlja Stručna služba Komore – Javna poljoprivredna savjetodavna služba.«

Članak 7.

U članku 15. briše se alineja 10.

Dodaje se alineja 14. koja glasi:

»− verificira odluke Upravnog odbora o udruživanju sa drugim pravnim osobama na prvoj sljedećoj Skupštini Komore,«

Dosadašnje alineje 11, 12, 13, 14 i 16 postaju alineje 10, 11, 12, 13 i 15.

Članak 8.

U člancima 21., 29. i 32. riječi: »Ulica grada Vukovara 78« zamjenjuju se riječima: »Ulica fra Andrije Kačića Miošića 9/III«.

Članak 9.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Članak 45.

Upravni odbor:

– provodi odluke i zaključke Skupštine,

– izrađuje prijedlog Statuta i drugih općih akata Komore,

– predlaže odluke i zaključke, zauzima stavove te daje mišljenja o pitanjima o kojima će raspravljati Skupština,

– utvrđuje i usklađuje interese članova Komore,

– predlaže Skupštini imenovanja i razrješenja u skladu sa Statutom,

– odlučuje u drugom stupnju o prigovorima na pojedinačne isprave donesene u izvršavanju javnih ovlaštenja,

– odlučuje u drugom stupnju o prigovorima službenika i namještenika Komore protiv pojedinačnih odluka iz radnih odnosa,

– odlučuje o prijamu i prestanku članstva u Komori,

– donosi sve potrebne pravilnike,

– odlučuje o osnivanju i pravilnikom određuje rad odbora za pojedine sektore u poljoprivredi,

– imenuje i razrješava predstojnika stručne službe na prijedlog predsjednika Komore na temelju provedenog javnog natječaja,

– imenuje i razrješava direktora i glavnog tajnika na prijedlog predsjednika Komore,

– ustanovljuje listu arbitara te imenuje i razrješava članove arbitraže,

– za specifična pitanja može osnovati posebne komisije i pravilnikom odrediti njihov rad,

– odlučuje u drugom stupnju o žalbama na odluke Suda časti,

– donosi odluke o osnivanju stalnih i povremenih tijela Komore,

– osniva glasilo Komore i druge publikacije,

– odlučuje o sjedištu Komore,

– pribavlja i raspoređuje sredstva za rad Komore,

– odlučuje o tome što je službena odnosno poslovna tajna Komore,

– donosi odluke o osnivanju pravnih osoba i raspolaže njima uz suglasnost Skupštine Komore,

– donosi odluke o udruživanju sa drugim pravnim osobama uz verificiranje odluke na prvoj sljedećoj Skupštini Komore,

– donosi odluke o ulaganju kapitala,

– imenuje osobe u upravne odbore pravnih osoba koje je osnovala ili odbore drugih pravnih osoba,

– obavlja i druge potrebne poslove u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Komore.«

Članak 10.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»Članak 48.

Predsjednik Komore:

– predstavlja i zastupa Komoru,

– vodi i nadzire poslovanje,

– saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora,

– predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora,

– usklađuje aktivnosti tijela i oblika organiziranja i rada ukupnog Komorskog sustava,

– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenih,

– raspoređuje sredstva unutar financijskog proračuna i naredbodavac je za njegovo izvršenje,

– predlaže Upravnom odboru imenovanje i razrješenje direktora Komore, glavnog tajnika i predstojnika Javne poljoprivredne savjetodavne službe Komore,

– provodi odluke i zaključke tijela Komore,

– odgovoran je za zakonitost rada Komore,

– samostalno zaključuje poslove do vrijednosti 300.000,00 kuna,

– predsjednik Komore u slučaju odsutnosti ili nemogućnosti obavljanja dužnosti predsjednika određuje člana Upravnog odbora koji će ga zamjenjivati,

– radi potreba učinkovitog rada Komore može delegirati dio svojih ovlasti na direktora i glavnog tajnika.«

Članak 11.

Iza članka 48. dodaju se članci 48. a., 48. b. i 48. c koji glase:

»Članak 48. a

Predsjednik Komore potpisuje akte koje donosi Skupština i Upravni odbor, akte o provedbi odluka i zaključaka Skupštine kao i druge akte, odnosno ugovore u čijem zaključenju sudjeluje Komora.

U potpisivanju akata iz stavka 1. ovog članka predsjednik Komore može koristiti faksimil.

Faksimil se koristi uz uvjete i na način koji utvrđuje predsjednik Komore.

Članak 48. b

Ako predsjednik Komore ustanovi da je opći ili neki drugi akt, odnosno odluka Skupštine ili drugog tijela Komore u suprotnosti sa Zakonom ili Statutom, odnosno s društvenim i poljoprivredno-gospodarskim interesima Republike Hrvatske, obustavit će provedbu tog akta i vratiti sporni akt nadležnom tijelu na ponovno raspravljanje i odlučivanje.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka opći ili drugi akt ne može se izvršiti do donošenja konačne odluke.

Opći ili neki drugi akti iz stavka 1. ovog članka nadležno tijelo u ponovnom odlučivanju donosi većinom glasova svih članova tog tijela.

Članak 48. c

Predsjednik Komore ima pravo sudjelovati u svim tijelima Komore i Komorskom sustavu kao cjeline.«

Članak 12.

U članku 52. stavku 1. iza riječi: »članova.« dodaje se rečenica: »Četiri člana bira Skupština, a 1 član Nadzornog odbora Komore mora biti predstavnik radnika iz Radničkog vijeća Komore.«

U stavku 3. iza riječi: »komore« briše se točka, stavlja zarez i dodaju riječi: »kao ni službenici Komore, osim predstavnika Radničkog vijeća Komore.«

U stavku 4. iza riječi »godine.« dodaje se rečenica: »Predstavnika radnika u Nadzorni odbor imenuje i opoziva Radničko vijeće na mandat od tri godine.«

Članak 13.

Iza naslova »6. UNUTARNJE USTROJSTVO« dodaje se podnaslov: »GLAVNI TAJNIK« i članak 58. a koji glasi:

»Članak 58. a

Glavnog tajnika Komore na prijedlog predsjednika Komore imenuje i razrješava Upravni odbor Komore.

Za glavnog tajnika može biti imenovana osoba koja ima iskustvo u rukovodećem radu u organizacijama nižeg reda u poljoprivredi (udruge, tvrtke) i u organizacijama višeg reda u poljoprivredi (savezi, koncerni), u radu u stranim poslovnim subjektima, aktivno znanje barem jednog svjetskog jezika, poznavanje rada na društvenim mrežama, viša ili visoka stručna sprema s najmanje 3 godina radnog iskustva ili srednja stručna sprema i radno iskustvo u području poljoprivrede od najmanje 5 godina.

Opseg rada glavnog tajnika Komore određeni su pravilnikom koji donosi Upravni odbor.

Glavni tajnik u svom radu obavlja sljedeće zadatke:

– pribavlja, usklađuje podatke, informacije i drugu dokumentaciju za tijela Komore iz područja djelovanja odbora, županijskih-regionalnih komora, Samostalnog odjela za međunarodnu suradnju, Samostalnog odjela za regionalni razvoj, te nazire provođenje odluka tijela Komore,

– usklađuje organizacijska pitanja sa subjektima izvan komorskog sustava,

– obavlja poslove suradnje i usklađivanja sustava s Europskom unijom, surađuje s predstavnicima stranih država i međunarodnim asocijacijama, s komorama u zemlji i inozemstvu, te sa asocijacijama hrvatskog iseljeništva.«

Članak 14.

Iza članka 61. dodaje se podnaslov: »ŽUPANIJSKE – REGIONALNE KOMORE« i članci 61.a i 61. b, iza kojih se dodaje podnaslov:«SAMOSTALNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU« i članci 61. c i 61. d, iza kojih se dodaje podnaslov: »SAMOSTALNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ« i članci 61. e i 61. f, iza kojih se dodaje podnaslov: »DIREKTOR KOMORE« i članak 61. g, iza kojeg se dodaje podnaslov: »URED KOMORE« i članci 61. h i 61. i koji glase:

»ŽUPANIJSKE – REGIONALNE KOMORE

Članak 61. a

Za potrebe Komore na određenom području Upravni odbor Komore može donijeti odluku o osnivanju i pravilnike o radu županijsko-regionalnih komora.

Članak 61. b

U županijsko-regionalnim komorama se mogu osnivati odbori u određenim područjima djelatnosti članova Komore.

Odbore čine članovi skupštine i druge osobe koje su zainteresirane za područje kojima se odbor bavi.

Odbori razmatraju pitanja važna za područje djelatnosti Komore.

SAMOSTALNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

Članak 61. c

U Samostalnom odjelu za međunarodnu suradnju obavljaju se poslovi pripremanja, provođenja i koordiniranja potrebnih aktivnosti na međunarodnoj razini.

Članak 61. d

Ustrojstvo i djelokrug Samostalnog odjela za međunarodnu suradnju propisuju se pravilnicima koje predlaže predsjednik Upravnom odboru.

SAMOSTALNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ

Članak 61. e

U Samostalnom odjelu za regionalni razvoj obavljaju se poslovi pripremanja, provođenja i koordiniranja potrebnih aktivnosti i projekata za regionalni razvoj.

Članak 61. f

Ustrojstvo i djelokrug Samostalnog odjela za regionalni razvoj propisuju se pravilnicima koje predlaže predsjednik Upravnom odboru.

DIREKTOR KOMORE

Članak 61. g

Direktora Komore na prijedlog predsjednika Komore imenuje i razrješava Upravni odbor Komore.

Za direktora Komore može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij agronomije, akademski stupanj magistra ili doktora znanosti, radno iskustvo u poljoprivrednoj struci od najmanje 10 godina, iskustvo u vođenju ili realizaciji stručnih projekata u poljoprivredi.

Opseg rada direktora Komore određen je Pravilnikom koji donosi Upravni odbor.

Direktor Komore:

– predstavlja, vodi i organizira poslovanje Ureda Komore,

– pribavlja, usklađuje podatke, informacije i drugu dokumentaciju za tijela Komore iz područja djelovanja stručne, financijske, pravne i informatičke službe,

– temeljem ovlasti predsjednika Komore samostalno potpisuje dokumente koji se odnose na poslovanje Ureda Komore,

– osigurava i odgovoran je za provedbu programa rada i provedbu financijskog proračuna koji se odnosi na državni proračun,

– poduzima pravne radnje u ime i za račun Komore,

– zastupa Komoru u postupcima pred sudom, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima.

Direktor Komore može svoje pojedine ovlasti prenijeti na druge osobe.

URED KOMORE

Članak 61. h

U Uredu Komore obavljaju se poslovi pripremanja, provođenja i koordiniranja potrebne aktivnosti na području financijskog, pravnog i informatičkog rada Komore.

Članak 61. i

Ustrojstvo i djelokrug Ureda Komore propisuju se pravilnicima koje predlaže predsjednik Komore Upravnom odboru.«

Članak 15.

U članku 63. stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 16.

U članku 64. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Naziv stručne službe Komore je: Javna poljoprivredna savjetodavna služba.

Organizacija Javne poljoprivredne savjetodavne službe Komore uređuje se Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta koji donosi Upravni odbor.«

Članak 17.

U članku 65. riječ: »Stručna« zamjenjuje se riječima: »Javna poljoprivredna savjetodavna«, a iza riječi: »služba« dodaje se riječ: »treba«.

Članak 18.

Članak 66. mijenja se i glasi:

»Članak 66.

Rad Javne poljoprivredne savjetodavne službe i provedbu njegovih zadaća nadzire predsjednik Komore i Upravni odbor.«

Članak 19.

U članku 67. u točki 1. brišu se riječi: »koja su značajna za obrtništvo i malo poduzetništvo«.

Članak 20.

Članak 70. briše se.

Članak 21.

Članak 71. briše se.

Članak 22.

Iza članka 71. podnaslov: »TAJNIK« mijenja se i glasi: »PREDSTOJNIK JAVNE POLJOPRIVREDNE SAVJETODAVNE SLUŽBE«.

Članak 23.

U članku 72. riječ: »tajnika« zamjenjuje se riječima: »predstojnika Javne poljoprivredne savjetodavne službe«.

Članak 24.

Članak 73. mijenja se i glasi:

»Članak 73.

Predstojnik Javne poljoprivredne savjetodavne službe:

– rukovodi radom Javne poljoprivredne savjetodavne službe,

– osigurava koordinaciju u radu Javne poljoprivredne savjetodavne službe,

– osigurava i odgovoran je za provedbu i izvršenje odluka, zaključaka i drugih akata tijela Komore,

– obavlja i druge poslove za koje ga ovlaste tijela Komore.

Predstojnika Javne poljoprivredne savjetodavne službe, imenuje i razrješava Upravni odbor na prijedlog predsjednika Komore, na temelju provedenog natječaja.«

Članak 25.

U članku 74. riječi: »Tajnik Komore« zamjenjuju se riječima: »Predstojnik Javne poljoprivredne savjetodavne službe«.

U stavku 2. riječ: »tajnik«zamjenjuje se riječju: »predstojnik«.

Članak 26.

U članaku 75. u stavku 1. riječ: »Tajnik« zamjenjuje se riječju: »Predstojnik«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Predstojnik može svoje pojedine ovlasti prenijeti na rukovodeće djelatnike Javne poljoprivredne savjetodavne službe.«

Članak 27.

U članku 79. u alineji 4. brišu se riječi: »Hrvatskim zavodom za poljoprivrednu savjetodavnu službu i drugim«.

Članak 28.

Članak 83. mijenja se i glasi:

»Članak 83.

Sredstva potrebna za rad Komore osiguravaju se iz:

– državnog proračuna, za obavljanje poslova javnih ovlasti i obavljanje poljoprivredno-savjetodavne djelatnosti kao javne službe,

– komorskog doprinosa,

– sredstava ostvarenih obavljanjem vlastite djelatnosti te

– izvanrednih prihoda (darovi, sponzorstva i dr.).«

Članak 29.

Članak 84. mijenja se i glasi:

»Članak 84.

Komorski doprinos obvezan je za sve članove Komore koji ostvaruju pravo na izravna plaćanja u poljoprivredi u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Komorski doprinos iz stavka 1. ovog članka Statuta obračunava i obustavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i uplaćuje na žiro-račun Komore.

Plaćanje komorskog doprinosa obavlja se istovremeno s uplatom, po ostvarenim isplaćenim pravima svakog korisnika, izravnih plaćanja u tekućoj kalendarskoj godini iz nacionalnog dijela potpora.«

Članak 30.

Članak 87. mijenja se i glasi:

»Članak 87.

Visinu komorskog doprinosa određuje Skupština Komore krajem godine za sljedeću godinu Odlukom koja se objavljuje u »Narodnim novinama«.«

Članak 31.

Iza članka 91. dodaje se podnaslov: »OSNOVICA ZA PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA JAVNE POLJOPRIVREDNE SAVJETODAVNE SLUŽBE KOMORE« i članak 91. a koji glasi:

»Članak 91. a

Osnovica za plaće službenika i namještenika Javne poljoprivredne savjetodavne službe Komore utvrđuje se sukladno propisanoj osnovici za plaće javnih službenika i namještenika.

Plaću službenika i namještenika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću.

Osnovnu plaću službenika i namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Dodaci na osnovnu plaću su dodaci za uspješnost na radu, stimulacija, dodaci za posebne uvjete rada, položajni dodaci i druga uvećanja plaće.«

Članak 32.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske poljoprivredne komore stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik
Darko Grivičić, v. r.