Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar koji obavlja javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu

NN 143/2010 (20.12.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar koji obavlja javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

3620

Na temelju članka 13. stavka 6. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, br. 33/06, 38/09 i 87/09), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI BROD I BRODAR KOJI OBAVLJA JAVNI PRIJEVOZ U LINIJSKOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU

Članak 1.

U članku 2. točka 4. Pravilnika o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar koji obavlja javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, broj 130/06 i 141/08), iza riječi: »obavlja prijevoz« dodaju se riječi: »putnika i tereta«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 1., iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. sposobnost za ukrcaj i iskrcaj komadnog tereta, ako je primjenjivo«.

Dosadašnje točke 3., 4. i 5. postaju točke 4., 5. i 6.

Članak 3.

U članku 4. stavak 1., iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. svjedodžbom o sigurnosti teretnog uređaja izdanom od priznate organizacije u slučaju nosivosti od 1 tone i više, a svjedodžbom o sigurnosti broda za plovidbu izdanom od priznate organizacije u slučaju nosivosti do 1 tone, ako je primjenjivo.«

Dosadašnje točke 3., 4., 5. i 6. postaju točke 4., 5., 6. i 7.

Članak 4.

Iza članka 9. dodaje se novi članak 9a koji glasi:

»Članak 9a

Davatelj koncesije može u obavijesti o namjeri davanja koncesije odrediti istodobno tehničke uvjete za ukrcaj i prijevoz tereta na pojedinoj klasičnoj brodskoj liniji.«

Članak 5.

U članku 10. riječi: »odluke o raspisivanju javnog natječaja« zamjenjuju se riječima »obavijesti o namjeri davanja koncesije«.

Članak 6.

U članku 13. stavak 2. riječi: »odluci o raspisivanju javnog natječaja« zamjenjuju se riječima »obavijesti o namjeri davanja koncesije«.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 011-01/10-02/77

Urbroj: 530-04-10-1

Zagreb, 10. prosinca 2010.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.