Izmjene i dopune Pravila djelovanja tržišta električne energije

NN 146/2010 (27.12.2010.), Izmjene i dopune Pravila djelovanja tržišta električne energije

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE D.O.O.

3717

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine« br. 177/04, 76/07 i 152/08) i Odluke Hrvatske energetske regulatorne agencije o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravila djelovanja tržišta električne energije klasa: 310-02/10-01/79, urbroj: 371-01/10-03 od 17. prosinca 2010. godine, Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., 22. prosinca 2010. godine, donio je

IZMJENE I DOPUNE

PRAVILA DJELOVANJA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 1.

U Pravilima djelovanja tržišta električne energije Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o. od 9. prosinca 2006. godine (u daljnjem tekstu: Tržišna pravila) u članku 5. podstavku 4. briše se riječ »električne«, a riječi: »ovlašten od strane ETSO-a« zamjenjuju se riječima: »ovlašten od strane ENTSO-E«.

Podstavak 6. mijenja se i glasi:

»ENTSO-E (engl. European Network of Transmission System Operators for Electricity) je organizacija europskih operatora prijenosnih sustava za električnu energiju.«

U podstavku 9. iza riječi: »zbirni« dodaje se riječ: »satni«.

U podstavku 10. iza riječi: »ugovorni raspored je » dodaje se riječ: »satni«.

Članak 2.

U članku 6. riječ: »i« zamjenjuje se riječju: »ili«.

Članak 3.

U članku 14. iza riječi: »opskrbljivaču« dodaje se riječ: »ili«.

Članak 4.

U članku 23. podstavku 4. brišu se riječi: »mjernih i«.

U podstavku 5. riječ: »moćima« zamjenjuje se riječju: »kapacitetima«.

Članak 5.

U članku 25. podstavak 1. briše se, a dosadašnji podstavci 2. do 10. postaju podstavci 1. do 9.

Članak 6.

U članku 26. riječi: »točka 1., 6., 8., 9. i 10.« zamjenjuju se riječima: »točka 5., 7., 8. i 9.«

Članak 7.

U članku 27. riječi: »točka 1. i 7.« zamjenjuju se riječima: »točka 6.«.

Članak 8.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»Ugovorni raspored proizvođača sadrži:

– satni plan prodaje električne energije proizvedene u vlastitim proizvodnim objektima raspoređene po opskrbljivačima, trgovcima i granicama Republike Hrvatske u slučaju izvoza,

– satni plan prodaje električne energije proizvedene u vlastitim proizvodnim objektima raspoređene po Operatoru prijenosnog sustava ili Operatoru distribucijskog sustava u slučaju prodaje električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj ili distribucijskoj mreži.«

Članak 9.

U članku 32. iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

– »satni plan kupoprodaje električne energije raspoređene po Operatoru prijenosnog sustava ili Operatoru distribucijskog sustava u slučaju prodaje električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj ili distribucijskoj mreži.«

Članak 10.

U članku 33. iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

– »satni plan kupoprodaje električne energije raspoređene po Operatoru prijenosnog sustava ili Operatoru distribucijskog sustava u slučaju prodaje električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj ili distribucijskoj mreži.«

Članak 11.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»Svi iznosi u ugovornom rasporedu koji se odnose na prekograničnu kupoprodaju električne energije moraju biti izraženi u MWh/h i zaokruženi na cijeli broj.«

Članak 12.

Iza članka 34. dodaje se novi članak 34.a koji glasi:

»Svi iznosi u ugovornom rasporedu koji se odnose na kupoprodaju električne energije unutar granica Republike Hrvatske moraju biti izraženi u MWh/h i zaokruženi na tri decimalna mjesta.«

Članak 13.

U članku 37. riječi: »dodijeljenom prekograničnom prijenosnom moći« zamjenjuju se riječima: »dodijeljenim prekograničnim prijenosnim kapacitetom«.

Članak 14.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»Najkasnije do 12:00 sati u danu trgovanja Operator prijenosnog sustava obavještava tržišnog sudionika o dodijeljenom prekograničnom prijenosnom kapacitetu.«

Članak 15.

Iza članka 41. dodaje se članak 41.a koji glasi:

»Najkasnije do 12:30 sati u danu trgovanja Operator prijenosnog sustava dostavlja Operatoru tržišta popis dodijeljenih prekograničnih prijenosnih kapaciteta iskazano po tržišnim sudionicima, državnim granicama, smjeru prijenosa električne energije i vremenskom razdoblju, na način utvrđen sporazumom iz članka 22. ovih Tržišnih pravila.«

Članak 16.

U članku 42. riječi: »Od 08:00 do 12:30 sati« zamjenjuju se riječima: »Najkasnije do 14:00 sati«.

Članak 17.

Članak 43. se briše.

Članak 18.

U članku 44. riječi: »do 12:30 sati« zamjenjuju se riječima: »do 14:00 sati«.

Članak 19.

U članku 45. riječi: »Do 13:00 sati« zamjenjuju se riječima: »Do 14:30 sati«.

U podstavku 1. brišu se riječi: »na temelju dostavljenih ugovornih rasporeda izrađuje tržišni plan za dan isporuke pri čemu«.

Članak 20.

U članku 46. stavku 1. riječi: »Do 13:30 sati« zamjenjuju se riječima: »Do 14:45 sati«.

Stavak 2. se briše.

Članak 21.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»U slučaju neusklađenosti ugovornih rasporeda između tržišnih sudionika nakon isteka vremenskog roka iz članka 46. ovih Tržišnih pravila, Operator tržišta postupa na sljedeći način:

– ako dostavljeni ugovorni rasporedi tržišnih sudionika ne prikazuju isporuku električne energije u istom smjeru, za razmatrane iznose u ugovornim rasporedima unosi nule,

– ako dostavljeni ugovorni rasporedi tržišnih sudionika prikazuju isporuku električne energije u istom smjeru, za razmatrane iznose u ugovornim rasporedima unosi manju vrijednost po apsolutnom iznosu.«

Članak 22.

U članku 48. riječi: »Do 14:00 sati« zamjenjuju se riječima: »Do 15:00 sati«.

Članak 23.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»Nakon zaprimanja tržišnog plana u danu trgovanja Operator prijenosnog sustava izrađuje plan rada sustava za dan isporuke koji sadrži:

– tržišni plan,

– satni plan proizvodnje povlaštenih proizvođača koji imaju pravo na poticajnu cijenu iz članka 42. ovih Tržišnih pravila,

– plan nabave električne energije za usluge sustava,

– program kompenzacije odstupanja razmjene hrvatskog elektroenergetskog sustava.«

Članak 24.

U članku 50. riječ: »UCTE-a« zamjenjuje se riječima: »ENTSO-E Regionalne grupe Kontinentalna Europa«.

Članak 25.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»Tržišni sudionik može tražiti od Operatora prijenosnog sustava izmjenu ugovornog rasporeda tijekom dana isporuke najkasnije dva sata prije početka razdoblja na koje se izmjena odnosi.

Zahtjev za izmjenom ugovornog rasporeda dostavlja se elektroničkim putem na propisanom obrascu koji je dostupan na internetskim stranicama Operatora prijenosnog sustava.«

Članak 26.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»Najkasnije do 12:00 sati sljedećeg radnog dana Operator prijenosnog sustava dostavlja Operatoru tržišta sve odobrene izmijenjene ugovorne rasporede tijekom dana isporuke.

Temeljem ugovornih rasporeda iz prethodnog stavka ovog članka Operator tržišta obračunava energiju uravnoteženja.«

Članak 27.

Članak 56. mijenja se i glasi:

»Operator tržišta obračunava energiju uravnoteženja na temelju ugovornog rasporeda proizvođača, opskrbljivača ili trgovca, uvažavajući ugovorne rasporede iz članka 54. ovih Tržišnih pravila i podataka o ostvarenju proizvođača, opskrbljivača ili trgovca koje mu dostavlja Operator prijenosnog sustava i/ili Operator distribucijskog sustava, a prema pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava.«

Članak 28.

Iza članka 56. dodaje se novi članak 56.a koji glasi:

»U slučaju da proizvođač, opskrbljivač ili trgovac ne dostavi ugovorni raspored na način i prema rokovima propisanim ovim Tržišnim pravilima, u obračunu energije uravnoteženja ostvarenje tog proizvođača, opskrbljivača ili trgovca u cijelosti će predstavljati odstupanje prema pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava.«

Članak 29.

Iza članka 60. dodaje se novi podnaslov X.a koji glasi: »IZMJENE I DOPUNE TRŽIŠNIH PRAVILA« i članci 60.a i 60.b koji glase:

Članak 60.a

»Operator tržišta može pokrenuti postupak izmjene i dopune Tržišnih pravila na vlastitu inicijativu, na temelju prijedloga Hrvatske energetske regulatorne agencije, tržišnog sudionika, Operatora prijenosnog sustava ili Operatora distribucijskog sustava te u slučaju promjene pravne regulative na kojoj se temelje Tržišna pravila.

Predlagatelji izmjena i dopuna Tržišnih pravila iz prethodnog stavka ovog članka dostavljaju Operatoru tržišta obrazloženi prijedlog za izmjenu i dopunu Tržišnih pravila u pisanom obliku.

Članak 60.b

Prije donošenja izmjena i dopuna Tržišnih pravila Operator tržišta objavljuje prijedlog izmjena i dopuna Tržišnih pravila na svojim internetskim stranicama radi javnog uvida.

Razdoblje trajanja javnog uvida, način i rok za dostavu primjedbi i prijedloga iz prethodnog stavka ovog članka Operator tržišta objavljuje na svojim internetskim stranicama zajedno s prijedlogom za izmjenu i dopunu Tržišnih pravila.«

Članak 30.

Članak 61. se briše.

Članak 31.

U članku 62. riječi: »u članku 35. Zakona o energiji« zamjenjuju se riječima: »Zakonom o energiji«.

Članak 32.

U članku 69. riječi: »članku 38. stavak 1. podstavak 20. Zakona o tržištu električne energije« zamjenjuju se riječima: »Zakonu o tržištu električne energije«.

Članak 33.

Ove Izmjene i dopune Tržišnih pravila objavljuju se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Direktor
Leo Prelec, dipl. ing., v. r.