Naredba o dopuni Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama

NN 145/2010 (24.12.2010.), Naredba o dopuni Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3684

Na temelju članka 14. stavka 1. točke 4. i 5. i čl. 16. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/10 i 127/10), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

NAREDBU

O DOPUNI NAREDBE O ZAŠTITI RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA

I.

U Naredbi o zaštiti riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 63/10 i 68/10) u glavi VI., stavku 1. podtočki 1., dodaje se alineja 4. koja glasi:

»Tuna (Thunnus thynnus) – od 1. siječnja do 15. veljače.«.

II.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/131

Urbroj: 525-08-1-0323/10-5

Zagreb, 20. prosinca 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.