Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

NN 145/2010 (24.12.2010.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

HRVATSKI SABOR

3670

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/157
Urbroj: 71-05-03/1-1-2
Zagreb, 17. prosinca 2010

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 86/06., 125/06. – ispravak, 16/07. – ispravak, 95/08. – Odluka USRH i 46/10 – ispravak) u članku 16. XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA, u Općini pod rednim brojem 13. – Općina Poličnik popis naselja koja ulaze u sastav te Općine mijenja se na način da sada glasi:

»13. Poličnik

Briševo

Dračevac Ninski

Gornji Poličnik

Lovinac

Murvica

Murvica Gornja

Poličnik

Rupalj

Suhovare

Visočane.«

Članak 2.

U članku 16. XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA u Općini pod rednim brojem 14. – Općina Posedarje popis naselja koja ulaze u sastav te Općine mijenja se na način da sada glasi:

»14. Posedarje

Grgurice

Islam Latinski

Podgradina

Posedarje

Slivnica

Vinjerac

Ždrilo.«

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-01/10-01/02
Zagreb, 15. prosinca 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.