Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rodovima, službama, strukama i njihovim specijalnostima

NN 146/2010 (27.12.2010.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rodovima, službama, strukama i njihovim specijalnostima

MINISTARSTVO OBRANE

3698

Na temelju članka 95. stavka 3. Zakona o obrani (»Narodne novine«, broj 33/02., 58/02, 76/07 i 153/09) na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RODOVIMA, SLUŽBAMA, STRUKAMA I NJIHOVIM SPECIJALNOSTIMA

I.

U Odluci o rodovima, službama, strukama i njihovim specijalnostima (»Narodne novine« broj 134/07 i 50/09) u točki IV. iza podstavka 5. briše se točka, dodaje zarez i podstavci 6. i 7. koji glase:

»– kineziološka,

– dušobrižništvo.«

II.

U točki V., podtočki 4., iza podstavka 4., dodaje se podstavak 5. koji glasi:

»– brodsko-navigacijska,«.

III.

U točki VII., iza podtočke 5. dodaju se podtočke 6. i 7. koje glase:

»U kineziološkoj

– opća,

U dušobrižničkoj

– opća.«

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/10-03/1

Urbroj: 512-01-10-468

Zagreb, 20. prosinca 2010.

Ministar
Branko Vukelić, v. r.