Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/10-02/0038 od 15. prosinca 2010.

NN 146/2010 (27.12.2010.), Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/10-02/0038 od 15. prosinca 2010.

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

3705

Na temelju članka 73. stavaka 7. i 8. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 153/09), Vijeće za elektroničke medije na 57-10 sjednici održanoj 10. prosinca 2010., a na temelju provedenog Javnog natječaja za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije i radija broj 07/10 (»Narodne novine«, broj 122/10) i provedenoga postupka utvrđivanja postojanja uvjeta za davanje koncesije donijelo je

ODLUKU

I. Koncesija za obavljanje djelatnosti radija na području dio grada Bakra (D-BA) daje se ponuditelju trgovačkom društvu Mega erp d.o.o., OIB: 06991397773.

II. Vrijeme trajanja koncesije je 9 (devet) godina.

III. Godišnja naknada za koncesiju iznosi 5.200,00 (pet tisuća dvjesto) kuna i plaća se u korist državnog proračuna.

IV. Ponuditelj je dužan u roku od 10 (deset) dana od objave Odluke u »Narodnim novinama« uputiti Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije zahtjev za obavljanjem tehničkog pregleda radi utvrđivanja prostornih i tehničkih uvjeta.

V. Sukladno članku 20. stavku 6. Pravilnika o sadržaju i postupku javnog natječaja za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija (»Narodne novine«, broj 46/10) Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije dužna je obaviti tehnički pregled u roku od 30 (trideset) dana, a ukoliko to nije u mogućnosti, dužna je pisano obavijestiti Vijeće.

VI. Rok za sklapanje ugovora o koncesiji je 50 (pedeset) dana od objave Odluke u »Narodnim novinama«. Ako nakladnik u tom roku ne sklopi ugovor o koncesiji Vijeće će poništiti odluku o dodjeli koncesije, a nakladnik nema pravo na naknadu štete.

VII. Odluka će se objaviti u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Vijeće za elektroničke medije na 37-10 sjednici održanoj 21. rujna 2010. godine donijelo je Odluku o raspisivanju Javnog natječaja broj 07/10 za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije i radija. Prije raspisivanja javnog natječaja izvršena je procjena vrijednosti koncesije te izrađena studija opravdanosti davanja koncesije kojom je utvrđeno postojanje javnog interesa i gospodarska opravdanost davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija za području dio grada Bakra.

Javni natječaj objavljen je u »Narodnim novinama« broj 112 od 29. rujna 2010. godine i u propisanom roku na javni natječaj za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području dio grada Bakra ponudu je dostavio ponuditelj Mega erp d.o.o.

Vijeće je provelo postupak razmatranja, usporedbe i ocjene zaprimljene ponude sukladno odredbama o sadržaju i postupku javnog natječaja za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija te utvrđivalo ispunjavanje tehničkih, prostornih, financijskih i kadrovskih uvjeta sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika (»Narodne novine«, broj 66/10).

U postupku razmatranja, usporedbe i ocjene zaprimljene ponude utvrđivano je da li ponuda sadrži:

– programsku osnovu koja mora sadržavati programsku shemu kojom se određuje:

– vrsta audiovizualnog ili radijskog programa, odnosno njihovo razvrstavanje u pojedine skupine,

– predviđeni kvantitativni razmjer između pojedinih skupina sadržaja,

– predviđeni maksimalni opseg oglasnih sadržaja,

– predviđeni opseg vlastitih i udio hrvatskih audio i audiovizualnih djela,

– omjer europskih djela i audiovizualnih djela neovisnih proizvođača,

– vrijeme objavljivanja;

– podatke o strukturi vlasništva pravne osobe koja podnosi ponudu;

– osobne podatke o tvrtki i sjedištu, odnosno imenu i prezimenu te prebivalištu osoba koje neposredno ili posredno preko drugih pravnih osoba imaju dionice ili udjele u toj pravnoj osobi kao i podatke o postotku tih dionica ili udjela;

– podatke o tehničkoj, prostornoj, financijskoj i kadrovskoj sposobnosti ponuđača u skladu s Pravilnikom o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika;

– dokaze o poštivanju odredbi Zakona o elektroničkim medijima i propisa kojima se uređuju porezne i druge obveze pravnih subjekata i fizičkih osoba prema državnom proračunu i proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravnim osobama u njihovom vlasništvu.

Utvrđeno je da ponuda Mega erp d.o.o. zadovoljava javni interes, da je ponuda na javni natječaj cjelovita u pogledu predložene programske osnove, kao i ostvarivanja tehničkih, prostornih, financijskih i kadrovskih uvjeta za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija te time u potpunosti zadovoljava kriterije propisane Zakonom i podzakonskim aktima kako bi se mogla donijeti meritorna odluka.

Utvrđeno je da nema pravnih i stvarnih zapreka za glasovanjem te se pristupilo tajnom glasovanju o ponudama koristeći glasačke listiće na kojima su navedeni ponuditelji abecednim redom.

Na temelju prebrojanih glasova utvrđeni su rezultati te je Vijeće potrebnom većinom glasova odlučilo da se koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području dio grada Bakra daje ponuditelju Mega erp d.o.o.

Slijedom navedenoga odlučeno je kao u dispozitivu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba jer je odluka konačna, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka odluke. Tužba se predaje ili šalje neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, a može se podnijeti i na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za obavljanje pravne pomoći.

Klasa: 612-12/10-02/0038

Urbroj: 567-02/10-03

Zagreb, 15. prosinca 2010.

Agencija za elektroničke medije
Vijeće za elektroničke medije
Zdenko Ljevak, dipl. ing., v. r.