Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa o građevnim proizvodima

NN 146/2010 (27.12.2010.), Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa o građevnim proizvodima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3702

Na temelju članka 19. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07 i 38/09) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

TEHNIČKI PROPIS

O IZMJENI TEHNIČKOG PROPISA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA

Članak 1.

(1) U Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (»Narodne novine« br. 33/10 i br. 87/10) u članku 25. stavku 1. riječi: »31. prosinca 2010.« mijenjaju se riječima: »30. rujna 2011.«.

(2) U članku 25. stavku 2. riječi: »31. prosinca 2010.« mijenjaju se riječima: »30. rujna 2011.«.

(3) U članku 25. stavku 3. riječi: »30. lipnja 2011.« mijenjaju se riječima: »31. prosinca 2011.«.

Članak 2.

Ovaj Tehnički propis stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/10-04/16

Urbroj: 531-01-10-1

Zagreb, 14. prosinca 2010.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.