Odluka o izmjeni Odluka o porezima Grada Rijeke

NN 147/2010 (29.12.2010.), Odluka o izmjeni Odluka o porezima Grada Rijeke

GRAD RIJEKA

3743

Na temelju članaka 30., 30.a i 95. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01 – ispravak, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 21. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O POREZIMA GRADA RIJEKE

Članak 1.

U Odluci o porezima Grada Rijeke (»Narodne novine« broj 108/01 i 45/07 i »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/01 i 16/07) u članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 12% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 1. veljače 2011. godine.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/282

Urbroj: 2170-01-16-00-10-3

Rijeka, 21. prosinca 2010.

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v. r.