Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o kakvoći svinjskih trupova i polovica

NN 144/2010 (22.12.2010.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o kakvoći svinjskih trupova i polovica

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3645

Na temelju članka 38. stavka 4. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06) te članka 94., stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07 ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KAKVOĆI SVINJSKIH TRUPOVA I POLOVICA

Članak 1.

U Pravilniku o kakvoći svinjskih trupova i polovica (»Narodne novine« br. 2/09) u članku 4. stavku 2. broj: »II« zamjenjuje se brojem: »III«.

Članak 2.

U članku 7. stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 3.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Za utvrđivanje udjela mišićnog tkiva iz članka 7. ovoga Pravilnika koristi se postupak:

– »Metoda dvije točke« pri čemu se mehaničkim mjerilom duljine na slabinskom dijelu polovice trupa mjeri debljina mišića a na križnom dijelu debljina slanine na način propisan u Prilogu 3. ovoga Pravilnika. Na temelju utvrđenih vrijednosti, koristeći odgovarajuću formulu, izračunava se udio mišića u trupu.

– »Metoda jedne točke« pri čemu se optoelektroničkim postupkom koristeći odgovarajući uređaj i odgovarajuću formulu utvrđuje udio mišića u polovici trupa na način propisan u Prilogu 4. ovoga Pravilnika.

(2) Pri utvrđivanju udjela mišićnog tkiva postupkom »metoda jedne točke« klasifikator je dužan svaki dan prije početka korištenja provjeriti uređaj koristeći za to pripremljeni umjereni etalon.

Članak 4.

Članak 9. mijenja se i glasi:

(1) Provjera i potvrđivanje pouzdanosti rada u postupku utvrđivanja mišićnog tkiva provodi Hrvatska poljoprivredna agencija (u daljnjem tekstu: HPA) na način da organizira provjeru pouzdanosti postupka iz članka 8. ovoga Pravilnika usporedbom sa stvarnim udjelom mišićnog tkiva dobivenog disekcijom određenog broja trupova.

(2) Provjera pouzdanosti iz stavka 1. ovoga članka obavlja se na reprezentativnom uzorku od najmanje 120 trupova organiziranjem provedbe njihove disekcije prema metodi danoj u Prilogu 4a. ovoga Pravilnika.

(3) HPA nakon provedenog utvrđivanja pouzdanosti iz stavka 2. ovoga članka dostavlja Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) izvješće o rezultatima provjere.

(4) Ministarstvo će u slučaju da su rezultati provjere iz stavka 3. ovoga članka u suglasju s metodom iz Priloga 4a. izdati rješenje o odobrenju postupka utvrđivanja udjela mišićnog tkiva.

(5) Popis odobrenih postupaka uz navođenje mehaničkih mjerila i uređaja za utvrđivanje udjela mišića u trupu Ministarstvo objavljuje u »Narodnim novinama«.

(6) Svaka promjena načina utvrđivanja udjela mišićnog tkiva u polovicama mora nakon utvrđene sukladnosti od strane HPA biti odobrena od Ministarstva sukladno odredbama ovoga članka.«

Članak 5.

(1) Prilozi 1., 3. i 4. mijenjaju se te kao sastavni dijelovi ovoga Pravilnika glase kako je dano u prilogu.

(2) Iza Priloga 4. dodaje se novi Prilog 4a. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i glasi kako je dano u prilogu.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/239

Urbroj: 525-02-1-0564/10-3

Zagreb, 13. prosinca 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG 1.

KATEGORIJE

Kategorija

Oznaka

Obilježja

Odojci

O

Trupovi zaklanih odojaka s kožom bez dlake, glavom i jezikom, repom, bubrezima i bubrežnim salom, bez ostalih unutrašnjih organa, rožine papaka, očnih jabučica i ušnih kanala s težinom toploga trupa ≤ 22 kg.

Prasad

PR

Obrada ista kao za »O« s težinom toploga trupa >22 kg.

Utovljene svinje

T1 – odgovarajuća oznaka klase prema Prilogu 2.

Klaonički obrađeni trupovi i polovice svinja obaju spolova s težinom toploga trupa ≤ 120 kg.

Utovljene svinje većih završnih težina

T2

Klaonički obrađeni trupovi i polovice svinja obaju spolova s težinom toploga trupa > 120 kg.

Krmače

K

Klaonički obrađeni trupovi i polovice krmača.

Mladi nerastovi

N – odgovarajuća oznaka klase prema Prilogu 2.

Klaonički obrađeni trupovi i polovice mladih nerastova, s težinom toploga trupa ≤ 80 kg.

Stariji nerastovi i kastrati

NK

Klaonički obrađeni trupovi i polovice rasplodnih nerastova i kastrata.

PRILOG 3.

UTVRĐIVANJE UDJELA MIŠIĆNOG TKIVA PRIMJENOM MEHANIČKIH MJERILA DEBLJINE MIŠIĆA I SLANINE NA POLOVICI

Na polovici se, koristeći mjerilo duljine mjeri u milimetrima debljina:

– mišića, izmjerenog na slabinskom dijelu na mjestu gdje je najkraća veza između prednjeg (kranijalnog) završetka musculus gluteus medius i gornjeg (dorzalnog) ruba kralježničkog kanala.

– slanine izmjerene zajedno s kožom na križnima na najtanjem mjestu gdje musculus gluteus medius najviše zalazi u slaninu.

Slika 1. MJESTO MJERENJA MIŠIĆA I SLANINE MEHANIČKIM MJERILOM DULJINE

Na temelju utvrđenih debljina mišića i slanine korištenjem odgovarajuće formule utvrđuje se udio mišića u trupu. Za izračun udjela mišića u trupu koristi se sljedeća formula:

M% = 47,978 + (26,0429 × S/M) + (4,5154 × M) – (2,5018 × log S) – (8,4212 × S)

gdje je:

M% = procjena udjela mišićnog tkiva u polovici,

M = debljina slabinskoga mišića,

S = debljina slanine.

Formula vrijedi za klaonički trup težine između 50 i 120 kilograma.

PRILOG 4.

UTVRĐIVANJE UDJELA MIŠIĆNOG TKIVA PRIMJENOM OPTOELEKTRONIČKOG MJERENJA DEBLJINE MIŠIĆA I SLANINE NA POLOVICI

Utvrđivanje udjela mišićnog tkiva klaonički obrađenih trupova i polovica može se provoditi korištenjem optoelektroničkih uređaja mjerenjem debljine slanine i debljine mišića ubodom sonde uređaja sedam centimetara postrano (lateralno) od središnje (medialne) ravnine rasijecanja trupa, mjereno odostraga u visini između drugoga i trećega rebra.

Slika 2. MJESTO I PRAVAC MJERENJA OPTOELEKTRONIČKIM UREĐAJEM NA POLOVICI TRUPA (POPREČNI PRESJEK LEĐA)

Na temelju utvrđenih debljina mišića i slanine te korištenjem odgovarajuće formule uz primjereni računalni program optoelektroničkim uređajem se utvrđuje udio mišića u trupu. Za procjenu udjela mišića koristi se slijedeća formula:

M% = 59,603676 – 0,864 x S + 0,192 x M

gdje je:

M% = procjena udjela mišićnog tkiva u polovici,

M = debljina mišića u milimetrima,

S = debljina leđne slanine, s kožom u milimetrima.

Formula vrijedi klaonički trup težine između 50 i 120 kilograma.

PRILOG 4a.

POSTUPAK DISEKCIJE TRUPOVA

Za provjeru pouzdanosti procjene udjela mišićnog tkiva postupcima »Metoda dvije točke i »Metoda jedne točke«, provodi se djelomična disekcija trupova kao referentna metoda za utvrđivanje postotka mišićnog tkiva u svinjskim polovicama.

Pri djelomičnoj disekciji trupovi se rasijecaju na četiri glavna dijela (plećka, but, leđni i trbušno-rebarni dio). Na ovim se dijelovima obavlja disekcija na način da se od mišićnog tkiva razdvajaju nemišićne sastavnice (potkožno masno tkivo s kožom, kosti i intermuskularno masno tkivo).

Referentni postotni udio mišićnog tkiva polovce dobiven djelomičnom disekcijom četiri glavna dijela utvrđuje se na temelju sljedeće formule:

Y = 0,89 x 100 x (PD + P + L + B + TR) / (PD + D)

gdje je:

Y = referentni postotni udio mišićnog tkiva,

PD = masa podslabinskog mišića,

P = masa mišića plećke,

L = masa leđnog dijela mišića,

B = masa mišića buta

TR = masa trbušno-rebarnog dijela mišića,

D = masa diseciranih dijelova trupa.

Masa mišićnog tkiva iz diseciranih dijelova trupa izračunava se oduzimanjem ukupne mase nemišićnih sastavnica dobivenih iz četiri disecirana dijela trupa od ukupne mase tih dijelova prije disekcije.

Metode procjene udjela mišićnog tkiva provjeravaju se disekcijom reprezentativnog uzorka svinjskih polovica nacionalne populacije svinja od najmanje 120 svinjskih polovica uporabom standardnih statističkih postupaka. Za mjeru odstupanja procijenjenih od referentnih vrijednosti postotka mišićnog tkiva koristi se generalizirana standardna devijacija pogreške procjene (RMSP).

Metode procjene prihvaćaju se ako generalizirana standardna devijacija pogreške procjene (RMSEP) izračunata primjenom pune unakrsne validacije ne prelazi vrijednost od 2,5. U izračun RMSEP moraju biti uključeni i podaci koji značajno odstupaju od procijenjenih vrijednosti.