Uredba o osnivanju Državne škole za javnu upravu

NN 144/2010 (22.12.2010.), Uredba o osnivanju Državne škole za javnu upravu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3635

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97 i 47/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. prosinca 2010. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU DRŽAVNE ŠKOLE ZA JAVNU UPRAVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se Državna škola za javnu upravu (u daljnjem tekstu: Državna škola), kao javna ustanova, te se uređuje njezina djelatnost, ustrojstvo, prava i obveze.

Članak 2.

Osnivač Državne škole je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva uprave.

Državna škola je pravna osoba i upisuje se u sudski registar.

Sjedište Državne škole je u Zagrebu.

Članak 3.

Unutarnje ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, te drugi uvjeti poslovanja uređuju se Statutom Državne škole.

Statut Državne škole donosi Upravno vijeće, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

II. DJELATNOST

Članak 4.

Djelatnost Državne škole je stručno osposobljavanje i usavršavanje (u daljnjem tekstu: izobrazba) državnih službenika, kao i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, te u pravnim osobama s javnim ovlastima, a s ciljem trajnog podizanja razine i kvalitete njihovog znanja, vještina i sposobnosti, radi oblikovanja profesionalnog, djelotvornog i učinkovitog javnog sektora koji će pružati pravodobne i kvalitetne javne usluge, u skladu s najboljim općeprihvaćenim standardima.

Izobrazba iz stavka 1. ovoga članka provodi se angažiranjem javnih službenika, te drugih domaćih i javnih stručnjaka koji za to imaju potrebna znanja, vještine i sposobnosti.

U obavljanju poslova iz svoje djelatnosti Državna škola surađuje s domaćim i stranim tijelima državne uprave, javnim i privatnim, prosvjetnim, znanstvenim ili drugim organizacijama, institucijama ili tvrtkama koje se bave izobrazbom, strukovnim organizacijama, drugim obrazovnim ustanovama te međunarodnim organizacijama i tijelima.

Članak 5.

Provedba izobrazbe može se organizirati i provoditi u zemlji ili inozemstvu, putem predavanja, seminara, tečajeva, radionica, studija, okruglih stolova, konferencija, vježbi, stručne prakse, te drugih odgovarajućih načina kojima se najbolje mogu ostvariti postavljeni ciljevi za pojedinu vrstu izobrazbe.

Članak 6.

O provedenoj izobrazbi, osobama angažiranim na provedbi izobrazbe, te polaznicima izobrazbe, vodi se Očevidnik.

Članak 7.

Po uspješnom završetku izobrazbe, polaznicima se mora izdati odgovarajuća potvrda.

Potvrda iz stavka 1. ovoga članka služi kao dokaz tijelima javne vlasti o osposobljenosti službenika, odnosno stečenom znanju, vještinama i sposobnostima, koji su bili predmet izobrazbe.

III. SREDSTVA ZA RAD

Članak 8.

Državna škola stječe sredstva za obavljanje djelatnosti iz državnog proračuna, vlastitih prihoda, pomoći međunarodnih organizacija, donacija od zaklada i udruga, donacija od domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba, naplatom naknada za obavljanje dopuštene djelatnosti drugih pravnih i fizičkih osoba, te potporama, sponzorstvom i darovanjima, kao i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Članak 9.

Prostor, opremu i sredstva za početak rada Državne škole osigurava osnivač.

Državna škola odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Državna škola ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu ili sklopiti drugi pravni posao, ako vrijednost iz ugovora ili drugog pravnog posla prelazi iznos određen Statutom Državne škole.

Prava i obveze Državne škole i osnivača koja nisu uređena ovom Uredbom, bit će uređena Statutom Državne škole.

Članak 10.

Državna škola ima svoj žig i pečat.

Žig i pečat su okruglog oblika s državnim grbom u sredini i tekstom »Republika Hrvatska, Državna škola za javnu upravu, Zagreb«.

IV. TIJELA

Članak 11.

Tijela Državne škole su: Upravno vijeće, ravnatelj i Stručno vijeće.

Članak 12.

Državnom školom upravlja Upravno vijeće koje čine predsjednik i četiri člana.

Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje na vrijeme od četiri godine i razrješuje Vlada Republike Hrvatske.

U Upravno vijeće imenuje se po jedan predstavnik Ministarstva uprave, Ministarstva financija, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Upravnog suda Republike Hrvatske i Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske.

Član Upravnog vijeća imenovan iz reda državnih službenika može biti isključivo tajnik ministarstva ili ravnatelj.

Upravno vijeće donosi program rada i razvoja Državne škole, nadzire njegovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, predlaže Vladi Republike Hrvatske promjenu i proširenje djelatnosti, donosi Statut i druge opće akte, daje Vladi Republike Hrvatske i ravnatelju Državne škole prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, te donosi odluke i obavlja druge poslove određene ovom Uredbom i Statutom Državne škole.

Članak 13.

Državnu školu zastupa i predstavlja ravnatelj.

Ravnatelja imenuje na vrijeme od četiri godine i razrješuje Upravno vijeće, a na temelju javnog natječaja.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Državne škole, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Državne škole, zastupa Državnu školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, a u granicama svojih ovlasti može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Državne škole u pravnom prometu, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, ovom Uredbom i Statutom Državne škole.

Ravnatelj Državne škole ne može, bez posebne ovlasti Upravnog vijeća, nastupati kao druga ugovorna strana i s ustanovom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime, a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.

Ravnatelj ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća sklapati poslove o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina, ako vrijednost pravnog posla iznosi više od 70.000,00 kuna.

Članak 14.

Stručno vijeće je stručno savjetodavno tijelo Državne škole.

Stručno vijeće raspravlja o stručnim pitanjima rada Državne škole, te daje ravnatelju i Upravnom vijeću mišljenja i prijedloge u svezi s obavljanjem i razvojem djelatnosti Državne škole.

Sastav, način donošenja odluka i druga pitanja u vezi s radom Stručnog vijeća uređuju se Statutom Državne škole.

Članak 15.

Državna škola će, uz ravnatelja, imati još 5 zaposlenih.

Članak 16.

Rad Državne škole je javan.

O javnosti rada Državne škole skrbi ravnatelj.

Upravno vijeće Državne škole obvezno je najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o radu Vladi Republike Hrvatske.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će privremenog ravnatelja Državne škole, na prijedlog ministra uprave, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Privremeni ravnatelj obavit će poslove u vezi s upisom Državne škole u sudski registar i organizirati početak rada Državne škole.

Mandat privremenog ravnatelja Državne škole traje do imenovanja ravnatelja Državne škole, ali ne dulje od godinu dana, a počinje teći danom registracije Državne škole.

Članak 18.

Državna škola počinje s radom danom upisa u sudski registar.

Članak 19.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će Upravno vijeće u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 20.

Upravno vijeće donijet će Statut Državne škole u roku 30 dana od dana svoga konstituiranja.

Članak 21.

Državna škola će odmah, a najkasnije u roku 3 mjeseca od početka rada, od drugih javnopravnih tijela preuzeti poslove koji se odnose na izobrazbu službenika koji rade na poslovima vezanima za Europsku uniju, osobito službenika koji rade ili se pripremaju za rad sa fondovima Europske unije.

Državna škola će ostale poslove izobrazbe propisane ovom Uredbom, a koje su do stupanja na snagu ove Uredbe obavljala druga javnopravna tijela, preuzimati sukcesivno, sukladno dinamici utvrđenoj sporazumom između ravnatelja Državne škole i čelnika javnopravnog tijela od kojeg Državna škola preuzima obavljanje poslova.

Istovremeno s poslovima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka Državna će škola preuzeti sva sredstva, dokumentaciju i pismohranu, u dijelu koji se odnosi na preuzete poslove te pripadajuću opremu.

Sa svrhom navedenom u stavcima 1. do 3. ovoga članka zaključit će se sporazum između Državne škole i javnopravnog tijela od kojeg se preuzimaju poslovi, kojim će se utvrditi opseg, način i dinamika preuzimanja.

Provedbu prijenosa poslova nadzire Ministarstvo uprave.

Članak 22.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 131-01/10-02/05

Urbroj: 5030106-10-1

Zagreb, 3. prosinca 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.