Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

NN 145/2010 (24.12.2010.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

HRVATSKI SABOR

3672

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/159

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 17. prosinca 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

Članak 1.

U Zakonu o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/03., 140/05., 132/06. i 153/09.) u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Banka je u smislu ovoga Zakona:

– kreditna institucija prema zakonu kojim se regulira poslovanje kreditnih institucija koja ima odobrenje za rad Hrvatske narodne banke i odobrenje za obavljanje poslova uređenih ovim Zakonom,

– podružnica kreditne institucije iz treće države koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za osnivanje podružnice i koja ima odobrenje za obavljanje poslova uređenih ovim Zakonom,

– kreditna institucija iz države članice koja je prema zakonu kojim se regulira poslovanje kreditnih institucija ovlaštena obavljati poslove uređene ovim Zakonom i

– Hrvatska banka za obnovu i razvitak.«.

Članak 2.

U članku 15. iza riječi: »stranim sredstvima plaćanja« dodaju se riječi: »te prijenosi deviznih sredstava«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 34. mijenja se i glasi: »Plaćanja i naplate u gotovini u kunama, stranoj gotovini i čekovima«.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»Hrvatska narodna banka propisuje način na koji rezidenti iz članka 2. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga Zakona podižu i polažu stranu gotovinu i čekove na račun otvoren u banci, rok u kojem su dužni naplaćenu stranu gotovinu i čekove položiti na račun otvoren u banci te uvjete pod kojima mogu držati stranu gotovinu i čekove u blagajni.«.

Članak 4.

U članku 42. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Rezidenti iz članka 2. stavka 1. točke 4. i 5. ovoga Zakona i fizičke osobe nerezidenti mogu kupoprodaju strane gotovine te prodaju čekova koji glase na stranu valutu obavljati i kod ovlaštenih mjenjača.«.

Članak 5.

U članku 46. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Mjenjački poslovi koje obavljaju ovlašteni mjenjači obuhvaćaju otkup strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu za gotovinu u kunama te prodaju strane gotovine za gotovinu u kunama.«.

U stavku 3. točki 4. iza riječi: »pravne osobe« dodaju se riječi: »odnosno izvršni direktor dioničkog društva koje ima upravni odbor, prokurist«, a riječ: »kažnjene« zamjenjuje se riječima: »pravomoćno osuđene«.

Članak 6.

U članku 46.a stavku 1. točki 4. iza riječi: »certificiran« umjesto točke stavlja se zarez.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. podatke o neosuđivanosti u inozemstvu osoba iz članka 46. stavka 3. točke 4. ovoga Zakona za kaznena djela koja po svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz članka 46. stavka 3. točke 4. ovoga Zakona, koji nisu stariji od tri mjeseca.«.

U stavku 3. riječ: »nekažnjavanju« zamjenjuje se riječju: »neosuđivanosti«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Smatra se nepotpunim zahtjev kojem nisu priloženi svi potrebni dokumenti iz ovoga članka Zakona. Hrvatska narodna banka rješenjem će odbaciti nepotpun zahtjev nakon proteka naknadnog roka iz članka 46.b stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 7.

U članku 46.b stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. ako utvrdi da je podnositelj zahtjeva obrtnik odnosno trgovac pojedinac ili, kod pravne osobe, član uprave odnosno izvršni direktor dioničkog društva koje ima upravni odbor te prokurist ili bilo koji kvalificirani vlasnik iz članka 46.a stavka 1. točke 2. i stavka 2. točke 2. ovoga Zakona, osoba pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, sigurnosti platnog prometa i poslovanja te vjerodostojnosti isprava ili za kazneno djelo propisano ovim Zakonom, i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s tim da se u to vrijeme ne uračunava vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,«.

U točki 4. iza riječi: »mjenjača« briše se točka i dodaje se riječ: »ili«.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. ako je nad podnositeljem zahtjeva otvoren postupak likvidacije odnosno stečajni postupak.«.

Članak 8.

U članku 46.c stavku 1. točki 5. briše se riječ: »ili«.

U točki 6. iza riječi: »programa« umjesto točke stavlja se riječ: »ili«.

Iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:

»7. ako ovlašteni mjenjač ne dostavi zatražene informacije i dokaze na zahtjev Hrvatske narodne banke iz članka 46.e stavka 3. ovoga Zakona, u ostavljenom roku, koji ne može biti kraći od 30 dana.«.

Članak 9.

U članku 46.d točki 2. iza riječi: »otvaranja« dodaju se riječi: »likvidacijskog ili«.

Članak 10.

U članku 46.e dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ovlašteni mjenjač iz članka 46. stavka 2. ovoga Zakona dužan je na zahtjev Hrvatske narodne banke dostaviti informacije i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 46. stavka 3. ovoga Zakona.«.

Članak 11.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka propisuje način prijavljivanja i prikupljanja podataka o izravnim i drugim vlasničkim ulaganjima.

(2) Rezidenti su obvezni Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati izvješća o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima, na način i u rokovima koje Hrvatska narodna banka utvrdi odlukom.«.

Članak 12.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka propisuje način prijavljivanja i prikupljanja podataka o poslovima s vrijednosnim papirima.

(2) Rezidenti su obvezni Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati izvješća o poslovima s vrijednosnim papirima, na način i u rokovima koje Hrvatska narodna banka utvrdi odlukom.«.

Članak 13.

U članku 53. stavku 1. iza riječi: »koje« dodaje se riječ: »odlukom«.

Članak 14.

U članku 57. stavku 2. riječi: »deviznom inspektoru« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenoj osobi Financijskog inspektorata«.

Članak 15.

U članku 63. stavku 1. točka 1. briše se.

Točka 14. mijenja se i glasi:

»14. ako ne postupi u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke donesenom na temelju članka 34. ovoga Zakona,«.

U točki 22. iza riječi: »banka« umjesto točke stavlja se zarez.

Iza točke 22. dodaje se točka 23. koja glasi:

»23. ako kao ovlašteni mjenjač obavlja mjenjačke poslove, a ta djelatnost nije upisana u sudski, odnosno obrtni registar.«.

Članak 16.

Članak 78. mijenja se i glasi:

»(1) Dana 1. siječnja 2011. prestaje važiti članak 28. stavak 4., članak 29., članak 39. i članak 63. stavak 1. točka 8.a i 11. ovoga Zakona te Odluka o uvjetima za izdavanje odobrenja za otvaranje deviznog računa u inozemstvu (»Narodne novine«, br. 111/03., 189/04. i 124/06.).

(2) Dana 1. siječnja 2011. prestaje važiti članak 32., članak 33., članak 63. stavak 1. točka 13. i članak 64. stavak 1. točka 6. ovoga Zakona te sljedeći podzakonski akti:

– Odluka o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 88/05., 18/06. i 132/07.),

– Uputa za provedbu Odluke o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 136/05., 143/05., 37/06., 134/07. i 4/08.),

– Uputa o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 75/07., 77/07., 112/07., 95/08., 28/09., 45/09. i 67/09.),

– Uputa o upotrebi šifara osnova naplate i plaćanja u platnom prometu s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 136/05. i 24/06.) i

– Odluka o prikupljanju podataka o ostvarenom platnom prometu s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 136/05. i 24/06.).

(3) Dana 1. siječnja 2012. prestaje važiti članak 16., članak 30. i članak 64. stavak 1. točka 11. ovoga Zakona te sljedeći podzakonski akti:

– Odluka o postupku otvaranja i vođenja deviznih računa i deviznih štednih uloga rezidenata u banci (»Narodne novine«, br. 111/03., 138/03., 176/04. i 122/05.) i

– Odluka o uvjetima i načinu otvaranja i vođenja računa nerezidenata u banci (»Narodne novine«, br. 124/06., 131/06. i 74/07.).

(4) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaje važiti članak 47. stavak 4. ovoga Zakona.«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova izdano ovlaštenom mjenjaču koji je u likvidaciji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 18.

U cijelom tekstu Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/03., 140/05., 132/06. i 153/09.) riječi: »Devizni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »Financijski inspektorat«, riječi: »Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske« riječima: »Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga«, riječi: »Središnja depozitarna agencija« riječima: »Središnje klirinško depozitarno društvo« i riječi: »Zakon o tržištu vrijednosnih papira« riječima: »Zakon o tržištu kapitala«, u odgovarajućem padežu.

Stupanje na snagu

Članak 19.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011.

Klasa: 440-01/10-01/01

Zagreb, 15. prosinca 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.