Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nadzornim izvještajima kreditnih institucija

NN 146/2010 (27.12.2010.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nadzornim izvještajima kreditnih institucija

HRVATSKA NARODNA BANKA

3704

Na temelju članka 174. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 117/2008., 74/2009. i 153/2009.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NADZORNIM IZVJEŠTAJIMA KREDITNIH INSTITUCIJA

Članak 1.

U članku 10. stavku 1. Odluke o nadzornim izvještajima kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 35/2010. i 81/2010.) riječi »Odlukom o sadržaju revizije u kreditnim institucijama kreditna institucija« zamjenjuju se riječima »Odlukom o sadržaju revizije u kreditnim institucijama«, a riječi »dužna je« zamjenjuju se riječima »kreditna institucija dužna je«.

Članak 2.

U Uputi za sastavljanje nadzornih izvještaja kreditnih institucija u točki 9. riječi »Odluci za statističko i bonitetno izvješćivanje« zamjenjuju se riječima »Odluci o statističkom i bonitetnom izvješćivanju«.

Članak 3.

U točki 33. iza riječi »Upute.« dodaje se sljedeća rečenica: »U Izvještaju VIKI prikazuju se samo oni dužnici prema kojima kreditna institucija ima veliku izloženost, odnosno čija je neto izloženost jednaka 10% jamstvenoga kapitala ili prelazi taj iznos.«

Članak 4.

Točka 51. mijenja se i glasi:

»Stupac 2 u Izvještaju POKI obuhvaća četiri vrste naziva:

1. nazive pojedinih dužnika, pri čemu se uz svakog dužnika u stupcu 5 prikazuje podatak o postotnom udjelu koji pojedini dužnik ima u dionicama kreditne institucije koje nose pravo glasa, što se izračunava na sljedeći način:

1.1. nazivnik čini zbroj svih iznosa dostavljenih uz modalitet »01« obilježja »Vrsta iznosa« i uz modalitet »P1101« obilježja »Instrument« za sve protustranke u izvješću »AA«;

1.2. brojnik za određenog dužnika čini iznos dostavljen uz modalitet »01« obilježja »Vrsta iznosa« i uz modalitet »P1101« obilježja »Instrument« u relevantnom izvješću (ovisno o vrsti dužnika, »AA«, »AF« ili »AN«);

1.3. iznimno, kod dužnika koji su označeni modalitetom »P5« obilježja »Osnova identificiranja« u izvješću »PO« (pravne osobe u kojima kreditna institucija ima sudjelujući udio) iskazuje se vlasnički udio kreditne institucije u dužniku, koji se izvještava kao drugi peteroznamenkasti niz u obilježju »Veza izvještajne institucije i protustranke« u relevantnom izvješću (ovisno o vrsti dužnika »AA« ili »AN«).

2. zbirni redak grupe povezanih osoba u obliku »Ukupno grupa povezanih osoba« (i to npr. »Ukupno grupa povezanih osoba 1234 (12 – 21)«, pri čemu je 1234 oznaka grupe povezanih osoba, a 12 i 21 prvi i posljednji redni broj dužnika unutar te grupe povezanih osoba),

3. zbirni redak skupine osoba u posebnom odnosu s kreditnom institucijom i

4. zbirni redak »Ukupno«.«

Članak 5.

U točki 138. iza riječi »Upute.« dodaje se sljedeća rečenica: »U Izvještaju IDZ prikazuju se samo oni davatelji zaštite koji daju zaštitu za sve izloženosti koje se smatraju velikim izloženostima i davatelji zaštite čija zaštita pokriva ukupni iznos svih izloženosti pokrivenih kolateralom ili nematerijalnom kreditnom zaštitom u iznosu koji prelazi 10% jamstvenoga kapitala kreditne institucije.«

Članak 6.

(1) U točki 144. riječ »dužnika« zamjenjuje se riječima »davatelja zaštite«.«

(2) U točki 147. brišu se riječi »i članka 8. Odluke o izvješćivanju o dužnicima kreditne institucije čiji dug prelazi određeni iznos«.

Članak 7.

Točka 159. mijenja se i glasi:

»Stupac 3 u Izvještaju PD32 obuhvaća sedam vrsta naziva:

1. »Domaće privatno vlasništvo« – fiksni redak koji prikazuje zbroj svih udjela koje drže domaće privatne osobe (domaći dioničari koji su razvrstani u sektore 11002, 12202, 12302, 12402, 12502, 14 i 15 ili imaju matični broj 60006000);

2. »Domaće državno vlasništvo« – fiksni redak koji prikazuje zbroj svih udjela koje drže državne jedinice i subjekti u državnom vlasništvu (domaći dioničari koji su razvrstani u sektore 11001, 12201, 12301, 12401, 12501, 1311, 1312, 1313 i 1314);

3. »Strano vlasništvo« – fiksni redak koji prikazuje zbroj svih udjela koje drže nerezidenti (strani dioničari) i rezidenti u stranom vlasništvu (domaći dioničari koji su razvrstani u sektore 11003, 12203, 12303, 12403 i 12503);

4. nazive pojedinih dioničara – članova grupe, kao i onih dioničara koji ne pripadaju ni jednoj grupi povezanih osoba, pri čemu se uz svakog dioničara u stupcima 7 i 8 daje podatak o udjelu koji ima u dionicama kreditne institucije koje nose pravo glasa, odnosno u temeljnom kapitalu kreditne institucije, što se izračunava na sljedeći način:

4.1. u stupcu 7 nazivnik čini zbroj svih iznosa dostavljenih uz modalitet »01« obilježja »Vrsta iznosa« i uz modalitete »P1101« i »P1104« obilježja »Instrument« za sve dioničare u izvješću »AA«;

4.2. u stupcu 7 brojnik za određenog dioničara čini iznos dostavljen uz modalitet »01« obilježja »Vrsta iznosa« i uz modalitet »P1101« obilježja »Instrument« u relevantnom izvješću (ovisno o vrsti dioničara, »AA«, »AF« ili »AN«);

4.3. u stupcu 8 nazivnik čini zbroj svih iznosa dostavljenih uz modalitet »01« obilježja »Vrsta iznosa« i uz modalitete »P1101«, »P1102«, »P1104« i »P1126« obilježja »Instrument« za sve dioničare u izvješću »AA«;

4.4. u stupcu 8 brojnik za određenog dioničara čini iznos dostavljen uz modalitet »01« obilježja »Vrsta iznosa« i uz modalitete »P1101« i »P1102« obilježja »Instrument« u relevantnom izvješću (ovisno o vrsti dioničara, »AA«, »AF« ili »AN«);

5. zbirni redak grupe povezanih osoba u obliku »Ukupno grupa povezanih osoba 1234 (12 – 21)«, pri čemu je 1234 oznaka grupe povezanih osoba, a 12 i 21 prvi i posljednji redni broj dioničara unutar te grupe povezanih osoba;

6. redak »Vlastite dionice«, koji prikazuje udio vlastitih dionica u kapitalu, a izračunava se na sljedeći način:

6.1. u stupcu 7 nazivnik čini zbroj svih iznosa dostavljenih uz modalitet »01« obilježja »Vrsta iznosa« i modalitete »P1101« i »P1104« obilježja »Instrument«;

6.2. u stupcu 7 brojnik čini zbroj svih iznosa dostavljenih uz modalitet »01« obilježja »Vrsta iznosa« i modalitet »P1104« obilježja »Instrument«;

6.3. u stupcu 8 nazivnik čini zbroj svih iznosa dostavljenih uz modalitet »01« obilježja »Vrsta iznosa« i modalitete »P1101«, »P1102«, »P1104« i »P1126« obilježja »Instrument«;

6.4. u stupcu 8 brojnik čini zbroj svih iznosa dostavljenih uz modalitet »01« obilježja »Vrsta iznosa« i modalitete »P1104« i »P1126« obilježja »Instrument«;

7. zbirni redak »Dioničari«, koji zbraja udjele svih pojedinačno navedenih dioničara i s njima povezanih osoba.«

Članak 8.

Iza točke 172. dodaje se nova točka 173. koja glasi:

»Ako je u pravilima za izračun pozicije u nadzornom izvještaju propisan modalitet nekog obilježja za instrumente za koje se u skladu s Odlukom o statističkom i bonitetnom izvješćivanju to obilježje ne popunjava, tada se za potrebe sastavljanja nadzornih izvještaja takvi instrumenti tretiraju kao da im je pridružen modalitet »N«.«

Dosadašnja točka 173. postaje točka 174.

Članak 9.

Dodaje se nova točka 175., koja glasi:

»Datoteka koju Hrvatska narodna banka dostavlja kreditnim institucijama, koja sadržava sastavljene nadzorne izvještaje, sastavljena je u skladu sa standardom 65001: Unicode (UTF-8).«

Članak 10.

U Tablici 2: Izvještaj IBS – Izvještaj o izvanbilančnim stavkama mijenjaju se redci IBS 1010, IBS 2010, IBS 3010, IBS 1011, IBS 2011 i IBS 3011 te glase:

Članak 11.

U Tablici 4: Izvještaj VIKI – Izvještaj o velikim izloženostima mijenja se redak VIKI B 7001 za Izračun 1 i glasi:

Članak 12.

U Tablici 5: Izvještaj POKI – Izvještaj o izloženostima prema osobama u posebnom odnosu s kreditnom institucijom mijenja se redak POKI B 7001 za Izračun 1 i glasi:

Članak 13.

U Tablici 9: Izvještaj ID2 – Izvještaj o izloženostima prema dužnicima mijenja se redak ID2 B 9001 i glasi:

Članak 14.

U Tablici 12: Izvještaj DNP – Izvještaj o dospjelim nenaplaćenim potraživanjima mijenjaju se redci DNP A 7019, DNP A 8019, DNP A 9019, DNP B 1019, DNP B 2019, DNP B 3019, DNP B 4019, DNP C 1009, DNP C 2009, DNP C 3009, DNP C 4009, DNP C 5009, DNP C 6009, DNP C 7009, DNP C 8009, DNP C 9009, DNP D 1009, DNP D 2009, DNP D 3009, DNP D 4009, DNP D 5009, DNP C 1010, DNP C 2010, DNP C 3010, DNP C 4010, DNP C 5010, DNP C 6010, DNP C 7010, DNP C 8010, DNP C 9010, DNP D 1010, DNP D 2010, DNP D 3010, DNP D 4010, DNP D 5010, DNP C 7019, DNP C 8019, DNP C 9019, DNP D 1019, DNP D 2019, DNP D 3019 i DNP D 4019 te glase:

Članak 15.

(1) U Tablici 13: Izvještaj ROC – Izvještaj o preostalom dospijeću potraživanja i obveza mijenjaju se redci ROC A 1019, ROC A 2019, ROC A 3019, ROC A 4019, ROC A 5019, ROC A 6019, ROC A 7019, ROC A 8019, ROC A 9019, ROC B 1019, ROC B 2019, ROC B 3019, ROC B 4019, ROC B 5019, ROC B 4039, ROC A 2046, ROC A 1055, ROC A 1055, ROC A 2055, ROC A 3055, ROC A 4055, ROC A 5055, ROC A 6055, ROC A 7055, ROC A 8055, ROC A 9055, ROC B 1055, ROC B 2055, ROC B 3055, ROC B 4055, ROC A 1060, ROC A 2060, ROC A 3060, ROC A 4060, ROC A 5060, ROC A 6060, ROC A 7060, ROC A 8060, ROC A 9060, ROC B 1060, ROC B 2060, ROC B 3060, ROC B 4060, ROC B 5060, ROC A 1071, ROC A 1073, ROC A 1074 i ROC A 1075 te glase:

Tablica 13: Izvještaj ROC – Izvještaj o preostalom dospijeću potraživanja i obveza

Izvješće

Instrument

Portfelj

Vremen-ski razred

Značajke kapitala

Vrsta iznosa

+

Vrsta iznosa

-

Izračun

1

2

3

4

5

6

7

8

Krediti i potraživanja

ROC

A

1019

AD

A0207 do A0210, od A0212 do A0230, od A0232 do A0233, A0603, A0701, A9999

KIP

V1000

*

18, 19

05, 06

ROC

A

1019

AA

A9998

KIP

*

*

02, 03, 04

05, 06

ROC

A

2019

AD

A0207 do A0210, od A0212 do A0230, od A0232 do A0233, A0603, A0701, A9999

KIP

V1001

*

18, 19

05, 06

ROC

A

3019

AD

A0207 do A0210, od A0212 do A0230, od A0232 do A0233, A0603, A0701, A9999

KIP

V1002

*

18, 19

05, 06

ROC

A

4019

AD

A0207 do A0210, od A0212 do A0230, od A0232 do A0233, A0603, A0701, A9999

KIP

V1003

*

18, 19

05, 06

ROC

A

5019

AD

A0207 do A0210, od A0212 do A0230, od A0232 do A0233, A0603, A0701, A9999

KIP

V1004

*

18, 19

05, 06

ROC

A

6019

AD

A0207 do A0210, od A0212 do A0230, od A0232 do A0233, A0603, A0701, A9999

KIP

V1005

*

18, 19

05, 06

ROC

A

7019

AD

A0207 do A0210, od A0212 do A0230, od A0232 do A0233, A0603, A0701, A9999

KIP

V1006

*

18, 19

05, 06

ROC

A

8019

AD

A0207 do A0210, od A0212 do A0230, od A0232 do A0233, A0603, A0701, A9999

KIP

V1007

*

18, 19

05, 06

ROC

A

9019

AD

A0207 do A0210, od A0212 do A0230, od A0232 do A0233, A0603, A0701, A9999

KIP

V1008

*

18, 19

05, 06

ROC

B

1019

AD

A0207 do A0210, od A0212 do A0230, od A0232 do A0233, A0603, A0701, A9999

KIP

V1009

*

18, 19

05, 06

ROC

B

2019

AD

A0207 do A0210, od A0212 do A0230, od A0232 do A0233, A0603, A0701, A9999

KIP

V1010

*

18, 19

05, 06

ROC

B

3019

AD

A0207 do A0210, od A0212 do A0230, od A0232 do A0233, A0603, A0701, A9999

KIP

V1011

*

18, 19

05, 06

ROC

B

4019

AD

A0207 do A0210, od A0212 do A0230, od A0232 do A0233, A0603, A0701, A9999

KIP

V1012

*

18, 19

05, 06

ROC

B

5019

ROC([A]P1019 + … + P[B]P4019)

Manje: ispravak vrijednosti za gubitke na skupnoj osnovi za portfelj ulaganja koja se drže do dospijeća

ROC

B

4039

AA

od A1101 do A1103

XXX

*

*

01

Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku

ROC

A

2046

ROC([A]P2047 + [A]P2048 + [A]P2049 + [A]P2050 + [A]P2051 + [A]P2052 + [A]P2053 + [A]P2054 + [A]P2055)

Ostale financijske obveze koje se vrednuju prema amortiziranom trošku

ROC

A

1055

AD

P0602, P1002, P1003, P9999

AMT

V1000

*

18, 19

ROC

A

1055

AA

P9998

AMT

*

*

01, 02, 03, 04

ROC

A

2055

AD

P0602, P1002, P1003, P9999

AMT

V1001

*

18, 19

ROC

A

3055

AD

P0602, P1002, P1003, P9999

AMT

V1002

*

18, 19

ROC

A

4055

AD

P0602, P1002, P1003, P9999

AMT

V1003

*

18, 19

ROC

A

5055

AD

P0602, P1002, P1003, P9999

AMT

V1004

*

18, 19

ROC

A

6055

AD

P0602, P1002, P1003, P9999

AMT

V1005

*

18, 19

ROC

A

7055

AD

P0602, P1002, P1003, P9999

AMT

V1006

*

18, 19

ROC

A

8055

AD

P0602, P1002, P1003, P9999

AMT

V1007

*

18, 19

ROC

A

9055

AD

P0602, P1002, P1003, P9999

AMT

V1008

*

18, 19

ROC

B

1055

AD

P0602, P1002, P1003, P9999

AMT

V1009

*

18, 19

ROC

B

2055

AD

P0602, P1002, P1003, P9999

AMT

V1010

*

18, 19

ROC

B

3055

AD

P0602, P1002, P1003, P9999

AMT

V1011

*

18, 19

ROC

B

4055

AD

P0602, P1002, P1003, P9999

AMT

V1012

*

18, 19

Rezervacije

ROC

A

1060

ROC([A]P1061 + [A]P1062 + [A]P1063 + [A]P1064 + [A]P1065 + [A]P1066 + [A]P1067)

ROC

A

2060

ROC([A]P2061 + [A]P2062 + [A]P2063 + [A]P2064 + [A]P2065 + [A]P2066 + [A]P2067)

ROC

A

3060

ROC([A]P3061 + [A]P3062 + [A]P3063 + [A]P3064 + [A]P3065 + [A]P3066 + [A]P3067)

ROC

A

4060

ROC([A]P4061 + [A]P4062 + [A]P4063 + [A]P4064 + [A]P4065 + [A]P4066 + [A]P4067)

ROC

A

5060

ROC([A]P5061 + [A]P5062 + [A]P5063 + [A]P5064 + [A]P5065 + [A]P5066 + [A]P5067)

ROC

A

6060

ROC([A]P6061 + [A]P6062 + [A]P6063 + [A]P6064 + [A]P6065 + [A]P6066 + [A]P6067)

ROC

A

7060

ROC([A]P7061 + [A]P7062 + [A]P7063 + [A]P7064 + [A]P7065 + [A]P7066 + [A]P7067)

ROC

A

8060

ROC([A]P8061 + [A]P8062 + [A]P8063 + [A]P8064 + [A]P8065 + [A]P8066 + [A]P8067)

ROC

A

9060

ROC([A]P9061 + [A]P9062 + [A]P9063 + [A]P9064 + [A]P9065 + [A]P9066 + [A]P9067)

ROC

B

1060

ROC([B]P1061 + [B]P1062 + [B]P1063 + [B]P1064 + [B]P1065 + [B]P1066 + [B]P1067

ROC

B

2060

ROC([B]P2061 + [B]P2062 + [B]P2063 + [B]P2064 + [B]P2065 + [B]P2066 + [B]P2067

ROC

B

3060

ROC([B]P3061 + [B]P3062 + [B]P3063 + [B]P3064 + [B]P3065 + [B]P3066 + [B]P3067

ROC

B

4060

ROC([B]P4061 + [B]P4062 + [B]P4063 + [B]P4064 + [B]P4065 + [B]P4066 + [B]P4067

ROC

B

5060

ROC([A]P1060 + … + P[B]P4060)

Obveze uključene u grupe za otuđivanje klasificirane kao namijenjene za prodaju

ROC

A

1071

AA

od P0801 do P0807, P9998

GOP

*

*

01, 02, 03, 04

UKUPNO OBVEZE

ROC

A

1073

ROC([A]P1041 + [A]P1045 + [A]P1046 + [A]P1056 + [A]P1059 + [A]P1060 + [A]P1068 + [A]P1071 + [A]P1072)

NEUSKLAĐENOST IMOVINE I OBVEZA

ROC

A

1074

ROC([A]P1040 – [A]P1073)

KUMULATIVNA NEUSKLAĐENOST IMOVINE I OBVEZA

ROC

A

1075

ROC([A]P1074)

(2) U Tablici 13: Izvještaj ROC – Izvještaj o preostalom dospijeću potraživanja i obveza uvode se novi redci ROC B 5039, ROC B 1073, ROC B 1074 i ROC B 1075 te glase:

Tablica 13: Izvještaj ROC – Izvještaj o preostalom dospijeću potraživanja i obveza

Izvješće

Instrument

Portfelj

Vremenski razred

Značaj-ke kapitala

Vrsta iznosa

+

Vrsta iznosa

-

Izračun

1

2

3

4

5

6

7

8

Manje: ispravak vrijednosti za gubitke na skupnoj osnovi za portfelj ulaganja koja se drže do dospijeća

ROC

B

5039

ROC([A]P1039 + … + P[B]P4039)

UKUPNO OBVEZE

ROC

B

1073

ROC([B]P1041 + [B]P1045 + [B]P1046 + [B]P1056 + [B]P1059 + [B]P1060 + [B]P1068 + [B]P1071 + [B]P1072)

NEUSKLAĐENOST IMOVINE I OBVEZA

ROC

B

1074

ROC([B]P1040 – [B]P1073)

KUMULATIVNA NEUSKLAĐENOST IMOVINE I OBVEZA

ROC

B

1075

ROC([A]P9075 + [B]P1074)

(3) U Tablici 13: Izvještaj ROC – Izvještaj o preostalom dospijeću potraživanja i obveza mijenja se naziv retka »ROC B 9040« u »ROC A 9040«.

(4) U Tablici 13: Izvještaj ROC – Izvještaj o preostalom dospijeću potraživanja i obveza mijenja se naziv retka »ROC B 9065« u »ROC A 9065«.

Članak 16.

U Tablici 14: Izvještaj IDZ – Izvještaj o izloženosti davateljima zaštite riječ »Dužnik« mijenja se i glasi »Davatelj zaštite«.

Članak 17.

U Tablici 15: Izvještaj D5M2 – Izvještaj o dužnicima s dugom preko pet milijuna kuna mijenjaju se redci D5M2 A 6001 i D5M2 B 2001 te glase:

Stupanje na snagu

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu 31. prosinca 2010.

O. br. 558-020/12-10/ŽR

Zagreb, 16. prosinca 2010.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.