Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnom odvjetništvu

NN 145/2010 (24.12.2010.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnom odvjetništvu

HRVATSKI SABOR

3673

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnom odvjetništvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/160

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 17. prosinca 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU

Članak 1.

U Zakonu o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, br. 76/09., 153/09. i 116/10.) u članku 13. stavku 6. brojka: »3.« zamjenjuje se brojkom: »4.«.

Članak 2.

U članku 69. stavku 4. riječ: »zapisnika« zamjenjuje se riječju: »zapisa«.

Članak 3.

U Glavi X. »DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE«, u naslovu iznad članka 144. brojka: »1.« zamjenjuje se brojkom: »2.«.

U naslovu iznad članka 145.a brojka: »2.« zamjenjuje se brojkom: »3.«.

U naslovu iznad članka 152. brojka: »2.« zamjenjuje se brojkom: »4.«.

U naslovu iznad članka 157. brojka: »3.« zamjenjuje se brojkom: »5.«.

U naslovu iznad članka 165. brojka: »4.« zamjenjuje se brojkom: »6.«.

U naslovu iznad članka 179. brojka: »5« zamjenjuje se brojkom: »7.«.

Članak 4.

Iza članka 156. dodaje se članak 156.a koji glasi:

»Članak 156.a

(1) U slučaju ukidanja ili preustroja državnog odvjetništva Vijeće će premjestiti državnog odvjetnika, odnosno zamjenika državnog odvjetnika na mjesto zamjenika državnog odvjetnika u državno odvjetništvo istog stupnja.

(2) Preustrojem državnog odvjetništva se smatra spajanje i razdvajanje državnog odvjetništva, promjena unutarnjeg ustrojstva državnog odvjetništva te promjena potrebnog broja zamjenika državnih odvjetnika u državnom odvjetništvu sukladno Okvirnim mjerilima za rad zamjenika državnih odvjetnika.

(3) Protiv odluke Vijeća o premještaju žalba nije dopuštena, a državni odvjetnik i zamjenik državnog odvjetnika imaju pravo pokrenuti upravni spor.«.

Članak 5.

U članku 194. riječi: »članka 62., 63., 103. do 105. koji prestaju važiti 31. prosinca 2013.« zamjenjuju se riječima: »članka 62. stavka 2. i članka 63. stavka 1. koji prestaju važiti 31. prosinca 2012. godine.«.

Članak 6.

U članku 195. podstavci 2. i 3. zamjenjuju se podstavkom koji glasi:

»– članka 109. stavka 2., članka 110. stavka 1. i članka 159. stavka 4., koji stupaju na snagu 1. siječnja 2013. godine.«.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 701-01/10-01/04

Zagreb, 15. prosinca 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.