Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

NN 146/2010 (27.12.2010.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

HRVATSKA NARODNA BANKA

3703

Na temelju članka 174. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine« br. 117/2008., 74/2009. i 153/2009.) te članka 29., članka 43. stavka 2. točke 9. i članka 66. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« br. 75/2008.) guverner donosi sljedeću

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STATISTIČKOM I BONITETNOM IZVJEŠĆIVANJU

Članak 1.

U Odluci o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (»Narodne novine« br. 35/2010. i 95/2010.) članak 3. mijenja se i glasi:

»Obveznici izvješćivanja dužni su Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati podatke koji su predmet ove odluke, i to na sljedeći način:

– dvaput na mjesec ako se radi o desetodnevnim izvješćima sa stanjem za deseti i dvadeseti dan u mjesecu, i to najkasnije u roku od 5 radnih dana nakon izvještajnog datuma,

– jedanput na mjesec ako se radi o mjesečnim statističkim izvješćima, i to u roku od 6 radnih dana nakon završetka izvještajnog mjeseca,

– jedanput na mjesec ako se radi o mjesečnim bonitetnim izvješćima, i to najkasnije do 25. dana u mjesecu koji slijedi nakon izvještajnog mjeseca,

– jedanput na mjesec ako se radi o mjesečnim izvješćima o kamatnim stopama, i to u roku od 10 radnih dana nakon završetka izvještajnog mjeseca,

– četiri puta godišnje ako se radi o tromjesečnim izvješćima za 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca, i to najkasnije do 25. dana u mjesecu koji slijedi nakon izvještajnog tromjesečja,

– jedanput godišnje ako se radi o nekonsolidiranim revidiranim izvješćima sa stanjem na dan 31. prosinca, i to najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon završetka kalendarske godine na koju se odnose,

– jedanput godišnje ako se radi o konsolidiranim nerevidiranim izvješćima sa stanjem na dan 30. lipnja, i to najkasnije do 30. rujna tekuće godine,

– jedanput godišnje ako se radi o konsolidiranim revidiranim izvješćima sa stanjem na dan 31. prosinca, i to najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon završetka kalendarske godine na koju se odnose.«

Članak 2.

U članku 5. iza petog stavka dodaju se dva nova stavka, koja glase:

»Prvo izvještajno razdoblje za desetodnevna izvješća je 10. travnja 2011.

Prvo izvještajno razdoblje za mjesečno izvješće o kamatnim stopama je 31. siječnja 2011.«

Članak 3.

U Uputi za statističko i bonitetno izvješćivanje, koja je sastavni dio Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju, u dijelu pod 3. Obveza izvješćivanja točka 13. mijenja se i glasi:

»Radi redovite izrade konsolidirane bilance sektora MFI-a te izrade statističkih i nadzornih izvještaja, stvarna izvještajna populacija dostavlja izvješća koja se odnose na 1) njezinu bilancu na kraju razdoblja, 2) usklađenja toka vezana uz otpis (smanjenje) vrijednosti kredita i cjenovnu revalorizaciju vezanu uz posjedovanje vrijednosnih papira tijekom izvještajnog razdoblja te 3) račun dobiti i gubitka tijekom izvještajnog razdoblja.«

Članak 4.

Točka 16. mijenja se i glasi:

»Rokovi za dostavljanje izvješća propisani su Odlukom o statističkom i bonitetnom izvješćivanju. U smislu ove Upute radni dani u tjednu jesu dani od ponedjeljka do petka, osim blagdana. Dostavom mjesečnih bonitetnih izvješća (modaliteti »AA« i »AB«) smatraju se samo dopune i (ili) izmjene mjesečnih statističkih izvješća (modaliteti »AA« i »AB«). Ako izvještajna institucija nema dopune i (ili) izmjene mjesečnih statističkih izvješća, tada se smatra da su mjesečna bonitetna izvješća identična dostavljenim mjesečnim statističkim izvješćima.«

Članak 5.

Točka 22. mijenja se i glasi:

»Izvještajnim zahtjevom omogućuje se HNB-u redovito sastavljanje i primjereno iskazivanje, glede stanja i tokova, konsolidirane bilance MFI-a koji kreiraju novac na teritoriju Republike Hrvatske, ostalih statističkih te nadzornih izvještaja.«

Članak 6.

Točka 28. mijenja se i glasi:

»Izvještajni zahtjev sastoji se od osnovnoga izvještajnog sloga (slog izvješća »AA«), kojim se prikupljaju podaci o stavkama bilance stanja na razini protustranke i instrumenata, ali i dodatnih izvještajnih slogova, kojima se prikupljaju podaci o pojedinim stavkama bilance te stavkama računa dobiti i gubitka, odnosno specifični pokazatelji te prateći popisi.«

Članak 7.

Točka 38. mijenja se i glasi:

»Sva se izvješća klasificiraju u grupu izvješća bilance, grupu izvješća računa dobiti i gubitka, grupu izvješća popisa te grupu izvješća kamatne stope.«

Članak 8.

U točki 41. iza podtočke 17. dodaju se podtočke 18. i 19. koje glase:

»18. Modalitet »KS« – slog pripada izvješću »Kamatne stope – mjesečno kamatne stope« iz grupe izvješća kamatne stope.

19. Modalitet »RA« – slog pripada izvješću »Račun dobiti i gubitka – tromjesečno« iz grupe izvješća računa dobiti i gubitka.«

Članak 9.

U Obilježje 2. »Izvještajno razdoblje« mijenja se sljedeće:

Točka 45. mijenja se i glasi:

»Vrijednost ovog obilježja mora sadržavati datum u formatu »ggggmmdd«, pri čemu je »dd« posljednji (kalendarski) dan izvještajnog mjeseca odnosno posljednji (kalendarski) dan izvještajnog razdoblja.«

Primjer se mijenja i glasi:

Primjer

Red. br.

Izvještajno razdoblje

Komentar

1.

20080630

Mjesečno izvješće koje se odnosi na lipanj 2008. godine

2.

20080630

Tromjesečno izvješće koje se odnosi na prvo polugodište 2008. godine

Članak 10.

U točki 82. prva rečenica se mijenja i glasi:

»Prilog 4. Popis oznaka država i međunarodnih institucija zasniva se na podzakonskim propisima Hrvatske narodne banke o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu i posebnom popisu međunarodnih institucija koji objavljuje Eurostat.«

Članak 11.

U točki 108. podtočka 13. mijenja se i glasi:

»Modalitet »IZ« – kriterij izloženosti; kreditna institucija (izvještajna institucija) ima prema osobi pojedinačno značajnu izloženost u skladu s Odlukom o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija. Ako grupa povezanih osoba ispunjava ovaj kriterij, sve se članice te grupe identificiraju ovim modalitetom bez obzira na to što sve ili neke članice grupe pojedinačno ne ispunjavaju ovaj kriterij;«

Članak 12.

Točka 110. mijenja se i glasi:

»Izvješće »PO« dostavlja se mjesečno, ali izvještajna institucija za one izvještajne datume koji nisu 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca kod osnova identificiranja protustranaka opisanih modalitetima »ZZ«, »VP«, »U1« i »U2« ponavlja vrijednosti tih modaliteta koje su dostavljene na kraju prethodnog tromjesečja.«

Članak 13.

Točka 116. mijenja se i glasi:

»Iznimno od prethodne točke, kreditna institucija dužna je izvješćivati o davateljima zaštite i za:

– sve rezidente davatelje zaštite navedene u Prilogu 13. Državne jedinice davatelji zaštite,

– Hrvatsku banku za obnovu i razvitak,

– Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo,

– sve ostale rezidente koji su davatelji zaštite za obveze izvještajne institucije prema inozemstvu i

– sve osobe koje pružaju zaštitu za izloženosti prema osobama u posebnom odnosu s kreditnom institucijom.«

Članak 14.

U točki 123. prva rečenica se mijenja i glasi:

»Definicije kategorija aktive, pasive, izvanbilančnih stavki, stavki izloženosti, stavki zaštite, ostalih informacija i stavki računa dobiti i gubitka koje se uključuju u izvješća uzimaju u obzir značajke različitih stavki bilance stanja, računa dobiti i gubitka i ostalih financijskih izvješća koja se generiraju iz dostavljenih podataka.«

Članak 15.

Točka 127. mijenja se i glasi:

»Vrijednost ovog obilježja mora sadržavati neku od oznaka instrumenata navedenih u nastavku. Oznaka se sastoji od dva dijela. U prvom dijelu određuje se je li riječ o aktivnoj (A), pasivnoj (P) ili izvanbilančnoj stavci (I), stavci potrebnoj za izračun izloženosti (Z) ili izuzeću od ograničenja izloženosti (O), stavci zaštite imovine (B), zaštite obveza (C), ostalim informacijama (D) ili stavci računa dobiti i gubitka (R), a u drugom se dijelu navodi četveroznamenkasta oznaka instrumenta.«

Članak 16.

U dijelu Upute pod 6.2.2. Skupina obilježja B, u dijelu Obilježja 13. »Instrument« u dijelu »Stavke aktive« iza instrumenta »A0234 Predujmovi za materijalnu imovinu« dodaje se instrument »A0235 Revolving krediti«:

A0235

Revolving krediti

U ovu stavku uključuju se krediti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

– ne postoji obveza redovite otplate kredita,

– klijent se može koristiti sredstvima ili ih povući do ugovorenog limita bez prethodne obavijesti izvještajnoj instituciji,

– iznos raspoloživoga kredita može se povećavati ili smanjivati ovisno o povlačenju i otplati sredstava,

– kreditom se može koristiti u više navrata.

Osim navedenog ova stavka uključuje i iznose odobrene putem kreditne linije koji još nisu otplaćeni (stanja na kraju mjeseca). Kreditna linija jest ugovor između klijenta i izvještajne institucije koji omogućuje klijentu povlačenje predujmova u određenom razdoblju i do određenog limita te njihovu otplatu po vlastitom izboru prije isteka ugovorenog roka. Ne prikazuju se iznosi raspoloživi putem kreditnih linija koji još nisu povučeni ili iznosi koji su već otplaćeni.

Ova stavka ne uključuje revolving kredite odobrene putem kreditnih kartica i prekoračenja po transakcijskim računima.

Ova stavka prikazuje se samo u izvješću »KS«.

U dijelu Upute pod 6.2.2. Skupina obilježja B, u dijelu Obilježja 13. »Instrument« u dijelu »Stavke ostalih informacija« mijenja se sljedeće:

– mijenja se instrument »D0001 Broj zaposlenih u izvještajnoj instituciji u RH« i glasi:

D0001

Broj zaposlenika u izvještajnoj instituciji u RH

 

Ova stavka odnosi se na broj plaćenih zaposlenika u izvještajnoj instituciji, u organizacijskim dijelovima koji se nalaze u RH. Navodi se broj plaćenih zaposlenika na posljednji dan izvještajnog razdoblja, koji su prema ugovoru o radu zaposleni u izvještajnoj instituciji na određeno ili neodređeno vrijeme.

Uključuju se i: vlasnici poslovnog subjekta ako rade i primaju redovitu plaću; pripravnici/vježbenici, studenti i ostale osobe koje školuje tvrtka i koje imaju formalnu obvezu raditi barem dio radnog vremena; vanjski suradnici koji povremeno obavljaju poslove na osnovi npr. ugovora o djelu ili autorskih ugovora, bez obzira na formalni status (umirovljenici, nezaposleni i sl.), pod uvjetom da ne rade u nekom drugom poslovnom subjektu; osobe koje iz nekih razloga privremeno nisu na poslu zbog bolesti, godišnjeg odmora, rodiljnog dopusta, štrajka, plaćenog dopusta, »čekanja« i slično, ali su formalno povezane s tvrtkom (i dalje primaju plaću ili naknadu ili imaju osiguran povratak na posao); radnici koji rade kod kuće, na osnovi sporazuma s poslodavcem, i za to primaju naknadu na osnovi obavljenog posla; sezonski i povremeni zaposlenici i slično.

Ne uključuju se agencijski radnici koji se unajmljuju preko agencija.

– mijenja se instrument »D0002 Broj zaposlenih u izvještajnoj instituciji izvan RH« i glasi:

D0002

Broj zaposlenika u izvještajnoj instituciji izvan RH

Ova stavka odnosi se na broj plaćenih zaposlenika u izvještajnoj instituciji, u organizacijskim dijelovima koji se nalaze izvan RH (npr. predstavništva). Navodi se broj plaćenih zaposlenika na posljednji dan izvještajnog razdoblja, koji su prema ugovoru o radu zaposleni u izvještajnoj instituciji na određeno ili neodređeno vrijeme, u skladu s opisom instrumenta »D0001«.

U dijelu Upute pod 6.2.2. Skupina obilježja B, u dijelu Obilježja 13. »Instrument« u dijelu »Stavke ostalih informacija« iza instrumenta »D0009 Jamstveni kapital II« dodaju se sljedeći instrumenti:

D0010

Broj zaposlenih osoba

Ova stavka odnosi se na broj plaćenih zaposlenika u instrumentu »D0001 Broj zaposlenika u izvještajnoj instituciji u RH« uvećan za broj neplaćenih osoba. Broj zaposlenih definira se kao ukupan broj osoba koje rade u promatranoj jedinici (uključujući vlasnike koji rade, neplaćene obiteljske radnike i volontere te ortake koji redovito rade u jedinici), kao i osoba koje rade izvan jedinice kojoj pripadaju, a koja ih plaća (npr. zastupnici prodaje, osoblje koje radi na dostavi, timovi za popravak i održavanje...)

D0011

Broj zaposlenih žena

Opis je isti kao i za instrument D0010. Ova stavka je podskup instrumenta D0010.

D0012

Broj zaposlenika – žene

Opis je isti kao i za instrument D0001. Ova stavka je podskup instrumenta D0001.

D0013

Broj zaposlenika u jedinicama ekvivalentnima punom radnom vremenu

Ovaj pokazatelj jest omjer broja stvarno odrađenih sati i broja mogućih sati rada plaćenih zaposlenika. Izračunava se kao godišnji prosjek tako da se ukupan broj radnih sati zaposlenika podjeli s prosječnim brojem godišnjih radnih sati zaposlenika s punim radnim vremenom, pri čemu se pod punim radnim vremenom u RH podrazumijeva radno vrijeme od 40 sati tjedno.

U dijelu Upute pod 6.2.2. Skupina obilježja B, u dijelu Obilježja 13. »Instrument« iza dijela »Stavke ostalih informacija« dodaje se sljedeće:

»Stavke računa dobiti i gubitka«

R1001

Neto tečajne razlike od svođenja deviznih pozicija bilance na srednji tečaj HNB-a

 

Ova stavka odnosi se na korekcije deviznih pozicija bilance koje rezultiraju iz promjene tečaja kune prema srednjem tečaju HNB-a.

R1002

Neto tečajne razlike od svođenja pozicija bilance s valutnom klauzulom na ugovoreni tečaj

 

Ova stavka odnosi se na korekcije pozicija bilance s valutnom klauzulom koje rezultiraju iz promjene tečaja kune prema ugovorenom tečaju.

R1039

Neto tečajne razlike ispravaka vrijednosti

 

Ova stavka odnosi se na korekcije ispravaka vrijednosti (formiranih za devizna potraživanja i kunska potraživanja s valutnom klauzulom) koje rezultiraju iz promjene tečaja kune.

R1003

Neto tečajne razlike na osnovi kamatnih prihoda

 

Ova stavka odnosi se na korekcije kamatnih prihoda (na osnovi deviznih potraživanja i kunskih potraživanja s valutnom klauzulom) koje rezultiraju iz promjene tečaja kune.

R1004

Neto tečajne razlike ispravaka vrijednosti na osnovi kamatnih prihoda

 

Ova stavka odnosi se na korekcije ispravaka vrijednosti na osnovi kamatnih prihoda (formiranih za devizna potraživanja i kunska potraživanja s valutnom klauzulom) koje rezultiraju iz promjene tečaja kune.

R1005

Neto tečajne razlike na osnovi prihoda po naknadama i provizijama

 

Ova stavka odnosi se na korekcije prihoda po naknadama i provizijama (u stranoj valuti ili u kunama s valutnom klauzulom) koje rezultiraju iz promjene tečaja kune.

R1006

Neto tečajne razlike ispravaka vrijednosti na osnovi prihoda po naknadama i provizijama

 

Ova stavka odnosi se na korekcije ispravaka vrijednosti na osnovi prihoda po naknadama i provizijama (formiranih za naknade i provizije u stranoj valuti ili u kunama s valutnom klauzulom) koje rezultiraju iz promjene tečaja kune.

R1007

Neto tečajne razlike na osnovi kamatnih troškova

 

Ova stavka odnosi se na korekcije kamatnih troškova (na osnovi deviznih obveza i kunskih obveza s valutnom klauzulom) koje rezultiraju iz promjene tečaja kune.

R1008

Neto tečajne razlike na osnovi troškova za naknade i provizije

 

Ova stavka odnosi se na korekcije obveza na osnovi troškova za naknade i provizije (u stranoj valuti ili u kunama s valutnom klauzulom) koje rezultiraju iz promjene tečaja kune.

R1009

Dobitak (gubitak) od trgovanja devizama (promptne transakcije – engl. spot)

 

Ova stavka odnosi se na dobitak (gubitak) od tečajnih razlika pri kupoprodaji deviza i efektivnoga stranog novca.

R1010

Dobitak (gubitak) od trgovanja kunskom gotovinom

 

Ova stavka odnosi se na dobitak (gubitak) povezan s trgovanjem kunskom gotovinom između izvještajnih institucija.

R1011

Dobitak (gubitak) od ugrađenih derivata (osim ugovora s jednosmjernom valutnom klauzulom)

 

Ova stavka odnosi se na dobit (gubitak) na osnovi promjene fer vrijednosti ugrađenih derivata, osim dobiti (gubitka) na osnovi promjene fer vrijednosti izvedene financijske imovine i obveza koje se odnose na ugovore s jednosmjernom valutnom klauzulom.

R1012

Dobitak (gubitak) od ugrađenih derivata na osnovi ugovora s jednosmjernom valutnom klauzulom

 

Ova stavka odnosi se na dobit (gubitak) na osnovi promjene fer vrijednosti ugrađenih derivata na osnovi promjene fer vrijednosti izvedene financijske imovine i obveza koje se odnose na ugovore s jednosmjernom valutnom klauzulom.

R1013

Troškovi provizija i naknada za usluge u platnom prometu

 

Ova stavka odnosi se na troškove provizija i naknada za usluge u platnom prometu.

R1014

Troškovi provizija i naknada za ostale bankovne usluge

 

Ova stavka odnosi se na troškove provizija i naknada za ostale bankovne usluge.

R1015

Prihodi od provizija i naknada za platni promet

 

Ova stavka odnosi se na prihode od provizija i naknada za usluge u platnom prometu, bez izravnog angažiranja novčanih sredstava izvještajne institucije.

R1016

Provizije i naknade za izdane akreditive i garancije

 

Ova stavka odnosi se na prihode od provizija i naknada za izdane akreditive i garancije, bez izravnog angažiranja novčanih sredstava izvještajne institucije.

R1017

Provizije i naknade po sklopljenim ugovorima za faktoring društva

 

Ova stavka odnosi se na prihode od provizija i naknada po sklopljenim ugovorima za faktoring društva, bez izravnog angažiranja novčanih sredstava izvještajne institucije.

R1018

Provizije i naknade po sklopljenim ugovorima za društva za financijski najam (engl. leasing)

 

Ova stavka odnosi se na prihode od provizija i naknada po sklopljenim ugovorima za društva za financijski najam, bez izravnog angažiranja novčanih sredstava izvještajne institucije.

R1019

Provizije i naknade po sklopljenim ugovorima za društva za osiguranje

 

Ova stavka odnosi se na prihode od provizija i naknada po sklopljenim ugovorima za društva za osiguranje, bez izravnog angažiranja novčanih sredstava izvještajne institucije.

R1020

Provizije i naknade po sklopljenim ugovorima za društva za upravljanje investicijskim fondovima

 

Ova stavka odnosi se na prihode od provizija i naknada po sklopljenim ugovorima za društva za upravljanje investicijskim fondovima, bez izravnog angažiranja novčanih sredstava izvještajne institucije.

R1021

Provizije i naknade za vođenje tekućeg računa i žiroračuna

 

Ova stavka odnosi se na prihode od provizija i naknada za vođenje tekućeg računa i žiroračuna, bez izravnog angažiranja novčanih sredstava izvještajne institucije.

R1022

Provizije i naknade vezane uz kreditne kartice

 

Ova stavka odnosi se na prihode od provizija i naknada vezane uz kreditne kartice, bez izravnog angažiranja novčanih sredstava izvještajne institucije.

R1023

Provizije i naknade za internetsko, telefonsko i mobilno bankarstvo te za potvrde putem SMS-a

 

Ova stavka odnosi se na prihode od provizija i naknada za internetsko, telefonsko i mobilno bankarstvo te za potvrde putem SMS-a, bez izravnog angažiranja novčanih sredstava izvještajne institucije.

R1024

Provizije i naknade za upravljanje imovinom, brokerske i savjetodavne usluge

 

Ova stavka odnosi se na prihode od provizija i naknada za upravljanje imovinom, brokerske i savjetodavne usluge, bez izravnog angažiranja novčanih sredstava izvještajne institucije.

R1040

Provizije i naknade za sklopljene ugovore o stambenoj štednji

 

Ova stavka odnosi se na prihode od provizija i naknada za sklopljene ugovore o stambenoj štednji, bez izravnog angažiranja novčanih sredstava izvještajne institucije.

R1025

Provizije i naknade za ostale bankovne usluge

 

Ova stavka odnosi se na prihode od provizija i naknada za ostale bankovne usluge, bez izravnog angažiranja novčanih sredstava izvještajne institucije.

R1026

Prihodi od naplate otpisanih plasmana u prethodnim godinama

 

Ova stavka odnosi se na prihode ostvarene naplatom (glavnice) plasmana koji su otpisani u prethodnim godinama, odnosno koji su bili preneseni iz bilance u izvanbilančnu evidenciju, a koji su ipak nakon toga djelomično ili u cijelosti naplaćeni.

R1027

Kamatni prihodi iz ranijih godina

 

Ova stavka odnosi se na kamatne prihode obračunate u tekućoj godini koji se odnose na prethodna razdoblja.

R1028

Ostali nekamatni prihodi

 

Ova stavka odnosi se na ostale nespomenute nekamatne prihode.

R1029

Prihodi od poslovanja koje se neće nastaviti

 

Ova stavka odnosi se na prihode koji nisu uobičajeni u bankovnom poslovanju, odnosno koji se jasno razlikuju od prihoda koji su vezani uz redovite aktivnosti izvještajne institucije te koji se ne pojavljuju često ili redovito.

R1031

Kamatni troškovi iz ranijih godina

 

Ova stavka odnosi se na kamatne troškove obračunate u tekućoj godini koji se odnose na prethodna razdoblja.

R1032

Troškovi premija za osiguranje štednih uloga

 

Ova stavka odnosi se na troškove premija za osiguranje štednih uloga.

R1033

Ostali nekamatni troškovi

 

Ova stavka odnosi se na troškove na osnovi poreza (osim poreza na dobit koji se izvješćuje na instrumentu »R1041«), doprinosa, članarine i sličnih davanja koja se nadoknađuju iz prihoda odnosno koja padaju na teret troškova izvještajne institucije (npr. porez na imovinu, porez na tvrtku, naknada za općekorisnu funkciju šuma i drugi slični troškovi).

R1034

Negativni goodwill odmah priznat u računu dobiti i gubitka

 

Ova stavka odnosi se na negativni goodwill odmah priznat u računu dobiti i gubitka.

R1035

Troškovi zaposlenika

 

Ova stavka odnosi se na troškove plaća i drugih naknada osoblju (zaposlenicima izvještajne institucije), uključujući sve poreze i doprinose koji se odnose na plaće i naknade osoblju.

R1036

Troškovi reprezentacije, reklame i propagande

 

Ova stavka odnosi se na troškove reprezentacije, reklame i propagande.

R1037

Ostali opći administrativni troškovi

 

Ova stavka odnosi se na ostale nespomenute opće administrativne troškove.

R1038

Troškovi od poslovanja koje se neće nastaviti

 

Ova stavka odnosi se na troškove koji nisu uobičajeni u bankovnom poslovanju, odnosno koji se jasno razlikuju od rashoda koji su vezani uz redovite aktivnosti izvještajne institucije te koji se ne pojavljuju često ili redovito.

R1041

Porez na dobit ili gubitak od poslovanja koje će se nastaviti

 

Ova stavka odnosi se na porez na dobit ili gubitak od poslovanja koje će se nastaviti.

R1042

Porez na dobit ili gubitak od poslovanja koje se neće nastaviti

 

Ova stavka odnosi se na porez na dobit ili gubitak od poslovanja koje se neće nastaviti.

R1030

Isključeni prihodi (izvanbilančna evidencija)

 

Ova stavka odnosi se na izravno i neizravno isključene kamatne prihode u izvanbilančnoj evidenciji. Neizravno isključeni kamatni prihodi su kamatni prihodi koji su priznati u računu dobiti i gubitka, ali kod kojih se pojavila nemogućnost naplate priznatoga kamatnog prihoda u računu dobiti i gubitka (odnosno kod kojih su nastupile okolnosti koje zahtijevaju da se plasman po kojemu je ostala nenaplaćena kamata iz ranijeg razdoblja rasporedi u rizičnu skupinu B) te kod kojih je proveden ispravak vrijednosti potraživanja na osnovi kamatnih prihoda (knjigovodstveni otpis kamata). Izravno isključeni kamatni prihodi su kamatni prihodi koji se nastavljaju obračunavati na plasmane raspoređene u rizičnim skupinama B i C, ali koji nisu priznati u računu dobiti i gubitka.

R1043

Troškovi za agencijske radnike

Ova stavka odnosi se na troškove plaćene agencijama i sličnim organizacijama za privremeno unajmljenu radnu snagu koju izvještajna institucija angažira kao dopunsku ili zamjensku radnu snagu za vlastite radnike. Agencija s izvještajnom institucijom (korisnikom usluge) potpisuje sporazum o ustupanju agencijskih radnika na korištenje, dok sam agencijski radnik ima sklopljen ugovor o radu s agencijom.

Članak 17.

U točki 149. mijenja se prvi dio rečenice, do dvotočke, i glasi:

»Iznimno, isključivo u izvješću »AK« – Mogućnost promjene kamatne stope, izvješću »AD« – Bilančne i izvanbilančne stavke po preostalom dospijeću, izvješću »IZ« – Instrumenti zaštite i fiducijarni dioničari i izvješću »RA« – Račun dobiti i gubitka, u obilježju »Izvorno dospijeće« potrebno je koristiti se sljedećim modalitetima:«

Članak 18.

Iza točke 149. dodaje se točka 149a., koja glasi:

»Iznimno, isključivo u izvješću »KS« – Kamatne stope, kod prikazivanja novih poslova u smislu kredita i pripadajućih kamatnih stopa, u ovom se obilježju navodi ugovoreno razdoblje izvornog dospijeća (ukupni životni vijek, trajanje počeka i otplate toga financijskog instrumenta) navedeno u ugovoru između klijenta i izvještajne institucije. Dakle, kod kredita u tranšama obuhvaća i ugovoreno razdoblje povlačenja tranši.«

Članak 19.

U točki 161. prva rečenica se mijenja i glasi:

»Popis valuta iz Priloga 5. Popis oznaka valuta zasniva se na podzakonskim propisima Hrvatske narodne banke o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu.«

Članak 20.

Iza točke 210. dodaje se sljedeće:

»Obilježje 35. »Razred iznosa kredita«

Opis obilježja

210a. Ovo obilježje omogućuje razvrstavanje novoodobrenih kredita prema iznosu. Razvrstavanje se provodi na temelju iznosa svakoga pojedinoga novoodobrenoga kredita, a ne za ukupan iznos novoodobrenih kredita u izvještajnom razdoblju.

210b. Ovo obilježje popunjava se za sve pravne osobe rezidente RH te nerezidente koji se odnose na nefinancijska društva (sektor 1100).

Vrijednost obilježja

210c. Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente, a u skladu s Prilogom 14. Izvješća i obilježja te s Prilogom 6. Upisivanje vrijednosti obilježja instrumenata.

210d. Razred iznosa kredita definira se graničnim vrijednostima, pri čemu donja granica nije uključena u određeni razred iznosa kredita, a gornja se granica uključuje.

210e. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. Modalitet »1« – iznos pojedinoga novoodobrenoga kredita do (uključujući) 2 milijuna kuna,

2. Modalitet »2« – iznos pojedinoga novoodobrenoga kredita od 2 (nije uključeno kao donja granica) do (uključujući) 7,5 milijuna kuna,

3. Modalitet »3« – iznos pojedinoga novoodobrenoga kredita preko 7,5 milijuna kuna (nije uključeno kao donja granica),

4. Modalitet »X« – nije primjenjivo; popunjava se za: stanja kredita svih komitenata, novoodobrene kredite fizičkih osoba i obrtnika rezidenata te novoodobrene kredite nerezidenata osim sektora 1100.

Primjer

Red. br.

Modalitet

Komentar

1.

2

Izvještajna institucija odobrila je klijentu, pravnoj osobi iz RH, kredit u iznosu od 5 milijuna kuna u izvještajnom razdoblju.

2.

1

Izvještajna institucija odobrila je klijentu, pravnoj osobi iz RH, tri kredita s istim obilježjima u izvještajnom razdoblju, a u sljedećim iznosima: 1.000.000 kuna, 500.000 kuna i 700.000 kuna.

Uz ovaj modalitet potrebno je prikazati ukupnu vrijednost 2,2 milijuna kuna bez obzira na to što je ukupna suma veća od 2 milijuna kuna.

Obilježje 36. »Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope«

Opis obilježja

210f. Ovo obilježje omogućuje razvrstavanje novoodobrenih kredita prema razdoblju početnog fiksiranja kamatne stope.

210g. Početno razdoblje fiksiranja kamatne stope definirano je kao unaprijed određeno razdoblje (određeno ugovorom) tijekom kojeg se vrijednost kamatne stope ne može mijenjati.

Vrijednost obilježja

210h. Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente, a u skladu s Prilogom 14. Izvješća i obilježja te s Prilogom 6. Upisivanje vrijednosti obilježja instrumenata.

210i. Ovo obilježje popunjava se samo za novoodobrene kredite koji su ugovoreni u izvještajnom mjesecu. Definicija novih poslova dana je u Prilogu 15. Izvješće o kamatnim stopama.

210j. Krediti s fiksnom kamatnom stopom jesu krediti za koje su u trenutku ugovaranja unaprijed definirane vrijednosti svih kamatnih stopa (primjerice 5% godišnje za cijelo razdoblje izvornog dospijeća kredita ili 2% godišnje prve tri godine, a 7% godišnje u ostatku izvornog dospijeća kredita).

210k. Krediti s administrativno promjenjivim kamatnim stopama jesu krediti za koje se u trenutku ugovaranja unaprijed definira samo početna vrijednost kamatne stope (primjerice, kamatna stopa od 5% godišnje) koja se može promijeniti odlukama izvještajne institucije u bilo kojem trenutku.

210l. Krediti s promjenjivim kamatnim stopama jesu krediti kod kojih se kamatne stope mijenjaju kontinuirano (primjerice dnevno), odnosno obuhvaćaju kamatne stope kod kojih je u vrijeme sklapanja ugovora definiran način njihova izračuna, ali nisu unaprijed poznate njihove vrijednosti (vezane su uz neku referentnu kamatnu stopu ili indeks, primjerice kao šestomjesečni EURIBOR plus dva postotna boda). Krediti s promjenjivim kamatnim stopama nisu krediti s administrativno promjenjivim kamatnim stopama u smislu ovog obilježja.

210m. Krediti s administrativnim promjenjivim kamatnim stopama i promjenjivim kamatnim stopama mogu imati ugovoreno razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope, pri čemu je ono kraće od izvornog dospijeća kredita. Krediti s fiksnim kamatnim stopama nemaju ugovoreno razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope.

210n. Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope definira se graničnim vrijednostima, pri čemu donja granica nije uključena u određeno razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope, a gornja se granica uključuje.

210o. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. Modalitet »F1001« – [0, 3]; popunjava se za novoodobrene kredite s ugovorenim razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope do (uključujući) 3 mjeseca. Ovaj razred obuhvaća i sve novoodobrene kredite s promjenjivim kamatnim stopama i administrativnim promjenjivim kamatnim stopama;

2. Modalitet »F1002« – (3, 12]; popunjava se za novoodobrene kredite s ugovorenim razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope od 3 mjeseca (nije uključeno kao donja granica) do (uključujući) 12 mjeseci;

3. Modalitet »F1003« – (12, 36]; popunjava se za novoodobrene kredite s ugovorenim razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope od 12 mjeseci (nije uključeno kao donja granica) do (uključujući) 36 mjeseci;

4. Modalitet »F1004« – (36, 60]; popunjava se za novoodobrene kredite s ugovorenim razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope od 36 mjeseci (nije uključeno kao donja granica) do (uključujući) 60 mjeseci;

5. Modalitet »F1005« – (60, 120]; popunjava se za novoodobrene kredite s ugovorenim razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope od 60 mjeseci (nije uključeno kao donja granica) do (uključujući) 120 mjeseci;

6. Modalitet »F1006« – (120,...); popunjava se za novoodobrene kredite s ugovorenim razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope većim od 120 mjeseci (nije uključeno kao donja granica);

7. Modalitet »F1007« – popunjava se za novoodobrene kredite s fiksnom kamatnom stopom;

8. Modalitet »FXXXX« – nije primjenjivo; popunjava se za stanja kredita.

Primjer

Red. br.

Modalitet

Komentar

1.

F1002

Odobren je stambeni kredit s izvornim dospijećem od 20 godina i početnim razdobljem fiksiranja kamatne stope od 1 godine (kamatna stopa iznosi 7% godišnje), nakon čega se počinje primjenjivati administrativna promjenjiva kamatna stopa.

2.

F1001

Odobren je investicijski kredit na 10 godina s promjenjivom kamatnom stopom koja je vezana uz EURIBOR plus marža od dva postotna boda. Nije ugovoreno početno razdoblje fiksiranja kamatne stope.

3.

F1003

Odobren je kredit na 10 godina kod kojeg je kamatna stopa prvih godinu dana fiksirana na 5% godišnje, sljedeće dvije godine na 6% godišnje, nakon čega se mijenja u promjenjivu kamatnu stopu vezanu uz LIBOR na EUR. Početno razdoblje fiksiranja obuhvaća ukupno razdoblje za koje su unaprijed poznate vrijednosti kamatne stope, u ovom slučaju tri godine.

3.

F1007

Odobren je kredit na 5 godina s tri razdoblja fiksiranja kamatne stope. U prvoj godini kamatna stopa iznosi 5% godišnje, u drugoj 6% godišnje i u posljednje tri godine 7% godišnje. Početno razdoblje fiksiranja obuhvaća ukupno razdoblje za koje su unaprijed poznate vrijednosti kamatne stope, u ovom slučaju cijelo izvorno dospijeće kredita.

5.

F1007

Odobren je kredit na 10 godina s fiksnom kamatnom stopom od 9% godišnje za cijelo izvorno dospijeće kredita.

Obilježje 37. »Kolateral/jamstva«

Opis obilježja

210p. Ovo obilježje omogućuje razvrstavanje novoodobrenih kredita prema tome jesu li osigurani kolateralima i (ili) jamstvima.

210r. Smatra se da je novoodobreni kredit osiguran kolateralom i (ili) jamstvom onda kada se u skladu s Odlukom o adekvatnosti jamstvenoga kapitala kreditnih institucija taj kolateral i (ili) jamstvo priznaju kao materijalna kreditna zaštita odnosno nematerijalna kreditna zaštita, a na način da je vrijednost kolaterala i (ili) jamstva jednaka ugovorenoj vrijednosti novoodobrenoga kredita ili veća od nje. Vrijednost kolaterala odgovara iznosu njegove tržišne vrijednosti (gdje je primjenjivo) ili nominalne vrijednosti, a vrijednost jamstva iznosu ugovorene vrijednosti. U slučaju da se jedan kolateral/jamstvo odnosi na više kredita ili dužnika, njegova vrijednost dijeli se na pojedine kredite ili dužnike, a prema procjeni izvještajne institucije.

Vrijednost obilježja

210s. Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente, a u skladu s Prilogom 14. Izvješća i obilježja te s Prilogom 6. Upisivanje vrijednosti obilježja instrumenata.

210t. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. Modalitet »0« – novoodobreni kredit nije osiguran kolateralom i (ili) jamstvima.

2. Modalitet »1« – novoodobreni kredit je osiguran kolateralom i (ili) jamstvima, čija je vrijednost manja od ugovorene vrijednosti novoodobrenoga kredita.

3. Modalitet »2« – novoodobreni kredit je osiguran kolateralom i (ili) jamstvima, čija je vrijednost jednaka ugovorenoj vrijednosti novoodobrenoga kredita ili je veća od nje.

4. Modalitet »X« – nije primjenjivo; popunjava se za stanja kredita.«

Članak 21.

U dijelu Upute pod 6.2.3. Skupina obilježja C, u dijelu Obilježje 25. »Vrsta iznosa«, mijenja se sljedeće:

a) U točki 214. prva se rečenica mijenja i glasi: »Svi iznosi iskazuju se u kunama i lipama, postocima ili apsolutnim brojevima.«

b) Točka 215. mijenja se i glasi: »Vrijednost svih instrumenata u stranoj valuti izračunava se konvertiranjem originalnoga valutnog iznosa u kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB-a na posljednji dan izvještajnog razdoblja za stanja, a za promjene cijena (samo u izvješću »AB«) i vrijednosti novih poslova (samo u izvješću »KS«) primjenjuje se mjesečni prosječni srednji tečaj HNB-a u izvještajnom razdoblju.«

c) U točki 216. dodaje se sljedeća rečenica na kraju: »Iznimno, za vrijednosti novih poslova (samo u izvješću »KS«), primjenjuje se mjesečni prosječni srednji tečaj HNB-a u izvještajnom razdoblju.«

d) Točka 218. mijenja se i glasi:

»Modalitet vrijednosti obilježja »Vrste iznosa« prije svega ovisi o portfeljima u koje su razvrstani instrumenti.«

e) U točki 220. iza podtočke 38. dodaju se podtočke 39. do 53., koje glase:

»

39. »Modalitet »41« – ukupan iznos novih poslova u izvještajnom mjesecu. Novi poslovi definirani su u Prilogu 15. Izvješće o kamatnim stopama.

40. Modalitet »42« – prosječna ponderirana nominalna kamatna stopa na nove poslove. Iznosi vezani uz ovaj modalitet izračunavaju se primjenom ukupnog iznosa novih poslova u izvještajnom mjesecu kao pondera.

41. Modalitet »43« – prosječna ponderirana efektivna kamatna stopa na nove poslove. Iznosi vezani uz ovaj modalitet izračunavaju se primjenom ukupnog iznosa novih poslova u izvještajnom mjesecu kao pondera.

42. Modalitet »44« – prosječna ponderirana nominalna kamatna stopa na stanja. Iznosi vezani uz ovaj modalitet izračunavaju se primjenom stanja na kraju mjeseca (iz izvješća »AA«) kao pondera.

43. Modalitet »45« – prosječna ponderirana efektivna kamatna stopa na stanja. Iznosi vezani uz ovaj modalitet izračunavaju se primjenom stanja na kraju mjeseca (iz izvješća »AA«) kao pondera.

44. Modalitet »50« – kumulativni iznos stavke računa dobiti i gubitka od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma.

45. Modalitet »51« – kumulativni kamatni prihod po kamatonosnom instrumentu koji nije predmet Odluke o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija ili kumulativni kamatni prihod po potpuno nadoknadivom plasmanu u skladu s Odlukom o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma.

46. Modalitet »52« – kumulativni prihod od vlasničkih udjela u kapitalu (ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate) od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma, ako se vlasnički udjeli iskazuju po trošku prema MRS-u 27, 28 i 31 u odvojenim (nekonsolidiranim) financijskim izvješćima. Ne uključuje umanjenje vrijednosti u skladu MRS-om 36.

47. Modalitet »53« – kumulativni kamatni trošak po kamatonosnom instrumentu od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma.

48. Modalitet »54« – kumulativni trošak amortizacije materijalne i nematerijalne imovine od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma.

49. Modalitet »55« – kumulativni dobitak ili gubitak od prodaje imovine, od vrijednosnog usklađivanja po instrumentima, odnosno od promjene fer vrijednosti imovine od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma.

50. Modalitet »56« – kumulativni kamatni prihod po djelomično nadoknadivom plasmanu ili nenadoknadivom plasmanu u skladu s Odlukom o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma.

51. Modalitet »57« – kumulativna nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma.

52. Modalitet »58« – kumulativni trošak vrijednosnog usklađivanja plasmana za identificirane gubitke na pojedinačnoj i skupnoj osnovi ili kumulativni trošak rezerviranja od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma.

53. Modalitet »59« – kumulativni trošak vrijednosnog usklađivanja potraživanja po kamatnim prihodima od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma.«

Članak 22.

U dijelu Upute pod 6.3. Izvještajni slog i datoteka u dijelu 6.3.3. Ispravljanje dostavljenih podataka mijenja se sljedeće:

Točka 234. mijenja se i glasi:

»Ispravljaju se samo već prihvaćeni podaci za tekući datum izvještavanja odnosno tekuće razdoblje izvještavanja.«

Točka 235. mijenja se i glasi:

»Iznimno, može se provesti ispravak starijih izvještajnih datuma i izvještajnih razdoblja uz prethodni dogovor i odobrenje HNB-a, odnosno na osnovi naložene mjere HNB-a.«

Članak 23.

U točki 241. briše se podtočka 2.

Članak 24.

Točka 242. mijenja se i glasi:

»Kod izvješća »AB« potrebno je voditi računa o sljedećem:

1. izvješće »AB« obuhvaća i realizirane i nerealizirane dobitke ili gubitke koji su rezultat promjene cijena instrumenata. Pritom se vrstom iznosa »15« prikazuju:

a) nerealizirani dobici ili gubici (od instrumenata kojima izvještajna institucija raspolaže na kraju prethodnog i na kraju tekućeg izvještajnog mjeseca, odnosno one koje je izvještajna institucija stekla tijekom izvještajnog mjeseca, ali ih nije imala na kraju prethodnog mjeseca) i

b) realizirani dobici ili gubici od instrumenata za koje ne postoje stanja na kraju prethodnog i na kraju tekućeg izvještajnog mjeseca (koji su kupljeni i prodani tijekom izvještajnog mjeseca) te dio realiziranih dobitaka ili gubitaka od instrumenata kojima je izvještajna institucija raspolagala na kraju prethodnog mjeseca, ali ih je prodala ili su dospjeli tijekom izvještajnog mjeseca.«

Članak 25.

U točki 245. podtočka 1. mijenja se i glasi:

»u izvješću »AI« dostavljaju se instrumenti samo za one protustranke koje su u izvješću »PO« u obilježju »Osnova identificiranja« označene modalitetima »D1«, »P1«, »P2«, »P3«, »P4«, »P5« ili »ZZ« i s njima povezane osobe.«

Članak 26.

U točki 253. dodaje se podtočka 3. koja glasi:

»Instrument »D0013 Broj zaposlenika u jedinicama ekvivalentnima punom radnom vremenu« izračunava se na sljedeći način:

D0013 = Broj odrađenih sati plaćenih zaposlenika/Broj mogućih sati rada po plaćenom zaposleniku

U broj odrađenih sati plaćenih zaposlenika uključuju se ostvareni efektivni sati rada za redovitoga radnog vremena, prekovremeni sati, sati čekanja, zastoja i prekida u radu za koje nisu odgovorni zaposleni i slično. Ne iskazuju se plaćeni ili neplaćeni sati koji nisu stvarno odrađeni kao što su godišnji odmor, državni blagdani, plaćeni i neplaćeni dopusti, bolovanja (do 42 dana i više od 42 dana), dnevne pauze za jelo i slično. U broju mogućih sati rada po plaćenom zaposleniku iskazuje se zbroj mogućih sati rada po zaposleniku u tijeku godine. Polazište su mogući sati rada po mjesecima (za uobičajeni radni tjedan koji ima 5 dana po 8 sati). Broj zaposlenika je cjelobrojni podatak dobiven zaokruživanjem.

Primjer

Zaposlenik

Broj tjedana u godini

Broj radnih sati

Ukupan broj odrađenih radnih sati

Broj mogućih sati rada po zaposleniku

1

52

40

2080

2080

2

40

2080

3

40

2080

4

30

1560

5

20

1040

Ukupno:

8840

D0013 = 8840/2080 = 4,25

Broj koji se izvješćuje za instrument »D0013« je 4,00.«

Članak 27.

Iza točke 253. dodaje se točka 253a. koja glasi:

»Kod izvješća »RA« potrebno je voditi računa o sljedećem:

1. Prvo izvještajno razdoblje za izvješće »RA« završava 31. ožujka 2012.

2. Iznosi na pojedinim vrstama iznosa u izvješću »RA« dostavljaju se uz pripadajuće instrumente za određeno izvještajno razdoblje neovisno o tome je li izvještajna institucija za te instrumente dostavila vrste iznosa koje se odnose na stanje na posljednji dan tog izvještajnog razdoblja u izvješćima iz grupe izvješća bilance.«

Članak 28.

U točki 264. prva rečenica se mijenja i glasi:

»Popis oznaka država temelji se na podzakonskim propisima Hrvatske narodne banke o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu.«

Članak 29.

Točka 268. mijenja se i glasi:

»Popis oznaka valuta temelji se na podzakonskim propisima Hrvatske narodne banke o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu.«

Članak 30.

U Prilogu 6. Upisivanje vrijednosti obilježja instrumenta u tablici iza stupca 34 »Korištenje imovine« dodaju se tri nova stupca: 35 »Razred iznosa kredita«, 36 »Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope« i 37 »Kolateral/jamstva«.

Mijenjaju se reci od 21 do 28, 33 do 42, 50, 51, 103, 104, 173, 174 i 272 te se dodaju reci od 274 do 347 te glase:

TABLICA


Članak 31.

U Prilogu 7. Upisivanje vrijednosti obilježja »Vrsta iznosa« po instrumentima i Prilogu 8. Povezanost obilježja »Portfelj« i »Vrsta iznosa« mijenja se opis vrste iznosa u recima 10606 i 10607 te se dodaju reci od 10615 do 11943, koji glase:

Redni broj

Vrsta sloga

Oznaka instrumenta

Portfelj

Vrsta iznosa

Primjena od izvještajnog datuma

Primjena do izvještajnog datuma

Opis vrste iznosa

10606

OI

D0001

XXX

1

31.3.2010.

broj zaposlenika u izvještajnoj instituciji u RH

10607

OI

D0002

XXX

1

31.3.2010.

broj zaposlenika u izvještajnoj instituciji izvan RH

10615

KS

A0206

XXX

41

31.1.2011.

iznos novih poslova

10616

KS

A0206

XXX

42

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na nove poslove

10617

KS

A0206

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10618

KS

A0207

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10619

KS

A0207

XXX

45

31.1.2011.

efektivna kamatna stopa na stanja

10620

KS

A0208

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10622

KS

A0209

XXX

41

31.1.2011.

iznos novih poslova

10623

KS

A0209

XXX

42

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na nove poslove

10624

KS

A0209

XXX

43

31.1.2011.

efektivna kamatna stopa na nove poslove

10625

KS

A0209

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10627

KS

A0210

XXX

41

31.1.2011.

iznos novih poslova

10628

KS

A0210

XXX

42

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na nove poslove

10629

KS

A0210

XXX

43

31.1.2011.

efektivna kamatna stopa na nove poslove

10630

KS

A0210

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10632

KS

A0212

XXX

41

31.1.2011.

iznos novih poslova

10633

KS

A0212

XXX

42

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na nove poslove

10634

KS

A0212

XXX

43

31.1.2011.

efektivna kamatna stopa na nove poslove

10635

KS

A0212

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10637

KS

A0213

XXX

41

31.1.2011.

iznos novih poslova

10638

KS

A0213

XXX

42

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na nove poslove

10639

KS

A0213

XXX

43

31.1.2011.

efektivna kamatna stopa na nove poslove

10640

KS

A0213

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10642

KS

A0214

XXX

41

31.1.2011.

iznos novih poslova

10643

KS

A0214

XXX

42

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na nove poslove

10644

KS

A0214

XXX

43

31.1.2011.

efektivna kamatna stopa na nove poslove

10645

KS

A0214

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10647

KS

A0215

XXX

41

31.1.2011.

iznos novih poslova

10648

KS

A0215

XXX

42

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na nove poslove

10649

KS

A0215

XXX

43

31.1.2011.

efektivna kamatna stopa na nove poslove

10650

KS

A0215

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10652

KS

A0216

XXX

41

31.1.2011.

iznos novih poslova

10653

KS

A0216

XXX

42

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na nove poslove

10654

KS

A0216

XXX

43

31.1.2011.

efektivna kamatna stopa na nove poslove

10655

KS

A0216

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10657

KS

A0217

XXX

41

31.1.2011.

iznos novih poslova

10658

KS

A0217

XXX

42

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na nove poslove

10659

KS

A0217

XXX

43

31.1.2011.

efektivna kamatna stopa na nove poslove

10660

KS

A0217

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10662

KS

A0218

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10663

KS

A0218

XXX

45

31.1.2011.

efektivna kamatna stopa na stanja

10664

KS

A0219

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10665

KS

A0219

XXX

45

31.1.2011.

efektivna kamatna stopa na stanja

10666

KS

A0220

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10667

KS

A0220

XXX

45

31.1.2011.

efektivna kamatna stopa na stanja

10668

KS

A0221

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10669

KS

A0221

XXX

45

31.1.2011.

efektivna kamatna stopa na stanja

10670

KS

A0222

XXX

41

31.1.2011.

iznos novih poslova

10671

KS

A0222

XXX

42

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na nove poslove

10672

KS

A0222

XXX

43

31.1.2011.

efektivna kamatna stopa na nove poslove

10673

KS

A0222

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10675

KS

A0223

XXX

41

31.1.2011.

iznos novih poslova

10676

KS

A0223

XXX

42

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na nove poslove

10677

KS

A0223

XXX

43

31.1.2011.

efektivna kamatna stopa na nove poslove

10678

KS

A0223

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10680

KS

A0224

XXX

41

31.1.2011.

iznos novih poslova

10681

KS

A0224

XXX

42

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na nove poslove

10682

KS

A0224

XXX

43

31.1.2011.

efektivna kamatna stopa na nove poslove

10683

KS

A0224

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10685

KS

A0225

XXX

41

31.1.2011.

iznos novih poslova

10686

KS

A0225

XXX

42

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na nove poslove

10687

KS

A0225

XXX

43

31.1.2011.

efektivna kamatna stopa na nove poslove

10688

KS

A0225

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10690

KS

A0226

XXX

41

31.1.2011.

iznos novih poslova

10691

KS

A0226

XXX

42

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na nove poslove

10692

KS

A0226

XXX

43

31.1.2011.

efektivna kamatna stopa na nove poslove

10693

KS

A0226

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10695

KS

A0227

XXX

41

31.1.2011.

iznos novih poslova

10696

KS

A0227

XXX

42

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na nove poslove

10697

KS

A0227

XXX

43

31.1.2011.

efektivna kamatna stopa na nove poslove

10698

KS

A0227

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10700

KS

A0228

XXX

41

31.1.2011.

iznos novih poslova

10701

KS

A0228

XXX

42

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na nove poslove

10702

KS

A0228

XXX

43

31.1.2011.

efektivna kamatna stopa na nove poslove

10703

KS

A0228

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10705

KS

A0229

XXX

41

31.1.2011.

iznos novih poslova

10706

KS

A0229

XXX

42

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na nove poslove

10707

KS

A0229

XXX

43

31.1.2011.

efektivna kamatna stopa na nove poslove

10708

KS

A0229

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10710

KS

A0230

XXX

41

31.1.2011.

iznos novih poslova

10711

KS

A0230

XXX

42

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na nove poslove

10712

KS

A0230

XXX

43

31.1.2011.

efektivna kamatna stopa na nove poslove

10713

KS

A0230

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10715

KS

A0231

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10717

KS

A0232

XXX

41

31.1.2011.

iznos novih poslova

10718

KS

A0232

XXX

42

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na nove poslove

10719

KS

A0232

XXX

43

31.1.2011.

efektivna kamatna stopa na nove poslove

10720

KS

A0232

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10722

KS

A0233

XXX

41

31.1.2011.

iznos novih poslova

10723

KS

A0233

XXX

42

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na nove poslove

10724

KS

A0233

XXX

43

31.1.2011.

efektivna kamatna stopa na nove poslove

10725

KS

A0233

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10727

KS

A0235

XXX

41

31.1.2011.

stanje kredita

10728

KS

A0235

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10729

KS

A0235

XXX

45

31.1.2011.

efektivna kamatna stopa na stanja

10730

KS

A0305

XXX

41

31.1.2011.

iznos novih poslova

10731

KS

A0305

XXX

42

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na nove poslove

10732

KS

A0305

XXX

43

31.1.2011.

efektivna kamatna stopa na nove poslove

10733

KS

A0305

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10735

KS

A0306

XXX

41

31.1.2011.

iznos novih poslova

10736

KS

A0306

XXX

42

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na nove poslove

10737

KS

A0306

XXX

43

31.1.2011.

efektivna kamatna stopa na nove poslove

10738

KS

A0306

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10740

KS

A0701

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10741

KS

A0701

XXX

45

31.1.2011.

efektivna kamatna stopa na stanja

10742

KS

P0201

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10743

KS

P0202

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10744

KS

P0203

XXX

41

31.1.2011.

iznos novih poslova

10745

KS

P0203

XXX

42

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na nove poslove

10746

KS

P0203

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10747

KS

P0204

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10748

KS

P0205

XXX

41

31.1.2011.

iznos novih poslova

10749

KS

P0205

XXX

42

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na nove poslove

10750

KS

P0205

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10751

KS

P0207

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10752

KS

P0208

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10753

KS

P0209

XXX

41

31.1.2011.

iznos novih poslova

10754

KS

P0209

XXX

42

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na nove poslove

10755

KS

P0209

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10756

KS

P0210

XXX

41

31.1.2011.

iznos novih poslova

10757

KS

P0210

XXX

42

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na nove poslove

10758

KS

P0210

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10759

KS

P0211

XXX

41

31.1.2011.

iznos novih poslova

10760

KS

P0211

XXX

42

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na nove poslove

10761

KS

P0211

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10762

KS

P0212

XXX

41

31.1.2011.

iznos novih poslova

10763

KS

P0212

XXX

42

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na nove poslove

10764

KS

P0212

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10765

KS

P0213

XXX

41

31.1.2011.

iznos novih poslova

10766

KS

P0213

XXX

42

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na nove poslove

10767

KS

P0213

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10768

KS

P0301

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10769

KS

P0302

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10770

KS

P0506

XXX

41

31.1.2011.

iznos novih poslova

10771

KS

P0506

XXX

42

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na nove poslove

10772

KS

P0506

XXX

44

31.1.2011.

nominalna kamatna stopa na stanja

10773

OI

D0010

XXX

1

31.1.2011.

broj zaposlenih osoba

10774

OI

D0011

XXX

1

31.1.2011.

broj zaposlenih žena

10775

OI

D0012

XXX

1

31.1.2011.

broj zaposlenika – žene

10776

OI

D0013

XXX

1

31.12.2011.

broj zaposlenika u jedinicama ekvivalentnima punom radnom vremenu

10777

RA

A0229

FVO

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10778

RA

A0230

FVO

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10779

RA

A0231

FVO

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10780

RA

A0232

FVO

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10781

RA

A0233

FVO

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10782

RA

A0301

FVO

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10783

RA

A0302

FVO

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10784

RA

A0303

FVO

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10785

RA

A0304

FVO

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10786

RA

A0305

FVO

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10787

RA

A0306

FVO

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10788

RA

A0307

FVO

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10789

RA

A0206

RZP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10790

RA

A0208

RZP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10791

RA

A0209

RZP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10792

RA

A0210

RZP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10793

RA

A0212

RZP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10794

RA

A0213

RZP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10795

RA

A0214

RZP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10796

RA

A0215

RZP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10797

RA

A0216

RZP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10798

RA

A0217

RZP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10799

RA

A0218

RZP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10800

RA

A0219

RZP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10801

RA

A0222

RZP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10802

RA

A0223

RZP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10803

RA

A0224

RZP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10804

RA

A0225

RZP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10805

RA

A0226

RZP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10806

RA

A0227

RZP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10807

RA

A0228

RZP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10808

RA

A0229

RZP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10809

RA

A0230

RZP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10810

RA

A0231

RZP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10811

RA

A0232

RZP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10812

RA

A0233

RZP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10813

RA

A0301

RZP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10814

RA

A0302

RZP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10815

RA

A0303

RZP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10816

RA

A0304

RZP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10817

RA

A0305

RZP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10818

RA

A0306

RZP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10819

RA

A0307

RZP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10820

RA

A0202

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10821

RA

A0203

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10822

RA

A0206

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10823

RA

A0207

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10824

RA

A0208

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10825

RA

A0209

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10826

RA

A0210

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10827

RA

A0212

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10828

RA

A0213

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10829

RA

A0214

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10830

RA

A0215

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10831

RA

A0216

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10832

RA

A0217

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10833

RA

A0218

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10834

RA

A0219

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10835

RA

A0220

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10836

RA

A0221

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10837

RA

A0222

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10838

RA

A0223

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10839

RA

A0224

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10840

RA

A0225

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10841

RA

A0226

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10842

RA

A0227

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10843

RA

A0228

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10844

RA

A0229

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10845

RA

A0230

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10846

RA

A0231

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10847

RA

A0232

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10848

RA

A0233

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10849

RA

A0301

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10850

RA

A0302

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10851

RA

A0303

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10852

RA

A0304

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10853

RA

A0305

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10854

RA

A0306

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10855

RA

A0307

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10856

RA

A0308

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10857

RA

A0701

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10858

RA

A9998

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10859

RA

A9999

KIP

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10860

RA

A0206

DDD

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10861

RA

A0208

DDD

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10862

RA

A0209

DDD

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10863

RA

A0210

DDD

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10864

RA

A0212

DDD

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10865

RA

A0213

DDD

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10866

RA

A0214

DDD

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10867

RA

A0215

DDD

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10868

RA

A0216

DDD

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10869

RA

A0217

DDD

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10870

RA

A0218

DDD

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10871

RA

A0219

DDD

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10872

RA

A0222

DDD

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10873

RA

A0223

DDD

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10874

RA

A0224

DDD

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10875

RA

A0225

DDD

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10876

RA

A0226

DDD

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10877

RA

A0227

DDD

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10878

RA

A0228

DDD

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10879

RA

A0229

DDD

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10880

RA

A0230

DDD

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10881

RA

A0231

DDD

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10882

RA

A0232

DDD

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10883

RA

A0233

DDD

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10884

RA

A0301

DDD

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10885

RA

A0302

DDD

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10886

RA

A0303

DDD

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10887

RA

A0304

DDD

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10888

RA

A0305

DDD

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10889

RA

A0306

DDD

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10890

RA

A0307

DDD

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10891

RA

A9999

DDD

51

31.3.2012.

kamatni prihod po potpunom nadoknadivom plasmanu

10892

RA

A0502

ZFM

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10893

RA

A0502

ZFV

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10894

RA

A0502

ZNT

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10895

RA

A0502

ZUI

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10896

RA

A0202

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10897

RA

A0203

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10898

RA

A0206

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10899

RA

A0208

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10900

RA

A0209

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10901

RA

A0210

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10902

RA

A0212

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10903

RA

A0213

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10904

RA

A0214

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10905

RA

A0215

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10906

RA

A0216

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10907

RA

A0217

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10908

RA

A0218

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10909

RA

A0219

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10910

RA

A0220

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10911

RA

A0221

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10912

RA

A0222

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10913

RA

A0223

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10914

RA

A0224

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10915

RA

A0225

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10916

RA

A0226

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10917

RA

A0227

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10918

RA

A0228

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10919

RA

A0229

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10920

RA

A0230

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10921

RA

A0231

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10922

RA

A0232

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10923

RA

A0233

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10924

RA

A0301

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10925

RA

A0302

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10926

RA

A0303

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10927

RA

A0304

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10928

RA

A0305

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10929

RA

A0306

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10930

RA

A0307

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10931

RA

A0308

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10932

RA

A0502

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10933

RA

A0701

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10934

RA

A9998

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10935

RA

A9999

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10936

RA

A9999

XXX

51

31.3.2012.

kamatni prihod

10937

RA

P1115

XXX

50

31.3.2012.

dobit (gubitak) koja pripada manjinskim vlasnicima

10938

RA

P0702

DRT

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10939

RA

P0201

XXX

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10940

RA

P0202

AMT

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10941

RA

P0203

AMT

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10942

RA

P0204

AMT

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10943

RA

P0205

AMT

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10944

RA

P0206

AMT

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10945

RA

P0207

AMT

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10946

RA

P0208

AMT

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10947

RA

P0209

AMT

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10948

RA

P0210

AMT

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10949

RA

P0211

AMT

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10950

RA

P0212

AMT

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10951

RA

P0213

AMT

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10952

RA

P0501

AMT

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10953

RA

P0502

AMT

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10954

RA

P0505

AMT

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10955

RA

P0506

AMT

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10956

RA

P1003

AMT

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10957

RA

P9998

AMT

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10958

RA

P9999

AMT

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10959

RA

P0201

GOP

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10960

RA

P0202

GOP

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10961

RA

P0203

GOP

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10962

RA

P0204

GOP

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10963

RA

P0205

GOP

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10964

RA

P0206

GOP

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10965

RA

P0207

GOP

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10966

RA

P0208

GOP

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10967

RA

P0209

GOP

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10968

RA

P0210

GOP

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10969

RA

P0211

GOP

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10970

RA

P0212

GOP

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10971

RA

P0213

GOP

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10972

RA

P0501

GOP

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10973

RA

P0502

GOP

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10974

RA

P0505

GOP

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10975

RA

P0506

GOP

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10976

RA

P0702

GOP

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10977

RA

P1003

GOP

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10978

RA

P9998

GOP

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10979

RA

P9999

GOP

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10980

RA

P1003

XXX

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10981

RA

P9999

XXX

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10982

RA

P0702

ZFM

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10983

RA

P0702

ZFV

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10984

RA

P0702

ZNT

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10985

RA

P0702

ZUI

53

31.3.2012.

kamatni trošak

10986

RA

R1001

XXX

50

31.3.2012.

neto tečajne razlike

10987

RA

A0401

DRT

52

31.3.2012.

prihod od vlasničkog ulaganja

10988

RA

A0402

DRT

52

31.3.2012.

prihod od vlasničkog ulaganja

10989

RA

A0404

DRT

52

31.3.2012.

prihod od vlasničkog ulaganja

10990

RA

A0401

FVO

52

31.3.2012.

prihod od vlasničkog ulaganja

10991

RA

A0402

FVO

52

31.3.2012.

prihod od vlasničkog ulaganja

10992

RA

A0404

FVO

52

31.3.2012.

prihod od vlasničkog ulaganja

10993

RA

A0401

RZP

52

31.3.2012.

prihod od vlasničkog ulaganja

10994

RA

A0402

RZP

52

31.3.2012.

prihod od vlasničkog ulaganja

10995

RA

A0404

RZP

52

31.3.2012.

prihod od vlasničkog ulaganja

10996

RA

R1002

XXX

50

31.3.2012.

neto tečajne razlike

10997

RA

R1003

XXX

50

31.3.2012.

neto tečajne razlike

10998

RA

R1004

XXX

50

31.3.2012.

neto tečajne razlike

10999

RA

R1005

XXX

50

31.3.2012.

neto tečajne razlike

11000

RA

R1006

XXX

50

31.3.2012.

neto tečajne razlike

11001

RA

R1007

XXX

50

31.3.2012.

neto tečajne razlike

11002

RA

R1008

XXX

50

31.3.2012.

neto tečajne razlike

11003

RA

R1009

XXX

50

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11004

RA

R1010

XXX

50

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11005

RA

R1013

XXX

50

31.3.2012.

trošak provizija i naknada

11006

RA

R1014

XXX

50

31.3.2012.

trošak provizija i naknada

11007

RA

R1015

XXX

50

31.3.2012.

prihod od provizija i naknada

11008

RA

R1016

XXX

50

31.3.2012.

prihod od provizija i naknada

11009

RA

R1017

XXX

50

31.3.2012.

prihod od provizija i naknada

11010

RA

A0206

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11011

RA

A0208

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11012

RA

A0209

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11013

RA

A0210

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11014

RA

A0212

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11015

RA

A0213

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11016

RA

A0214

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11017

RA

A0215

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11018

RA

A0216

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11019

RA

A0217

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11020

RA

A0218

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11021

RA

A0219

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11022

RA

A0222

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11023

RA

A0223

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11024

RA

A0224

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11025

RA

A0225

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11026

RA

A0226

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11027

RA

A0227

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11028

RA

A0228

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11029

RA

A0229

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11030

RA

A0230

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11031

RA

A0231

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11032

RA

A0232

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11033

RA

A0233

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11034

RA

A0301

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11035

RA

A0302

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11036

RA

A0303

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11037

RA

A0304

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11038

RA

A0305

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11039

RA

A0306

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11040

RA

A0307

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11041

RA

A0401

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11042

RA

A0402

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11043

RA

A0403

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11044

RA

A0404

RZP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11045

RA

A0206

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11046

RA

A0207

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11047

RA

A0208

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11048

RA

A0209

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11049

RA

A0210

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11050

RA

A0212

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11051

RA

A0213

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11052

RA

A0214

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11053

RA

A0215

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11054

RA

A0216

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11055

RA

A0217

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11056

RA

A0218

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11057

RA

A0219

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11058

RA

A0220

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11059

RA

A0221

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11060

RA

A0222

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11061

RA

A0223

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11062

RA

A0224

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11063

RA

A0225

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11064

RA

A0226

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11065

RA

A0227

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11066

RA

A0228

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11067

RA

A0229

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11068

RA

A0230

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11069

RA

A0231

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11070

RA

A0232

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11071

RA

A0233

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11072

RA

A0301

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11073

RA

A0302

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11074

RA

A0303

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11075

RA

A0304

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11076

RA

A0305

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11077

RA

A0306

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11078

RA

A0307

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11079

RA

A0701

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11080

RA

A9999

KIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11081

RA

A0206

DDD

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11082

RA

A0208

DDD

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11083

RA

A0209

DDD

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11084

RA

A0210

DDD

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11085

RA

A0212

DDD

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11086

RA

A0213

DDD

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11087

RA

A0214

DDD

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11088

RA

A0215

DDD

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11089

RA

A0216

DDD

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11090

RA

A0217

DDD

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11091

RA

A0218

DDD

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11092

RA

A0219

DDD

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11093

RA

A0222

DDD

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11094

RA

A0223

DDD

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11095

RA

A0224

DDD

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11096

RA

A0225

DDD

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11097

RA

A0226

DDD

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11098

RA

A0227

DDD

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11099

RA

A0228

DDD

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11100

RA

A0229

DDD

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11101

RA

A0230

DDD

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11102

RA

A0231

DDD

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11103

RA

A0232

DDD

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11104

RA

A0233

DDD

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11105

RA

A0301

DDD

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11106

RA

A0302

DDD

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11107

RA

A0303

DDD

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11108

RA

A0304

DDD

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11109

RA

A0305

DDD

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11110

RA

A0306

DDD

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11111

RA

A0307

DDD

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11112

RA

A9999

DDD

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11113

RA

P0202

AMT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11114

RA

P0203

AMT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11115

RA

P0204

AMT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11116

RA

P0205

AMT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11117

RA

P0206

AMT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11118

RA

P0207

AMT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11119

RA

P0208

AMT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11120

RA

P0209

AMT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11121

RA

P0210

AMT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11122

RA

P0211

AMT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11123

RA

P0212

AMT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11124

RA

P0213

AMT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11125

RA

P0501

AMT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11126

RA

P0502

AMT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11127

RA

P0505

AMT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11128

RA

P0506

AMT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11129

RA

P9999

AMT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11130

RA

A0206

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11131

RA

A0208

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11132

RA

A0209

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11133

RA

A0210

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11134

RA

A0212

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11135

RA

A0213

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11136

RA

A0214

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11137

RA

A0215

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11138

RA

A0216

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11139

RA

A0217

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11140

RA

A0218

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11141

RA

A0219

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11142

RA

A0222

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11143

RA

A0223

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11144

RA

A0224

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11145

RA

A0225

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11146

RA

A0226

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11147

RA

A0227

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11148

RA

A0228

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11149

RA

A0229

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11150

RA

A0230

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11151

RA

A0231

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11152

RA

A0232

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11153

RA

A0233

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11154

RA

R1018

XXX

50

31.3.2012.

prihod od provizija i naknada

11155

RA

R1019

XXX

50

31.3.2012.

prihod od provizija i naknada

11156

RA

A0301

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11157

RA

A0302

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11158

RA

A0303

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11159

RA

A0304

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11160

RA

A0305

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11161

RA

A0306

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11162

RA

A0307

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11163

RA

A0401

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11164

RA

A0402

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11165

RA

A0403

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11166

RA

A0404

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11167

RA

A0501

DRT

55

31.3.2012.

dobit od trgovanja

11168

RA

A0502

DRT

55

31.3.2012.

dobit od trgovanja

11169

RA

A0503

DRT

55

31.3.2012.

dobit od trgovanja

11170

RA

A0504

DRT

55

31.3.2012.

dobit od trgovanja

11171

RA

A0505

DRT

55

31.3.2012.

dobit od trgovanja

11172

RA

A0506

DRT

55

31.3.2012.

dobit od trgovanja

11173

RA

P0601

DRT

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od trgovanja

11174

RA

P0701

DRT

55

31.3.2012.

gubitak od trgovanja

11175

RA

P0702

DRT

55

31.3.2012.

gubitak od trgovanja

11176

RA

P0703

DRT

55

31.3.2012.

gubitak od trgovanja

11177

RA

P0704

DRT

55

31.3.2012.

gubitak od trgovanja

11178

RA

P0705

DRT

55

31.3.2012.

gubitak od trgovanja

11179

RA

P0706

DRT

55

31.3.2012.

gubitak od trgovanja

11180

RA

A0206

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11181

RA

A0208

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11182

RA

A0209

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11183

RA

A0210

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11184

RA

A0212

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11185

RA

A0213

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11186

RA

A0214

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11187

RA

A0215

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11188

RA

A0216

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11189

RA

A0217

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11190

RA

A0218

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11191

RA

A0219

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11192

RA

A0222

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11193

RA

A0223

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11194

RA

A0224

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11195

RA

A0225

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11196

RA

A0226

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11197

RA

A0227

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11198

RA

A0228

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11199

RA

A0229

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11200

RA

A0230

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11201

RA

A0231

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11202

RA

A0232

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11203

RA

A0233

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11204

RA

A0301

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11205

RA

A0302

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11206

RA

A0303

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11207

RA

A0304

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11208

RA

A0305

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11209

RA

A0306

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11210

RA

A0307

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11211

RA

A0401

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11212

RA

A0402

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11213

RA

A0403

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11214

RA

A0404

FVO

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja

11215

RA

A0501

ZFM

55

31.3.2012.

dobit od transakcija zaštite

11216

RA

A0501

ZFV

55

31.3.2012.

dobit od transakcija zaštite

11217

RA

A0501

ZNT

55

31.3.2012.

dobit od transakcija zaštite

11218

RA

A0501

ZUI

55

31.3.2012.

dobit od transakcija zaštite

11219

RA

A0502

ZFM

55

31.3.2012.

dobit od transakcija zaštite

11220

RA

A0502

ZFV

55

31.3.2012.

dobit od transakcija zaštite

11221

RA

A0502

ZNT

55

31.3.2012.

dobit od transakcija zaštite

11222

RA

A0502

ZUI

55

31.3.2012.

dobit od transakcija zaštite

11223

RA

A0503

ZFM

55

31.3.2012.

dobit od transakcija zaštite

11224

RA

A0503

ZFV

55

31.3.2012.

dobit od transakcija zaštite

11225

RA

A0503

ZNT

55

31.3.2012.

dobit od transakcija zaštite

11226

RA

A0503

ZUI

55

31.3.2012.

dobit od transakcija zaštite

11227

RA

A0504

ZFM

55

31.3.2012.

dobit od transakcija zaštite

11228

RA

A0504

ZFV

55

31.3.2012.

dobit od transakcija zaštite

11229

RA

A0504

ZNT

55

31.3.2012.

dobit od transakcija zaštite

11230

RA

A0504

ZUI

55

31.3.2012.

dobit od transakcija zaštite

11231

RA

A0505

ZFM

55

31.3.2012.

dobit od transakcija zaštite

11232

RA

A0505

ZFV

55

31.3.2012.

dobit od transakcija zaštite

11233

RA

A0505

ZNT

55

31.3.2012.

dobit od transakcija zaštite

11234

RA

A0505

ZUI

55

31.3.2012.

dobit od transakcija zaštite

11235

RA

A0506

ZFM

55

31.3.2012.

dobit od transakcija zaštite

11236

RA

A0506

ZFV

55

31.3.2012.

dobit od transakcija zaštite

11237

RA

A0506

ZNT

55

31.3.2012.

dobit od transakcija zaštite

11238

RA

A0506

ZUI

55

31.3.2012.

dobit od transakcija zaštite

11239

RA

P0701

ZFM

55

31.3.2012.

gubitak od transakcija zaštite

11240

RA

P0701

ZFV

55

31.3.2012.

gubitak od transakcija zaštite

11241

RA

P0701

ZNT

55

31.3.2012.

gubitak od transakcija zaštite

11242

RA

P0701

ZUI

55

31.3.2012.

gubitak od transakcija zaštite

11243

RA

P0702

ZFM

55

31.3.2012.

gubitak od transakcija zaštite

11244

RA

P0702

ZFV

55

31.3.2012.

gubitak od transakcija zaštite

11245

RA

P0702

ZNT

55

31.3.2012.

gubitak od transakcija zaštite

11246

RA

P0702

ZUI

55

31.3.2012.

gubitak od transakcija zaštite

11247

RA

P0703

ZFM

55

31.3.2012.

gubitak od transakcija zaštite

11248

RA

P0703

ZFV

55

31.3.2012.

gubitak od transakcija zaštite

11249

RA

P0703

ZNT

55

31.3.2012.

gubitak od transakcija zaštite

11250

RA

P0703

ZUI

55

31.3.2012.

gubitak od transakcija zaštite

11251

RA

P0704

ZFM

55

31.3.2012.

gubitak od transakcija zaštite

11252

RA

P0704

ZFV

55

31.3.2012.

gubitak od transakcija zaštite

11253

RA

P0704

ZNT

55

31.3.2012.

gubitak od transakcija zaštite

11254

RA

P0704

ZUI

55

31.3.2012.

gubitak od transakcija zaštite

11255

RA

P0705

ZFM

55

31.3.2012.

gubitak od transakcija zaštite

11256

RA

P0705

ZFV

55

31.3.2012.

gubitak od transakcija zaštite

11257

RA

P0705

ZNT

55

31.3.2012.

gubitak od transakcija zaštite

11258

RA

P0705

ZUI

55

31.3.2012.

gubitak od transakcija zaštite

11259

RA

P0706

ZFM

55

31.3.2012.

gubitak od transakcija zaštite

11260

RA

P0706

ZFV

55

31.3.2012.

gubitak od transakcija zaštite

11261

RA

P0706

ZNT

55

31.3.2012.

gubitak od transakcija zaštite

11262

RA

P0706

ZUI

55

31.3.2012.

gubitak od transakcija zaštite

11263

RA

R1020

XXX

50

31.3.2012.

prihod od provizija i naknada

11264

RA

R1021

XXX

50

31.3.2012.

prihod od provizija i naknada

11265

RA

R1022

XXX

50

31.3.2012.

prihod od provizija i naknada

11266

RA

R1023

XXX

50

31.3.2012.

prihod od provizija i naknada

11267

RA

R1024

XXX

50

31.3.2012.

prihod od provizija i naknada

11268

RA

R1025

XXX

50

31.3.2012.

prihod od provizija i naknada

11269

RA

R1026

XXX

50

31.3.2012.

prihod od naplate otpisanih plasmana u prethodnim godinama

11270

RA

R1027

XXX

50

31.3.2012.

kamatni prihod obračunat u tekućoj godini koji se odnosi na prethodno razdoblje

11271

RA

R1029

XXX

50

31.3.2012.

iznos prihoda

11272

RA

A9999

XXX

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od prestanka priznavanja imovine

11273

RA

A0802

XXX

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od prestanka priznavanja imovine

11274

RA

A0803

XXX

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od prestanka priznavanja imovine

11275

RA

A0804

XXX

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od prestanka priznavanja imovine

11276

RA

A0805

XXX

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od prestanka priznavanja imovine

11277

RA

A0806

XXX

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od prestanka priznavanja imovine

11278

RA

A0807

XXX

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od prestanka priznavanja imovine

11279

RA

A0902

XXX

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od prestanka priznavanja imovine

11280

RA

A0903

XXX

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od prestanka priznavanja imovine

11281

RA

A0904

XXX

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od prestanka priznavanja imovine

11282

RA

A0905

XXX

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od prestanka priznavanja imovine

11283

RA

A0906

XXX

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od prestanka priznavanja imovine

11284

RA

A0907

XXX

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od prestanka priznavanja imovine

11285

RA

A1003

XXX

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od prestanka priznavanja imovine

11286

RA

A1004

XXX

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od prestanka priznavanja imovine

11287

RA

A1005

XXX

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od prestanka priznavanja imovine

11288

RA

A1006

XXX

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od prestanka priznavanja imovine

11289

RA

A0802

UUN

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od prestanka priznavanja imovine

11290

RA

A0803

UUN

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od prestanka priznavanja imovine

11291

RA

A0804

UUN

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od prestanka priznavanja imovine

11292

RA

A0805

UUN

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od prestanka priznavanja imovine

11293

RA

A0806

UUN

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od prestanka priznavanja imovine

11294

RA

A0807

UUN

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od prestanka priznavanja imovine

11295

RA

A0902

UUN

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od prestanka priznavanja imovine

11296

RA

A0903

UUN

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od prestanka priznavanja imovine

11297

RA

A0904

UUN

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od prestanka priznavanja imovine

11298

RA

A0905

UUN

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od prestanka priznavanja imovine

11299

RA

A0906

UUN

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od prestanka priznavanja imovine

11300

RA

A0907

UUN

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od prestanka priznavanja imovine

11301

RA

R1031

XXX

50

31.3.2012.

kamatni trošak obračunat u tekućoj godini koji se odnosi na prethodno razdoblje

11302

RA

R1034

XXX

50

31.3.2012.

negativni goodwill odmah priznat u računu dobiti i gubitka

11303

RA

R1035

XXX

50

31.3.2012.

iznos troškova

11304

RA

A0802

UUN

54

31.3.2012.

trošak amortizacije

11305

RA

A0803

UUN

54

31.3.2012.

trošak amortizacije

11306

RA

A0804

UUN

54

31.3.2012.

trošak amortizacije

11307

RA

A0805

UUN

54

31.3.2012.

trošak amortizacije

11308

RA

A0806

UUN

54

31.3.2012.

trošak amortizacije

11309

RA

A0807

UUN

54

31.3.2012.

trošak amortizacije

11310

RA

A0902

UUN

54

31.3.2012.

trošak amortizacije

11311

RA

A0903

UUN

54

31.3.2012.

trošak amortizacije

11312

RA

A0904

UUN

54

31.3.2012.

trošak amortizacije

11313

RA

A0905

UUN

54

31.3.2012.

trošak amortizacije

11314

RA

A0906

UUN

54

31.3.2012.

trošak amortizacije

11315

RA

A0907

UUN

54

31.3.2012.

trošak amortizacije

11316

RA

A0802

XXX

54

31.3.2012.

trošak amortizacije

11317

RA

A0803

XXX

54

31.3.2012.

trošak amortizacije

11318

RA

A0804

XXX

54

31.3.2012.

trošak amortizacije

11319

RA

A0805

XXX

54

31.3.2012.

trošak amortizacije

11320

RA

A0806

XXX

54

31.3.2012.

trošak amortizacije

11321

RA

A0807

XXX

54

31.3.2012.

trošak amortizacije

11322

RA

A0902

XXX

54

31.3.2012.

trošak amortizacije

11323

RA

A0903

XXX

54

31.3.2012.

trošak amortizacije

11324

RA

A0904

XXX

54

31.3.2012.

trošak amortizacije

11325

RA

A0905

XXX

54

31.3.2012.

trošak amortizacije

11326

RA

A0906

XXX

54

31.3.2012.

trošak amortizacije

11327

RA

A0907

XXX

54

31.3.2012.

trošak amortizacije

11328

RA

A1003

XXX

54

31.3.2012.

trošak amortizacije

11329

RA

A1004

XXX

54

31.3.2012.

trošak amortizacije

11330

RA

A1005

XXX

54

31.3.2012.

trošak amortizacije

11331

RA

A1006

XXX

54

31.3.2012.

trošak amortizacije

11332

RA

A0206

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11333

RA

A0207

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11334

RA

A0208

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11335

RA

A0209

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11336

RA

A0210

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11337

RA

A0212

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11338

RA

A0213

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11339

RA

A0214

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11340

RA

A0215

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11341

RA

A0216

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11342

RA

A0217

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11343

RA

A0218

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11344

RA

A0219

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11345

RA

A0220

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11346

RA

A0221

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11347

RA

A0222

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11348

RA

A0223

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11349

RA

A0224

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11350

RA

A0225

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11351

RA

A0226

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11352

RA

A0227

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11353

RA

A0228

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11354

RA

A0229

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11355

RA

A0230

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11356

RA

A0231

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11357

RA

A0232

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11358

RA

A0233

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11359

RA

A0301

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11360

RA

A0302

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11361

RA

A0303

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11362

RA

A0304

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11363

RA

A0305

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11364

RA

A0306

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11365

RA

A0307

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11366

RA

A0601

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11367

RA

A0701

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11368

RA

A9998

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11369

RA

A9999

KIP

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11370

RA

A0206

DDD

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11371

RA

A0208

DDD

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11372

RA

A0209

DDD

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11373

RA

A0210

DDD

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11374

RA

A0212

DDD

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11375

RA

A0213

DDD

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11376

RA

A0214

DDD

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11377

RA

A0215

DDD

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11378

RA

A0216

DDD

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11379

RA

A0217

DDD

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11380

RA

A0218

DDD

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11381

RA

A0219

DDD

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11382

RA

A0222

DDD

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11383

RA

A0223

DDD

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11384

RA

A0224

DDD

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11385

RA

A0225

DDD

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11386

RA

A0226

DDD

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11387

RA

A0227

DDD

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11388

RA

A0228

DDD

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11389

RA

A0229

DDD

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11390

RA

A0230

DDD

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11391

RA

A0231

DDD

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11392

RA

A0232

DDD

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11393

RA

A0233

DDD

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11394

RA

A0301

DDD

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11395

RA

A0302

DDD

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11396

RA

A0303

DDD

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11397

RA

A0304

DDD

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11398

RA

A0305

DDD

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11399

RA

A0306

DDD

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11400

RA

A0307

DDD

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11401

RA

A9999

DDD

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana

11402

RA

I0101

XXX

58

31.3.2012.

trošak rezerviranja za izvanbilančne obveze

11403

RA

I0102

XXX

58

31.3.2012.

trošak rezerviranja za izvanbilančne obveze

11404

RA

I0103

XXX

58

31.3.2012.

trošak rezerviranja za izvanbilančne obveze

11405

RA

I0104

XXX

58

31.3.2012.

trošak rezerviranja za izvanbilančne obveze

11406

RA

I0105

XXX

58

31.3.2012.

trošak rezerviranja za izvanbilančne obveze

11407

RA

I0106

XXX

58

31.3.2012.

trošak rezerviranja za izvanbilančne obveze

11408

RA

I0107

XXX

58

31.3.2012.

trošak rezerviranja za izvanbilančne obveze

11409

RA

I0108

XXX

58

31.3.2012.

trošak rezerviranja za izvanbilančne obveze

11410

RA

R1036

XXX

50

31.3.2012.

iznos troškova

11411

RA

A1101

XXX

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana na skupnoj osnovi

11412

RA

A1102

XXX

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana na skupnoj osnovi

11413

RA

A1103

XXX

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti plasmana na skupnoj osnovi

11414

RA

P0805

XXX

58

31.3.2012.

trošak rezerviranja za izvanbilančne obveze na skupnoj osnovi

11415

RA

A0206

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11416

RA

A0208

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11417

RA

A0209

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11418

RA

A0210

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11419

RA

A0212

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11420

RA

A0213

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11421

RA

A0214

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11422

RA

A0215

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11423

RA

A0216

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11424

RA

A0217

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11425

RA

A0218

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11426

RA

A0219

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11427

RA

A0222

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11428

RA

A0223

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11429

RA

A0224

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11430

RA

A0225

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11431

RA

A0226

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11432

RA

A0227

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11433

RA

A0228

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11434

RA

A0229

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11435

RA

A0230

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11436

RA

A0231

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11437

RA

A0232

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11438

RA

A0233

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11439

RA

A0301

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11440

RA

A0302

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11441

RA

A0303

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11442

RA

A0304

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11443

RA

A0305

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11444

RA

A0306

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11445

RA

A0307

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11446

RA

A0401

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11447

RA

A0402

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11448

RA

A0403

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11449

RA

A0404

RZP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11450

RA

A0802

XXX

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11451

RA

A0802

UUN

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11452

RA

A0803

XXX

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11453

RA

A0803

UUN

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11454

RA

A0804

XXX

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11455

RA

A0804

UUN

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11456

RA

A0805

XXX

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11457

RA

A0805

UUN

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11458

RA

A0806

XXX

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11459

RA

A0806

UUN

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11460

RA

A0807

XXX

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11461

RA

A0807

UUN

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11462

RA

A0902

UUN

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11463

RA

A0902

XXX

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11464

RA

A0903

UUN

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11465

RA

A0903

XXX

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11466

RA

A0904

UUN

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11467

RA

A0904

XXX

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11468

RA

A0905

UUN

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11469

RA

A0905

XXX

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11470

RA

A0906

UUN

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11471

RA

A0906

XXX

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11472

RA

A0907

UUN

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11473

RA

A0907

XXX

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11474

RA

A1002

XXX

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11475

RA

A1003

XXX

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11476

RA

A1004

XXX

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11477

RA

A1005

XXX

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11478

RA

A1006

XXX

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11479

RA

A0401

UPD

58

31.3.2012.

iznos vrijednosnog usklađenja

11480

RA

A0401

UPO

58

31.3.2012.

iznos vrijednosnog usklađenja

11481

RA

A0401

UZP

58

31.3.2012.

iznos vrijednosnog usklađenja

11482

RA

A0402

UPD

58

31.3.2012.

iznos vrijednosnog usklađenja

11483

RA

A0402

UPO

58

31.3.2012.

iznos vrijednosnog usklađenja

11484

RA

A0402

UZP

58

31.3.2012.

iznos vrijednosnog usklađenja

11485

RA

A0404

UPD

58

31.3.2012.

iznos vrijednosnog usklađenja

11486

RA

A0404

UPO

58

31.3.2012.

iznos vrijednosnog usklađenja

11487

RA

A0404

UZP

58

31.3.2012.

iznos vrijednosnog usklađenja

11488

RA

A0802

DIP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11489

RA

A0802

GOP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11490

RA

A0803

DIP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11491

RA

A0803

GOP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11492

RA

A0804

DIP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11493

RA

A0804

GOP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11494

RA

A0805

DIP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11495

RA

A0805

GOP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11496

RA

A0806

DIP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11497

RA

A0806

GOP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11498

RA

A0807

DIP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11499

RA

A0807

GOP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11500

RA

A0902

DIP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11501

RA

A0902

GOP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11502

RA

A0903

DIP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11503

RA

A0903

GOP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11504

RA

A0904

DIP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11505

RA

A0904

GOP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11506

RA

A0905

DIP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11507

RA

A0905

GOP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11508

RA

A0906

DIP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11509

RA

A0906

GOP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11510

RA

A0907

DIP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11511

RA

A0907

GOP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11512

RA

A1003

DIP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11513

RA

A1003

GOP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11514

RA

A1004

DIP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11515

RA

A1004

GOP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11516

RA

A1005

DIP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11517

RA

A1005

GOP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11518

RA

A1006

DIP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11519

RA

A1006

GOP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11520

RA

A0703

GOP

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11521

RA

R1037

XXX

50

31.3.2012.

iznos troškova

11522

RA

A0401

UPD

52

31.3.2012.

udio u dobiti (gubitku) od vlasničkih ulaganja

11523

RA

A0401

UPO

52

31.3.2012.

udio u dobiti (gubitku) od vlasničkih ulaganja

11524

RA

A0401

UZP

52

31.3.2012.

udio u dobiti (gubitku) od vlasničkih ulaganja

11525

RA

A0402

UPD

52

31.3.2012.

udio u dobiti (gubitku) od vlasničkih ulaganja

11526

RA

A0402

UPO

52

31.3.2012.

udio u dobiti (gubitku) od vlasničkih ulaganja

11527

RA

A0402

UZP

52

31.3.2012.

udio u dobiti (gubitku) od vlasničkih ulaganja

11528

RA

A0404

UPD

52

31.3.2012.

udio u dobiti (gubitku) od vlasničkih ulaganja

11529

RA

A0404

UPO

52

31.3.2012.

udio u dobiti (gubitku) od vlasničkih ulaganja

11530

RA

A0404

UZP

52

31.3.2012.

udio u dobiti (gubitku) od vlasničkih ulaganja

11531

RA

A0202

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11532

RA

A0203

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11533

RA

A0206

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11534

RA

A0208

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11535

RA

A0209

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11536

RA

A0210

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11537

RA

A0212

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11538

RA

A0213

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11539

RA

A0214

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11540

RA

A0215

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11541

RA

A0216

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11542

RA

A0217

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11543

RA

A0218

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11544

RA

A0219

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11545

RA

A0220

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11546

RA

A0221

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11547

RA

A0222

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11548

RA

A0223

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11549

RA

A0224

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11550

RA

A0225

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11551

RA

A0226

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11552

RA

A0227

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11553

RA

A0228

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11554

RA

A0229

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11555

RA

A0230

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11556

RA

A0231

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11557

RA

A0232

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11558

RA

A0233

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11559

RA

A0301

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11560

RA

A0302

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11561

RA

A0303

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11562

RA

A0304

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11563

RA

A0305

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11564

RA

A0306

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11565

RA

A0307

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11566

RA

A0308

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11567

RA

A0401

DIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11568

RA

A0401

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11569

RA

A0402

DIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11570

RA

A0402

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11571

RA

A0404

DIP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11572

RA

A0404

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11573

RA

A0502

GOP

55

31.3.2012.

dobit

11574

RA

A0701

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11575

RA

A9998

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11576

RA

A9999

GOP

55

31.3.2012.

dobit (gubitak)

11577

RA

R1039

XXX

50

31.3.2012.

neto tečajne razlike

11578

RA

R1040

XXX

50

31.3.2012.

prihod od provizija i naknada

11579

RA

R1041

XXX

50

31.3.2012.

iznos poreza na dobit

11580

RA

R1042

XXX

50

31.3.2012.

iznos poreza na dobit

11581

RA

P0702

DRT

51

31.3.2012.

kamatni prihod

11582

RA

P0702

GOP

51

31.3.2012.

kamatni prihod

11583

RA

A0502

DRT

53

31.3.2012.

kamatni trošak

11584

RA

A0502

GOP

53

31.3.2012.

kamatni trošak

11585

RA

R1032

XXX

50

31.3.2012.

iznos premija

11586

RA

R1011

XXX

50

31.3.2012.

dobit (gubitak) od ugrađenih derivata

11587

RA

R1012

XXX

50

31.3.2012.

dobit (gubitak) od ugrađenih derivata

11588

RA

R1028

XXX

50

31.3.2012.

iznos prihoda

11589

RA

R1033

XXX

50

31.3.2012.

iznos troška

11590

RA

P0801

GOP

58

31.3.2012.

trošak rezerviranja

11591

RA

P0801

XXX

58

31.3.2012.

trošak rezerviranja

11592

RA

P0802

GOP

58

31.3.2012.

trošak rezerviranja

11593

RA

P0802

XXX

58

31.3.2012.

trošak rezerviranja

11594

RA

P0803

GOP

58

31.3.2012.

trošak rezerviranja

11595

RA

P0803

XXX

58

31.3.2012.

trošak rezerviranja

11596

RA

P0804

GOP

58

31.3.2012.

trošak rezerviranja

11597

RA

P0804

XXX

58

31.3.2012.

trošak rezerviranja

11598

RA

P0806

GOP

58

31.3.2012.

trošak rezerviranja

11599

RA

P0806

XXX

58

31.3.2012.

trošak rezerviranja

11600

RA

P0807

GOP

58

31.3.2012.

trošak rezerviranja

11601

RA

P0807

XXX

58

31.3.2012.

trošak rezerviranja

11602

RA

R1038

XXX

50

31.3.2012.

iznos troška

11603

RA

A0206

DDD

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11604

RA

A0206

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11605

RA

A0207

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11606

RA

A0208

DDD

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11607

RA

A0208

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11608

RA

A0209

DDD

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11609

RA

A0209

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11610

RA

A0210

DDD

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11611

RA

A0210

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11612

RA

A0212

DDD

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11613

RA

A0212

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11614

RA

A0213

DDD

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11615

RA

A0213

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11616

RA

A0214

DDD

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11617

RA

A0214

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11618

RA

A0215

DDD

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11619

RA

A0215

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11620

RA

A0216

DDD

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11621

RA

A0216

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11622

RA

A0217

DDD

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11623

RA

A0217

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11624

RA

A0218

DDD

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11625

RA

A0218

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11626

RA

A0219

DDD

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11627

RA

A0219

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11628

RA

A0220

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11629

RA

A0221

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11630

RA

A0222

DDD

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11631

RA

A0222

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11632

RA

A0223

DDD

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11633

RA

A0223

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11634

RA

A0224

DDD

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11635

RA

A0224

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11636

RA

A0225

DDD

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11637

RA

A0225

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11638

RA

A0226

DDD

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11639

RA

A0226

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11640

RA

A0227

DDD

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11641

RA

A0227

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11642

RA

A0228

DDD

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11643

RA

A0228

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11644

RA

A0229

DDD

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11645

RA

A0229

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11646

RA

A0230

DDD

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11647

RA

A0230

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11648

RA

A0231

DDD

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11649

RA

A0231

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11650

RA

A0232

DDD

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11651

RA

A0232

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11652

RA

A0233

DDD

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11653

RA

A0233

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11654

RA

A0301

DDD

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11655

RA

A0301

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11656

RA

A0302

DDD

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11657

RA

A0302

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11658

RA

A0303

DDD

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11659

RA

A0303

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11660

RA

A0304

DDD

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11661

RA

A0304

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11662

RA

A0305

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11663

RA

A0305

DDD

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11664

RA

A0306

DDD

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11665

RA

A0306

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11666

RA

A0307

DDD

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11667

RA

A0307

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11668

RA

A0701

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11669

RA

A9998

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11670

RA

A9999

DDD

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11671

RA

A9999

KIP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11672

RA

P0805

GOP

58

31.3.2012.

trošak rezerviranja za izvanbilančne obveze na skupnoj osnovi

11673

RA

A0502

ZFM

53

31.3.2012.

kamatni trošak

11674

RA

A0502

ZFV

53

31.3.2012.

kamatni trošak

11675

RA

A0502

ZNT

53

31.3.2012.

kamatni trošak

11676

RA

A0502

ZUI

53

31.3.2012.

kamatni trošak

11677

RA

P0702

ZFM

51

31.3.2012.

kamatni prihod

11678

RA

P0702

ZFV

51

31.3.2012.

kamatni prihod

11679

RA

P0702

ZNT

51

31.3.2012.

kamatni prihod

11680

RA

P0702

ZUI

51

31.3.2012.

kamatni prihod

11681

RA

A0703

XXX

55

31.3.2012.

dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta

11682

RA

A0206

DRT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11683

RA

A0208

DRT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11684

RA

A0209

DRT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11685

RA

A0210

DRT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11686

RA

A0212

DRT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11687

RA

A0213

DRT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11688

RA

A0214

DRT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11689

RA

A0215

DRT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11690

RA

A0216

DRT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11691

RA

A0217

DRT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11692

RA

A0218

DRT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11693

RA

A0219

DRT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11694

RA

A0222

DRT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11695

RA

A0223

DRT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11696

RA

A0224

DRT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11697

RA

A0225

DRT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11698

RA

A0226

DRT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11699

RA

A0227

DRT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11700

RA

A0228

DRT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11701

RA

A0229

DRT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11702

RA

A0230

DRT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11703

RA

A0231

DRT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11704

RA

A0232

DRT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11705

RA

A0233

DRT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11706

RA

A0301

DRT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11707

RA

A0302

DRT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11708

RA

A0303

DRT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11709

RA

A0304

DRT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11710

RA

A0305

DRT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11711

RA

A0306

DRT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11712

RA

A0307

DRT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11713

RA

A0502

DRT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11714

RA

A0206

FVO

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11715

RA

A0208

FVO

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11716

RA

A0209

FVO

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11717

RA

A0210

FVO

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11718

RA

A0212

FVO

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11719

RA

A0213

FVO

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11720

RA

A0214

FVO

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11721

RA

A0215

FVO

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11722

RA

A0216

FVO

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11723

RA

A0217

FVO

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11724

RA

A0218

FVO

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11725

RA

A0219

FVO

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11726

RA

A0222

FVO

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11727

RA

A0223

FVO

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11728

RA

A0224

FVO

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11729

RA

A0225

FVO

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11730

RA

A0226

FVO

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11731

RA

A0227

FVO

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11732

RA

A0228

FVO

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11733

RA

A0229

FVO

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11734

RA

A0230

FVO

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11735

RA

A0231

FVO

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11736

RA

A0232

FVO

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11737

RA

A0233

FVO

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11738

RA

A0301

FVO

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11739

RA

A0302

FVO

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11740

RA

A0303

FVO

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11741

RA

A0304

FVO

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11742

RA

A0305

FVO

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11743

RA

A0306

FVO

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11744

RA

A0307

FVO

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11745

RA

A0206

RZP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11746

RA

A0208

RZP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11747

RA

A0209

RZP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11748

RA

A0210

RZP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11749

RA

A0212

RZP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11750

RA

A0213

RZP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11751

RA

A0214

RZP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11752

RA

A0215

RZP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11753

RA

A0216

RZP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11754

RA

A0217

RZP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11755

RA

A0218

RZP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11756

RA

A0219

RZP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11757

RA

A0222

RZP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11758

RA

A0223

RZP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11759

RA

A0224

RZP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11760

RA

A0225

RZP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11761

RA

A0226

RZP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11762

RA

A0227

RZP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11763

RA

A0228

RZP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11764

RA

A0229

RZP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11765

RA

A0230

RZP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11766

RA

A0231

RZP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11767

RA

A0232

RZP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11768

RA

A0233

RZP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11769

RA

A0301

RZP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11770

RA

A0302

RZP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11771

RA

A0303

RZP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11772

RA

A0304

RZP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11773

RA

A0305

RZP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11774

RA

A0306

RZP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11775

RA

A0307

RZP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11776

RA

A0234

XXX

58

31.3.2012.

trošak umanjenja vrijednosti

11777

RA

A0206

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11778

RA

A0208

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11779

RA

A0209

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11780

RA

A0210

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11781

RA

A0212

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11782

RA

A0213

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11783

RA

A0214

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11784

RA

A0215

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11785

RA

A0216

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11786

RA

A0217

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11787

RA

A0218

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11788

RA

A0219

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11789

RA

A0220

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11790

RA

A0221

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11791

RA

A0222

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11792

RA

A0223

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11793

RA

A0224

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11794

RA

A0225

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11795

RA

A0226

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11796

RA

A0227

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11797

RA

A0228

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11798

RA

A0229

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11799

RA

A0230

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11800

RA

A0231

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11801

RA

A0232

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11802

RA

A0233

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11803

RA

A0301

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11804

RA

A0302

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11805

RA

A0303

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11806

RA

A0304

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11807

RA

A0305

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11808

RA

A0306

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11809

RA

A0307

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11810

RA

A0502

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11811

RA

A0701

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11812

RA

A9998

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11813

RA

A9999

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11814

RA

A0502

ZFM

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11815

RA

A0502

ZFV

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11816

RA

A0502

ZNT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11817

RA

A0502

ZUI

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11818

RA

A9999

XXX

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11819

RA

A0206

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11820

RA

A0209

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11821

RA

A0210

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11822

RA

A0212

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11823

RA

A0213

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11824

RA

A0214

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11825

RA

A0215

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11826

RA

A0216

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11827

RA

A0217

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11828

RA

A0218

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11829

RA

A0219

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11830

RA

A0222

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11831

RA

A0223

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11832

RA

A0224

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11833

RA

A0225

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11834

RA

A0226

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11835

RA

A0227

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11836

RA

A0228

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11837

RA

A0229

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11838

RA

A0230

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11839

RA

A0231

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11840

RA

A0232

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11841

RA

A0233

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11842

RA

A0301

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11843

RA

A0302

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11844

RA

A0303

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11845

RA

A0304

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11846

RA

A0305

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11847

RA

A0306

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11848

RA

A0307

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11849

RA

A0401

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11850

RA

A0402

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11851

RA

A0403

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11852

RA

A0404

RZP

57

31.3.2012.

nerealizirana dobit (gubitak) od vrijednosnog usklađivanja financijske imovine

11853

RA

R1030

XXX

50

31.3.2012.

iznos isključenih prihoda

11854

RA

A0202

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11855

RA

A0203

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11856

RA

A0206

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11857

RA

A0207

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11858

RA

A0208

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11859

RA

A0209

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11860

RA

A0210

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11861

RA

A0212

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11862

RA

A0213

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11863

RA

A0214

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11864

RA

A0215

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11865

RA

A0216

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11866

RA

A0217

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11867

RA

A0218

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11868

RA

A0219

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11869

RA

A0220

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11870

RA

A0221

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11871

RA

A0222

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11872

RA

A0223

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11873

RA

A0224

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11874

RA

A0225

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11875

RA

A0226

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11876

RA

A0227

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11877

RA

A0228

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11878

RA

A0229

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11879

RA

A0230

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11880

RA

A0231

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11881

RA

A0232

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11882

RA

A0233

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11883

RA

A0301

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11884

RA

A0302

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11885

RA

A0303

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11886

RA

A0304

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11887

RA

A0305

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11888

RA

A0306

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11889

RA

A0307

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11890

RA

A0308

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11891

RA

A0701

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11892

RA

A9998

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11893

RA

A9999

KIP

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11894

RA

A0206

DDD

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11895

RA

A0208

DDD

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11896

RA

A0209

DDD

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11897

RA

A0210

DDD

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11898

RA

A0212

DDD

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11899

RA

A0213

DDD

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11900

RA

A0214

DDD

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11901

RA

A0215

DDD

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11902

RA

A0216

DDD

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11903

RA

A0217

DDD

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11904

RA

A0218

DDD

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11905

RA

A0219

DDD

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11906

RA

A0222

DDD

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11907

RA

A0223

DDD

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11908

RA

A0224

DDD

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11909

RA

A0225

DDD

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11910

RA

A0226

DDD

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11911

RA

A0227

DDD

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11912

RA

A0228

DDD

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11913

RA

A0229

DDD

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11914

RA

A0230

DDD

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11915

RA

A0231

DDD

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11916

RA

A0232

DDD

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11917

RA

A0233

DDD

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11918

RA

A0301

DDD

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11919

RA

A0302

DDD

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11920

RA

A0303

DDD

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11921

RA

A0304

DDD

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11922

RA

A0305

DDD

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11923

RA

A0306

DDD

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11924

RA

A0307

DDD

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11925

RA

A9999

DDD

56

31.3.2012.

kamatni prihod po djelomično nadoknadivom ili nenadoknadivom plasmanu

11926

RA

P0702

ZFM

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11927

RA

P0702

ZFV

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11928

RA

P0702

ZNT

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11929

RA

P0702

ZUI

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11930

RA

P0702

GOP

59

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

11931

RA

R1015

XXX

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti provizija i naknada

11932

RA

R1016

XXX

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti provizija i naknada

11933

RA

R1017

XXX

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti provizija i naknada

11934

RA

R1018

XXX

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti provizija i naknada

11935

RA

R1019

XXX

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti provizija i naknada

11936

RA

R1020

XXX

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti provizija i naknada

11937

RA

R1021

XXX

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti provizija i naknada

11938

RA

R1022

XXX

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti provizija i naknada

11939

RA

R1023

XXX

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti provizija i naknada

11940

RA

R1024

XXX

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti provizija i naknada

11941

RA

R1025

XXX

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti provizija i naknada

11942

RA

R1040

XXX

58

31.3.2012.

trošak ispravaka vrijednosti provizija i naknada

11943

RA

R1043

XXX

50

31.3.2012.

iznos troškova

Članak 32.

U Prilogu 9. Popis instrumenata kod kojih je izvještajna institucija protustranka dodaju se sljedeći reci:

Oznaka
instrumenta

Instrument

Primjena od izvještajnog datuma

Primjena do izvještajnog datuma

D0010

Broj zaposlenih osoba

31.1.2011.

 

D0011

Broj zaposlenih žena

31.1.2011.

 

D0012

Broj zaposlenika – žene

31.1.2011.

 

D0013

Broj zaposlenika u jedinicama ekvivalentnima punom radnom vremenu

31.12.2011.

 

R1001

Neto tečajne razlike od svođenja deviznih pozicija bilance na srednji tečaj HNB-a

31.3.2012.

 

R1002

Neto tečajne razlike od svođenja pozicija bilance s valutnom klauzulom na ugovoreni tečaj

31.3.2012.

 

R1039

Neto tečajne razlike ispravaka vrijednosti

31.3.2012.

 

R1003

Neto tečajne razlike na osnovi kamatnih prihoda

31.3.2012.

 

R1004

Neto tečajne razlike ispravaka vrijednosti na osnovi kamatnih prihoda

31.3.2012.

 

R1005

Neto tečajne razlike na osnovi prihoda po naknadama i provizijama

31.3.2012.

 

R1006

Neto tečajne razlike ispravaka vrijednosti na osnovi prihoda po naknadama i provizijama

31.3.2012.

 

R1007

Neto tečajne razlike na osnovi kamatnih troškova

31.3.2012.

 

R1008

Neto tečajne razlike na osnovi troškova za naknade i provizije

31.3.2012.

 

R1009

Dobitak (gubitak) od trgovanja devizama (spot transakcije)

31.3.2012.

 

R1010

Dobitak (gubitak) od trgovanja kunskom gotovinom

31.3.2012.

 

R1011

Dobitak (gubitak) od ugrađenih derivata

31.3.2012.

 

R1012

Dobitak (gubitak) na osnovi dugotrajne imovine ili grupe za otuđenje namijenjenih prodaji

31.3.2012.

 

R1034

Negativni goodwill odmah priznat u računu dobiti i gubitka

31.3.2012.

 

R1035

Troškovi zaposlenika

31.3.2012.

 

R1036

Troškovi reprezentacije, reklame i propagande

31.3.2012.

 

R1037

Ostali opći administrativni troškovi

31.3.2012.

 

R1041

Porez na dobit ili gubitak od poslovanja koje će se nastaviti

31.3.2012.

 

R1042

Porez na dobit ili gubitak od poslovanja koje se neće nastaviti

31.3.2012.

 

R1043

Troškovi za agencijske radnike

31.3.2012.

 

Članak 33.

U Prilogu 11. Dostavljanje izvješća postojeća se tablica zamjenjuje dvjema novim tablicama, koje glase:



Članak 34.

U Prilogu 14. Izvješća i obilježja tablica se mijenja i glasi:

Članak 35.

Iza Priloga 14. Izvješća i obilježja dodaje se Prilog 15. Izvješće o kamatnim stopama, koji glasi:

»301. U ovom se prilogu pojašnjava izvješće o kamatnim stopama.

302. Kod izvješća »KS« potrebno je voditi računa o sljedećem:

a. izvještajne institucije dužne su dostaviti podatke o:

i. iznosima novih poslova,

ii. prosječnim ponderiranim nominalnim kamatnim stopama na nove poslove,

iii. prosječnim ponderiranim efektivnim kamatnim stopama na nove poslove,

iv. prosječnim ponderiranim nominalnim kamatnim stopama na stanja te

v. prosječnim ponderiranim efektivnim kamatnim stopama na stanja,

za instrumente navedene u Prilogu 7. Upisivanje vrijednosti obilježja »Vrsta iznosa« po instrumentima i Prilogu 8. Povezanost obilježja »Portfelj« i »Vrsta iznosa«;

b. novi poslovi, u smislu kredita i depozita, definiraju se kao svaki novi ili redefinirani ugovor između klijenta i izvještajne institucije:

i. obuhvaćaju sve financijske ugovore koji prvi put definiraju kamatne stope na depozite ili kredite i sve novodefinirane uvjete postojećih depozita i kredita. Novodefiniranim uvjetima smatra se bilo koja promjena uvjeta iz ugovora (primjerice promjena kamatne stope, iznosa kredita/depozita, izvornog dospijeća, otkaznog roka, valute, indeksacije, razdoblja početnog fiksiranja kamatne stope),

ii. za nove poslove nužno je aktivno sudjelovanje klijenta i izvještajne institucije (primjerice potpis ugovora, potvrda putem internetskog servisa i sl.). Sve automatske promjene uvjeta postojećih kredita i depozita od strane izvještajne institucije ne smatraju se novim poslovima,

iii. kod novih poslova potrebno je obratiti pozornost na sljedeće:

1. izvještajni iznos je ugovoreni iznos novog posla. Kod ugovora s novodefiniranim uvjetima izvještajni iznos je onaj na koji se novi uvjeti odnose,

2. izvještajno razdoblje za nove poslove u smislu kredita je mjesec u kojem je kredit ugovoren, neovisno o tome kad je pušten u tečaj,

3. za kredite kojima se koristi u tranšama, pod novim poslovima prikazuje se ukupan iznos kredita u trenutku kada je ugovoren. Povlačenje tranši kredita ne smatra se novim poslom,

4. novi poslovi u smislu depozita s više uplata odnose se na: a) iznos novougovorenog depozita u izvještajnom razdoblju u kojem je ugovoren ako izvještajna institucija sa sigurnošću može utvrditi da će ugovoreni iznos biti uplaćen u cijelosti ili b) iznos prve uplate u izvještajnom razdoblju u kojem je uplata izvršena ako izvještajna institucija ne može sa sigurnošću utvrditi da će ugovoreni iznos biti uplaćen u cijelosti (primjerice, stambena štednja),

5. u obilježju »Instrument« kod identificiranja novih poslova modalitetom »A0206«, potrebno je obuhvatiti samo depozite koji u obilježju »Izvorno dospijeće« imaju modalitete različite od nule (drugim riječima, obuhvaćaju se samo oročeni depoziti);

c. stanja su definirana stanjima iz bilance:

i. stanja se preuzimaju iz izvješća »AA« i izvještajne institucije ih nisu dužne dostavljati u izvješću »KS«;

d. nominalne kamatne stope su kamatne stope koje je izvještajna institucija ugovorila s protustrankama;

e. prilagođene nominalne kamatne stope za nove poslove i stanja temelje se na nominalnim kamatnim stopama:

i. za potrebe izvješćivanja računaju se kao:

pri čemu je:

AAR

Prilagođena nominalna kamatna stopa

r

Za nove poslove r je nominalna kamatna stopa na godišnjoj razini koja je ugovorena između izvještajne jedinice i klijenta.

Za stanja r je nominalna kamatna stopa na godišnjoj razini koja se primjenjuje u izvještajnom mjesecu.

n

Učestalost naplata/pripisa kamata kod kredita ili isplata/pripisa kamata kod depozita u pojedinoj godini. Primjerice,

1 na godišnjoj osnovi (n = 12/12),

2 na polugodišnjoj osnovi (n = 12/6),

4 na tromjesečnoj osnovi (n = 12/3),

12 na mjesečnoj osnovi (n = 12/1),

2/3 na jednoipolgodišnjoj osnovi (n = 12/18) ili

1/2 na dvogodišnjoj osnovi (n = 12/24) itd.

ii. učestalost naplate ili isplate glavnice ne uzima se u obzir pri izračunu prilagođene nominalne kamatne stope na godišnjoj razini (AAR),

iii. iznimno, za nove poslove, ako je ugovoreno više različitih kamatnih stopa r, čije su vrijednosti unaprijed poznate u trenutku ugovaranja (primjerice 1% godišnje u prvoj godini, 2% godišnje u drugoj i 3% godišnje u preostalom razdoblju), potrebno je izračunati prosječnu prilagođenu nominalnu kamatnu stopu prema sljedećem izrazu:

pri čemu je:

AAR

Prosječna prilagođena nominalna kamatna stopa u slučaju ugovorenih, unaprijed poznatih nominalnih kamatnih stopa

ri

Ugovorene, unaprijed poznate nominalne kamatne stope

ni

Broj razdoblja naplata ili isplata kamata u pojedinoj godini

m

Broj različitih ugovorenih, unaprijed poznatih nominalnih kamatnih stopa

iv. kod prilagođenih nominalnih kamatnih stopa za nove poslove i stanja potrebno je obratiti pažnju na sljedeće:

1. ako se kamatne stope na dospjele iznose razlikuju od kamatnih stopa na nedospjele iznose stanja, potrebno ih je odvojeno tretirati pri izračunu AAR (drugim riječima, za svaku od ovih vrsta iznosa potrebno je pripremiti odgovarajući AAR). U slučaju korištenja zatezne kamatne stope pri izračunu odgovarajućeg AAR primjenjuje se n=1,

2. interkalarne kamatne stope ne uključuju se u izračun AAR za nove poslove. Kod stanja, interkalarne kamatne stope na korištene iznose koji još nisu stavljeni u otplatu obuhvaćaju se izvješćem »KS«,

3. u slučaju subvencioniranih kamatnih stopa za plasmane nije dopuštena korekcija kamatnih stopa za iznos subvencije, već je potrebno prikazivati ukupno ugovorenu kamatnu stopu,

4. u slučaju subvencioniranih kamatnih stopa za obveze potrebno je korigirati kamatne stope za iznos subvencije i prikazivati samo one kamatne stope koje terete izvještajnu instituciju,

5. potrebno je obuhvatiti i povlaštene stope koje izvještajne jedinice odobravaju svojim zaposlenicima,

6. potrebno je obuhvatiti i stope koje iznose 0%,

7. ne smiju se obuhvatiti kamatne stope na nove poslove i stanja za kredite za restrukturiranje postojećih obveza prema izvještajnoj instituciji po znatno povoljnijim uvjetima od uobičajenih. Kriterij za određivanje kredita za restrukturiranje odobrenih po znatno povoljnijim uvjetima od uobičajenih jest da su isti ugovoreni s najmanje 30% nižom kamatnom stopom u odnosu na najnižu javno objavljenu kamatnu stopu izvještajne institucije za tu vrstu kredita i pripadajuću ročnost iz Odluke o kamatnim stopama (ili drugog odgovarajućeg dokumenta kojim su regulirane kamatne stope) koja je bila na snazi na dan sklapanja ugovora o kreditu za restrukturiranje,

8. ne smiju se obuhvatiti kamatne stope na nove poslove i stanja za kredite koji zadovoljavaju uvjete modaliteta »P« obilježja »Utrživost kredita«,

9. ako je ugovorena kamatna stopa na nižoj ili višoj razini od godišnje (primjerice na mjesečnoj razini, dvogodišnjoj razini itd.), primjenjuje se relativni obračun za izračunavanje godišnje kamatne stope (r). Tako izračunatom godišnjom kamatnom stopom koristi se u formuli za izračun AAR;

f. efektivne kamatne stope definirane su u Odluci o efektivnoj kamatnoj stopi kreditnih institucija i kreditnih unija te ugovaranju usluga s potrošačima;

g. izvještajne kamatne stope su kamatne stope obuhvaćene modalitetima »42«, »43«, »44« i »45« obilježja »Vrsta iznosa«:

i. izvještajne kamatne stope za nove poslove i stanja mogu biti nominalne ili efektivne kamatne stope. U oba slučaja, izvještajna institucija dostavlja ponderirane prosječne veličine za svaku od kombinacija modaliteta obilježja koja su obuhvaćena izvješćem »KS«, a u skladu s Prilogom 14. Izvješća i obilježja,

ii. izvještajne prosječne ponderirane nominalne kamatne stope računaju se kao:

pri čemu je:

IS

Izvještajna prosječna ponderirana nominalna kamatna stopa

AARi

Prilagođene nominalne kamatne stope

wi

Ponderi za izračun izvještajne prosječne ponderirane nominalne kamatne stope na nove poslove definirani su iznosom novih poslova.

Ponderi za izračun izvještajne prosječne ponderirane nominalne kamatne stope na stanja definirani su sumama vrsta iznosa »01« – »07« + »12« ili »10« + »12« i vrstom iznosa »02« prema pravilima izvješća »AA«.

iii. izvještajne prosječne ponderirane efektivne kamatne stope računaju se kao:

pri čemu je:

ES

Izvještajna prosječna ponderirana efektivna kamatna stopa

EKSi

Efektivne kamatne stope

wi

Ponderi za izračun izvještajne prosječne ponderirane efektivne kamatne stope na nove poslove definirani su iznosom novih poslova.

Ponderi za izračun izvještajne prosječne ponderirane efektivne kamatne stope na stanja definirani su sumama vrsta iznosa »01« – »07« + »12« ili »10« + »12« i vrstom iznosa »02« prema pravilima izvješća »AA«.

iv. pri pripremi pondera za nove poslove i stanja potrebno je obratiti pozornost na sljedeće:

1. ponderi za nove poslove i stanja ne smiju obuhvatiti kredite za restrukturiranje postojećih obveza prema izvještajnoj instituciji po znatno povoljnijim uvjetima od uobičajenih,

2. ponderi za nove poslove i stanja ne smiju obuhvatiti kredite koji zadovoljavaju uvjete modaliteta »P« obilježja »Utrživost kredita«,

3. ponderi za stanja obuhvaćaju i dospjele i nedospjele iznose,

4. efektivna kamatna stopa na dospjele iznose jednaka je nominalnoj;

h. novi instrument »A0235 Revolving krediti« dostavlja se isključivo u ovom izvješću. Iznos novih poslova po ovom instrumentu (modalitet »41« obilježja »Vrsta iznosa«) odnosi se na stanje, a ne na ugovoreni iznos revolving kredita. U skladu s tim, za ovaj instrument dostavljaju se i ponderirane prosječne vrijednosti definirane modalitetima »44« i »45« obilježja »Vrsta iznosa«. Stanje ovog instrumenta jednako je vrijednosti koja bi odgovarala sumi vrijednosti vrsta iznosa »01« + »02« + »12«, odnosno »10« + »02« + »12« u izvješću »AA«. Drugim riječima, ako neki krediti iz izvješća »AA« odgovaraju definiciji revolving kredita (osim instrumenata »A0218«, »A0219«, »A0220« i »A0221«, koji se prikazuju zasebno), za izvješće »KS« te je kredite potrebno izdvojiti iz instrumenata u kojima su prikazani u izvješću »AA« i prikazati u instrumentu »A0235«. Također, revolving krediti, u smislu novih poslova, koji ne udovoljavaju definiciji instrumenta »A0235« prema prvom kriteriju (revolving krediti koji imaju obvezu redovitoga minimalnog vraćanja sredstava) prikazuju se unutar pripadajućih instrumenata koristeći se iznosom koji je iskorišten u izvještajnom mjesecu kao iznos novog posla (u vrsti iznosa »41«). U skladu s tim, za takve kredite u vrsti iznosa »42« (nominalna kamatna stopa na nove poslove) prikazuje se vrijednost prilagođene nominalne kamatne stope na dan korištenja kredita u izvještajnom mjesecu. U slučaju više korištenja unutar izvještajnog mjeseca prikazuje se prosječna ponderirana prilagođena nominalna kamatna stopa;

i. pri popunjavanju obilježja »Portfelj« modalitet »XXX« obuhvaća sve portfelje (»XXX«, »DDD«, »DRT«, »KIP«, »FVO« itd.). Iznimno, za instrumente »A0305« i »A0306« modalitet »XXX« obuhvaća samo portfelj »KIP«.«

Članak 36.

U Uputi za izradu i dostavljanje datoteke statističkog i bonitetnog izvješća na kraju točke 2. Sadržaj datoteke dodaje se sljedeći tekst:

»Ako se dostavlja napomena, tada slog napomene mora biti dostavljen zajedno sa slogom na koji se odnosi, u protivnom neće biti obrađen. Ako već dostavljenom i prihvaćenom slogu nedostaje Napomena, a trebala je biti dostavljena, taj slog treba stornirati i ponovo ga dostaviti zajedno s pripadajućim slogom A1 (postupak storno/popravak kao pri popravku bilo kojeg drugog obilježja sloga).«

Članak 37.

U Uputi za izradu i dostavljanje datoteke statističkog i bonitetnog izvješća na kraju podtočke 3.1. Opće napomene dodaje se sljedeći tekst:

»U slučaju da izvještajna institucija za određeno izvještajno razdoblje u određenom izvješću nema što dostaviti (drugim riječima, ako je to izvješće prazno), takvo se izvješće dostavlja na sljedeći način: uz Oznaku retka, Datum stanja i Oznaku izvješća, potrebno je još samo Redni broj retka u datumu popuniti nulama (tzv. »nulti« redak) i ostalo ostaviti prazno.

Identifikacija protustranke mora biti konzistentna u svim izvješćima. U poljima Komitent MBR, Komitent PBR i Komitent nerezident za istu protustranku moraju se dostaviti isti identifikatori.«

Članak 38.

U podtočki 3.2. Osnovni izvještajni slog (Tablica 1.) pod 3.2.1. Formalne i logičke kontrole mijenja se treća alineja i glasi:

»Polje 3 (Oznaka izvješća) sadržava kombiniranu oznaku izvješća sloga s obzirom na konsolidiranost (»N«, »K« ili »G«) i revidiranost (»P« ili »R«), odnosno »D1« ili »D2«, u skladu s Uputom za statističko i bonitetno izvješćivanje, Obilježja 3. i 4. To znači da su dopuštene vrijednosti u polju 3 samo »NP«, »NR«, »KP«, »KR«, »GR«, »D1« ili »D2«. Polje 2 i polje 3 kao »datum/oznaka izvješća« jedinstveno određuju izvještajnu datoteku za pojedinu izvještajnu instituciju i obvezno se popunjavaju.«

Članak 39.

U podtočki 3.2. Osnovni izvještajni slog (Tablica 1.) pod 3.2.2. Instrument i vrijednosti ostalih polja (Prilog 6. Upute*) mijenja se četvrta alineja i glasi:

»Ako je polje 14 neka od vrijednosti (»A0507«, »A0201«, »A1101«, »A1102«, »A1103«, »P0101«, »P0102«, »P0801«, »P0802«, »P0803«, »P0804«, »P0805«, »P0806«, »P0807«, »P1002«, »P1003«, »P1101«, »P1102«, »P1103«, »P1104«, »P1106«, »P1107«, »P1108«, »P1109«, »P1110«, »P1111«, »P1112«, »P1113«, »P1114«, »P9992«, »P1115«, »P1116«, »P1117«, »P1118«, »P1119«, »P1120«, »P1121«, »P1122«, »P1123«, »P1124«, »P1125«, »P1126«, »O****«, »Z****«, »D****«, »R****«), tada mora biti polje 16 = »HRK«.

Članak 40.

U podtočki 3.2. Osnovni izvještajni slog (Tablica 1.) pod 3.2.5. Horizontalne kontrole A i B u tablici pod Horizontalne kontrole B – dopuna dodaju se sljedeće kontrole:

Ako je Oznaka komitenta = »MF« ili »ND«, tada je Županija = »00«

120

Ako je Oznaka komitenta = »FZ«, »OB«, »MB« ili »ND«, tada je Komitent nerezident = prazno (blank)

110

Ako je (Oznaka retka = »AA« & Oznaka komitenta = (»FZ«, »OB«, ili »ND«)), tada je (Komitent MBR = »00000000« & Komitent PBR & Komitent nerezident = prazno (blank))

111

Ako je Značajka kapitala = »P«, »H« ili »D«, tada je Instrument P*

423

Ako je Značajka kapitala = »A«, tada je Instrument A*

425

U podtočki 3.2. Osnovni izvještajni slog (Tablica 1.) pod 3.2.5. Horizontalne kontrole A i B u tablici pod Horizontalne kontrole B – dopuna mijenja se sljedeća kontrola:

Ako je (Oznaka retka = ‘AD’ ili ‘AK’ & Izvorno dospijeće = ‘000012’), tada je Vremenski razred ‘V1000’, ‘V1001’, ‘V1002’, ‘V1003’, ‘V1004’ ili ‘V1005’

496

i glasi:

Ako je (Oznaka retka = ‘AD’ ili ‘AK’ & Izvorno dospijeće = ‘000012’ & Instrument <> A0203, A0204 i A0205), tada je Vremenski razred ‘V1000’, ‘V1001’, ‘V1002’, ‘V1003’, ‘V1004’ ili ‘V1005’

496

Članak 41.

U podtočki 3.4. Izvještajni slog napomene (Tablica 3.) treća alineja se mijenja i glasi:

»Polje 3 (Oznaka izvješća) sadržava kombiniranu oznaku izvješća sloga s obzirom na konsolidiranost (»N«, »K« ili »G«) i revidiranost (»P« ili »R«), odnosno »D1« ili »D2«, kakvu sadržava i osnovni izvještajni slog na koji se napomena odnosi.«

Članak 42.

U podtočki 3.5. Dopunski izvještajni slogovi pod 3.5.1. Dopunski izvještajni slogovi osim PO (Tablica 4.)

mijenja se sljedeće:

Druga alineja se mijenja i glasi:

»Polje 1 (Oznaka retka) sadržava jednu od sljedećih oznaka: »AB«, »AS«, »AP«, »AF«, »AN«, »AV«, »AW«, »AI«, »AE«, »AK«, »AD«, »AU«, »AM«, »IZ«, »OI«, »KS« ili »RA«.«

U petoj alineji kontrola pod drugom točkom mijenja se i glasi:

»Obilježje 28 (Vremenski razred) popunjava se za oznake »AE«, »AK« i »AD«, a upisuje se u polje 15 (ISIN/Vremenski razred/Razdoblje).«

U petoj alineji kontrola pod osmom točkom mijenja se i glasi:

»– U polje 28 (Iznos) upisuje se cjelobrojni podatak sa 2 decimale (decimale = 00) za Instrumente »D0001«, »D0002«, »D0003«, »D0005«, »D0006«, »D0007«, »D0010«, »D0011«, »D0012« i »D0013«.«

Članak 43.

U podtočki 3.5. Dopunski izvještajni slogovi pod 3.5.1. Dopunski izvještajni slogovi osim PO (Tablica 4.) iza osme točke u petoj alineji dodaju se sljedeće kontrole:

»– U polje 28 (Iznos) upisuje se decimalni podatak sa 5 decimala za Vrste iznosa = »42«, »43«, »44« i »45«.

– Obilježje 35 (Razred iznosa kredita) popunjava se samo za oznaku »KS«, a upisuje se u polje 22 (Utrživost kredita/Razred iznosa).

– Obilježje 36 (Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope) popunjava se samo za oznaku »KS«, a upisuje se u polje 15 (ISIN/Vremenski razred/Razdoblje).

– Obilježje 37 (Kolateral/jamstva) popunjava se samo za oznaku »KS«, a upisuje se u polje 25 (Ugrađeni derivat/Kolateral).«

Članak 44.

U podtočki 3.5. Dopunski izvještajni slogovi pod 3.5.3. Kontrole dopunskih slogova dodaju se sljedeće kontrole:

Ako je Oznaka retka = ‘AN’, tada je Oznaka komitenta ‘ND’

100

Ako je Oznaka retka = ‘AF’, tada je Oznaka komitenta ‘FZ’ ili ‘OB’

100

Ako je (Oznaka retka = ‘AF’, ‘AI’, ‘AM’, ‘AU’, ‘AN’, ‘AP’, ‘AV’, ‘IZ’ ili ‘PO’ & Oznaka komitenta = (‘FZ’, ‘OB’ ili ‘ND’)), tada je Komitent MBR = ‘00000000’ & Komitent PBR <>prazno polje (blank)

111

Ako je (Oznaka retka = ‘AB’, ‘AS’, ‘AW’, ‘AE’, ‘AK’, ‘AD’, ‘KS’, ‘OI’ ili ‘RA’ & Oznaka komitenta = (‘FZ’, ‘OB’, ili ‘ND’)), tada je (Komitent MBR = ‘00000000’ & Komitent PBR & Komitent nerezident = prazno (blank))

111

Iznos (‘01’) za Instrument ‘D0011’ =< Iznos (‘01’) za Instrument ‘D0010’

530 (W)

Iznos (‘01’) za Instrument ‘D0012’ =< Iznos (‘01’) za Instrument ‘D0001’

532 (W)

Ako je (Oznaka retka = ‘AD’ ili ‘AK’ & Instrument = ‘A0203’, ‘A0204’, ‘A0205’, ‘A0220’, ‘A0701’, ‘P0214’, ‘P0215’, ‘P0216’ ili ‘P0207’), tada je Izvorno dospijeće = ‘000012’

489

Ako je Instrument = ‘D0001’, ‘D0002’, ‘D0010’, ‘D0011’ ili ‘D0012’, tada je Oznaka izvještaja = ‘NP’, ‘KP’ ili ‘KR’

454

Ako je Instrument = ‘D0003’, ‘D0004’, ‘D0005’, ‘D0006’ ili ‘D0007’, tada je Oznaka izvještaja = ‘NP’

454

Ako je Instrument = ‘D0008’ ili ‘D0009’, tada je (Oznaka izvještaja = ‘NP’, ‘NR’, ‘KP’ ili ‘KR’ & Datum stanja = 31.3., 30.6., 30.9. ili 31.12.)

455

Ako je Instrument = ‘D0013’, tada je (Oznaka izvještaja = ‘NP’ & Datum stanja = 31.12.)

455

Ako je Instrument = ‘D0001’, ‘D0002’, ‘D0003’, ‘D0005’, ‘D0006’, ‘D0007’, ‘D0010’, ‘D0011’, ‘D0012’ ili ‘D0013’, tada je Iznos cjelobrojni podatak (Decimale = 00)

213

Ako je (Oznaka retka <> ‘KS’ & (Rizična skupina = ‘AA’, ‘A9’, ‘B1’, ‘B2’, ‘B3’ ili ‘CC’ & Instrument počinje sa A)), tada je Portfelj = ‘KIP’ ili ‘DDD’

651

Ako je Oznaka retka <> ‘KS’ & (Rizična skupina = ‘AA’, ‘A9’, ‘B1’, ‘B2’, ‘B3’ ili ‘CC’ & Portfelj = ‘XXX’), tada je Instrument I*

652

Članak 45.

U podtočki 3.5. Dopunski izvještajni slogovi, pod 3.5.3. Kontrole dopunskih slogova mijenjaju se sljedeće kontrole:

1) Mijenja se kontrola:

Ako je Instrument = ‘P1115’, ‘P1116’ ili ‘P1117’, tada je Oznaka izvješća = ‘KP’ ili ‘KR’

453

i glasi:

Ako je Instrument = ‘A1002’, ‘P1115’, ‘P1116’ ili ‘P1117’, tada je Oznaka izvješća = ‘KP’, ‘GR’ ili ‘KR’

453

2) Mijenja se kontrola:

Ako je (Oznaka retka = ‘AD’ & Instrument = ‘A0203’, ‘A0204’, ‘A0205’, ‘A0220’, ‘A0701’, ‘P0214’, ‘P0215’, ‘P0216’ ili ‘P0207’), tada je Vremenski razred = ‘V1000’ ili ‘V1001’

468

i glasi:

Ako je (Oznaka retka = ‘AD’ & Instrument = ‘A0220’, ‘A0701’, ‘P0214’, ‘P0215’, ‘P0216’ ili ‘P0207’), tada je Vremenski razred = ‘V1000’ ili ‘V1001’

468

3) Mijenja se kontrola:

Ako je(Oznaka retka = ‘AM’ & prva tri znaka Instrumenta = ‘A08’), tada je Dani stjecanja > 0

463

i glasi:

Ako je (Oznaka retka = ‘AM’ & prva tri znaka Instrumenta = ‘A08’), tada je Dani stjecanja > = 0

463

Članak 46.

U podtočki 3.5. Dopunski izvještajni slogovi, pod 3.5.3. Kontrole dopunskih slogova dodaju se sljedeće kontrole:

Ako je Oznaka retka = ‘KS’ & (Vrsta iznosa = ‘41’, ‘42’ ili ‘43’ & (VRK = ‘MB’ ili Sektor nerezidenta = 1100)), tada je Razred iznosa = ‘1’, ‘2’, ili ‘3’); inače Razred iznosa = ‘X’

605

Ako je Oznaka retka = ‘KS’ & Vrsta iznosa = ‘41’, ‘42’ ili ‘43’, tada je Razdoblje = ‘F1001’, ‘F1002’,..., ‘F1007’); inače Razdoblje = ‘FXXXX’

610

Ako je Oznaka retka = ‘KS’ & (Vrsta iznosa = ‘41’, ‘42’ ili ‘43’), tada je Kolateral = ‘0’, ‘1’ ili ‘2’; inače Kolateral = ‘X’

615

Članak 47.

Točka 4.3. ER2 mijenja se i glasi:

»Datoteka ER2, pregled detalja pogrešaka, formata je izvještajnog sloga napomene (dakle »ključ prepoznavanja« jesu: oznaka retka, datum stanja, oznaka izvještaja i redni broj retka u datumu) s oznakom R/S/P i detaljima svake pojedine pogreške odvojenim separatorima u Polju 5 – Napomena, uz detaljan opis pogreške, po jedan redak za svaku pogrešku; datoteka sadržava prvih 20 znakova polja ‘Napomena’ iz sloga zaglavlja (točka 3.3. ove Upute), informaciju o vremenu zaprimanja i obrade poslanih podataka, kao i ukupnu aktivu i ukupnu pasivu izračunatu na osnovi svih primljenih slogova izvještajne institucije za taj datum/oznaku izvješća te broj obrađenih slogova (bez A1).

Primjer:

ID:2010-09-09 05.LP#Obrada podataka banke 03269817 zaprimljenih 09.09.2010. 09:17:08 počela je 09.09.2010. 09:53:16.

Detaljan popis pogrešaka:

AA20100831NP00072087#R#105#E#Neispravan matični broj komitenta#Mbr komitenta(03014398) nije pronađen u bazi#

AA20100831NP00072088#R#105#E#Neispravan matični broj komitenta#Mbr komitenta(03014398) nije pronađen u bazi#

AA20100831NP00073994#R#406#E#Uz ovaj ISIN mora biti Rizična skupina = »AA« (HorKtrlB)#ISIN=HRRHMFO99992=>Rizik(B1) mora biti AA#

AA20100831NP00073995#R#406#E#Uz ovaj ISIN mora biti Rizična skupina = »AA« (HorKtrlB)#ISIN=HRRHMFO99992=>Rizik(B1) mora biti AA#

AA20100831NP00000000# #525#E#Bilanca nije uravnotežena, aktiva<>pasiva(10kn)# Obveznici izvješćivanja dužni su dostaviti slogove kojima se ispravlja ova pogreška#

#Ukupna aktiva(20100831NP): 37092297703.09

#Ukupna pasiva(20100831NP): 37106096559.48

Ukupno obrađeno slogova: 30431

Obrada podataka završila 09.09.2010. 10:03:00

Napomena: Formule za izračun ukupne aktive i pasive

A = sum (A*) – 2x(A1101 + A1102 + A1103)

A* = 01 + 02 + 03 + 04 – 05 – 06 – 07 + 08 + 10 + 12 (vrsta iznosa)

P = sum (P*) + I*

P* = 01 +02 + 03 + 04 – 05 – 06 – 07 + 08 + 10 + 12 (vrsta iznosa)

I* = 05 (vrsta iznosa)

Tolerancija uravnoteženosti bilance iznosi deset kuna, a veće odstupanje rezultira pogreškom 525 (E) Bilanca nije uravnotežena, Aktiva <> pasiva. Obveznici izvješćivanja dužni su dostaviti slogove kojima se ispravlja ova pogreška.«

Članak 48.

U Tablici 1. Osnovni ulazni slog statističkog i bonitetnog izvješća izvještajne institucije tekst u recima 3., 11., 21., 24. i 29. u stupcu Sadržaj polja mijenja se i glasi:

Broj

Naziv polja

Tip polja

Duljina polja

Pozicija polja

Sadržaj polja

3.

Oznaka izvješća

AN

2

11 – 12

NP, NR, KP, KR, GR, D1, D2

11.

Sektor nerezidenta

N

4

66 – 69

LOV (Uputa*)

21.

Portfelj

AN

3

124 – 126

LOV (Uputa*)

24.

Rizična skupina

AN

2

129 – 130

LOV (00, AA, A9, B1, B2, B3, CC)

29.

Vrsta iznosa

N

2

150 – 151

LOV (Uputa*)

Članak 49.

U Tablici 2. Zbirni ulazni slog statističkog i bonitetnog izvješća izvještajne institucije tekst u retku 3. u stupcu Sadržaj polja mijenja se i glasi:

Broj

Naziv polja

Tip polja

Duljina polja

Pozicija polja

Sadržaj polja

3.

Oznaka izvješća

AN

2

11 – 12

NP, NR, KP, KR, GR, D1, D2

Članak 50.

U Tablici 3. Ulazni slog napomene statističkog i bonitetnog izvješća izvještajne institucije tekst u retku 3. u stupcu Sadržaj polja mijenja se i glasi:

Broj

Naziv polja

Tip polja

Duljina polja

Pozicija polja

Sadržaj polja

3.

Oznaka izvješća

AN

2

11 – 12

NP, NR, KP, KR, GR, D1, D2

Članak 51.

U Tablici 4. Dopunski ulazni slogovi statističkog i bonitetnog izvješća izvještajne institucije (osim »PO«) tekst u recima 1., 3., 11., 28. i 29. u stupcu Sadržaj polja mijenja se i glasi:

Broj

Naziv polja

Tip polja

Duljina polja

Pozicija polja

Sadržaj polja

1.

Oznaka retka

AN

2

1 – 2

AB, AS, AP, AF, AN, AV, AW, AI, AE, AK, AD, AU, AM, IZ, OI, KS, RA

3.

Oznaka izvješća

AN

2

11 – 12

NP, NR, KP, KR, GR, D1, D2

11.

Sektor nerezidenta

N

4

66 – 69

LOV (Uputa*)

28.

Iznos

N

15

135 – 149

Iznos (uključujući 2 ili 5 dec.)

29.

Vrsta iznosa

N

2

150 – 151

LOV (Uputa*)

U Tablici 4. Dopunski ulazni slogovi statističkog i bonitetnog izvješća izvještajne institucije (osim »PO«) tekst u recima 1., 3. i 11. u stupcu Naziv polja mijenja se i glasi:

Broj

Naziv polja

Tip polja

Duljina polja

Pozicija polja

Sadržaj polja

15.

ISIN/Vremenski razred/Razdoblje

AN

12

96 – 107

Uputa*

22.

Utrživost
kredita/Razred iznosa

AN

1

127 – 127

Uputa*

25.

Ugrađeni
derivat/Kolateral

AN

1

131 – 131

Uputa*

Članak 52.

U Tablici 5. tekst u recima 3. i 11. u stupcu Sadržaj polja mijenja se i glasi:

Broj

Naziv polja

Tip polja

Duljina polja

Pozicija polja

Sadržaj polja

3.

Oznaka
izvještaja

AN

2

11 – 12

NP, NR, KP, KR, GR, D1, D2

11.

Sektor
nerezidenta

N

4

66 – 69

LOV (Uputa*)

Članak 53.

Obveznici izvješćivanja dužni su započeti s dostavljanjem podataka za instrumente »D0010«, »D0011« i »D0012« iz članka 16. ove Odluke za izvještajno razdoblje koje završava 31. siječnja 2011.

Obveznici izvješćivanja dužni su započeti s dostavljanjem podataka za instrument »D0013« iz članka 16. ove Odluke za izvještajno razdoblje koje završava 31. prosinca 2011.

Članak 54.

Obveznici izvješćivanja obvezni su Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti podatke o kamatnim stopama za siječanj i veljaču 2011. godine najkasnije do 30. lipnja 2011.

Članak 55.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članaka 43. i 46., koje stupaju na snagu 31. siječnja 2011., i odredbi članaka 13., 24., 39., 40., 42., 44. i 45., koje stupaju na snagu 31. ožujka 2011.

O. br. 557-020/12-10/ŽR

Zagreb, 16. prosinca 2010.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.