Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

NN 143/2010 (20.12.2010.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

MINISTARSTVO KULTURE

3623

Na temelju članka 101. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 70/05 i 138/08), ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI ZAŠTIĆENIM VRSTAMA

Članak 1.

U Pravilniku o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (»Narodne novine«, broj 72/09) u članku 8. stavku 2. podstavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»– da su primjerci nabavljeni u Republici Hrvatskoj u skladu s važećim propisima iz područja zaštite prirode,«

Članak 2.

Prilozi I – XXII uz Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (»Narodne novine«, broj 72/09) zamjenjuju se Prilozima I – XXII koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/10-49/491

Urbroj: 532-08-01/1-10-04

Zagreb, 8. prosinca 2010.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.PRILOG XVII

Popis i objašnjenje kôdova te popis pripadajućih mjernih jedinica koje se upotrebljavaju za opis primjeraka u dopuštenjima i potvrdama u skladu s člankom 42. stavkom 4. točkama 1. i 2.

Opis

Kôd

Preporučene jedinice

Alternativne jedinice

Objašnjenje

Kora

BAR

kg


Kora drveta (sirova, osušena ili mljevena u prah; neprerađena)

Tijelo

BOD

No

kg

U osnovi cijele mrtve životinje, uključujući svježe ili prerađene ribe, preparirane kornjače, konzervirane leptire, gmazove u alkoholu, cijele preparirane lovačke trofeje, itd.

Kost

BON

kg

No

Kosti, uključujući čeljusti (ralje)

Komad – kost

BOP

kg


Komadi kosti, neobrađeni

Calipee

CAL

kg


Calipee ili calipash (kornjačina hrskavica za juhu)

Leđni oklop (carapax)

CAP

No

kg

Sirovi ili neobrađeni cijeli oklopi jedinki iz reda Testudines

Rezbareni primjerak

CAR

kg

m3

Rezbarije (uključujući drvo i dovršene drvene proizvode kao što su namještaj, glazbeni instrumenti i ručni radovi)

Napomena: postoje neke vrste od kojih se može izrezbariti više vrsta proizvoda (npr. rog i kost), stoga u opisu, gdje je to potrebno, treba navesti i vrstu proizvoda (npr. rezbarija roga)

Kavijar

CAV

kg


Neoplođena mrtva prerađena jaja svih vrsta riba reda Acipenseriformes; također poznata kao ikra

Iver (trijeska)

CHP

kg


Iverje (trijeske) drveta, posebno vrsta Aquilaria malacensis i Pterocarpus santalinus

Kandža

CLA

No

kg

Kandže – npr. skupina Felidae, Ursidae ili Crocodylia

Napomena: »kornjačine pandže« su obično ljuske, a ne prave pandže

Tkanina

CLO

m2

kg

Tkanina – ako tkanina nije posve izrađena od dlake neke od vrsta iz Dodataka Konvencije, težina dlake predmetne vrste trebala bi, ako je moguće, biti označena kao »HAI«

Koralj (sirov)

COR

kg

No

Mrtvi koralji i koraljne stijene

Napomena: promet bi se trebao označiti kao broj komada samo ako se primjerci koralja prevoze u vodi.

Kultura

CUL

No


Kulture umjetno razmnoženih biljaka (npr. broj laboratorijskih bočica itd.)

Derivati

DER

kg/l


Derivati (oni koji nisu uključeni drugdje u tablici)

Osušene biljke

DPL

No


Osušene biljke – npr. herbarijski primjerci

Uho

EAR

No


Uši – obično slonove

Jaje

EGG

No

kg

Cijela mrtva ili ispuhana jaja (vidjeti također pod »kavijar«)

Jaje (živo)

EGL

No

kg

Živa jaja – obično jaja ptica i gmazova, ali su kôdom obuhvaćena i jaja riba i beskralježnjaka

Ekstrakt

EXT

kg

l

Ekstrakt – obično biljni ekstrakti

Pero

FEA

kg

No

Perje – u slučaju predmeta (npr. slike) napravljenih od perja, navesti broj predmeta

Vlakno

FIB

kg

m

Vlakna – npr. biljna vlakna, ali su kôdom obuhvaćene i žice teniskih reketa

Ribice

FIG

kg

No

Mlade ribe stare jednu do dvije godine za akvarije, mrjestilišta ili za puštanje u divljinu

Peraja

FIN

kg


Svježe, smrznute ili sušene peraje i njihovi dijelovi

Cvijet

FLO

kg


Cvijeće

Noga (stopalo)

FOO

No


Noge – npr. slona, nosoroga, vodenog konja, lava, krokodila, itd.

Lonac za cvijeće

FPT

No


Lonci za cvijeće napravljeni od dijelova biljke, npr. vlakna drvenaste paprati

Napomena: žive biljke kojima se trguje u »zajedničkom loncu« trebale bi biti označene kao »žive biljke«, a ne kao lonac za cvijeće

Voće

FRU

kg


Voće

Žučni mjehur

GAB

No

kg

Žučni mjehur

Žuč

GAL

kg


Žuč

Odjevni predmet

GAR

No


Odjevni predmeti – uključujući rukavice i šešire ali ne i cipele. Kôd obuhvaća i ukrase ili dodatke na odjeći.

Genitalije

GEN

kg

No

Spolovila odstranjena pri kastriranju i osušeni penisi

Podloge za cijepljenje

GRS

No


Ukorijenjene podloge (bez cjepika)

Dlaka

HAI

kg

g

Dlaka – uključuje svu životinjsku dlaku, npr. slona, jaka, vikunje, guanaka

Komad – rog

HOP

kg


Komadi roga, neobrađeni – uključujući otpatke

Rog

HOR

No

kg

Rogovi, uključujući paroške

Komad slonovače (bjelokost)

IVP

kg


Komadi slonovače, neobrađeni – uključujući otpatke

Žablji kraci

LEG

kg


Žablji kraci

Živi primjerak

LIV

No


Žive životinje i biljke

Napomena: Samo primjerke živih koralja koji se prevoze u vodi treba evidentirati brojem komada.

Trupci

LOG

m3


Sve sirovo drvo, bez obzira je li kora ili meki sloj drveta ispod kore odstranjen ili ne, ili grubo tesano drvo za preradu, osobito u rezanu građu, celulozno drvo ili listove furnira. Napomena: promet trupaca drveta za posebne namjene koji se prodaju po težini (npr. Lignum vitae, Guaiacum sp.) treba bilježiti u kg.

Proizvodi od kože (veliki)

LPL

No


Veliki proizvodi proizvedeni od kože – npr. aktovke, namještaj, putne torbe, putni kovčezi

Proizvodi od kože (mali)

LPS

No


Mali proizvodi od kože, npr. remeni, vrpce, sjedala za bicikl, lisnice za držanje štednih knjižica ili kreditnih kartica, naušnice, ručne torbe, privjesci za ključeve, bilježnice, torbice, cipele, torbice za duhan, novčanici, remenje za sat

List

LVS

No

kg

Lišće

Meso

MEA

kg


Meso, uključujući riblje meso, ako riba nije cijela (vidi »tijelo«)

Lijek

MED

kg/l


Lijekovi

Mošus

MUS

g


Mošus

Ulje

OIL

kg

l

Ulje – npr. od kornjača, tuljana, kitova, riba, različitih biljaka

Napa – krznena ploča

PLA

m2


Krznene nape – uključujući tepihe ako su napravljeni od nekoliko koža

Prah

POW

kg


Prah

Korijen

ROO

No

kg

Korijeni, lisnati pupoljci, lukovice ili gomolji

Rezana drvena građa

SAW

m3


Drvena građa proizvedena jednostavnim uzdužnim rezanjem ili postupkom profilnog rezanja; obično deblja od 6 mm
Napomena: promet trupaca drveta za posebne namjene koje se prodaje po težini (npr. Lignum vitae, Guaiacum sp.) treba bilježiti u kg

Ljuska

SCA

kg


Ljuska – npr. kornjače, drugih reptila, riba, ljuskavaca

Sjeme

SEE

kg


Sjemenje

Školjka

SHE

No

kg

Sirove ili neobrađene školjke mekušaca

Ljuska jajeta

SHE

g/kg


Sirova ili neobrađena ljuska jajeta osim cijelih jaja

Bok

SID

No


Koža sa bokova ili slabina; ne uključujući parne bočne dijelove krokodilske kože (Tinga frames) (vidi pod »koža«)

Kostur

SKE

No


U osnovi cijeli kosturi

Koža

SKI

No


U osnovi cijela koža, sirova ili štavljena, uključujući parne bočne dijelove krokodilske kože (Tinga frames)

Komad kože

SKP

No


Komadi kože – uključujući otpatke, sirove ili štavljene

Lubanja

SKU

No


Lubanje

Juha

SOU

kg

l

Juha – npr. od kornjače

Uzorak (znanstveni)

SPE

kg/l/ml

No

Znanstveni uzorci uključujući krv, tkiva (npr. bubreg, slezena, itd.) histološki preparati itd.

Stabljika

STE

No

kg

Stabljike biljaka

Plivaći mjehur

SWI

kg


Hidrostatski organ, uključujući riblje tutkalo/jesetrino ljepilo

Rep

TAI

No

kg

Repovi – npr. kajmana (za kožu) ili lisice (za ukrašavanje odjeće, ovratnici, stole, itd.)

Zub

TEE

No

kg

Zubi, npr. kita, lava, vodenog konja, krokodila, itd.

Drvo

TIM

m3

kg

Sirovo drvo, osim trupaca koji su dovoljno debeli za rezanje u daske i rezane građe

Trofeji

TRO

No


Trofej – svi trofejni dijelovi jedne životinje ako se izvoze zajedno: npr. rogovi (2), lubanja, koža s vratnog dijela, koža s leđnog dijela, rep i noge (tj. deset primjeraka) čine jedan trofej. Ako su, na primjer, lubanja i rogovi jedini primjerci od neke životinje koji se izvoze, onda te predmete treba upisati zajedno kao jedan trofej. Inače se te stavke upisuju odvojeno. Cijelo punjeno tijelo navodi se pod »BOD« Sama koža označava se sa »SKI«.

Kljova

TUS

No

kg

U osnovi cijele kljove, obrađene ili neobrađene. Tu se ubrajaju slonove kljove, kljove vodenog konja, morža, narvala, ali ne i drugi zubi.

Furnir

- ljušteni furnir

- rezani furnir

VEN

m3, m2

kg

Tanki slojevi ili ploče od drveta jednake debljine, obično 6 mm ili manje, obično oguljeni (ljušteni furnir) ili narezani (rezani furnir), za izradu šperploče, za furniranje namještaja, posude/kutije od furnira, itd.

Vosak

WAX

kg


Vosak, uključujući ambru

Cijela

WHO

kg

No

Cijela životinja ili biljka (mrtva ili živa)

Opis mjernih jedinica (mogu se upotrebljavati ekvivalentne nemetričke mjere):

g

kg

l

cm3

ml

m

m2

m3

No

= gram

= kilogram

= litra

= kubični centimetar

= mililitar

= metar

= kvadratni metar

= kubični metar

= broj primjeraka (jedinki)PRILOG XIX

Popis literature temeljem koje je utvrđeno znanstveno nazivlje vrsta u Pravilniku

FAUNA

Mammalia (sisavci)

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press). [za sve sisavce, osim za sljedeće divlje forme vrsta (u prednosti pred imenima udomaćenih formi vrsta): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion; te s iznimkom za vrste navedene niže]

Beasley, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine Mammal Science, 21(3): 365-400. [za Orcaella heinsohni]

Caballero, s., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S. Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R., Santos, F. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for »tucuxi« (Sotalia fluviatilis) and »costero« (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358-386 [za Sotalia fluviatilis i Sotalia guianensis]

Merker, S. & Groves, C. P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primatology, 27(2): 465-485. [za Tarsius lariang]

Rice, D. W., 1998: Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [za Physeter macrocephalus i Platanista gangetica]

Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278-281. [za Balaenoptera omurai]

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press). [za Loxodonta africana, Puma concolor, Lama guanicoe i Ovis vignei]

Aves (ptice)

Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278-286. [za Pyrrhura parvifrons]

Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions). [za Psittacula intermedia i Trichoglossus haematodus]

Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85-112. [za Garrulax taewanus]

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. – Ornitologia Neotropical, 18: 161-170. [za Eriocnemis isabellae]

da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2): 123-130. [za Glaucidium mooreorum]

Dickinson, E. C. (ed.)(2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. London (Christopher Helm). [za sve vrste ptica, osim za svojte navedene niže]

Dickinson, E. C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003) [za sve vrste ptica, osim za svojte navedene niže]

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Holing, E. (2002):Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815-819. [za Pionopsitta aurantiocephala]

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. – Bulletin of the British Ornithologists’ Club, 124: 160-171. [za Ninox burhani]

Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp. [za sistematska imena redova i porodica ptica]

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon’s “Guarouba” or “Perriche jaune”: two senior synonyms of Aratinga pintoi Silveira, lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013: 1-16. [za Aratinga maculata]

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665-675. [za Aquila hastata]

Radović, D., Kralj, J., Tutiš, V. & Ćiković, D. (2003): Crvena knjiga ugroženih ptica Hrvatske, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Zagreb.

Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196. [za Cacatua goffiniana]

Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists’ Club, 124(2): 85-105. [za Otus thilohoffmanni]

Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421-445. [za Micrastur mintoni]

Reptilia (gmazovi)

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. & Randrianirina, J. E. (2001): Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae) – Herpetological Journal, 11: 53-68. [za Calumma vatosoa i Calumma vencesi]

Aplin, K. P., Fitch, A. J. & King, D. J. (2006): A new species of Varanus Merrem (Squamata: Varanidae) from the Pilbara region of Western Australia, with observations on sexual dimorphism in closely related species. – Zootaxa, 1313: 1-38. [za Varanus bushi]

Arnold, E. N., 2002. Reptiles and Amphibians of Europe. Princeton Field Guides.

Avila Pires, T. C. S. (1995): Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata) – Zoologische Verhandelingen, 299: 706 pp. [za Tupinambis]

Böhme, W. (1997): Eine neue Chamäleon-Art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost-Madagaskars – Herpetofauna (Weinstadt), 19 (107): 5-10. [za Calumma glawi]

Böhme, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) – Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1-43. [za Varanidae]

Böhme, W. & Ziegler, T. (2005): A new monitor lizard from Halmahera, Moluccas, Indonesia (Reptilia: Squamata: Varanidae). – Salamandra, 41(1/2): 51-59. [za Varanus zugorum]

Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21. [za Homopus solus]

Branch, W. R., Tolley, K. A. & Tilbury, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. – African Journal Herpetology, 55(2): 123-141. [za Bradypodion atromontanum]

Broadley, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. –African Herp News 29: 31-32. [za Python natalensis]

Broadley, D. G. (2006): CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the CITES Nomenclature Committee [za Cordylus]

Burton, F. J. (2004): Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana – Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [za Cyclura lewisi]

Cei, J. M. (1993): Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampa – Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [za Tupinambis]

Colli, G. R., Péres, A. K. & da Cunha, H. J. (1998): A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus – Herpetologica 54: 477-492. [za Tupinambis cerradensis]

Dirksen, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft. [za Eunectes beniensis]

Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427-432. [za Tropidophis xanthogaster]

Eidenmüller, B. & Wicker, R. (2004): Eine weitere neue Waranart aus dem Varanus prasinus-Komplex von der Insel Misol, Indonesien. – Sauria, 27(1): 3-8. [za Varanus reisingeri]

Fitzgerald, L. A., Cook, J. A. & Luz Aquino, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). – Copeia, 4: 894-905. [za Tupinambis duseni]

Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [bez priloga; imena porodica iz reda Testudines – s iznimkom zadržavanja sljedećih znanstvenih imena: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. and Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129-144. [za Uroplatus giganteus]

Glaw, F. & M. Vences (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences & Glaw Verlag, 496 pp. [za Calumma ambreense]

Hallmann, G., Krüger, J. & Trautmann, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 pp., Münster (Natur und Tier – Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5. [za Phelsuma spp., međutim sa zadržavanjem Phelsuma ocellata]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species – Herpetological Monographs, 14: 139-185. [za vrste Morelia clastolepis, Morelia nauta i Morelia tracyae, te podizanje na razinu vrste Morelia kinghorni]

Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba – Copeia 1999(2): 376-381. [za Tropidophis celiae]

Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba – Journal of Herpetology, 33: 436-441. [za Tropidophis spiritus]

Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba – Journal of Herpetology,35: 615-617. [za Tropidophis morenoi]

Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba – Journal of Herpetology, 36:157-161. [za Tropidophis hendersoni]

Hollingsworth, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. In: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [za Iguanidae osim za prepoznavanje Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense i P. wigginsi kao validnih vrsta]

Jacobs, H. J. (2003): A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae) – Salamandra, 39(2): 65-74. [za Varanus boehmei]

Jesu, R., Mattioli, F. & Schimenti, G. (1999): On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae)Doriana 7(311): 1-14. [za Furcifer nicosiai]

Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia – Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. [za Python breitensteini i Python brongersmai]

Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426. [za Brachylophus bulabula]

Klaver, C. J. J. & Böhme, W. (1997): Chamaeleonidae – Das Tierreich,112, 85 pp. [za rodove Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo i Furcifer, osim za prepoznavanje vrsta Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hillenius i C. marojezensis kao validnih vrsta; za rodove Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo i Furcifer, osim za Bradypodion vrste izmjenjene u Kinyongia i Nadzikambia, te osim za prepoznavanje Calumma andringitraense, C. guillaumeti, C. hilleniusi i C. marojezense kao validnih vrsta]

Koch, A., Auliya, M., Schmitz, A., Kuch, U. & Böhme, W. (2007): Morphological Studies on the Systematics of South East Asian Water Monitors (Varanus salvator Complex): Nominotypic Populations and Taxonomic Overview. – Mertensiella, 16: 109. [za Varanus cumingi, Varanus marmoratus, Varanus nuchalis, Varanus togianus]

Lutzmann, N. & Lutzmann, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. – Reptilia (Münster) 9(4): 4-5 (Addendum in issue 5: 13). [za Calumma cucullatum, Calumma nasutum]

Manzani, P. R. & Abe, A. S. (1997): A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil – Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool.,382: 1-10. [za Tupinambis quadrilineatus]

Manzani, P. R. & Abe, A. S. (2002): A new species of Tupinambis Daudin, 1803 from southeastern Brazil – Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 60(4): 295-302. [za Tupinambis palustris]

Mariaux, J., Lutzmann, N. & Stipala, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. – Zoological Journal Linnean Society, 152: 367-391. [za Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei]

Massary, J.-C. de & Hoogmoed, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) – Journal of Herpetology, 35: 353-357. [za Crocodilurus amazonicus]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference.Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists’ League). [za redove Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae i Viperidae — osim za zadržavanje rodova Acrantophis, Sanzinia, Calabaria i Lichanura te prepoznavanje vrste Epicrates maurus kao validne vrste]

Montanucci, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117. [za Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi]

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. – Tropical Zool., 16: 1-12. [za Chamaeleo narraioca]

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). – Herpetozoa, 18/3/4): 125-132. [za Chamaeleo ntunte]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall). [za razgraničenje porodica unutar podreda Sauria]

Praschag, P. Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). -- Zoologica Scripta, 36: 429-442. [za Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata]

Praschag, P., Sommer, R. S., Mccarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world’s rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61-68. [za Batagur affinis]

Raw, L. & Brothers, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. – ZooNova 1 (1): 1-7. [za Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae]

Raxworthy, C.J. & Nussbaum, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. – Copeia, 4: 711-734. [za Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne]

Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma) – Herpetologica, 56: 257-270. [za Naja mandalayensis]

Tilbury, C. (1998): Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia – Bonner Zoologische Beiträge, 47: 293-299. [za Chamaeleo balebicornutus and Chamaeleo conirostratus]

Tilbury, C. R., Tolley, K. A. & Branch, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. – Zootaxa, 1363: 23-38. [za Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense]

Tolley, K. A., Tilbury, C. R., Branch, W. R. & Mathee, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). – Molecular Phylogen. Evol., 30: 354-365. [za Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale]

Ullenbruch, K., Krause, P. & Böhme, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. – Tropical Zool., 20: 1-17. [za Chamaeleo necasi]

Walbröl, U. & Walbröl, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). – Sauria, 26 (3): 41-44. [za Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratanaense]

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [za nazive iz reda Testudines, Crocodylia and Rhynchocephalia]

Wilms, T. (2001): Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht. 142 pp. Offenbach (Herpeton, Verlag Elke Köhler) ( ISBN 3-9806214-7-2). [za rod Uromastyx]

Wilms, T. M. & Schmitz, A. (2007): A new polytypic species of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Leiolepidinae) from southwestern Arabia. – Zootaxa, 1394: 1-23. [za Uromastyx yemenensis]

Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) – Toxicon, 34: 339-406. [za Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix i Naja sumatrana]

Ziegler, T., Böhme, W. & Schmitz, A. (2007): A new species of the Varanus indicus group (Squamata, Varanidae) from Halmahera Island, Moluccas: morphological and molecular evidence. – Mitteilungen Museum Naturkunde Berlin, Zoologische Reihe, 83 (supplement): 109-119. [za Varanus rainerguentheri]

Ziegler, T., Schmitz, A., Koch, A. & Böhme, W. (2007): A review of the subgenus Euprepiosaurus of Varanus (Squamata: Varanidae): morphological and molecular phylogeny, distribution and zoogeography, with an identification key for the members of the V. indicus and the V. prasinus species groups. – Zootaxa, 1472: 1-28. [za Varanus beccarii]

Amphibia (vodozemci)

Bressi, N. (1995): Catalogo della collezione erpetologica del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste. I Amphibia Cataloghi I, Museo Civico di Storia Naturale, Trieste: 64.

Brown, J. L., Schulte, R. & Summers, K. (2006): A new species of Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the Amazonian lowlands in Perú – Zootaxa, 1152: 45-58. [za Dendrobates uakarii]

Glaw, F. & Vences, M. (2006): Phylogeny and genus-level classification of mantellid frogs (Amphibia, Anura). – Organisms, Diversity & Evolution, 6: 236-253. [za Mantella ebenaui]

Jungfer, K.-H. & Böhme, W. (2004) A new poison-dart frog (Dendrobates) from northern central Guyana (Amphibia: Anura: Dendrobatidae). – Salamandra, 40(2): 99-104. [za Dendrobates nubeculosus]

Lötters, S., Schmitz, A. & Reichle, S. (2006) A new cryptic species of poison frog from the Bolivian Yungas. – Herpetozoa, 18: 115-124. [za Epipedobates yungicola]

Mueses-Cisneros, J. J., Cepeda-Quilindo, B. & Moreno-Quintero, V. (2008): Una nueva especies de Epipedobates (Anura: Dendrobatidae) del suroccidente de Colombia. -- Pap. Avulsos Zool. Mus. Zool. San Paulo, 48:1-10. [za Epipedobates narinensis]

Rueda-Almonacid, J. V., Rada, M., Sánchez-Pacheco, S. J., Velásquez-Álvarez, A. A. & Quevedo, A. (2006) Two new and exceptional poison dart frogs of the genus Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the northeastern flank of the cordillera Central of Colombia. – Zootaxa, 1259: 39-54. [za Dendrobates daleswansoni, Dendrobates dorisswansonae]

Taxonomic Checklist of CITES-listed Amphibians, information extracted from Frost, D. R. (ed.) (2004), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference, Version 3.0 as of 7 April 2006 [za Amphibia]

Elasmobranchii, Actinopterygii and Sarcopterygii (ribe)

Compagno, L. J. V., Dider, D. A. i Burgess, G. H., 2005a. Classification of Chondrichthyan Fish. In: Fowler, S.L., Cavanagh, R.D., Camhi, M., Burgess, G. H., Cailliet, G. M., Fordham, S. V., Simpfendorfer, C, A. i Musick, J. A., (ur.), 2005. Sharks, Rays and Chimaeras: The Status of the Chondrichthyan Fishes. Status Survey. IUCN/SSC Shark Specialist Group. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, Chapter 2: 4–11.

Eschmeier, W. N. (1998): Catalog of Fishes.3 vols. California Academy of Sciences. [za sve ribe]

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44. [za Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus]

Horne, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef– Records of the Australian Museum, 53: 243-246. [za Hippocampus]

Jardas, I., Pallaoro, A., Vrgoč, N., Jukić Peladić, S., Dadić, V., 2008. Crvena knjiga morskih riba Hrvatske. Državni zavod za zaštitu prirode. Zagreb. Ministarstvo kulture. Zagreb.

Kottelat, M., Freyhof, J., 2007. Handbook of European Freshwater fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland i Freyhof, Berlin, Germany.

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus(Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species– Records of the Australian Museum, 53: 293-340. [za Hippocampus]

Kuiter, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum, 55: 113-116. [za Hippocampus]

Lourie, S. A. & Randall, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies, 42: 284-291. [za Hippocampus]

Lourie, S. A., Vincent, A. C. J. & Hall, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world’s species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (Second edition available on CD-ROM). [za Hippocampus]

Mrakovčić, M., Brigić, A., Buj, I., Ćaleta, M., Mustapić, P. & Zanella, D. (2006): Crvena knjiga slatkovodnih riba Hrvatske. Državni zavod za zaštitu prirode. Ministarstvo kulture. Zagreb.

Piacentino, G. L. M. and Luzzatto, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349. [za Hippocampus patagonicus]

Mollusca (mekušci)

Bank, R.A., Falkner, G., Proschwitz, T. v. 2001. CLECOM Project – Checklist of the non-marine Molluscan Species-group taxa of the States of Northern, Atlantic and Central Europe (CLECOM I): Heldia 4 (1/2).

Arachnida (pauci)

Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention – Biogeographica, 72(3): 133-143. [for scorpions of the genus Pandinus]
Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26-30. [za Brachypelma kahlenbergi]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference, Version 6.5 as of 7 April 2006 [za Theraphosidae]

Platnick, N. I., 2009: The world spider catalogue Ver. 9.5. American Museum of Natural History. (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/).

Hirudinoidea (pijavice)

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [za Hirudo medicinalis i Hirudo verbana]

Insecta (kukci) i ostali beskralješnjaci

Aguilar, J.d’, Dommanget, J. L., Prechac, R. 1986. A field guide to the dragonflies of Britain, Europe and North Africa. William Collins Sons and Company Ltd., London.

Askew, R. R., 1988. The dragonflies of Europe. Harley Books, Essex.

Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). -- African Entomology, 13(2): 347-352. [za Colophon endroedyi]

Conde, B., 1996. Les Palpigrades, 1885-1995: acquisitions et lacunes, Revue Suisse de Zoologie Vol.: 87-106.

Dewalt, R. E., Neu-becker, U., Steuber, G., 2009: Plecoptera Species File Online. Ver. 1.1/3.5. http://Plecoptera.SpeciesFile.org

Dijkstra, K – D. B., Lewington, R., 2006. Field guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing, Dorset.

Karsholt, O., Razowski, J., 1996: The Lepidoptera of Europe, A Distributional Checklist, Apollo Books, Stenstrup, 380 str.

Matsuka, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6). [za leptire rodova Ornithoptera, Trogonoptera i Troides]

Mršić, N., 1994. The Diplopoda (Myriapoda) of Croatia. Raz. SAZU 351(2), 219–296.

Novak, T., 2004. An overview of harvestmen (Arachnida: Opiliones) in Croatia. Natura croatica, 13(3): 231-296.

Popijač, A., 2007. Crveni popis obalčara (Plecoptera) Hrvatske, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb. (http://www.dzzp.hr/publikacije/crveni_popis_obalcari.pdf)

Radoman, P., 1983. Hydrobioidea: A superfamily of Prosobranchia (Gastropoda). I. Sistematics. Serbian Academy of Sciences and Arts, Monographs DXLVII, Department of Sciences 571:1–256.

Slapnik, R., Ozimec, R., 2004. Distribution of the genus /Zospeum/ Bourguignat 1856 (Gastropoda, Pulmonata, Ellobiidae) in Croatia. Nat. Croat. 13 (2): 115-135.

Souty – Grosset, C., Holdich, D.M., Reynolds, Haffner, J.D., 2006. Atlas of Crayfish in Europe. Publications Scientifiques, Paris, France, 188 pp.

Šašić, M., Kučinić, M. & Mihoci, I. (2009): Crvena knjiga danjih leptira Hrvatske. Državni zavod za zaštitu prirode. Ministarstvo kulture. Zagreb. (u pripremi)

Vujčić – Karlo, S., Brigić, A., Kokan, B., Šerić Jelaska, L. & Hrašovec, B. (2007): Crveni popis trčaka Hrvatske (Coleoptera, Carabidae), Državni zavod za zaštitu prirode. (http://www.dzzp.hr/publikacije/crveni_popis_trchci.pdf)

Zwick, P., 1973. Insecta: Plecoptera. Phylogenetisches System und Katalog. Das Tierreich, Lieferung 94. Walter de Gruyter, Berlin.

FLORA

Algaebase: Listing the World’s Algae Internet referenca (http://www.algaebase.org/).

The Plant-Book, drugo izdanje, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (s izmjenama 1998)] za generička imena vrsta svih biljaka navedenih u Prilozima Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka, osim promjena prihvaćenih na COP-u).

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, osmo izdanje, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) za generičke sinonime koji nisu spomenuti u The Plant Book, osim promjena prihvaćenih na COP-u.

The World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) – i ažurirane podatke Odbora za biljke, koristiti kao smjernice prilikom izrađivanja reference za imena vrsta porodica Cycadaceae, Stangeriaceae and Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – i ažurirane podatke Odbora za biljke, koristiti kao smjernice prilikom izrađivanja reference za imena vrsta roda Cyclamen (Primulaceae) i Galanthus i Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – i ažurirane podatke Odbora za biljke, koristiti kao smjernice prilikom izrađivanja reference za imena vrsta porodice Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) i ažurirani podaci Odbora za biljke, koristiti kao smjernice prilikom izrađivanja reference za imena vrsta roda Dionaea, Nepenthes and Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – i ažuriranim podacima iz Lüthy, J.M. 2007. An update nad suplement to the CITES Aloe and Pachypodium Checklist – ažurirani podaci CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland (CITES Internetska stranica), usvojenim na Odboru za biljke, koristiti kao smjernice prilikom izrađivanja reference za imena vrsta roda Aloe and Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001). – i ažurirane podatke Odbora za biljke, koristiti kao smjernice prilikom izrađivanja reference za imena vrsta rodaTaxus.

CITES Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) i sve ažurirane podatke Odbora za biljke, koristiti kao smjernice prilikom izrađivanja reference za imena vrsta roda Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione and Sophronitis (Volume 1, 1995) and Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula and Encyclia (Volume 2, 1997), and Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides and Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda and Vandopsis (Volume 3, 2001); and Aerides, Coelogyne, Comparettia and Masdevallia (Volume 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), drugo izdanje (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) – i ažurirane podatke Odbora za biljke, koristiti kao smjernice prilikom izrađivanja reference za imena vrsta roda sukulenata iz roda Euphorbia.

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) – i ažurirane podatke Odbora za biljke, koristiti kao smjernice prilikom izrađivanja reference za imena vrsta roda Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa – i ažurirane podatke Odbora za biljke, koristiti kao smjernice prilikom izrađivanja reference za imena vrsta roda Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50, i ažurirane podatke Odbora za biljke, koristiti kao smjernice prilikom izrađivanja reference za imena vrsta roda Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Address of the authors: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria), – i ažurirane podatke Odbora za biljke, koristiti kao smjernice prilikom izrađivanja reference za imena vrsta roda Bulbophyllum.

Nikolić T. (ur.) (2009): Flora Croatica baza podataka. (http://hirc.botanic.hr/fcd). Botanički zavod, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

OSTALO

Janev-Hutinec, B., Kletečki, E., Lazar, B., Podnar Lešić, M., Skejić, J., Tadić, Z., Tvrtković, N., 2006: Crvena knjiga vodozemaca i gmazova Hrvatske. Državni zavod za zaštitu prirode Zagreb. Ministarstvo kulture. Zagreb.

Radović J. (ur.), 2004. Crveni popis ugroženih biljaka i životinja Hrvatske. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb.

Ozimec, R., Bedek, J., Gottstein, S., Jalžić, B., Slapnik, R., Štamol, V., Bilandžija, H., Dražina, T., Kletečki, E., Komerički, A., Lukić, M. i Pavlek, M., 2009: Crvena knjiga špiljske faune Hrvatske. Državni zavod za zaštitu prirode. Ministarstvo kulture. Zagreb.

Fauna Europaea Ver. 1.3, internet poveznica http://www.faunaeur.org/.

PRILOG XX

Kôdovi koji se upotrebljavaju za opis svrhe prometa i opis podrijetla primjeraka

POGLAVLJE 1

Kôdovi koji se upotrebljavaju na dopuštenjima ili potvrdama za opis svrhe prometa, u skladu sa člankom 42. stavkom 4. točkom 4:

B Uzgoj u zatočeništvu ili umjetno razmnožavanje

E Obrazovna svrha

G Botanički vrtovi

H Lovački trofeji

L Provedba zakonodavstva/pravosuđe/sudska forenzika

M Medicinsko istraživanje (uključujući i biomedicinsko)

N Unošenje ili ponovno unošenje u divljinu

P Osobno vlasništvo

Q Cirkusi ili putujuće izložbe

S Znanstvena svrha

T Komercijalna svrha

Z Zoološki vrtovi

POGLAVLJE 2

Kôdovi koji se upotrebljavaju na dopuštenjima ili potvrdama za opis podrijetla primjeraka, u skladu sa člankom 42. stavkom 4. točkom 5:

W Primjerci uzeti iz divljine

R Primjerci iz farmskog uzgoja

D Životinje iz Priloga I uzgojene u zatočeništvu za komercijalne svrhe i biljke iz Priloga I umjetno razmnožene za komercijalne svrhe u skladu sa člancima 28. i 30. Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama, te njihovi dijelovi i derivati

A Primjerci biljnih vrsta iz Priloga I umjetno razmnoženi za nekomercijalne svrhe i primjerci biljnih vrsta iz Priloga II i III umjetno razmnoženi, u skladu sa člankom 30. Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama, te njihovi dijelovi i derivati

C Životinje iz Priloga I uzgojene u zatočeništvu za nekomercijalne svrhe i životinje iz Priloga II i III uzgojene u zatočeništvu u skladu sa člankom 28. Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama, te njihovi dijelovi i derivati

F Životinje rođene u zatočeništvu, ali za koje kriteriji iz članka 28. Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama nisu zadovoljeni, te njihovi dijelovi i derivati

I Zaplijenjeni ili oduzeti primjerci (koristi se zajedno s nekim drugim kôdom podrijetla)

O Pretkonvencijski primjerci (koristi se zajedno s nekim drugim kôdom podrijetla)

U Podrijetlo nepoznato (mora biti obrazloženo)

PRILOG XXI

Obrazloženje napomena uz priloge I – IV

1. Vrste obuhvaćene prilozima I, II, III i IV navode se:

a) znanstvenim imenom svojte; ili

b) kao skupni naziv za vrste obuhvaćene višom taksonomskom kategorijom ili određenim njezinim dijelom.

2. Kratica «spp.» koristi se za označavanje svih vrsta unutar više taksonomske kategorije.

3. Ostalo navođenje taksonomskih kategorija viših od razine vrste samo je za obavijest ili klasifikaciju.

4. Sljedeće se kratice upotrebljavaju za biljne svojte ispod razine vrste:

a) «ssp.» za označavanje podvrste;

b) «var(s).» za označavanje varijeteta (varietites); i

c) «fa» za označavanje forme.

5. Oznake «(I)», «(II)» i «(III)» uz ime vrste ili višeg taksona odnose se na Dodatke Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore, u kojima su predmetne vrste navedene kako je naznačeno u stavcima od 7. do 9. Ako se ne pojavljuje bilo koja od ovih oznaka, dotične vrste nisu navedene u Dodacima Konvencije.

6. (I) uz znanstveno ime vrste ili više svojte označuje da su ta vrsta ili viša svojta uključeni u Dodatak I Konvencije.

7. (II) uz znanstveno ime vrste ili više svojte označuje da su ta vrsta ili viša svojta uključeni u Dodatak II Konvencije.

8. (III) uz znanstveno ime vrste ili više svojte označuje da su uključeni u Dodatak III Konvencije. U ovom slučaju također je označena država u odnosu na koju su vrsta ili viša svojta uključeni u Dodatak III.

9. Križanci mogu zasebno biti uključeni u Dodatke Konvencije, ali samo ako tvore stabilne populacije u prirodi. Životinjski križanci koji u prethodne 4 generacije imaju jednu ili više jedinki svojti s Priloga I i II, podliježu odredbama ovog Pravilnika kao i te svojte, čak i kada križanac o kojem se radi nije zasebno uključen u Priloge.

10. Kod svojti navedenih u prilozima I, II i III, svi dijelovi i derivati svojte uključeni su u isti Prilog, osim ako nije drugačije naznačeno. Oznaka «#» uz ime svojte ili više taksonomske kategorije uključene u Priloge II ili III, iza koje slijedi broj,označuje dijelove ili derivate na koje se odnose odredbe ovog Pravilnika kako slijedi:

#1 označuje sve dijelove i derivate, osim:

a) sjemenja, spora i peludi (uključujući polinij);

b) sadnica ili staničnih kultura dobivenih in vitro, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim spremnicima;

c) rezanog cvijeća umjetno razmnoženih biljaka; i

d) plodova, te njihovih dijelova i derivata, umjetno razmnoženih biljaka iz roda Vanilla;

#2 označuje sve dijelove i derivate, osim:

a) sjemenja i peluda; i

b) gotovih proizvoda pakiranih i spremnih za maloprodaju;

#3 označuje cijelo i narezano korijenje te dijelove korijenja;

#4 označuje sve dijelove i derivate, osim:

a) sjemenja (uključujući tobolce Orhidaceae), spora i peluda (uključujući polinij). Iznimka se ne odnosi na sjemenje Cactaceae spp. izvezenih iz Meksika te na sjemenje Beccariophoenix madagascariensis i Neodypsis decaryi izvezenih iz Madagaskara;

b) sadnica ili staničnih kultura dobivenih in vitro, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim spremnicima;

c) rezanog cvijeća umjetno razmnoženih biljaka;

d) plodova, te njihovih dijelova i derivata, udomaćenih ili umjetno razmnoženih biljaka roda Vanilla (Orchidaceae) i porodice Cactaceae;

e) stabljika, cvijeća te njihovih dijelova i derivata udomaćenih ili umjetno razmnoženih biljaka iz rodova Opuntia, podrodova Opuntia i Selenicereus (Cactaceae); i

f) konačnih proizvoda Euphorbia antisyphilitica pakiranih i pripremljenih za trgovinu na malo;

#5 označuje drvene trupce, piljeno drvo i furnir ploče;

#6 označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče i šperploču;

#7 označuje drvene trupce, iver, prah i ekstrakte;

#8 označuje podzemne dijelove (tj. korijen, rizome): cijele, dijelove ili u prahu;

#9 označuje sve dijelove i derivate, osim onih koji nose oznaku «Proizvedeno od sirovine porijeklom od vrsta Hoodia spp. koje se kontrolirano proizvode i ubiru u suradnji s nadležnim tijelima za CITES Bocvane/Namibije/Južnoafričke Republike prema Sporazumu br. BW/NA/ZA xxxxx»;

#10 označuje drvene trupce, piljeno drvo i furnir ploče, uključujući nedovršene proizvode od drva koji se koriste za proizvodnju lukova za žičane glazbene instrumente;

#11 označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, šperploče, prah i ekstrakte; i

#12 označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, šperploče i eterična ulja, ne odnosi se na konačne proizvode pakirane i pripremljene za trgovinu na malo.

11. Budući da ni uz jednu od vrsta ili viših svojti flore uključenih u Prilog I ne stoji napomena da se s njezinim, odnosno njihovim križancima treba postupati u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, to znači da je trgovina umjetno razmnoženim križancima dobivenim od jedne ili više tih vrsta ili svojti moguća s potvrdom o umjetnom razmnožavanju te da sjemenje i pelud (uključujući polinij), rezano cvijeće, sadnice i stanične kulture dobivene in vitro, u krutom ili tekućem mediju, koje se prevoze u sterilnim spremnicima, od tih križanaca ne podliježu odredbama ovoga Pravilnika.

12. Mokraća, fekalije i ambra koji su otpadni proizvodi i dobiveni bez manipulacije životinjama iz Priloga I, II, III i IV ne podliježu odredbama ovoga Pravilnika.

13. U odnosu na vrste faune navedene u Prilogu IV, odredbe ovoga Pravilnika se primjenjuju samo na žive primjerke i cijele, ili u znatnoj mjeri cijele, mrtve primjerke, izuzevši svojte koje su označene kako slijedi, da bi se pokazalo da su obuhvaćeni i drugi dijelovi i derivati:

§1 sve cijele, ili u znatnoj mjeri cijele, životinjske kože, sirove ili štavljene;

§2 bilo kakvo perje ili koža, ili neki drugi dio s perjem na njemu.

14. U odnosu na vrste flore navedene u Prilogu IV, odredbe ovoga Pravilnika se primjenjuju samo na žive primjerke, izuzevši svojte koje su označene kako slijedi, da bi se pokazalo da su obuhvaćeni i drugi dijelovi i derivati:

§3 sušene i svježe biljke, uključujući, gdje je primjenjivo, lišće, korijenje/podloge, stabljike, sjemenje/spore, koru drveta i plodove.

§4 drveni trupci, piljeno drvo i furnir ploče.

15. Brojčane oznake u zagradama ( ) znače sljedeće:

(1) Populacija u Argentini (navedena u Prilogu II ovoga Pravilnika):

Isključivo za potrebe omogućavanja međunarodne trgovine vunom ostriženom sa živih vicuña iz populacija uključenih u Prilog II ovog Pravilnika te tkaninama i proizvodima izrađenim od nje i drugim rukotvorinama. Na poleđini tkanine mora biti logotip koji su usvojile države u kojima su rasprostranjene te vrste, a koje su potpisnice konvencije Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na rubu tkanine moraju biti riječi «VICUÑA-ARGENTINA». Drugi proizvodi moraju nositi etiketu koja uključuje logotip i oznaku «VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANIA». Svi se drugi primjerci smatraju primjercima vrsta uključenih u Prilog I ovog Pravilnika i trgovina tim primjercima regulirat će se prema tome.

(2) Populacija u Boliviji (navedena u Prilogu II ovog Pravilnika):

Isključivo za potrebe omogućavanja međunarodne trgovine proizvodima izrađenim od vune ostrižene sa živih vicuña te tkaninama i proizvodima izrađenim od nje, uključujući luksuzne rukotvorine i pletenu robu. Na poleđini tkanine mora biti logotip koji su usvojile države u kojima su rasprostranjene te vrste, a koje su potpisnice konvencije Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na rubu tkanine moraju biti riječi «VICUÑA-BOLIVIA». Drugi proizvodi moraju nositi etiketu koja uključuje logotip i oznaku «VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANIA». Svi se drugi primjerci smatraju primjercima vrsta uključenih u Prilog I ovoga Pravilnika i trgovina tim primjercima regulirat će se prema tome.

(3) Populacija u Čileu (navedena u Prilogu II ovoga Pravilnika):

Isključivo za potrebe omogućavanja međunarodne trgovine vunom ostriženom sa živih vicuña iz populacija uključenih u Prilog II ovoga Pravilnika te tkaninama i proizvodima izrađenim od nje, uključujući luksuzne rukotvorine i pletenu robu. Na poleđini tkanine mora biti logotip koji su usvojile države u kojima su rasprostranjene te vrste, a koje su potpisnice konvencije Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na rubu tkanine moraju biti riječi «VICUÑA-CHILE». Drugi proizvodi moraju nositi etiketu koja uključuje logotip i oznaku «VICUÑA-CHILE-ARTESANIA». Svi se drugi primjerci smatraju primjercima vrsta uključenih u Prilog I ovoga Pravilnika i trgovina tim primjercima regulirat će se prema tome.

(4) Populacija u Peruu (navedena u Prilogu II ovoga Pravilnika):

Isključivo za potrebe omogućavanja međunarodne trgovine vunom ostriženom sa živih vicuña i postojećim zalihama u vrijeme održavanja devetog sastanka Konferencije stranaka Konvencije (studeni 1994.) od 3249 kg vune, te tkaninama i proizvodima izrađenim od nje, uključujući luksuzne rukotvorine i pletenu robu. Na poleđini tkanine mora biti logotip koji su usvojile države u kojima su rasprostranjene te vrste, a koje su potpisnice konvencije Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na rubu tkanine moraju biti riječi «VICUÑA-PERU» Drugi proizvodi moraju nositi etiketu koja uključuje logotip i oznaku «VICUÑA-PERU-ARTESANIA». Svi se drugi primjerci smatraju primjercima vrsta uključenih u Prilog I ovoga Pravilnika i trgovina tim primjercima regulirat će se prema tome.

(5) Svi su primjerci navedeni u Dodatku II Konvencije, osim Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (osim populacije Zapadnog Grenlanda), B. bonaerensis, B. borealis, B. edeni, B. musculus, B. omurai, B. physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, O. heinsohni, Sotalia spp., Sousa spp., Eschrichtius robustus Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp., koje su navedene u Dodatku I. S jedinkama vrsta navedenih u Dodatku II Konvencije, uključujući proizvode i prerađevine, izuzevši mesne proizvode za komercijalnu uporabu, a koje su temeljem dopuštenja koje je izdalo nadležno tijelo uhvatili ljudi s Grenlanda, postupat će se kao da pripadaju Prilogu II ovoga Pravilnika. Utvrđena je nulta godišnja izvozna kvota za žive primjerke crnomorske populacije vrste Tursiops truncatus uzete iz divljine i kojima se trguje u komercijalne svrhe.

(6) Populacije u Bocvani, Namibiji, Južnoafričkoj Republici i Zimbabveu (navedene u Prilogu II ovoga Pravilnika):

Za isključive potrebe omogućavanja:

a) trgovine lovačkim trofejima za nekomercijalne svrhe;

b) trgovine živim životinjama na prikladna i prihvatljiva odredišta kao što je definirano u Res. Conf. 11.20 za Bocvanu i Zimbabve i za potrebe programa očuvanja in situ u Namibiji i Južnoafričkoj Republici;

c) trgovine kožom;

d) trgovine dlakom;

e) trgovine kožnim proizvodima u komercijalne ili nekomercijalne svrhe za Bocvanu, Namibiju i Južnoafričku Republiku i u nekomercijalne svrhe za Zimbabve;

f) trgovine pojedinačno označenim i certificiranim ekipasom ugrađenim u gotov nakit u nekomercijalne svrhe za Namibiju i rezbarije od bjelokosti u nekomercijalne svrhe za Zimbabve;

g) trgovine registriranom sirovom slonovačom (za Bocvanu, Namibiju, Južnoafričku Republiku i Zimbabve cijele kljove i komadići) podložne sljedećem:

i) samo registrirane državne zalihe s podrijetlom iz te države (isključujući oduzetu slonovaču i slonovaču nepoznata podrijetla)

ii) samo za trgovačke partnere koje je odobrilo Tajništvo Konvencije u konzultaciji sa Stalnim odborom, ako postoje odgovarajući nacionalni zakoni i odgovarajuća trgovinska kontrola unutar zemlje kako bi se osiguralo da se uvezena slonovača neće ponovno izvoziti te da će se s njom postupati u skladu sa zahtjevima Rezolucije Konf. 10.10. (rev. COP14) o domaćoj proizvodnji i trgovini;

iii) ne prije nego što Tajništvo provjeri potencijalne zemlje uvoznice i registrirane državne zalihe

iv) dozvoljena je uvjetna prodaja sirove slonovače iz registriranih državnih zaliha slonovače dogovorenih na COP12, koje iznose 20.000 kg (Bocvana), 10.000 kg (Namibija) i 30.000 kg (Južnoafrička Republika)

v) osim količine dogovorene na COP12, s bjelokosti u državnom vlasništvu Bocvane, Zimbabvea, Namibije i Južnoafričke Republike registrirane zaključno sa 31. siječnja 2007. godine i ovjerene od strane Tajništva može se trgovati i distribuirati je, uz bjelokosti u g) iv) prema pojedinačnoj prodaji po odredištu uz strogi nadzor Tajništva;

vi) prihodi od trgovine koriste se isključivo za očuvanje slonova i očuvanje zajednica te za razvojne programe unutar ili u susjedstvu područja koje nastanjuju slonovi;

vii) dodatnim količinama navedenim u g) v) može se trgovati samo ako se Stalni odbor očituje da su gore navedeni uvjeti ispunjeni;

h) nije moguće podnijeti dodatne zahtjeve na sastancima stranaka Konvencije za dopuštenja za trgovinu slonovačom sakupljenom iz populacija koje su već na Dodatku B u razdoblju od COP14 do datuma devet godina nakon pojedinačne prodaje koja je izvedena sukladno uvjetima u točkama g) i), g) ii), g) iii), g) vi) i g) vii). Uz to, takvi dodatni zahtjevi bit će tretirani sukladno Odlukama 14.77 i 14.78. Na prijedlog Tajništva, Stalni odbor može donijeti odluku da se trgovina djelomično ili u potpunosti obustavi u slučaju da se države uvoza ili izvoza ne pridržavaju uvjeta ili u slučaju dokazanog štetnog djelovanja na druge populacije slonova. Sve ostale jedinke smatrat će se jedinkama vrsta uključenih u Prilog I i trgovina njima regulirat će se sukladno tome.

(7) Odredbe ovoga Pravilnika, ne odnose se na:

– fosile;

– koraljni pijesak, pod kojim se podrazumijeva materijal koji se u cijelosti ili djelomično sastoji od smrvljenih dijelova mrtvih koralja ne većih od 2 mm u promjeru, a koji pored ostalog može sadržavati ostatke Foramnifera, ljuštura školjkaša i oklopa rakova te koraligenih algi; i

– koraljne fragmente (uključujući oble i oštro lomljene fragmente), pod kojim se podrazumijevaju međusobno nepovezani fragmenti razlomljenih mrtvih prstolikih koralja i drugog materijala između 2 i 30 mm mjereno u svim smjerovima.

(8) Umjetno razmnožene jedinke sljedećih hibrida i/ili kultivara ne podliježu odredbama ovoga Pravilnika:

– Hatiora x graeseri

– Schlumbergera x buckleyi

– Schlumbergera russelliana x S. truncata

– Schlumbergera orssichiana x S. truncata

– Schlumbergera opuntioides x S. truncata

– Schlumbergera truncata (kultivari)

– mutanti po boji vrste Cactaceae spp. nakalamljeni na sljedećim podlogama za cjepiku: Harrisia «Jusbertii», Hylocereus trigonus ili H. undatus

– Opuntia microdasys (kultivar)

(9) Umjetno razmnoženi primjerci križanaca rodova Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis i Vanda ne podliježu odredbama ovoga Pravilnika, ako su zadovoljeni uvjeti, navedeni ispod u odlomcima a) i b):

a) Lako je raspoznati primjerke kao umjetno uzgojene i na njima nema vidljivih znakova da su sakupljani iz prirode, poput mehaničkih oštećenja ili izražene dehidracije koju uzrokuje sakupljanje, nepravilnog rasta i razlika u veličini i obliku unutar svojte i pošiljke, algi ili drugih organizama koji rastu na listovima, ili štete koju uzrokuju kukci i drugi štetnici; i

b) i) kada se šalju u stadiju bez cvjetova, primjerci moraju biti u pošiljkama koje se sastoje od pojedinačnih spremnika (poput kutija, kartona i slično) od kojih svaki sadrži 20 ili više biljaka istog hibrida; biljke u svakom spremniku moraju pokazivati visoku razinu sličnosti i zdravstvene ispravnosti; a pošiljka mora biti popraćena dokumentacijom, kao što je dostavnica, u kojoj se jasno navodi broj biljaka svakoga hibrida; ili

ii) kada se šalju u stadiju sa cvijetom, s najmanje jednim otvorenim cvijetom po primjerku, nije određen najmanji broj primjeraka po pošiljci, ali primjerci moraju biti jasno označeni za prodaju, primjerice s otisnutim etiketama ili etiketama na ambalaži, na kojima jasno piše naziv hibrida i država u kojoj je biljka zadnje obrađena. To mora biti jasno vidljivo i lako provjerljivo.

Biljke koje ne zadovoljavaju uvjete za ovu iznimku, moraju biti popraćene odgovarajućom CITES dokumentacijom.

(10) Umjetno razmnožene jedinke kultivara Cyclamen persicum ne podliježu odredbama ovoga Pravilnika. Ipak, iznimka se ne odnosi na jedinke kojima se trguje u stadiju gomolja u dormanciji.

(11) Umjetno razmnoženi hibridi i kultivari biljke Taxus cuspidata, živi, u lončićima ili drugim malim posudama, ako je pošiljka popraćena oznakom ili dokumentacijom koja sadrži ime svojte te tekst «umjetno razmnoženo», ne podliježu odredbama ovog Pravilnika.

16. Oznaka «L» uz ime vrste u Prilogu I označava da se vrsta nalazi i na popisu divljači Zakona o lovstvu te su njezino korištenje, uzgoj i trgovina u smislu članaka 94., 106. i 107. Zakona o zaštiti prirode u nadležnosti središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lovstvo.

PRILOG XXII

Obrazloženje napomena uz Priloge VIII i IX

1. Vrste obuhvaćene Prilozima VIII i IX navode se:

a) znanstvenim imenom svojte; ili

b) kao skupni naziv za vrste obuhvaćene višom svojtom ili određenim njezinim dijelom; ili

c) znanstvenim imenom i njegovim sinonimom koji se navodi u zagradi, iza validnog imena vrste.

2. Kratica »spp.« upotrebljava se za označavanje svih vrsta unutar više taksonomske kategorije.

3. Ostalo navođenje taksonomskih kategorija viših od razine vrste samo je za obavijest ili klasifikaciju.

4. Sljedeće kratice upotrebljavaju se za biljne svojte ispod razine vrste:

a) »ssp.« za označavanje podvrste;

b) »var.« za označavanje varijeteta;

c) »fa.« za označavanje forme;

d) »cl.« za označavanje križanaca.