Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu

NN 147/2010 (29.12.2010.), Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu

AGENCIJA ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

3737

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javno-privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, broj 129/08), Upravno vijeće Agencije za javno-privatno partnerstvo donosi

PRAVILNIK

O USTROJU I VOĐENJU REGISTRA UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Pravilnikom o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-
-privatnom partnerstvu (dalje u tekstu: Pravilnik) uređuje se Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu (dalje u tekstu: Registar), a naročito ustroj i vođenje Registra, subjekti upisa, postupak upisa ugovora o javno-privatnom partnerstvu (dalje u tekstu: ugovor o JPP-u) u Registar, sadržaj i oblik potrebne dokumentacije za upis, unos i pohranjivanje podataka, ovlaštenike pristupa podacima iz Registra, te čuvanje i zaštita podataka.

(2) U smislu ovog Pravilnika, pod ugovorom o JPP-u podrazumijeva se i onaj ugovor koji su javni i privatni partner sklopili u svrhu zasnivanja statusnog javno-privatnog partnerstva u smislu odredbi stavka 3. članka 21. Zakona o javno-privatnom partnerstvu (dalje u tekstu: Zakon o JPP-u).

(3) U smislu ovog Pravilnika, objektom upisa u Registar smatra se i ugovor koji je sukladno članku 41. Zakona o JPP-u sklopljen prije dana stupanja na snagu Zakona o javno-privatnom partnerstvu, a koji je temeljem akata koji su bili na snazi u trenutku sklapanja tog ugovora imao obilježja javno-privatnog partnerstva.

II. USTROJ I VOĐENJE REGISTRA

Članak 2.

(1) Registar je središnji izvor informacija o svim sklopljenim ugovorima o JPP-u i jedinstvena elektronička evidencija svih ugovora o JPP-u sklopljenih na području Republike Hrvatske.

(2) U Registar se upisuju podaci iz ugovora o JPP-u i ostale dokumentacije propisane ovim Pravilnikom, pomoću njega se upravlja bazom podataka, osigurava dostupnost podacima, te njihova zaštita.

Članak 3.

(1) Registar vodi Agencija za javno-privatno partnerstvo.

(2) Poslove ustroja i vođenja Registra Agencija može, temeljem ugovora, povjeriti drugoj pravnoj osobi.

III. SUBJEKTI ODNOSNO OBVEZNICI UPISA I PODNOŠENJE DOKUMENTACIJE ZA UPIS

Članak 4.

(1) Subjekt odnosno obveznik upisa u Registar je javni partner.

(2) Javni partner dužan je dostaviti Agenciji radi upisa u Registar ispunjene obrasce prijave upisa, odnosno prijave promjene upisa (Prilog 1.) te dokumentaciju propisanu Zakonom o JPP-u i ovim Pravilnikom.

(3) Obrasci temeljem kojih se obavlja prijava upisa ili prijava promjene upisa sastoje se od 4 dijela:

a) Obrazac 1. »Podaci o ugovoru«;

b) Obrazac 2. »Podaci o javnom partneru«;

c) Obrazac 3. »Podaci o privatnom partneru«;

– obrazac 3a) »Podaci o Društvu posebne namjene«;

– obrazac 3b) »Podaci o Zajedničkom trgovačkom društvu«;

d) Obrazac 4. »Podaci o građevini«.

(4) Prijava upisa, odnosno prijava promjene upisa obavlja se na način da se na svakom obrascu iz stavka 3. ovoga članka naznači radi li se o prijavi upisa ili prijavi promjene upisa te da se ispuni i Agenciji dostavi odgovarajući obrazac iz stavka 3. ovog članka.

(5) Obrasce prijave upisa za ugovore koji su sklopljeni prije dana stupanja na snagu Zakona o JPP-u, a koje su javna tijela sukladno stavku 2. članku 41. Zakona o JPP-u dostavila Agenciji, ispunjava javno tijelo uz stručnu pomoć djelatnika Agencije.

Članak 5.

(1) Javni partner je, uz sve ispunjene obrasce prijave upisa, dužan dostaviti Agenciji Ugovor o JPP-u sa svim dodacima i prilozima, u izvorniku ili kao presliku ovjerenu pečatom javnog partnera, u roku od 30 dana od dana početka primjene ugovora.

(2) Uz ispunjene obrasce prijave promjene upisa prilaže se svaka izmjena i dopuna ugovora i dodataka, u izvorniku ili kao preslika ovjerena pečatom javnog partnera, u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

(3) U obrascima prijave promjene upisa obvezno treba upisati identifikacijski broj ugovora (ID broj) na koji se promjene odnose, te ispuniti one obrasce iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika na koje se promjene odnose.

Članak 6.

(1) Obrasci prijave upisa, odnosno prijave promjene upisa moraju se ispuniti čitko, kemijskom olovkom ili popuniti na računalu, pojedinačno za svaki ugovor o JPP-u.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovog članka potpisuju se i ovjeravaju službenim pečatom javnog partnera, odnosno svih javnih partnera, te privatnog partnera tamo gdje se to posebno propisano.

(3) Obrasci propisani ovim Pravilnikom dostupni su na internetskoj stranici Agencije (www.ajpp.hr).

(4) Svi obrasci i potrebna dokumentacija podnose se kao preporučena pošiljka s povratnicom na adresu Agencije, objavljenu na internetskim stranicama Agencije, s naznakom »Za Registar ugovora o JPP-u« ili putem elektronske pošte: info@ajpp.hr.

(5) Povratnica s upisanim datumom, ovjerena pečatom i potpisana od službene osobe ili uz elektronički potpis vraća se pošiljatelju.

IV. PROVJERA DOKUMENTACIJE I UPIS PODATAKA

Članak 7.

(1) Prilikom svakog upisa u Registar, Agencija provjerava odgovaraju li podaci iz obrazaca prijave upisa, odnosno prijave promjene upisa, podacima iz ugovora o JPP-u odnosno dodataka ugovora o JPP-u.

(2) Ako se provjerom utvrdi da u prijavi iz stavka 1. ovoga članka nedostaje neki podatak ili da neki od podataka ne odgovara podatku navedenom u ugovoru o JPP-u, javnom partneru se šalje obavijest o zaprimljenoj nepotpunoj i/ili netočnoj dokumentaciji radi dostave nove (dopunjene, odnosno ispravljene) prijave upisa, odnosno prijave promjene upisa.

(3) Javni partner dužan je u roku od 8 dana od primitka obavijesti iz stavka 2. ovog članka dostaviti novu prijavu upisa, odnosno prijavu promjene upisa.

Članak 8.

(1) Registar se vodi upisivanjem podataka u registarski list.

(2) Registarski se list sastoji od dva dijela. Prvi dio sadrži sve podatke iz prijave upisa, a drugi dio sve podatke iz prijave upisa promjena. Registarski je list po obliku i sadržaju istovjetan s prijavom za upis, odnosno s prijavom za upis promjena.

(3) Upisom u Registar svaki ugovor o JPP-u označen je svojim identifikacijskim rednim brojem upisa u tekućoj godini (ID broj), a označavanje počinje od 0001/godina upisa.

(4) U Registar se upisuju ugovori o JPP-u na osnovi potpuno i točno ispunjene prijave upisa, a sve promjene na osnovi potpuno i točno ispunjene prijave promjene upisa.

(5) Agencija obavještava subjekte upisa o upisu ugovora o JPP-u u Registar dostavom Obavijesti o upisu u Registar ugovora o JPP-u i dostavom ispisa podataka iz registarskog lista.

V. OVLAŠTENICI PRISTUPA I OPSEG PRAVA PRISTUPA PODACIMA IZ REGISTRA

Članak 9.

(1) Podaci iz Registra su javni te su dostupni svim fizičkim i pravnim osobama preko Interneta na stranici www.ajpp.hr, bez naknade i drugih ograničenja, osim ograničenja koja proizlaze iz propisa o zaštiti intelektualnog vlasništva, zaštiti osobnih podataka, tajnosti podataka i poslovnoj tajni.

(2) Pregled podataka preko Interneta omogućen je dnevno svakoga dana u godini, osim u dane tehničkog održavanja Registra. Informatički i drugi uvjeti za dostupnost podacima objavljuju se na Internetskim stranicama Agencije.

(3) U skladu s odredbama ovoga Pravilnika, Agencija će na temelju pisanog zahtjeva, izdati ispis podataka iz registarskog lista upisanog ugovora o JPP-u.

VI. POHRANJIVANJE, ZAŠTITA I ČUVANJE PODATAKA

Članak 10.

(1) Ugovor o JPP, uključivo svi dodaci i prilozi, te njihove izmjene, prijava upisa odnosno prijava promjene upisa i druga dokumentacija čine zbirku isprava Registra koje se pohranjuju i čuvaju u pismohrani Agencije, odnosno mogu se temeljem ugovora, povjeriti drugoj pravnoj osobi na čuvanje.

(2) Ugovor o JPP-u, svi dodaci i prilozi, mogu se koristiti isključivo za provjeru točnosti popunjenih obrazaca prijave upisa, odnosno prijave promjene upise na način određen u članku 7. ovoga Pravilnika, te se ne mogu koristiti u druge svrhe.

(3) Agencija ili pravna osoba koju Agencija ovlasti upravlja bazom podataka te osigurava zaštitu baze podataka i dokumenata koji su pohranjeni u arhivi.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

U Registru se evidentiraju ugovori o JPP-u, ukoliko im do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika nije istekao rok na koji su sklopljeni, te svi ugovori o JPP-u sklopljeni nakon dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011.

Urbroj: 439/10-1-I-02

Zagreb, 29. rujna 2010.

Predsjednik Upravnog vijeća
Ivan Šuker, v. r.