Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu u zakladni upisnik

NN 144/2010 (22.12.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu u zakladni upisnik

MINISTARSTVO UPRAVE

3654

Na temelju članka 7. stavka 3. i članka 41. Zakona o zakladama i fundacijama (»Narodne novine«, broj 36/95 i 64/01), ministar uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU U ZAKLADNI UPISNIK

Članak 1.

U Pravilniku o upisu u zakladni upisnik (»Narodne novine«, broj 4/96 i 103/01) u članku 3. stavku 2. i 3. riječi »Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave« zamjenjuju se riječima »Ministarstvo uprave«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Zakladna knjiga, Fundacijska knjiga i Upisnik predstavništava stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj vode se i u elektroničkom obliku«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»U Zakladnoj knjizi, Fundacijskoj knjizi i Upisniku predstavništava stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj koji se vode u elektroničkom obliku iskazuje se i podatak o osobnom identifikacijskom broju za zakladu, fundaciju i predstavništvo strane zaklade odnosno fundacije radi povezivanja i razmjene podataka u službenim evidencijama.«

Članak 2.

Obrasci broj 1a, 2a i 9a u izmijenjenom obliku i sadržaju, tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/296

Urbroj: 515-03-02-02/1-10-1

Zagreb, 15. prosinca 2010.

Ministar
Davorin Mlakar, v. r.