Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i načinu vođenja evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj

NN 144/2010 (22.12.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i načinu vođenja evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO UPRAVE

3653

Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (»Narodne novine«, broj 83/02), ministar uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE VJERSKIH ZAJEDNICA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Pravilniku o obrascima i načinu vođenja evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 9/03 i 24/04), u članku 4. stavku 1. iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi: »OIB«, a dosadašnja točka 7. postaje točka 8.

U stavku 2. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi: »OIB«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 2. iza riječi Republici Hrvatskoj dodaju se riječi: »za vjersku zajednicu, na Obrascu broj 7 – Izvadak iz evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj za organizacijski oblik vjerske zajednice i na Obrascu broj 8 – Izvadak iz evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj za zajednicu vjerskih zajednica«.

U članku 9. stavak 3. mijenja se i glasi:

(3) »Izvadci iz Evidencije sadrže sljedeće podatke:

1. evidencijski broj,

2. datum upisa,

3. naziv,

4. adresu sjedišta (mjesto, ulica i kućni broj),

5. službu osobe ovlaštene za zastupanje,

6. OIB.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

(4) »Izvadak iz evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj za organizacijski oblik vjerske zajednice sadrži i rubriku s podatkom o nazivu vjerske zajednice.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 3.

Obrasci broj 6, 7 i 8 utvrđeni ovim Pravilnikom tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/297

Urbroj: 515-03-02-02/1-10-1

Zagreb, 15. prosinca 2010.

Ministar
Davorin Mlakar, v. r.