Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o primaljstvu

NN 145/2010 (24.12.2010.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o primaljstvu

HRVATSKI SABOR

3675

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIMALJSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o primaljstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/162
Urbroj: 71-05-03/1-10-2
Zagreb, 17. prosinca 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIMALJSTVU

Članak 1.

U Zakonu o primaljstvu (»Narodne novine«, br. 120/08.) u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na primalje na odgovarajući način primjenjuju se i na osobe sa zanimanjem: primalja-asistentica, medicinska sestra-primalja, medicinska sestra primaljskog smjera, prvostupnica primaljstva, viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera te magistra primaljstva.«.

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Temeljno obrazovanje primalje-asistentice stječu uspješnim završavanjem strukovnog obrazovanja za zanimanje primalje-asistentice, u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.

Temeljno obrazovanje prvostupnice primaljstva stječu uspješnim završavanjem preddiplomskog studija za zanimanje prvostupnice primaljstva u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.«.

Članak 3.

U članku 11. iza riječi: »ustanovama« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ustanovama za strukovno obrazovanje«.

Članak 4.

U članku 14. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Voditelj tima primaljske skrbi jest primalja koja je završila najmanje preddiplomski studij, koja je upisana u registar primalja pri Hrvatskoj komori primalja (u daljnjem tekstu: registar) i kojoj je dano odobrenje za samostalni rad.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Primaljsku skrb kao član tima (član zdravstvenog tima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, član tima u bolničkoj zdravstvenoj skrbi) provodi primalja koja je upisana u registar i kojoj je dano odobrenje za samostalni rad primalje-asistentice, prvostupnice primaljstva ili magistre primaljstva.«.

Članak 5.

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Pravo na samostalan rad u okviru nadležnosti određenih ovim Zakonom ima primalja-asistentica, prvostupnica primaljstva i magistra primaljstva koja je upisana u registar i kojoj je dano odobrenje za samostalan rad iz članka 14. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 6.

Iza članka 15. dodaje se naslov te članci 15.a i 15.b koji glase:

»DJELATNOST PRIMALJA

Članak 15.a

Djelatnost primalje-asistentice obuhvaća:

– djelovati unutar zdravstvenog tima uz nadzor primalje i/ili liječnika, primjenjivati sva usvojena znanja iz područja primaljske skrbi sukladno načelima profesionalne etike i zakonodavstvu,

– sudjelovati u edukaciji u cilju očuvanja zdravlja i prevencije spolno prenosivih bolesti, ranog otkrivanja ginekoloških bolesti i planiranja obitelji te sudjelovati u provođenju edukacije u pripremi za porod i roditeljstvo,

– pripremiti trudnicu za pregled i dopunske pretrage u trudnoći,

– pripremiti prostor, instrumente i materijal za fiziološki porod,

– provesti postupke predoperativne pripreme i poslijeoperativne njege kod operativnog dovršavanja poroda,

– pripremiti pacijenticu za ginekološki pregled, pomoćne i specijalne pretrage u ginekologiji,

– provesti osobnu higijenu trudnice, rodilje i babinjače, provesti previjanje i kupanje novorođenčeta,

– sudjelovati u edukaciji roditelja o njezi zdravog novorođenčeta i dojenja,

– provesti nadzor nad prehranom trudnice, rodilje i babinjače,

– pratiti opće stanje tijekom bolničkog smještaja/liječenja trudnice, rodilje, babinjače i zdravog novorođenčeta; prepoznavati patološke promjene vitalnih funkcija te o istima odmah izvjestiti primalju i/ili liječnika,

– pripremiti instrumente i materijal za sterilizaciju, pripremiti instrumente i materijal za pregled trudnice te za porod,

– provoditi postupke asepse, kao i postupke prevencije bolničkih infekcija,

– provesti peroralnu i parenteralnu primjenu lijekova (osim intravenske) ordiniranu od liječnika.

Članak 15.b

Djelatnost primalje obuhvaća:

– djelovati unutar zdravstvenog tima u slučajevima kada je potreban multidisciplinarni pristup; primjenjivati sva usvojena znanja iz područja primaljske skrbi, sukladno načelima profesionalne etike i zakonodavstvu, kao i znanja iz porodništva i ginekologije,

– voditi medicinsku dokumentaciju o primaljskoj skrbi; planirati, organizirati i provoditi primaljsku skrb; vrednovati plan primaljske skrbi, analizirati uvjete za njegovo izvođenje i provoditi kliničku realizaciju planirane primaljske skrbi,

– provoditi edukaciju u pripremi za roditeljstvo i porod te davati savjete o dojenju,

– utvrđivati trudnoću, voditi fiziološku trudnoću i porod na svim razinama zdravstvene zaštite, utvrditi eventualne patološke promjene u trudnoći i porodu o kojima treba obavijestiti liječnika; u hitnim slučajevima voditi porod na zadak te učiniti manualnu eksploraciju i evakuaciju materišta,

– po potrebi urezivati epiziotomije te šivati epiziotomije i rupture međice 1. i 2. stupnja,

– kao dio zdravstvenog tima sudjelovati u praćenju patoloških trudnoća i poroda te sudjelovati kod operativnog dovršenja poroda,

– provoditi postupke predoperativne pripreme i poslijeoperativne njege nakon operativnog dovršenja poroda te provoditi intravensku terapiju,

– provoditi nadzor nad zdravim novorođenčetom te o eventualnim patološkim stanjima obavijestiti liječnika,

– pratiti stanje majke nakon poroda te razlikovati fiziološki od patološkog tijeka babinja,

– pripremiti i savjetovati ženu za ginekološki pregled te provesti edukaciju u cilju očuvanja zdravlja, prevencije spolno prenosivih bolesti, planiranja obitelji, seksualnog i reproduktivnog zdravlja,

– provesti peroralnu i parenteralnu primjenu lijekova ordiniranu od liječnika.«.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 500-01/10-01/07
Zagreb, 15. prosinca 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.