Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. - NKZ 10

NN 147/2010 (29.12.2010.), Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. - NKZ 10

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

3736

Na temelju članka 9. Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, br. 103/03, 75/09) Državni zavod za statistiku određuje

NACIONALNU KLASIFIKACIJU ZANIMANJA
2010. – NKZ 10.

I. PREDGOVOR

Vlada Republike Hrvatske 28. svibnja 2010. godine je donijela Zaključak kojim je prihvatila Projekt izrade Nacionalne klasifikacije zanimanja – NKZ 10 i Popisa pojedinačnih zanimanja prema NKZ 10 te zadužila Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva za koordinaciju provedbe projekta i odredila dužnosti i ovlasti nositelja provedbenih aktivnosti – Državnog zavoda za statistiku, Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te ulogu predstavnika relevantnih državnih tijela, javnih ustanova, interesnih i strukovnih udruga te stručnjaka, znanstvenika i praktičara na području rada i zapošljavanja, s pomoću povjerenstva i radnih skupina, odnosno službenih i neslužbenih radnih skupina uključenih u izradu Nacionalne klasifikacije zanimanja – NKZ 10 i Popisa pojedinačnih zanimanja prema NKZ 10. Vlada Republike Hrvatske je zadužila Državni zavod za statistiku za određivanje i objavu Nacionalne klasifikacije zanimanja – NKZ 10 do 31. prosinca 2010. godine.

Radna skupina za izradu Nacionalne klasifikacije zanimanja – NKZ 10 i Popisa pojedinačnih zanimanja prema NKZ 10 osnovana je Rješenjem ministra gospodarstva, rada i poduzetništva od 15. srpnja 2010. godine kojim su Radnu skupinu imenovani predstavnici svih resornih ministarstava i zavoda, predstavnici udruga poslodavaca više razine, udruga sindikata više razine, te predstavnici komora. Radna je skupina obavila projektne zadaće i izradila Nacrt Nacionalne klasifikacije zanimanja 2010. – NKZ 10.

II. UVOD

Nacionalna klasifikacija zanimanja namijenjena je prikupljanju, obradi i diseminaciji službenih statističkih podataka o zanimanjima.

Nacionalna klasifikacija zanimanja, kao nacionalni standard službene statistike, osigurava jednoznačnu komunikaciju davatelja, nositelja i korisnika podataka, ponajprije u službenoj statistici Republike Hrvatske, a jednako tako u posredovanju pri zapošljavanju, u sustavu obrazovanja, u razvoju i upravljanju ljudskim potencijalima, u znanosti te ostalim istraživanjima. NKZ kao statistički standard nije osnova za utvrđivanje prava i obveza pravnih i fizičkih osoba.

Radi postizanja međunarodne usporedivosti podataka službene statistike o zanimanjima, Nacionalna klasifikacija zanimanja usklađuje se s međunarodnim statističkim standardom zanimanja ISCO.

Nacionalnu klasifikaciju zanimanja odredio je Državni zavod za statistiku 1998. (»Narodne novine«, br. 111/98) te je ona izmijenjena i dopunjena 2008. godine (»Narodne novine«, br. 124/08), tako da su zanimanja na svim razinama klasifikacije zanimanja iskazana u ženskome i muškome rodu. Osnova međunarodne usporedivosti NKZ 98 osigurana je pridržavanjem načela i sustava Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja (ISCO-88), odnosno njezine europske inačice (ISCO-88 COM).

Slijedom zabilježenih promjena na tržištu rada u višegodišnjem razdoblju Međunarodna je standardna klasifikacija zanimanja (ISCO-88) izmijenjena i dopunjena te je utvrđena nova Međunarodna standardna klasifikacija zanimanja ISCO-08, čijim se preuzimanjem osigurava usporedivost podataka o zanimanjima u državama članicama Europske unije i ostalim državama svijeta. Tijekom 2009., prema radnome planu Eurostata, Statističkog ureda Europske unije, donesena Uredba Komisije (EK) br. 1022/2009 od 29. listopada 2009. o izmjenama i dopunama Uredbe (EK) br. 1738/2005, Uredbe (EK) br. 698/2006 i Uredbe (EK) br. 377/2008 o Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji zanimanja (ISCO), te Preporuka Komisije (EK) br. 824/2009 od 29. listopada 2009. o primjeni Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja (ISCO-08) u popisu stanovništva i ostalim statističkim istraživanjima koja osiguravaju podatke o zanimanjima.

Državni zavod za statistiku slijedom navedenih promjena statističkih standarda povezanih s klasifikacijom zanimanja, a sukladno međunarodnim obvezama u postupku usklađivanja sustava službene statistike Republike Hrvatske te općemu cilju službene statistike iz Strategije razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2004. – 2012. (»Narodne novine«, br. 28/05), potaknuo je izradu nove nacionalne klasifikacije zanimanja. Rezultati će se postupka usklađivanja nacionalnog s međunarodnim standardom klasifikacije zanimanja, upotrijebiti u Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. te u ostalim istraživanjima iz područja društvenih statistika.

S obzirom na to da je predmet promjene – statistički standard na području društvenih statistika, odnosno zapošljavanja, prijedlog izrade novog nacionalnog standarda zanimanja upućen je Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva kao nadležnomu tijelu državne uprave radi koordinacije ovog postupka, te Hrvatskomu zavodu za zapošljavanje kao izravnomu nositelju službenih statistika na području zapošljavanja.

Na temelju obveza koje proizlaze iz Zakona o službenoj statistici, odnosno obveza provedbe temeljnih dokumenata i ključnih strateških ciljeva na području politike zapošljavanja, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva prihvatilo je inicijativu Državnoga zavoda za statistiku.

Jedan je od ključnih strateških ciljeva politike zapošljavanja istaknut Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja za 2009. i 2010. – smanjenje nerazmjera vještina (neusklađenosti znanja i vještina radne snage s potrebama tržišta rada) te povećanje ulaganja u razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima na temelju boljega obrazovanja i razvijenih vještina. Radi postizanja toga strateškog cilja planirano je pokretanje izrade nove nacionalne klasifikacije zanimanja u sklopu planske mjere razvoja institucija i kapaciteta za analizu i predviđanje potreba tržišta rada. Nositelji su tih mjera uz Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te Državni zavod za statistiku.

S obzirom na to da provedba cjelokupne zadaće, tj. – izrade nacionalnog statističkog standarda i standardiziranog popisa pojedinačnih zanimanja, zahtijeva uključivanje i savjetovanje najširega kruga sudionika i usklađivanje sa drugim propisima koji uređuju standarde na području obrazovanja, rada i zapošljavanja, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, uz suglasnost Državnoga zavoda za statistiku i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, predložilo je da se izrada novog nacionalnog standarda zanimanja provede kao složeni projekt podijeljen u dvije faze.

Cilj je prve faze određivanje Nacionalne klasifikacije zanimanja – NKZ 10 s primjenom od 1. siječnja 2011. godine, a druge objava Popisa pojedinačnih zanimanja prema NKZ 10 do 31. prosinca 2013. godine.

Na temelju navedenoga, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva uz suglasnost je Državnoga zavoda za statistiku i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, predložilo Vladi Republike Hrvatske Projekt izrade Nacionalne klasifikacije zanimanja – NKZ 10 i Popisa pojedinačnih zanimanja prema NKZ 10.

III. PROJEKT NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA – NKZ 10

Cilj projektne zadaće

– izrada i određivanje Nacionalne klasifikacije zanimanja – NKZ 10, kao novog nacionalnog standarda klasifikacije zanimanja usklađenog s Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja ISCO-08, s primjenom od 1. siječnja 2011. godine, uz prijelazno razdoblje primjene nove Nacionalne klasifikacije zanimanja – NKZ 10 i produžene primjene dosadašnje Nacionalne klasifikacije zanimanja (»Narodne novine«, br. 111/98 i 124/08), do 31. prosinca 2013. godine.

Za statističke i analitičke potrebe službene statistike Republike Hrvatske u prijelaznome razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. Državni zavod za statistiku će istodobno koristiti i Nacionalnu klasifikaciju zanimanja (»Narodne novine«, br. 111/98 i 124/08).

Sadržaj klasifikacije zanimanja

Osnovna je sastavnica klasifikacije zanimanje – određeno nazivom i šifrom skupine u koju je zanimanje svrstano. Klasifikacijske razine određene su Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja ISCO-08.

IV. ZADAĆE U IZRADI NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA

Zadaće su obuhvaćene u poglavljima:

1) Suradnja s međunarodnim stručnjacima u vezi s primjenom Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja

Državni zavod za statistiku i Hrvatski zavod za zapošljavanje članovi su radne skupine Međunarodne klasifikacije zanimanja – ISCO 08 osnovane u sklopu Eurostata. Sukladno dinamici radnih aktivnosti za određivanje međunarodne klasifikacije zanimanja – ISCO 08, mjerodavne institucije Republike Hrvatske predložile su raspored izrade Nacionalne klasifikacije zanimanja – NKZ 10.

2) Usklađivanje s Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja ISCO-08

U skladu s navedenim ciljevima bilo je potrebno izraditi novu nacionalnu klasifikaciju zanimanja koja će biti u potpunosti usklađena s Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja – ISCO-08. Pri ažuriranju ISCO-08 vodilo se računa ne samo o uključivanju novih zanimanja u klasifikaciju, nego i o što boljemu rasporedu postojećih zanimanja unutar hijerarhijske strukture klasifikacije. Isto se tako vodilo računa da se ne mijenjaju ni osnovna struktura na najvišoj razini ni osnovna načela klasifikacije.

Tablica 1.

Usporedba NKZ-a verzija iz 98. i NKZ-a 10.

Rod

Vrsta

Podvrsta

Skupina

NKZ 98.

NKZ 10.

razlika

NKZ 98.

NKZ 10.

razlika

NKZ 98.

NKZ 10.

razlika

1. zakonodavci/zakonodavke, dužnosnici/dužnosnice i direktori/direktorice

3

4

+1

7

11

+4

40

32

-8

2. znanstvenici/znanstvenice, inženjeri/inženjerke i stručnjaci/stručnjakinje

4

6

+2

19

27

+8

65

92

+27

3. tehničari/tehničarke i stručni suradnici/stručne suradnice

4

5

+1

20

20

0

76

84

+8

4. administrativni službenici/administrativne službenice

2

4

+2

7

8

+1

23

29

+6

5. uslužna i trgovačka zanimanja

2

4

+2

7

13

+6

20

40

+20

6. poljoprivrednici/poljoprivrednice, šumari/šumarke, ribari/ribarke, lovci/lovkinje

2

3

+1

5

9

+4

12

18

+6

7. zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji

4

5

+1

18

14

-4

71

66

-5

8. rukovatelji/rukovateljice postrojenjima i strojevima, industrijski proizvođači/industrijske proizvođačice i sastavljači/sastavljačice proizvoda

3

3

0

20

14

-6

70

40

-30

9. jednostavna zanimanja

3

6

+3

11

11

0

25

33

+8

0. vojna zanimanja

1

3

+2

1

3

+2

1

3

+2

UKUPNO

28

43

115

130

400

436

Kratak pregled glavnih promjena:

• preustroj područja klasifikacije koje se odnosi na rukovoditeljska zanimanja,

• stvaranje dodatnih skupina i jedne podvrste za potrebe nižih rukovoditelja

• ažuriranje i povećanje obuhvata zanimanja u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija,

• poboljšanje obuhvata i opisa zanimanja u području zdravstvenih usluga,

• uklanjanje usporedne kategorije zanimanja unutar različitih rodova koje su postojale u ISCO-88 za slučajeve kada se potrebno obrazovanje i obuka razlikuju u pojedinim državama

• preustroj područja klasifikacije koje se odnosi na uredske službenike,

• preustroj skupina koje obuhvaćaju prodajne i uslužne radnike,

• iscrpnije kategorije i jasnija objašnjenja određenih skupina zanimanja u području poljoprivrede,

• iscrpnije kategorije zanimanja koja se bave pružanjem informacija i usluga klijentima, uključujući u području turizma,

• racionalizacija i preustroj skupina koje obuhvaćaju rukovatelje strojeva i opreme,

• povećanje broja zanimanja bitnih za neformalni sektor i s tim povezano povećanje broja kategorija u području jednostavnih zanimanja.

3) Izrada Nacrta Nacionalne klasifikacije zanimanja

Analizom je i odabirom podataka Radna skupina utvrdila Nacrt Nacionalne klasifikacije zanimanja 2010. – NKZ 10.

4) Standardizacija nazivlja i lektura opisa skupina zanimanja

Lekturu objašnjenja i teksta Nacionalne klasifikacije zanimanja 2010. – NKZ 10. i standardizaciju nazivlja zanimanja obavio je Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

5) Praćenje razvoja međunarodnih statističkih standarda zanimanja i promjena na tržištu rada, metodologija izrade

Državni zavod za statistiku organizirat će praćenje međunarodnih statističkih standarda zanimanja te predlagati odgovarajuće izmjene i dopune Nacionalne klasifikacije zanimanja 2010. – NKZ 10.

Tijekom praćenja promjena na tržištu rada osigurava se suradnja odgovarajućih državnih tijela, javnih ustanova, interesnih i strukovnih udruga na području rada i zapošljavanja, državnih tijela te gospodarskih subjekata.

U cilju primjene Nacionalne klasifikacije zanimanja 2010. – NKZ 10., Državni zavod za statistiku će objaviti, na uobičajen način, korespondentne tablice veza između standarda NKZ’98 – NKZ’10 i NKZ’10 – NKZ’98, korespondentne tablice veza s pojedinačnim zanimanjima, abecedni popis, te objašnjenja i metodologiju primjene klasifikacije zanimanja.

Metodologija primjene klasifikacije zanimanja, prema načelima i sustavu međunarodne standardne klasifikacije zanimanja, koja između ostaloga sadržava i značajke klasifikacije kao što su definicije zanimanja, nazivi zanimanja, složenost zanimanja (razine kompetencija), objavit će se nakon što se metodologija primjene ISCO-08 uskladi na međunarodnoj razini.

6) Donošenje i objava klasifikacije zanimanja

Nacionalnu klasifikaciju zanimanja 2010. – NKZ 10. izrađenu u suradnji sa svim sudionicima provedbe Projekta, određuje Državni zavod za statistiku i objavljuje u »Narodnim novinama«.

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. objavit će se i u obliku knjige i u elektroničkome obliku.

Stupanje na snagu i primjena Nacionalne klasifikacije zanimanja 2010. – NKZ 10, kao i produžena primjena Nacionalne klasifikacije zanimanja (»Narodne novine«, br. 111/98, 124/08) odredit će se prijelaznim i završnim odredbama.

V. SUSTAV NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA

1) Nazivi rodova, vrsta, podvrsta i skupina zanimanja

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10 ima četiri razine razvrstavanja zanimanja. Prva razina obuhvaća 10 rodova, druga 43 vrste, treća 130 podvrsta, a četvrta razina 436 skupina zanimanja.

Prva razina (rod zanimanja) – označena je jednoznamenkastom šifrom, druga dvoznamenkastom, treća s troznamenkastom, a četvrta s četveroznamenkastom. Skupine zanimanja, inače označene četveroznamenkastom šifrom, sadržavaju od jednog do nekoliko desetaka zanimanja. Obradom podataka o zanimanjima dobivaju se podaci za ostale klasifikacijske razine.

2) Rod zanimanja

Rod zanimanja najviša je razina razvrstavanja zanimanja označena jednoznamenkastom šifrom. U klasifikaciji postoje ovi rodovi zanimanja:

1. zakonodavci/zakonodavke, dužnosnici/dužnosnice i direktori/direktorice

2. znanstvenici/znanstvenice, inženjeri/inženjerke i stručnjaci/stručnjakinje

3. tehničari/tehničarke i stručni suradnici/stručne suradnice

4. administrativni službenici/administrativne službenice

5. uslužna i trgovačka zanimanja

6. poljoprivrednici/poljoprivrednice, šumari/šumarke i ribari/ribarke, lovci/lovkinje

7. zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji

8. rukovatelji/rukovateljice postrojenjima i strojevima, industrijski proizvođači/industrijske proizvođačice i sastavljači/sastavljačice proizvoda

9. jednostavna zanimanja

0. vojna zanimanja.

3) Razine Nacionalne klasifikacije zanimanja
2010. – NKZ 10.

Razina
raščlanjenosti

Oznaka

Broj
kategorija

Brojčana oznaka

rod

jednoznamenkasta

10

0 – 9

vrsta

dvoznamenkasta

43

01 – 99

podvrsta

troznamenkasta

130

011 – 991

skupina

četveroznamenkasta

436

0110 – 9911

VI. STRUKTURA NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10.

Rod

Vrsta

Podvrsta

Skupina

Naziv

 

 

 

1

 

Zakonodavci/zakonodavke, dužnosnici/dužnosnice i direktori/direktorice

 

 

 

 

11

 

Zakonodavci/zakonodavke, dužnosnici/dužnosnice i direktori/direktorice

 

 

 

 

111

Zakonodavci/zakonodavke i dužnosnici/dužnosnice

 

 

1111

Zakonodavci/zakonodavke

 

 

1112

Dužnosnici/dužnosnice tijela državne vlasti

 

 

1113

Plemenski i seoski poglavari/plemenske i seoske poglavarke

 

 

1114

Čelnici i dužnosnici interesnih organizacija/čelnice i dužnosnice interesnih organizacija

 

 

1115

Dužnosnici/dužnosnice izvršne vlasti

 

 

 

 

112

Glavni i izvršni direktori/glavne i izvršne direktorice

 

 

1120

Glavni i izvršni direktori/glavne i izvršne direktorice

 

 

 

 

12

 

Administrativni i komercijalni direktori/administrativne i komercijalne direktorice

 

 

 

 

121

Direktori/direktorice poslovnih i administrativnih jedinica

 

 

1211

Financijski direktori/financijske direktorice

 

 

1212

Direktori/direktorice ljudskih potencijala

 

 

1213

Direktori/direktorice programske politike i planiranja

 

 

1219

Poslovni i administrativni direktori/direktorice d. n.

 

 

 

 

122

Direktori/direktorice prodaje, marketinga i razvoja

 

 

1221

Direktori/direktorice prodaje i marketinga

 

 

1222

Direktori/direktorice promidžbe i odnosa s javnošću

 

 

1223

Direktori/direktorice istraživanja i razvoja

 

 

 

 

13

 

Direktori/direktorice proizvodnje i specijaliziranih usluga

 

 

 

 

131

Direktori/direktorice proizvodnje u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu

 

 

1311

Direktori/direktorice proizvodnje u poljoprivredi i šumarstvu

 

 

1312

Direktori/direktorice proizvodnje u ribarstvu i ribogojstvu

 

 

 

 

132

Direktori/direktorice proizvodnje u prerađivačkoj industriji, rudarstvu, građevinarstvu i distribuciji

 

 

1321

Direktori/direktorice proizvodnje u prerađivačkoj industriji

 

 

1322

Direktori/direktorice proizvodnje u rudarstvu

 

 

1323

Direktori/direktorice proizvodnje u građevinarstvu

 

 

1324

Direktori/direktorice za nabavu i distribuciju

 

 

 

 

133

Direktori/direktorice u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija

 

 

1330

Direktori/direktorice u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija

 

 

 

 

134

Ravnatelji/ravnateljice; direktori/direktorice za pružanje stručnih usluga u zdravstvu, obrazovanju, socijalnoj skrbi i financijama

 

 

1341

Ravnatelji/ravnateljice u području predškolskog odgoja

 

 

1342

Ravnatelji/ravnateljice zdravstvenih ustanova

 

 

1343

Ravnatelji/ravnateljice ustanova za pružanje usluga njege starijim osobama

 

 

1344

Ravnatelji/ravnateljice ustanova za socijalnu skrb

 

 

1345

Ravnatelji/ravnateljice osnovnih škola i srednjoškolskih ustanova te dekani/dekanice i rektori/rektorice visokih učilišta

 

 

1346

Direktori/direktorice financijskih institucija i osiguravajućih društava

 

 

1349

Ravnatelji/ravnateljice ustanova za pružanje stručnih usluga d. n.

 

 

 

 

14

 

Direktori/direktorice u turizmu, ugostiteljstvu, trgovini na malo i drugim uslužnim djelatnostima

 

 

 

 

141

Direktori/direktorice hotela, kampova i restorana

 

 

1411

Direktori/direktorice hotela i kampova

 

 

1412

Direktori/direktorice restorana i srodnih ugostiteljskih objekata

 

 

 

 

142

Direktori/direktorice u trgovini na malo i veliko

 

 

1420

Direktori/direktorice u trgovini na malo i veliko

 

 

 

 

143

Direktori/direktorice u području ostalih uslužnih djelatnosti

 

 

1431

Direktori/direktorice športskih, rekreacijskih i kulturnih centara

 

 

1439

Direktori/direktorice uslužnih djelatnosti d. n.

 

 

 

2

 

 

 

Znanstvenici/znanstvenice, inženjeri/inženjerke i stručnjaci/stručnjakinje

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Znanstvenici/znanstvenice, inženjeri/inženjerke i stručnjaci/stručnjakinje

 

 

 

 

 

 

 

211

 

Stručnjaci/stručnjakinje fizikalnih znanosti i geoznanosti

 

 

 

2111

Fizičari/fizičarke i astronomi/astronomke

 

 

 

2112

Meteorolozi/meteorologinje

 

 

 

2113

Kemičari/kemičarke

 

 

 

2114

Geolozi/geologinje i geofizičari/geofizičarke

 

 

 

 

 

 

 

212

 

Matematičari/matematičarke, aktuari/aktuarke i statističari/statističarke

 

 

 

2120

Matematičari/matematičarke, aktuari/aktuarke i statističari/statističarke

 

 

 

 

 

 

 

213

 

Stručnjaci/stručnjakinje bioloških i srodnih znanosti

 

 

 

2131

Biolozi/biologinje, botaničari/botaničarke, zoolozi/zoologinje i srodni stručnjaci/stručnjakinje

 

 

 

2132

Savjetnici/savjetnice u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu

 

 

 

2133

Stručnjaci/stručnjakinje za zaštitu okoliša

 

 

 

 

 

 

 

214

 

Stručnjaci/stručnjakinje tehničko-tehnoloških znanosti (osim elektrotehnike)

 

 

 

2141

Inženjeri/inženjerke industrijskog inženjerstva i proizvodnje

 

 

 

2142

Inženjeri/inženjerke građevinarstva

 

 

 

2143

Inženjeri/inženjerke za okoliš

 

 

 

2144

Inženjeri/inženjerke strojarstva

 

 

 

2145

Inženjeri/inženjerke kemijske tehnologije

 

 

 

2146

Inženjeri/inženjerke rudarstva, metalurgije i srodni stručnjaci/stručnjakinje

 

 

 

2149

Stručnjaci/stručnjakinje tehničko-tehnoloških znanosti (osim elektrotehnike) d. n.

 

 

 

 

 

 

 

215

 

Inženjeri/inženjerke elektrotehnike

 

 

 

2151

Inženjeri/inženjerke elektroenergetike

 

 

 

2152

Inženjeri/inženjerke elektronike

 

 

 

2153

Inženjeri/inženjerke telekomunikacija

 

 

 

 

 

 

 

216

 

Arhitekti/arhitektice, urbanisti/urbanistice, geodeti/geodetkinje i projektanti/projektantice

 

 

 

2161

Arhitekti/arhitektice

 

 

 

2162

Krajobrazni arhitekti/krajobrazne arhitektice

 

 

 

2163

Industrijski i modni dizajneri/industrijske i modne dizajnerice

 

 

 

2164

Inženjeri/inženjerke urbanizma i prometa

 

 

 

2165

Kartografi/kartografkinje i geodeti/geodetkinje

 

 

 

2166

Grafički dizajneri/grafičke dizajnerice i dizajneri/dizajnerice multimedijskih sadržaja

 

 

 

 

 

 

22

 

 

Zdravstveni stručnjaci/zdravstvene stručnjakinje

 

 

 

 

 

 

 

221

 

Doktori/doktorice medicine

 

 

 

2211

Liječnici/liječnice opće prakse

 

 

 

2212

Liječnici specijalisti/liječnice specijalistice

 

 

 

 

 

 

 

222

 

Stručnjaci/stručnjakinje za zdravstvenu njegu i primaljstvo

 

 

 

2221

Glavni medicinski tehničari/glavne medicinske sestre opće njege

 

 

 

2222

Glavne primalje

 

 

 

 

 

 

 

223

 

Stručnjaci/stručnjakinje za tradicionalnu i komplementarnu medicinu

 

 

 

2230

Stručnjaci/stručnjakinje za tradicionalnu i komplementarnu medicinu

 

 

 

 

 

 

 

224

 

Paramedicinsko osoblje

 

 

 

2240

Paramedicinsko osoblje

 

 

 

 

 

 

 

225

 

Veterinari/veterinarke

 

 

 

2250

Veterinari/veterinarke

 

 

 

 

 

 

 

226

 

Ostali zdravstveni radnici/ostale zdravstvene radnice

 

 

 

2261

Doktori/doktorice dentalne medicine

 

 

 

2262

Farmaceuti/farmaceutkinje

 

 

 

2263

Doktori/doktorice medicine rada

 

 

 

2264

Fizioterapeuti/fizioterapeutkinje

 

 

 

2265

Dijetetičari/dijetetičarke i nutricionisti/nutricionistice

 

 

 

2266

Audiolozi/audiologinje i logopedi/logopedinje

 

 

 

2267

Optometristi/optometristice i očni optičari/očne optičarke

 

 

 

2269

Zdravstveni stručnjaci/zdravstvene stručnjakinje d. n.

 

 

 

 

 

 

23

 

 

Stručnjaci/stručnjakinje za odgoj i obrazovanje

 

 

231

 

Sveučilišni i visokoškolski nastavnici/sveučilišne i visokoškolske nastavnice

 

 

 

2310

Sveučilišni i visokoškolski nastavnici/sveučilišne i visokoškolske nastavnice

 

 

 

 

 

 

 

232

 

Strukovni nastavnici/strukovne nastavnice

 

 

 

2320

Strukovni nastavnici/strukovne nastavnice

 

 

 

 

 

 

 

233

 

Nastavnici/nastavnice u srednjim školama

 

 

 

2330

Nastavnici/nastavnice u srednjim školama

 

 

 

 

 

 

 

234

 

Učitelji/učiteljice u osnovnim školama i predškolski odgajatelji/predškolske odgajateljice

 

 

 

2341

Učitelji/učiteljice razredne/predmetne nastave u osnovnim školama

 

 

 

2342

Predškolski odgajatelji/predškolske odgajateljice

 

 

 

 

 

 

 

235

 

Ostali stručnjaci/ostale stručnjakinje za odgoj i obrazovanje

 

 

 

2351

Stručnjaci/stručnjakinje za obrazovne metode

 

 

 

2352

Stručnjaci/stručnjakinje edukacijsko-rehabilitacijskog profila

 

 

 

2353

Nastavnici/nastavnice izvanškolskoga jezičnog obrazovanja

 

 

 

2354

Nastavnici/nastavnice izvanškolskoga glazbenog obrazovanja

 

 

 

2355

Nastavnici/nastavnice izvanškolskoga umjetničkog obrazovanja

 

 

 

2356

Nastavnici/nastavnice izvanškolskoga informatičkog obrazovanja

 

 

 

2359

Stručnjaci/stručnjakinje za odgoj i obrazovanje, d. n.

 

 

 

 

 

 

24

 

 

Stručnjaci/stručnjakinje za poslovanje i upravljanje

 

 

241

 

Stručnjaci/stručnjakinje za financijsko poslovanje

 

 

 

2411

Računovodstveni stručnjaci/računovodstvene stručnjakinje

 

 

 

2412

Financijski i investicijski savjetnici/financijske i investicijske savjetnice

 

 

 

2413

Financijski analitičari/financijske analitičarke

 

 

 

 

 

 

 

242

 

Stručnjaci/stručnjakinje za upravljanje

 

 

 

2421

Poslovni i organizacijski analitičari/poslovne i organizacijske analitičarke

 

 

 

2422

Stručnjaci/stručnjakinje za strateško planiranje

 

 

 

2423

Stručnjaci/stručnjakinje za ljudske potencijale i upravljanje karijerom

 

 

 

2424

Stručnjaci/stručnjakinje za osposobljavanje i razvoj zaposlenika

 

 

 

 

 

 

 

243

 

Stručnjaci/stručnjakinje za prodaju, marketing i odnose s javnošću

 

 

 

2431

Stručnjaci/stručnjakinje za promidžbu i marketing

 

 

 

2432

Stručnjaci/stručnjakinje za odnose s javnošću

 

 

 

2433

Stručnjaci/stručnjakinje za prodaju tehničke i medicinske opreme (osim opreme informacijske i komunikacijske tehnologije)

 

 

 

2434

Stručnjaci/stručnjakinje za prodaju informacijsko-komunikacijske tehnologije

 

 

 

 

 

 

25

 

 

Stručnjaci/stručnjakinje za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju

 

 

251

 

Stručnjaci/stručnjakinje za razvoj i analizu programske podrške i aplikacija

 

 

 

2511

Analitičari/analitičarke sustava

 

 

 

2512

Razvojni inženjeri/razvojne inženjerke za programsku podršku

 

 

 

2513

Razvojni inženjeri/razvojne inženjerke internetskih i multimedijskih aplikacija

 

 

 

2514

Programeri/programerke za razvoj aplikacija

 

 

 

2519

Razvojni inženjeri i analitičari/razvojne inženjerke i analitičarke za razvoj programske podrške d. n.

 

 

 

 

 

 

 

252

 

Stručnjaci/stručnjakinje za baze podataka i računalne mreže

 

 

 

2521

Stručnjaci/stručnjakinje za razvoj baza podataka

 

 

 

2522

Administratori sustava/administratorice sustava

 

 

 

2523

Stručnjaci/stručnjakinje za razvoj računalnih mreža

 

 

 

2529

Stručnjaci/stručnjakinje za baze podataka i računalne mreže, d. n.

 

 

 

 

 

 

26

 

 

Pravni stručnjaci/pravne stručnjakinje, stručnjaci/stručnjakinje za društvene znanosti i kulturu

 

 

261

 

Pravni stručnjaci/pravne stručnjakinje

 

 

 

2611

Pravni zastupnici/pravne zastupnice

 

 

 

2612

Suci/sutkinje

 

 

 

2619

Pravni stručnjaci/pravne stručnjakinje d. n.

 

 

 

 

 

 

 

262

 

Knjižničari/knjižničarke, arhivisti/arhivistice i stručno muzejsko osoblje

 

 

 

2621

Arhivisti/arhivistice i stručno muzejsko osoblje

 

 

 

2622

Knjižničari/knjižničarke i informacijski stručnjaci/informacijske stručnjakinje

 

 

 

 

 

 

 

263

 

Stručnjaci/stručnjakinje za društvene i humanističke znanosti i vjerski stručnjaci/vjerske stručnjakinje

 

 

 

2631

Ekonomisti/ekonomistice

 

 

 

2632

Sociolozi/sociologinje, antropolozi/antropologinje i srodni stručnjaci/srodne stručnjakinje

 

 

 

2633

Filozofi/filozofkinje, povjesničari/povjesničarke i politolozi/politologinje

 

 

 

2634

Psiholozi/psihologinje

 

 

 

2635

Stručnjaci/stručnjakinje za socijalni rad i savjetovanje

 

 

 

2636

Vjerski stručnjaci/vjerske stručnjakinje

 

 

 

 

 

 

 

264

 

Književnici/književnice, novinari/novinarke i jezikoslovci/jezikoslovke

 

 

 

2641

Književnici/književnice i srodna zanimanja

 

 

 

2642

Novinari/novinarke

 

 

 

2643

Prevoditelji/prevoditeljice, tumači/tumačiteljice i drugi jezikoslovci/druge jezikoslovke

 

 

 

 

 

 

 

265

 

Umjetnici/umjetnice i srodni stručnjaci/stručnjakinje d. n.

 

 

 

2651

Likovni umjetnici/likovne umjetnice

 

 

 

2652

Glazbeni umjetnici/glazbene umjetnice, pjevači/pjevačice i skladatelji/skladateljice

 

 

 

2653

Plesači/plesačice i koreografi/koreografkinje

 

 

 

2654

Filmski i kazališni redatelji i producenti/filmske i kazališne redateljice i producentice i srodna zanimanja

 

 

 

2655

Dramski umjetnici/dramske umjetnice

 

 

 

2656

Spikeri/spikerice na radiju, televiziji i u drugim medijima

 

 

 

2659

Produktivni i reproduktivni umjetnici d. n.

 

 

 

 

 

3

 

 

Tehničari/tehničarke i stručni suradnici/stručne suradnice

 

31

 

Tehničari/tehničarke tehničko-tehnoloških zanimanja

 

 

311

Tehničko-tehnološki tehničari/tehničko-tehnološke tehničarke

 

 

 

3111

Tehničari/tehničarke za fiziku, kemiju i srodna zanimanja

 

 

 

3112

Tehničari/tehničarke za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodna zanimanja

 

 

 

3113

Tehničari/tehničarke za elektrotehniku i srodna zanimanja

 

 

 

3114

Tehničari/tehničarke za elektroniku

 

 

 

3115

Tehničari/tehničarke strojarstva, brodogradnje i srodna zanimanja

 

 

 

3116

Tehničari/tehničarke za kemijsku i prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju

 

 

 

3117

Tehničari/tehničarke za rudarstvo, metalurgiju i srodna zanimanja

 

 

 

3118

Tehnički crtači/tehničke crtačice

 

 

 

3119

Tehničko-tehnološki tehničari/tehničko-tehnološke tehničarke d. n.

 

 

 

 

 

 

312

Rudarski nadzornici/rudarske nadzornice, nadzornici/nadzornice u proizvodnim djelatnostima i građevinski nadzornici/građevinske nadzornice

 

 

 

3121

Rudarski nadzornici/rudarske nadzornice

 

 

 

3122

Nadzornici/nadzornice u proizvodnim djelatnostima

 

 

 

3123

Građevinski nadzornici/građevinske nadzornice

 

 

 

 

 

 

313

Tehničari/tehničarke za nadzor proizvodnje

 

 

 

3131

Rukovoditelji/rukovoditeljice energetskim i srodnim postrojenjima

 

 

 

3132

Rukovoditelji/rukovoditeljice spalionica, pogona za pročišćavanje vode i srodna zanimanja

 

 

 

3133

Kemijsko-procesni tehničari/kemijsko-procesne tehničarke

 

 

 

3134

Rukovoditelji/rukovoditeljice postrojenjima u rafinerijama nafte i prirodnog plina

 

 

 

3135

Metalurški procesni tehničari/metalurške procesne tehničarke

 

 

 

3139

Procesni tehničari/procesne tehničarke d. n.

 

 

 

 

 

 

314

Laboratorijski tehničari/laboratorijske tehničarke u biomedicini, biologiji, farmakologiji i srodna zanimanja

 

 

 

3141

Laboratorijski tehničari/laboratorijske tehničarke u biomedicini, biologiji, farmakologiji (osim medicinsko-laboratorijskih tehničara)

 

 

 

3142

Poljoprivredni tehničari/poljoprivredne tehničarke

 

 

 

3143

Šumarski tehničari/šumarske tehničarke

 

 

 

 

 

 

315

Kapetani/kapetanice plovila, piloti/pilotkinje zrakoplova, kontrolori/kontrolorke zračnog prometa i srodna zanimanja

 

 

 

3151

Časnici stroja/časnice stroja i srodna zanimanja

 

 

 

3152

Kapetani/kapetanice plovila i srodna zanimanja

 

 

 

3153

Piloti/pilotkinje zrakoplova i srodni zrakoplovni stručnjaci/srodne zrakoplovne stručnjakinje

 

 

 

3154

Kontrolori/kontrolorke leta

 

 

 

3155

Tehničari/tehničarke za sigurnost zračnog prometa

 

 

 

 

 

32

 

Tehničari/tehničarke i pomoćnici/pomoćnice u zdravstvu

 

 

321

Medicinski i farmaceutski tehničari/medicinske i farmaceutske tehničarke

 

 

 

3211

Tehničari/tehničarke medicinskih uređaja

 

 

 

3212

Zdravstveno-laboratorijski i patološki tehničari/zdravstveno-laboratorijske i patološke tehničarke

 

 

 

3213

Farmaceutski tehničari/farmaceutske tehničarke

 

 

 

3214

Dentalni i ortopedski tehničari/dentalne i ortopedske tehničarke

 

 

322

Medicinske sestre/medicinski tehničari

 

 

 

3221

Medicinske sestre/medicinski tehničari

 

 

 

3222

Medicinske sestre-primalje

 

 

323

Zanimanja srodna stručnjacima za tradicionalnu i komplementarnu medicinu

 

 

 

3230

Zanimanja srodna stručnjacima za tradicionalnu i komplementarnu medicinu

 

 

324

Veterinarski tehničari, asistenti/veterinarske tehničarke, asistentice

 

 

 

3240

Veterinarski tehničari, asistenti/veterinarske tehničarke, asistentice

 

 

325

Ostali tehničari i asistenti/ostale tehničarke i asistentice u zdravstvu

 

 

 

3251

Dentalni asistenti i terapeuti/dentalne asistentice i terapeutkinje

 

 

 

3252

Tehničari/tehničarke za vođenje zdravstvenih kartoteka i informacija

 

 

 

3253

Patronažni zdravstveni djelatnici/patronažne zdravstvene djelatnice

 

 

 

3254

Optičari/optičarke

 

 

 

3255

Fizioterapeutski tehničari/fizioterapeutske tehničarke

 

 

 

3256

Asistenti/asistentice zdravstvene njege

 

 

 

3257

Inspektori/inspektorice za zaštitu okoliša, higijenu i medicinu rada i srodna zanimanja

 

 

 

3258

Osoblje vozila hitne medicinske pomoći

 

 

 

3259

Zdravstveni radnici/zdravstvene radnice d. n.

 

33

 

Stručni suradnici/stručne suradnice za poslovanje i upravljanje

 

 

331

Financijski, matematički i ekonomski stručni suradnici/financijske matematičke i ekonomske stručne suradnice i srodna zanimanja

 

 

 

3311

Burzovni posrednici/burzovne posrednice

 

 

 

3312

Stručni suradnici/stručne suradnice za kredite i zajmove

 

 

 

3313

Ekonomisti/ekonomistice i voditelji/voditeljice dijelova računovodstva

 

 

 

3314

Statističko-matematički stručnjaci/statističko-matematičke stručnjakinje i srodna zanimanja

 

 

 

3315

Procjenitelji/procjeniteljice vrijednosti i štete

 

 

332

Posrednici/posrednice i zastupnici/zastupnice za prodaju i nabavu

 

 

 

3321

Zastupnici osiguranja/zastupnice osiguranja

 

 

 

3322

Komercijalisti/komercijalistice u prodaji

 

 

 

3323

Referenti/referentice nabave

 

 

 

3324

Posrednici/posrednice za prijevoz, trgovinu i srodna zanimanja

 

 

333

Posrednici/posrednice za poslovne usluge i srodna zanimanja

 

 

 

3331

Špediteri/špediterke i srodna zanimanja

 

 

 

3332

Organizatori/organizatorice konferencija i događaja

 

 

 

3333

Posrednici/posrednice pri zapošljavanju i srodna zanimanja

 

 

 

3334

Agenti/agentice posredovanja u prometu nekretnina

 

 

 

3339

Poslovni posrednici/poslovne posrednice d. n.

 

 

334

Opći i specijalizirani poslovni tajnici/opće i specijalizirane poslovne tajnice

 

 

 

3341

Voditelji/voditeljice ureda

 

 

 

3342

Pravni tajnici/pravne tajnice

 

 

 

3343

Poslovni tajnici/poslovne tajnice u upravi i poslovanju

 

 

 

3344

Poslovni tajnici/poslovne tajnice u zdravstvu

 

 

335

Stručni suradnici/stručne suradnice na poslovima državne regulative

 

 

 

3351

Carinski inspektori/carinske inspektorice i granični inspektori/granične inspektorice

 

 

 

3352

Poreznici/poreznice

 

 

 

3353

Referenti/referentice za socijalnu skrb i srodna zanimanja

 

 

 

3354

Referenti/referentice za koncesije, dozvole i srodna zanimanja

 

 

 

3355

Kriminalisti/kriminalistkinje i srodna zanimanja

 

 

 

3359

Stručni suradnici/stručne suradnice na poslovima državne regulative d. n.

 

34

 

Stručni suradnici/stručne suradnice za pravna pitanja, društvene znanosti, kulturu, šport, umjetnost i srodna zanimanja

 

 

341

Stručni suradnici/stručne suradnice za pravna, društvena i vjerska pitanja

 

 

 

3411

Pravni asistenti/pravne asistentice i srodna zanimanja

 

 

 

3412

Socijalni radnici/socijalne radnice

 

 

 

3413

Stručnjaci/stručnjakinje za vjerska pitanja

 

 

342

Stručni suradnici/stručne suradnice za šport i fitnes

 

 

 

3421

Športaši/športašice i srodna zanimanja

 

 

 

3422

Športski treneri/trenerice; športski instruktori/instruktorice

 

 

 

3423

Instruktori/instruktorice fitnesa i rekreacije i voditelji športskih programa

 

 

343

 

Stručni suradnici/stručne suradnice za djelatnosti u umjetnosti, kulturi i kulinarstvu

 

 

 

3431

Fotografi/fotografkinje

 

 

 

3432

Dizajneri, dekorateri i aranžeri/dizajnerice, dekoraterke i aranžerke

 

 

 

3433

Galerijski i muzejski tehničari i knjižničari/galerijske i muzejske tehničarke i knjižničarke

 

 

 

3434

Glavni kuhari/glavne kuharice

 

 

 

3435

Stručni suradnici/stručne suradnice za djelatnosti u umjetnosti i kulturi d. n.

 

 

 

 

 

35

 

Tehničari/tehničarke informacijske i komunikacijske tehnologije te podrške korisnicima

 

 

351

Tehničari/tehničarke informacijske i komunikacijske tehnologije za podršku radu i korisnicima

 

 

 

3511

Tehničari/tehničarke informacijske i komunikacijske tehnologije za podršku radu

 

 

 

3512

Tehničari/tehničarke informacijske i komunikacijske tehnologije za podršku korisnicima

 

 

 

3513

Tehničari/tehničarke za razvoj računalnih mreža i sustava

 

 

 

3514

Tehničari/tehničarke za mrežne aplikacije

 

 

352

Tehničari/tehničarke za telekomunikacije i emitiranje

 

 

 

3521

Tehničari/tehničarke za emitiranje i audio-vizualne sustave

 

 

 

3522

Tehničari/tehničarke za telekomunikacije

4

 

 

Administrativni službenici/administrativne službenice

 

41

 

Službenici/službenice na općim uredskim poslovima i srodna zanimanja

 

 

411

Uredski službenici/uredske službenice za opće poslove

 

 

 

4110

Uredski službenici/uredske službenice za opće poslove

 

 

412

Tajnici/tajnice

 

 

 

4120

Tajnici/tajnice i srodna zanimanja

 

 

413

Daktilografi/daktilografkinje i službenici/službenice unosa podataka

 

 

 

4131

Daktilografi/daktilografkinje i operatori/operaterke za uređivanje teksta na računalu

 

 

 

4132

Službenici/službenice za unos podataka

 

42

 

Službenici/službenice za poslovanje sa strankama

 

 

421

Službenici/službenice za šaltersko novčano poslovanje

 

 

 

4211

Bankarski službenici/bankarske službenice za šaltersko novčano poslovanje i srodna zanimanja

 

 

 

4212

Službenici/službenice u kladionici, kasinu i srodna zanimanja

 

 

 

4213

Šalterski službenici/šalterske službenice u zalagaonicama

 

 

 

4214

Sakupljači/sakupljačice dugova i srodna zanimanja

 

 

 

 

 

 

422

Službenici/službenice za pružanje informacija strankama

 

 

 

4221

Organizatori/organizatorice putovanja i službenici/službenice u turističkim agencijama

 

 

 

4222

Službenici/službenice za pružanje informacija u kontakt centru

 

 

 

4223

Operatori/operatorice na telefonskoj centrali

 

 

 

4224

Hotelski recepcionari/hotelske recepcionarke

 

 

 

4225

Službenici/službenice za pružanje informacija

 

 

 

4226

Recepcionari/recepcionarke (općenito)

 

 

 

4227

Anketari/anketarke za istraživanje tržišta

 

 

 

4229

Službenici/službenice za šalterske informacije d. n.

 

43

 

Službenici/službenice na obračunskim poslovima i na poslovima materijalnih evidencija

 

 

431

Službenici/službenice u knjigovodstvu, statistici, financijama, osiguranju i srodnim djelatnostima

 

 

 

4311

Službenici/službenice u knjigovodstvu

 

 

 

4312

Službenici/službenice u statistici, financijama i osiguranju

 

 

 

4313

Službenici/službenice za obračun plaća

 

 

 

 

 

 

432

 

Službenici/službenice u skladištu, proizvodnji, prometu i srodnim djelatnostima

 

 

 

4321

Skladišni službenici/skladišne službenice

 

 

 

4322

Uredski službenici/uredske službenice u proizvodnji

 

 

 

4323

Prometni uredski službenici/prometne uredske službenice

 

 

 

 

 

44

 

Ostali administrativni službenici/ostale administrativne službenice

 

 

441

Ostali administrativni službenici/ostale administrativne službenice

 

 

 

4411

Službenici/službenice knjižnica i muzeja

 

 

 

4412

Poštari/poštarice

 

 

 

4413

Šifranti i korektori/šifrantice i korektorice

 

 

 

4414

Pisari/pisarke i srodna zanimanja

 

 

 

4415

Arhivski i kopirni službenici/arhivske i kopirne službenice

 

 

 

4416

Službenici/službenice za ljudske potencijale

 

 

 

4419

Administrativni službenici/administrativne službenice d. n.

 

 

 

 

5

 

 

Uslužna i trgovačka zanimanja

 

51

 

Uslužna zanimanja

 

 

 

 

 

 

511

Članovi/članice kabinske posade, kondukteri/kondukterke i vodiči/vodičice

 

 

 

5111

Članovi/članice kabinske posade

 

 

 

5112

Kondukteri/kondukterke

 

 

 

5113

Vodiči/vodičice

 

 

 

 

 

 

512

Kuhari/kuharice

 

 

 

5120

Kuhari/kuharice

 

 

513

Konobari/konobarice i barmeni/barmenice

 

 

 

5131

Konobari/konobarice

 

 

 

5132

Barmeni/barmenice

 

 

514

Frizeri/frizerke, kozmetičari/kozmetičarke i srodna zanimanja

 

 

 

5141

Frizeri/frizerke

 

 

 

5142

Kozmetičari/kozmetičarke, pedikeri/pedikerke i srodna zanimanja

 

 

 

 

 

 

515

Kućanska zanimanja, kućepazitelji/kućepaziteljice

 

 

 

5151

Djelatnici/djelatnice za čišćenje i održavanje u uredima, hotelima i drugim objektima

 

 

 

5152

Domaćini/domaćice

 

 

 

5153

Kućepazitelji/kućepaziteljice

 

 

 

 

 

 

516

Ostala uslužna zanimanja

 

 

 

5161

Astrolozi/astrologinje i srodna zanimanja

 

 

 

5162

Pratitelj/pratiteljice i posluga

 

 

 

5163

Grobari/grobarke, pogrebnici/pogrebnice i srodna zanimanja

 

 

 

5164

Njegovatelji/njegovateljice, radnici/radnice koje skrbe o životinjama

 

 

 

5165

Instruktori/instruktorice vožnje

 

 

 

5169

Uslužna zanimanja, d. n.

 

 

 

 

 

52

 

Trgovačka zanimanja

 

 

 

 

 

 

521

Ulični prodavači/ulične prodavačice, prodavači/prodavačice na štandovima

 

 

 

5211

Prodavači/prodavačice na štandovima

 

 

 

5212

Ulični prodavači/ulične prodavačice hrane

 

 

 

 

 

 

522

Prodavači/prodavačice u trgovinama

 

 

 

5221

Trgovci/trgovke u vlastitim trgovinama

 

 

 

5222

Poslovođe/poslovotkinje u trgovinama

 

 

 

5223

Prodavači/prodavačice u trgovinama

 

 

 

 

 

 

523

Blagajnici/blagajnice, prodavači/prodavačice ulaznica i srodna zanimanja

 

 

 

5230

Blagajnici/blagajnice, prodavači/prodavačice ulaznica i srodna zanimanja

 

 

 

 

 

 

524

Ostali prodavači/ostale prodavačice

 

 

 

5241

Manekeni/manekenke, modeli i srodna zanimanja

 

 

 

5242

Demonstratori/demonstratorice za prodaju

 

 

 

5243

Zastupnici/zastupnice direktne prodaje

 

 

 

5244

Prodavači/prodavačice u kontakt centru

 

 

 

5245

Prodavači/prodavačice na benzinskim postajama

 

 

 

5246

Prodavači/prodavačice brze hrane

 

 

 

5249

Prodavači/prodavačice, d. n.

 

 

 

 

 

53

 

Djelatnici/djelatnice za zdravstvenu i socijalnu skrb i srodna zanimanja

 

 

 

 

 

 

531

Njegovatelji/njegovateljice djece i pomoćnici/pomoćnice učitelja

 

 

 

5311

Njegovatelji/njegovateljice djece

 

 

 

5312

Pomoćnici učitelja/pomoćnice učitelja

 

 

 

 

 

 

532

Djelatnici/djelatnice za zdravstvenu skrb, i srodna zanimanja

 

 

 

5321

Djelatnici/djelatnice za zdravstvenu i socijalnu skrb u ustanovama

 

 

 

5322

Djelatnici/djelatnice za zdravstvenu i socijalnu skrb u kući

 

 

 

5329

Djelatnici/djelatnice za zdravstvenu i socijalnu skrb, d.n.

 

54

 

Djelatnici/djelatnice za zaštitu osoba i imovine

 

 

541

Djelatnici/djelatnice za zaštitu osoba i imovine

 

 

 

5411

Vatrogasci/vatrogaskinje

 

 

 

5412

Policajci/policajke

 

 

 

5413

Zatvorski policajci/zatvorske policajke

 

 

 

5414

Zaštitari/zaštitarke

 

 

 

5419

Djelatnici/djelatnice za zaštitu osoba i imovine, d.n.

6

 

 

Poljoprivrednici/poljoprivrednice, šumari/šumarke, ribari/ribarke, lovci/lovkinje

 

61

 

Poljoprivredni radnici/poljoprivredne radnice orijentirane na tržište

 

 

611

Ratari/ratarke, voćari/voćarke, vinogradari/vinogradarke i povrtlari/povrtlarke usmjereni na tržište

 

 

 

6111

Ratari/ratarke i povrtlari/povrtlarke

 

 

 

6112

Voćari/voćarke, vinogradari/vinogradarke i srodna zanimanja

 

 

 

6113

Vrtlari/vrtlarke, hortikulturni djelatnici/hortikulturne djelatnice i srodna zanimanja

 

 

 

6114

Ratari/ratarke mješovite biljne proizvodnje

 

 

612

Uzgajivači/uzgajivačice životinja

 

 

 

6121

Stočari/stočarice

 

 

 

6122

Peradari/peradarice

 

 

 

6123

Pčelari/pčelarke i svilari/svilarke

 

 

 

6129

Uzgajivači/uzgajivačice životinja d.n.

 

 

613

Poljoprivrednici/poljoprivrednice mješovite poljoprivredne proizvodnje (biljna i stočarska)

 

 

 

6130

Poljoprivrednici/poljoprivrednice mješovite poljoprivredne proizvodnje (biljna i stočarska)

 

62

 

Šumari/šumarke, ribari/ribarke i lovci/lovkinje

 

 

621

Šumari/šumarke i srodna zanimanja

 

 

 

6210

Šumari/šumarke i srodna zanimanja

 

 

622

Ribari/ribarke, lovci/lovkinje, stupičari/stupičarke i srodna zanimanja

 

 

 

6221

Uzgajivači/uzgajivačice riba i školjki

 

 

 

6222

Obalni ribari/obalne ribarke i srodna zanimanja

 

 

 

6223

Ribari/ribarke na otvorenom moru

 

 

 

6224

Lovci/lovkinje, stupičari/stupičarke i srodna zanimanja

 

63

 

Ratari/ratarke, ribari/ribarke, lovci/lovkinje, sakupljači plodova/sakupljačice plodova za vlastite potrebe

 

 

631

Ratari/ratarke za osobne potrebe

 

 

 

6310

Ratari/ratarke za osobne potrebe

 

 

632

Stočari/stočarice za osobne potrebe

 

 

 

6320

Stočari/stočarice za osobne potrebe

 

 

633

Poljoprivrednici/poljoprivrednice proizvodnje (biljne i stočarske)

 

 

 

6330

Poljoprivrednici/poljoprivrednice proizvodnje (biljne i stočarske)

 

 

634

Ribari/ribarke, lovci/lovkinje, stupičari/stupičarke, skupljači plodova/skupljačice plodova za osobne potrebe

 

 

 

6340

Ribari/ribarke, lovci/lovkinje, stupičari/stupičarke, skupljači plodova/skupljačice plodova za osobne potrebe

7

 

 

Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji

 

71

 

Građevinari/građevinarke i srodna zanimanja, osim električara

 

 

711

Zidari/zidarke i srodna građevinska zanimanja

 

 

 

7111

Graditelji/graditeljice kuća

 

 

 

7112

Zidari/zidarke i srodna zanimanja

 

 

 

7113

Kamenoresci/kamenoreskinje, klesari/klesarice i srodna zanimanja

 

 

 

7114

Armirači i betonirci/armiračice i betonirke

 

 

 

7115

Tesari i građevinski stolari/tesarice i građevinske stolarice

 

 

 

7119

Zidari/zidarice i srodna građevinska zanimanja d.n.

 

 

712

Građevinari/građevinarke završnih radova i srodna zanimanja

 

 

 

7121

Krovopokrivači/krovopokrivačice

 

 

 

7122

Podopolagači/podopolagačice i srodna zanimanja

 

 

 

7123

Fasaderi i gipsari/fasaderke i gipsarice

 

 

 

7124

Izolateri/izolaterke

 

 

 

7125

Ostakljivači/ostakljivačice

 

 

 

7126

Instalateri/instalaterke i monteri/monterke cjevovoda

 

 

 

7127

Instalateri/instalaterke i serviseri/serviserke klimatizacijskih uređaja

 

 

713

Soboslikari/soboslikarice, ličioci/ličiteljice, perači /peračice fasada i srodna zanimanja

 

 

 

7131

Soboslikari/soboslikarice, ličioci/ličiteljice i srodna zanimanja

 

 

 

7132

Lakireri/lakirerice i srodna zanimanja

 

 

 

7133

Dimnjačari/dimnjačarke, perači/peračice fasada

 

72

 

Tokari/tokarice, kovinotokari/kovinotokarice, strojarski mehaničari/strojarske mehaničarke i srodna zanimanja

 

 

721

Ljevači metala/ljevačice metala, zavarivači/zavarivačice, limari/limarice i srodna zanimanja

 

 

 

7211

Ljevači/ljevačice metala i srodna zanimanja

 

 

 

7212

Zavarivači/zavarivačice i srodna zanimanja

 

 

 

7213

Limari/limarice i srodna zanimanja

 

 

 

7214

Monteri/monterke metalnih konstrukcija i srodna zanimanja

 

 

 

7215

Monteri/monterke čelične užadi i žica

 

 

722

Kovači/kovačice, alatničari/alatničarke i srodna zanimanja

 

 

 

7221

Kovači/kovačice

 

 

 

7222

Alatničari/alatničarke i srodna zanimanja

 

 

 

7223

Kovinoglodači/kovinoglodačice i srodna zanimanja

 

 

 

7224

Polirači/poliračice, brusači/brusačice, oštrači/oštračice

 

 

723

Mehaničari/mehaničarke, monteri/monterke strojeva i vozila

 

 

 

7231

Mehaničari/mehaničarke i monteri/monterke motornih vozila

 

 

 

7232

Mehaničari/mehaničarke i monteri/monterke zrakoplova

 

 

 

7233

Mehaničari/mehaničarke i monteri/monterke industrijskih i ostalih strojeva i srodna zanimanja

 

 

 

7234

Mehaničari/mehaničarke bicikala

 

73

 

Zanatski radnici/zanatske radnice, tiskari/tiskarice

 

 

731

Zanatski radnici/zanatske radnice

 

 

 

7311

Precizni mehaničari/precizne mehaničarke

 

 

 

7312

Glazbalari/glazbalarke i ugađači/ugađačice glazbala

 

 

 

7313

Zlatari/zlatarice, draguljari/draguljarke i srodna zanimanja

 

 

 

7314

Keramičari/keramičarke, lončari/lončarke i srodna zanimanja

 

 

 

7315

Staklari/staklarke i srodna zanimanja

 

 

 

7316

Izrađivači/izrađivačice tiskarskih formi i klišeja, dekorateri/dekoraterke, graveri/graverke, jetkači/jetkačice stakla, keramike i ostalih materijala

 

 

 

7317

Izrađivači/izrađivačice tradicijskih proizvoda od drva i srodnih materijala, pletači/pletačice košara

 

 

 

7318

Izrađivači/izrađivačice tradicijskih proizvoda od tekstila, kože i srodnih materijala

 

 

 

7319

Zanatski radnici/zanatske radnice, d. n.

 

 

732

Tiskari/tiskarice i srodna zanimanja

 

 

 

7321

Slagari/slagarke

 

 

 

7322

Tiskari/tiskarice

 

 

 

7323

Rukovatelji/rukovateljice tiskarskim, knjigoveškim i sličnim strojevima

 

74

 

Elektromehaničari/elektromehaničarke i monteri/monterke, mehaničari/mehaničarke i serviseri/serviserke elektronike

 

 

741

Mehaničari/mehaničarke i monteri/monterke električnih naprava i opreme

 

 

 

7411

Elektroinstalateri/elektroinstalaterke i srodna zanimanja

 

 

 

7412

Elektromehaničari/elektromehaničarke

 

 

 

7413

Monteri/monterke električnih vodova

 

 

742

Monteri/monterke, serviseri/serviserke elektroničkih i telekomunikacijskih uređaja

 

 

 

7421

Mehaničari/mehaničarke i serviseri/serviserke elektronike

 

 

 

7422

Monteri/monterke, serviseri/serviserke informacijsko-komunikacijskih uređaja

 

75

 

Prerađivači/prerađivačice hrane, drva, proizvođači/proizvođačice odjeće i ostala obrtnička i srodna zanimanja

 

 

751

Prerađivači/prerađivačice hrane i srodna zanimanja

 

 

 

7511

Mesari/mesarice i srodna zanimanja

 

 

 

7512

Pekari/pekarice, slastičari/slastičarke i srodna zanimanja

 

 

 

7513

Prerađivači/prerađivačice mlijeka

 

 

 

7514

Prerađivači/prerađivačice voća, povrća i srodna zanimanja

 

 

 

7515

Kušači i ocjenjivači/kušateljice i ocjenjivačice namirnica

 

 

 

7516

Prerađivači/prerađivačice duhana i srodna zanimanja

 

 

752

Prerađivači/prerađivačice drva, stolari/stolarice i srodna zanimanja

 

 

 

7521

Prerađivači/prerađivačice drva

 

 

 

7522

Stolari/stolarice i srodna zanimanja

 

 

 

7523

Rukovatelji/rukovateljice strojevima za preradu drva i srodna zanimanja

 

 

753

Zanimanja u proizvodnji i preradi tekstila

 

 

 

7531

Krojači/krojačice, krznari/krznarice i klobučari/klobučarke

 

 

 

7532

Krojitelji/kroljiteljice tekstila i srodna zanimanja

 

 

 

7533

Šivač/šivačice, vezilje i srodna zanimanja

 

 

 

7534

Tapetar/tapetarke i srodna zanimanja

 

 

 

7535

Kožari/kožarice

 

 

 

7536

Obućari/obućarke, kožni galanteristi/kožne galanteristice i srodna zanimanja

 

 

754

Ostala zanimanja u obrtu i srodna zanimanja

 

 

 

7541

Ronioci/roniteljice

 

 

 

7542

Mineri/minerice, pirotehničar/pirotehničarke i srodna zanimanja

 

 

 

7543

Ocjenjivači/ocjenjivačice proizvoda (osim namirnica)

 

 

 

7544

Raskužitelji/raskužiteljice i srodna zanimanja

 

 

 

7549

Zanimanja u obrtu i srodna zanimanja, d. n.

8

 

 

Rukovatelji/rukovateljice postrojenjima i strojevima, industrijski proizvođači/industrijske proizvođačice i sastavljači/sastavljačice proizvoda

 

81

 

Rukovatelji/rukovateljice postrojenjima i strojevima

 

 

811

Rukovatelji/rukovateljice rudarskim i sličnim postrojenjima

 

 

 

8111

Rudari/rudarke, kamenolomci/kamenolomke

 

 

 

8112

Rukovatelji/rukovateljice postrojenjima i strojevima za obradu rude i kamena

 

 

 

8113

Bušači/bušačice bušotina i srodna zanimanja

 

 

 

8114

Rukovatelji/rukovateljice strojevima za proizvodnju cementnih, mineralnih proizvoda i ostalih proizvoda od kamena

 

 

812

Rukovatelji/rukovateljice postrojenjima za proizvodnju metala i legura

 

 

 

8121

Rukovatelji/rukovateljice postrojenjima za proizvodnju metala

 

 

 

8122

Rukovatelji/rukovateljice postrojenjima za proizvodnju legura

 

 

813

Rukovatelji/rukovateljice kemijskih postrojenja i srodna zanimanja

 

 

 

8131

Rukovatelji/rukovateljice postrojenjima i strojevima za kemijsku preradu i proizvodnju kemijskih proizvoda

 

 

 

8132

Rukovatelji/rukovateljice strojevima za izradu fotografskih proizvoda

 

 

814

Rukovatelji/rukovateljice strojevima za proizvodnju gumenih, plastičnih i papirnatih proizvoda

 

 

 

8141

Rukovatelji/rukovateljice strojevima za proizvodnju gumenih proizvoda

 

 

 

8142

Rukovatelji/rukovateljice strojevima za proizvodnju plastičnih proizvoda

 

 

 

8143

Rukovatelji/rukovateljice strojevima za proizvodnju papirnatih proizvoda

 

 

815

Rukovatelji/rukovateljice strojevima za proizvodnju tekstilnih, krznenih i kožnih proizvoda

 

 

 

8151

Rukovatelji/rukovateljice strojevima za predenje, sukanje i premotavanje

 

 

 

8152

Rukovatelji/rukovateljice tkalačkim, pletačkim i sličnim strojevima

 

 

 

8153

Rukovatelji/rukovateljice šivaćim strojevima

 

 

 

8154

Rukovatelji/rukovateljice strojevima za bijeljenje, bojenje, čišćenje tekstila, kože i krzna

 

 

 

8155

Rukovatelji/rukovateljice strojevima za preradu krzna i kože

 

 

 

8156

Rukovatelji/rukovateljice obućarskim i sličnim strojevima

 

 

 

8157

Rukovatelji/rukovateljice strojevima za pranje

 

 

 

8159

Rukovatelji/rukovateljice strojevima za proizvodnju tekstilnih, krznenih i kožnih proizvoda, d. n.

 

 

816

Rukovatelji/rukovateljice strojevima za proizvodnju prehrambenih i sličnih proizvoda

 

 

 

8160

Rukovatelji/rukovateljice strojevima za proizvodnju prehrambenih i sličnih proizvoda

 

 

817

Rukovatelji/rukovateljice strojevima za preradu drva i izradu papira

 

 

 

8171

Rukovatelji/rukovateljice postrojenjima za pripremu papirne mase i proizvodnju papira

 

 

 

8172

Rukovatelji/rukovateljice postrojenjima i strojevima za preradu drva

 

 

818

Ostali rukovatelji/ostale rukovateljice strojevima i uređajima

 

 

 

8181

Rukovatelji/rukovateljice staklarskim i keramičarskim strojevima i uređajima

 

 

 

8182

Strojari/strojarke kotlovnica i srodna zanimanja

 

 

 

8183

Rukovatelji/rukovateljice strojevima za pakiranje, obilježavanje i sličnim strojevima

 

 

 

8189

Rukovatelji/rukovateljice strojevima i uređajima, d. n.

 

82

 

Sastavljači/sastavljačice

 

 

821

Sastavljači/sastavljačice

 

 

 

8211

Sastavljači/sastavljačice strojeva i uređaja

 

 

 

8212

Sastavljači/sastavljačice električne i elektroničke opreme

 

 

 

8219

Sastavljači/sastavljačice strojeva, uređaja i opreme, d. n.

 

83

 

Vozači/vozačice, strojovođe/strojovotkinje prijevoznih sredstava i pokretnih strojeva

 

 

831

Strojovođe/strojovotkinje i srodna zanimanja

 

 

 

8311

Strojovođe/strojovotkinje

 

 

 

8312

Željeznička prometno-prijevozna zanimanja

 

 

832

Vozači/vozačice osobnih vozila, lakih dostavnih vozila i motocikala

 

 

 

8321

Vozači/vozačice motocikala

 

 

 

8322

Vozači/vozačice osobnih vozila, taksija i lakih dostavnih vozila

 

 

833

Vozači/vozačice teških teretnih vozila i autobusa

 

 

 

8331

Vozači/vozačice autobusa i tramvaja

 

 

 

8332

Vozači/vozačice teretnih vozila i kamiona

 

 

834

Rukovatelji/rukovateljice pokretnim radnim strojevima

 

 

 

8341

Rukovatelji/rukovateljice pokretnim poljoprivrednim i šumarskim strojevima

 

 

 

8342

Rukovatelji/rukovateljice građevinskim i sličnim strojevima

 

 

 

8343

Rukovatelji/rukovateljice dizalicama i sličnim uređajima

 

 

 

8344

Rukovatelji/rukovateljice teškim kamionima s dizalicom

 

 

835

Kormilari/kormilarice, brodske strojovođe/brodske strojovotkinje i mornari/mornarke

 

 

 

8350

Kormilari/kormilarice, brodske strojovođe/brodske strojovotkinje i mornari/mornarke

9

 

 

Jednostavna zanimanja

 

91

 

Čistači/čistačice, perači/peračice, kućne pomoćnice i srodna zanimanja

 

 

911

Čistači/čistačice, perači/peračice, kućne pomoćnice i srodna zanimanja

 

 

 

9111

Čistači/čistačice i kućne pomoćnice i srodna zanimanja

 

 

 

9112

Domaćinska zanimanja u uredima, hotelima i ostalim objektima

 

 

912

Ručni perači/ručne peračice automobila, prozora, pralje i srodna zanimanja

 

 

 

9121

Pralje i glačarice

 

 

 

9122

Ručni perači/ručne peračice automobila

 

 

 

9123

Ručni perači/ručne peračice prozora

 

 

 

9129

Ostali čistači/ostale čistačice

 

92

 

Jednostavna poljoprivredna, šumarska i ribarska zanimanja

 

 

921

Jednostavna poljoprivredna, šumarska i ribarska zanimanja

 

 

 

9211

Radnici/radnice na ratarskoj farmi

 

 

 

9212

Radnici/radnice na stočarskoj farmi

 

 

 

9213

Radnici/radnice na poljoprivrednom gospodarstvu mješovite proizvodnje (biljne i stočarske)

 

 

 

9214

Radnici/radnice za jednostavne vrtlarske i hortikulturne radove

 

 

 

9215

Radnici/radnice za jednostavne šumarske radove

 

 

 

9216

Radnici/radnice u ribarstvu i akvakulturi

 

93

 

Jednostavna zanimanja u rudarstvu, građevinarstvu, proizvodnji i prometu

 

 

931

Jednostavna zanimanja u rudarstvu i građevinarstvu

 

 

 

9311

Radnici/radnice u rudnicima i kamenolomima

 

 

 

9312

Radnici/radnice u niskogradnji

 

 

 

9313

Radnici/radnice u visokogradnji

 

 

932

Jednostavna zanimanja u prerađivačkoj industriji

 

 

 

9321

Ručni pakiratelji/ručne pakirateljice

 

 

 

9329

Jednostavna zanimanja u prerađivačkoj industriji, d. n.

 

 

933

Radnici/radnice za jednostavne poslove u prometu i skladištenju

 

 

 

9331

Rukovatelji/rukovateljice ručnih vozila i vozila na pedale

 

 

 

9332

Vozači/vozačice zaprežnih vozila i strojeva

 

 

 

9333

Rukovatelji/rukovateljice teretom

 

 

 

9334

Punjači/punjačice polica

 

94

 

Pomagači/pomagačice u pripremi hrane

 

 

941

Pomagači/pomagačice u pripremi hrane

 

 

 

9411

Priprematelji/pripremateljice brze hrane

 

 

 

9412

Kuhinjski pomoćnik/kuhinjske pomoćnice

 

95

 

Ulični prodavači/ulične prodavačice i srodna uslužna zanimanja

 

 

951

Ulični prodavači/ulične prodavačice i srodna uslužna zanimanja

 

 

 

9510

Ulični prodavači/ulične prodavačice i srodna uslužna zanimanja

 

 

952

Ulični prodavači/ulične prodavačice (osim hrane)

 

 

 

9520

Ulični prodavači/ulične prodavačice (osim hrane)

 

96

 

Čistači/čistačice ulica i srodna zanimanja

 

 

961

Čistači/čistačice ulica i srodna zanimanja

 

 

 

9611

Radnici/radnice na odvoženju otpada

 

 

 

9612

Radnici/radnice na razvrstavanju otpada

 

 

 

9613

Čistači/čistačice ulica i srodna zanimanja

 

 

962

Ostala jednostavna zanimanja

 

 

 

9621

Dostavljači, nosači/dostavljačice, nosačice i srodna zanimanja

 

 

 

9622

Radnici/radnice za jednostavne poslove

 

 

 

9623

Praznitelji/prazniteljice prodajnih automata, parkirališnih satova i sl.

 

 

 

9624

Sakupljači/sakupljačice vode i drva za ogrjev

 

 

 

9629

Djelatnici/djelatnice jednostavnih zanimanja, d. n.

0

 

 

Vojna zanimanja

 

01

 

Časnici/časnice

 

 

011

Časnici/časnice

 

 

 

0110

Časnici/časnice

 

02

 

Dočasnici/dočasnice

 

 

021

Dočasnici/dočasnice

 

 

 

0210

Dočasnici/dočasnice

 

03

 

Vojna zanimanja, ostali činovi

 

 

031

Vojna zanimanja, ostali činovi

 

 

 

0310

Vojna zanimanja, ostali činovi

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. objavit će se u »Narodnim novinama«.

Popis pojedinačnih zanimanja prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja 2010. – NKZ 10. odredit će se i objaviti najkasnije do 31. prosinca 2013. godine.

Do objave Popisa pojedinačnih zanimanja prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja 2010. – NKZ 10. u »Narodnim novinama«, u svrhu statističkih i analitičkih potreba službene statistike Republike Hrvatske primjenjivat će se i Nacionalna klasifikacija zanimanja (»Narodne novine« br. 111/98 i 124/08).

Klasa: 950-03/10-01/17
Urbroj: 555-10-04-10-1
Zagreb, 23. prosinca 2010.

Ravnatelj
dr. sc. Ivan Kovač, v. r.