Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima

NN 144/2010 (22.12.2010.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima

HRVATSKI SABOR

3628

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 10. prosinca 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/151

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 15. prosinca 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA

Članak 1.

U Zakonu o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, br. 178/04., 109/07. i 67/08.) u članku 4. stavku 1. podstavku 1. riječi: »za zabavu razreda I. i II.« zamjenjuju se riječima: »razreda I., II., III., T1. i P1.«.

U podstavku 8. iza riječi: »ovim Zakonom« umjesto zareza stavlja se točka te se dodaje rečenica: »U smislu ovoga Zakona ne smatra se rukovanjem eksplozivnim tvarima prodaja na malo streljiva i pirotehničkih sredstava razreda I.«.

Podstavak 12. mijenja se i glasi:

»– priručno skladište je prostorija:

– koja je izgrađena u sklopu prodavaonice i/ili proizvodnog prostora oružja i streljiva, prodavaonice pirotehničkih sredstava, proizvodnog pogona za proizvodnju eksplozivnih tvari, ispitnog laboratorija ili lansirne postaje za obranu od tuče,

– čiji su građevinsko-konstrukcijski uvjeti propisani posebnim propisom,

– koja služi za smještaj eksplozivnih tvari ovisno o namjeni priručnog skladišta, uz uvjet da ukupne količine pirotehničkih sredstava ne prelaze 60 kg neto pirotehničke smjese po m2 prostora, a maksimalno 300 kg ako se priručno skladište nalazi u sklopu poslovnog objekta ili maksimalno 150 kg ako se priručno skladište nalazi u sklopu poslovno-stambenog objekta. Ako se u priručnom skladištu skladište ostale eksplozivne tvari maksimalna količina ne smije prelaziti 12 kg ekvivalentne mase eksploziva s jediničnom energijom od 420 daNm/kg.«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 4. riječi: »ukinut će« zamjenjuju se riječima: »rješenjem će ukinuti«.

Članak 3.

U članku 15. stavku 2. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– imati najmanje višu stručnu spremu, odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih znanosti,«.

Članak 4.

U članku 16. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Ministarstvo će rješenjem oduzeti odobrenje za proizvodnju eksplozivnih tvari na radilištu pravnoj osobi ili obrtniku koji više ne ispunjavaju uvjete iz stavka 2. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 5.

U članku 17. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo će rješenjem oduzeti odobrenje za proizvodnju eksplozivnih tvari pravnoj osobi ili obrtniku koji više ne ispunjavaju uvjete propisane člankom 15. stavkom 1. i 2. ovoga Zakona.«.

Članak 6.

U članku 21. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Pravne osobe ili obrtnici koji imaju odobrenje iz stavka 1. ovoga članka i članka 14. stavka 1. ovoga Zakona, smiju prodavati eksplozivne tvari samo pravnim osobama i obrtnicima koji imaju odobrenje za uporabu, promet i proizvodnju eksplozivnih tvari te proizvodnju oružja izdano od strane Ministarstva i/ili ministarstva nadležnog za obranu.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ministarstvo će rješenjem oduzeti odobrenje za promet eksplozivnim tvarima pravnoj osobi ili obrtniku koji više ne ispunjavaju uvjete iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 7.

Iza članka 21. dodaje se članak 21.a koji glasi:

»Članak 21.a

Pravna osoba ili obrtnik koji su obavljali poslove proizvodnje, prometa ili uporabe eksplozivnih tvari, a koji više ne obavljaju navedene djelatnosti, preostale eksplozivne tvari moraju uništiti ili prodati pravnoj osobi koja se bavi proizvodnjom, prometom ili uporabom eksplozivnih tvari.«.

Članak 8.

U članku 29. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Pirotehnička sredstva razreda I. mogu se prodavati u maloprodaji tijekom cijele godine osobama starijim od 14 godina u prodavaonicama i kioscima.«.

U stavku 2. riječi: »ili pokretnim trgovinama« brišu se.

Članak 9.

U članku 30. stavku 1. riječi: »i to pirotehnička sredstva II. razreda osobama starijim od 16 godina, a pirotehnička sredstva III., T1. i P1. razreda« brišu se.

Stavak 4. briše se.

Članak 10.

U članku 41. stavku 2. podstavku 4. riječ: »metalnog« briše se, a riječi: »minimalne vatrootpornosti od 60 minuta« zamjenjuju se riječima: »izrađenog od materijala reakcije na požar A1 i najmanjeg razreda otpornosti na požar EI 30.«.

Članak 11.

U članku 44. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Eksplozivne tvari privremeno se mogu skladištiti u prijenosnim spremnicima ili građevinama uz prethodno odobrenje Ministarstva.«.

U stavku 4. iza riječi: »prijenosni spremnik« dodaju se riječi: »ili građevina«.

U stavku 9. riječi: »za potrebe radilišta koje« zamjenjuju se riječju: »kako«.

Članak 12.

U članku 52. stavku 1. točka 19. mijenja se i glasi:

»19. bez prethodnog odobrenja Ministarstva eksplozivne tvari privremeno skladišti u prijenosnim spremnicima ili građevinama (članak 44. stavak 3.).«.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 213-04/10-01/02

Zagreb, 10. prosinca 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.