Statut Turističke zajednice Karlovačke županije

NN 147/2010 (29.12.2010.), Statut Turističke zajednice Karlovačke županije

TURISTIČKA ZAJEDNICA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

3744

Na temelju članaka 12. i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine« broj 152/08) Skupština Turističke zajednice Karlovačke županije, uz prethodnu suglasnost ministra turizma, na sjednici održanoj 30. 11. 2010. donijela je

STATUT

TURISTIČKE ZAJEDNICE KARLOVAČKE ŽUPANIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Za područje Karlovačke županije (dalje u tekstu: Županija) osniva se Turistička zajednica Karlovačke županije (u daljnjem tekstu: Zajednica)

Osnivači Zajednice su njezini članovi i to: turističke zajednice općina, gradova, mjesta i područja osnovane na području županije.

Zajednica se smatra osnovanom danom stupanja na snagu ovog Statuta, a svojstvo pravne osobe stječe danom upisa u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma. Prava i obveze Zajednice utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Statutom.

Članak 2.

Turistička Zajednica Karlovačke županije pravni je slijednik Turističke zajednice Karlovačke županije upisane u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma list broj 187, stranica A, upisni broj 157 (klasa: 334-03/94-03/200 urbroj: 529-02/95-0002) od 13. lipnja 1995. godine.

Članak 3.

Naziv Zajednice je: »Turistička zajednica Karlovačke županije«

Skraćeni naziv Zajednice je: TZKŽ

Sjedište Zajednice je: Karlovac.

Članak 4.

Zajednica ima pečat okruglog oblika, s nazivom »Turistička zajednica Karlovačke županije«, promjera 30 mm.

U sadržaju pečata može biti utisnut i znak Turističke zajednice Karlovačke županije.

Žig Zajednice je četvrtastog oblika veličine 53x30 mm, a sadrži naziv Zajednice, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datum primitka pismena.

Svaki pečat i žig imaju redni broj.

O broju pečata i žigova, načinu njihova korištenja i osobama koje su ovlaštene za njihovo čuvanje odlučuje direktor Turističkog ureda.

Članak 5.

Zajednica ima znak.

O sadržaju i obliku znaka i korištenju znaka odlučuje Turističko vijeće.

Članak 6.

Zajednicom upravljaju njezini članovi sukladno Zakonu i ovom Statutu.

Članak 7.

Stručni i administrativni poslovi vezani za zadaće Zajednice obavljaju se u Turističkom uredu (u daljnjem tekstu: Turistički ured).

Članak 8.

Rad zajednice je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan ovim Statutom.

Članak 9.

Djelovanje Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti.

Zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti, osim djelatnosti dopuštenih Zakonom.

Zajednica ne smije imati ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva.

II. ZADAĆE ZAJEDNICE

Članak 10.

Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda područja Zajednice i razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda područja Zajednice, a osobito zaštite okoliša, Zajednica ima, sljedeće zadaće:

1. promocija turističke destinacije na razini županije samostalno i putem udruženog oglašavanja,

2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane županije,

3. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou županije u svezi s politikom planiranja razvoja turizma na nacionalnom nivou,

4. izrada strategije razvoja turizma na nivou županije,

5. promocija turističke ponude županije u zemlji i inozemstvu u koordinaciji s Hrvatskom turističkom zajednicom,

6. obogaćivanje ukupne turističke ponude županije i kreiranje novih proizvoda turističke regije, a poglavito u selektivnim oblicima turizma,

7. pružanje stručne i svake druge pomoći turističkim zajednicama s područja županije u pitanjima važnim za njihovo djelovanje i razvoj, te poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena,

8. koordinacija djelovanja i nadzor izvršavanja ciljeva i zadaća turističkih zajednica općina i gradova s područja županije,

9. sudjelovanje u izradi planova razvoja turizma i strateškoga marketinškog plana hrvatskog turizma,

10. donošenje strateškoga marketinškog plana za područje županije, sukladno strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma,

11. poticanje, očuvanje, unapređivanje i promicanje svih postojećih turističkih resursa i potencijala, te turističke ponude županije,

12. prikupljanje i tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu i svih drugih podataka bitnih za praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadaća (zbirno izvješće općina i gradova),

13. obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,

14. izrada polugodišnjih i godišnjih izvješća, analiza i ocjena ostvarenja programa rada i financijskog plana turističke zajednice županije,

15. ustrojavanje jedinstvenog turističkog informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade prema turističkim zajednicama nižeg ustroja i Hrvatskoj turističkoj zajednici,

16. objedinjavanje zajedničkih razvojnih projekata turističkih zajednica općina i gradova, te turističkih zajednica područja od značaja za županiju,

17. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

18. Zajednica sudjeluje i provodi programe i akcije Hrvatske turističke zajednice od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu, te podizanja razine kvalitete turističke ponude hrvatske.

19. Zajednica surađuje s regionalnim turističkim organizacijama iz drugih zemalja i može biti član međunarodnih turističkih organizacija.

III. ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 11.

Zajednica ima obvezatne i počasne članove.

1. Obvezatni članovi

Članak 12.

Obvezatni članovi Zajednice su turističke zajednice općina, gradova, mjesta i područja osnovane na području Karlovačke županije.

Članak 13.

Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje prestankom rada turističke zajednice općine, grada, mjesta ili područja osnovane na području Karlovačke županije.

2. Počasni članovi

Članak 14.

Počasnim članom Zajednice mogu biti imenovane domaće i strane fizičke osobe posebno zaslužne za razvoj i promicanje turizma na području Zajednice.

Odluku o imenovanju počasnog člana Zajednice donosi Skupština Zajednice na prijedlog Turističkog vijeća.

Počasni članovi Zajednice ne mogu birati niti biti birani u tijela Zajednice.

Počasni članovi mogu sudjelovati u radu sjednice Skupštine Zajednice i skupovima što ih organizira Zajednica, bez prava odlučivanja.

3. Prava, obveze i odgovornosti članova Zajednice

Članak 15.

Obvezatni članovi Zajednice imaju prava, obveze i odgovornosti da:

– biraju predstavnike u tijela Zajednice,

– upravljaju poslovima Zajednice i putem svojih predstavnika sudjeluju u radu Zajednice,

– daju inicijative koje imaju za cilj jačanje i promicanje turizma na području Zajednice,

– daju prijedloge i primjedbe na rad tijela Zajednice,

– predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Zajednice radi zauzimanja stavova i daju prijedloge za njihovo rješenje,

– usmjeravaju i usklađuju svoje međusobne odnose u zajedničke interese radi postizanja ciljeva Zajednice u skladu sa zakonom i ovim Statutom,

– predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim manifestacijama (kulturnim, sportskim i drugim priredbama i događanjima) značajnih za cijelu Županiju,

– sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama koje ista organizira,

– potiču suradnju i koordinaciju s pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet na razini županijskog gospodarskog ustroja radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provođenja plana razvoja turističke i ugostiteljske djelatnosti kao dijela cjelovitog gospodarskog razvoja županije,

– predlažu pomaganje razvoja turizma i u mjestima na području Zajednice koja nisu turistički razvijena,

– putem Zajednice ostvaruju suradnju s nadležnim tijelima lokalne i regionalne samouprave na pitanjima rješavanja poremećaja u turizmu i većih problema u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti, koja su od značenja za područje Županije,

– razmjenjuju u zajednici informacije, obavljaju konzultacije i organiziraju sastanke,

– koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima iz djelokruga Zajednice,

– predlažu izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata,

– budu obaviješteni o radu Zajednice i njenih tijela i o materijalno – financijskom poslovanju,

– razvijaju međusobnu odgovornost za provođenje zadataka Zajednice,

– daju podatke i izvješća potrebna za izvršavanje zadaća Zajednice.

IV. TIJELA ZAJEDNICE

Članak 16.

Članovi Zajednice putem svojih predstavnika u tijelima Zajednice upravljaju njezinim radom i poslovanjem.

Članak 17.

Tijela Zajednice su:

1. Skupština

2. Turističko vijeće

3. Nadzorni odbor

4. Predsjednik Zajednice

1. Skupština zajednice

Članak 18.

Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.

Skupštinu Zajednice čine predstavnici turističkih zajednica općina, gradova, mjesta i područja osnovanih na području Karlovačke županije.

Predstavnici članica ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine.

Skupština Zajednice održava se najmanje dva puta godišnje.

Članak 19.

U Skupštinu Zajednice svaka turistička zajednica članica imenuje po jednog predstavnika.

Ovisno o značenju turističkog područja za koje je osnovana, pojedina turistička zajednica članica Zajednice može u Skupštini imati veći broj predstavnika koji se određuje razmjerno udjelu turističke zajednice članice u prihodu Zajednice.

Turistička zajednica članica imenuje u Skupštinu Zajednice uz predstavnika iz stavka 1. dodatni broj predstavnika prema sljedećim kriterijima:

– za udio u prihodu Zajednice od 5% do 24,99% još 1 predstavnika,

– za udio u prihodu Zajednice iznad 25% 2 predstavnika,

Udio članice u prihodu Zajednice na temelju kojeg se određuje veći broj predstavnika u Skupštini Zajednice utvrđuje se prema prihodu u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu Zajednice.

Članak 20.

Skupština Zajednice:

1. donosi Statut Zajednice,

2. odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća koje bira na temelju Zakona,

3. odlučuje o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora koje bira na temelju Zakona,

4. donosi godišnji program rada i godišnji financijski plan Zajednice,

5. donosi godišnje financijsko izvješće Zajednice,

6. na prijedlog Turističkog vijeća imenuje i razrješava počasne članove Zajednice,

7. donosi odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda,

8. bira predstavnike Zajednice u Sabor Hrvatske turističke zajednice,

9. donosi Poslovnik o radu Skupštine Zajednice,

10. podnosi nadležnim državnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa,

11. razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim pitanjima koja proizlaze iz zadaća Zajednice, predlaže mjere i poduzima radnje za izvršavanje istih,

12. donosi odluku o izvješćima koja podnose Turističko vijeće i Nadzorni odbor te prihvaća i druga izvješća,

13. odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom.

Članak 21.

Mandat članova Skupštine Zajednice traje četiri godine.

Članu Skupštine Zajednice može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

– opozivom od strane Skupštine Zajednice,

– prestankom rada kod člana turističke zajednice općine ili grada odnosno turističke zajednice mjesta,

– na osobni zahtjev.

Skupština Zajednice može opozvati člana Skupštine Zajednice ako svoju dužnost ne obavlja u skladu sa zadaćama Zajednice ili je uopće ne obavlja.

Novoizabranom članu Skupštine mandat traje do isteka vremena na koji je bio izabran njegov prethodnik, tj. član kojem je prestao mandat na jedan od načina utvrđen u stavku 2. ovog članka.

Članak 22.

Izbore za Skupštinu Zajednice raspisuje Turističko vijeće najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine Zajednice.

Članak 23.

Skupština Zajednice odlučuje na sjednicama.

Redovna sjednica održava se najmanje dva puta godišnje.

Izvanredna sjednica saziva se u slučaju:

– izbora novih članova Turističkog vijeća ili Nadzornog odbora,

– na zahtjev Nadzornog odbora, Turističkog vijeća, najmanje 20% članova Skupštine i direktora Turističkog ureda.

Podnosilac zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice dužan je pismeno predložiti dnevni red Skupštine Zajednice u pisanoj formi.

Članak 24.

Skupština Zajednice pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine.

Skupština Zajednice donosi odluke većinom glasova nazočnih članova Skupštine, ako za pojedino pitanje ovim Statutom nije drugačije određeno.

Način sazivanja i vođenja sjednice Skupštine Zajednice i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Skupštine uređuju se Poslovnikom o radu Skupštine.

2. Turističko vijeće

Članak 25.

Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Zajednice.

Turističko vijeće odgovorno je Skupštini Zajednice.

Članak 26.

Turističko vijeće Zajednice:

1. provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice,

2. predlaže Skupštini Zajednice osnovne smjernice i godišnji program rada i financijski plan Zajednice,

3. podnosi izvješće o izvršenju programa rada i financijskom poslovanju Zajednice,

4. upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu,

5. donosi opće akte za Turistički ured, na prijedlog direktora Turističkog ureda,

6. imenuje i razrješava direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja,

7. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice,

8. daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora,

9. delegira članove u nadzorne odbore turističkih zajednica općina, gradova i mjesta,

10. zahtijeva i razmatra izvješće direktora Turističkog ureda o njegovom radu i radu Turističkog ureda,

11. donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju izvješća o radu direktora Turističkog ureda i radu Turističkog ureda,

12. utvrđuje prijedlog Statuta,

13. priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština Zajednice,

14. odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora,

15. donosi opće akte koje ne donosi Skupština Zajednice,

16. potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet.

17. donosi Poslovnik o radu Turističkog vijeća,

18. odlučuje i obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom i odlukama Skupštine.

Članak 27.

Turističko vijeće ima predsjednika i deset (10) članova.

Osam članova Turističkog vijeća bira Skupština iz redova članova Zajednice, a po jednog člana delegiraju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora iz redova svojih članova sa sjedištem ili poslovnicama u Karlovačkoj županiji.

Predsjednik Zajednice je i predsjednik Turističkog vijeća.

Članak 28.

Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine.

Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:

– opozivom članova koje bira Skupština Zajednice od strane Skupštine Zajednice,

– opozivom članova koje imenuje Hrvatska gospodarska komora, odnosno Hrvatska obrtnička komora, od strane Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore,

– na osobni zahtjev.

Član Turističkog vijeća može biti opozvan ako ne obavlja svoju dužnost u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ne provodi odluke Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

Na mjesto člana Turističkog vijeća, kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, nadležno tijelo bira, odnosno delegira novog člana na vrijeme do isteka vremena na koje je izabran prethodnik.

Članak 29.

Turističko vijeće radi na sjednicama.

Predsjednik Zajednice saziva i predsjeda sjednici Turističkog vijeća.

U slučaju odsutnosti odnosno spriječenosti predsjednika Zajednice, sjednici Turističkog vijeća predsjedava zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik Zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.

Članak 30.

Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko je na sjednici nazočno više od polovice članova Turističkog vijeća.

Turističko vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

Članak 31.

Turističko vijeće odluke donosi u pravilu javnim glasovanjem.

Turističko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem.

Način sazivanja i vođenja sjednice Turističkog vijeća i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Turističkog vijeća uređuje se Poslovnikom o radu Turističkog vijeća.

3. Nadzorni odbor

Članak 32.

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice. Nadzorni odbor ima tri (3) člana, a čine ga:

– dva člana koje bira Skupština Zajednice,

– jedan član kojeg delegira Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice.

Nadzorni odbor iz redova svojih članova bira predsjednika i njegovog zamjenika.

Član Nadzornog odbora ne može biti članom drugih tijela Zajednice.

Članak 33.

Nadzorni odbor nadzire:

1. vođenje poslova Zajednice,

2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice,

3. izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana Zajednice.

O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor najmanje dva puta godišnje podnosi pisano izvješće Turističkom vijeću i Skupštini Zajednice, te turističkom vijeću Hrvatske turističke zajednice.

U izvješću Nadzorni odbor je dužan posebno navesti: djeluje li Zajednica u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice, te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća, jesu li godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Zajednice i pokazuju li ispravno stanje, ocjenu o poslovanju i vođenju poslova, da li se program rada i financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri, te mišljenje i savjete o mogućnosti poboljšanja njihove provedbe.

Članak 34.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva i rukovodi njenim radom predsjednik, a u slučaju odsutnosti istog zamjenik predsjednika.

Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Odbora, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

Članak 35.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Članu Nadzornog odbora može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:

– opozivom od strane tijela koje ga je izabralo, odnosno imenovalo,

– na osobni zahtjev.

Član Nadzornog odbora može biti opozvan ako svoju dužnost u Nadzornom odboru ne obavlja u skladu sa Statutom i aktima tijela Zajednice.

Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem je mandat prestao na temelju stavka 2. ovog članka nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka vremena na koji je izabran njegov prethodnik.

4. Predsjednik Zajednice

Članak 36.

Zajednica ima predsjednika Zajednice.

Dužnost predsjednika Zajednice obnaša župan Karlovačke županije.

Županu Karlovačke županije prestaje dužnost predsjednika Zajednice njegovim razrješenjem s mjesta Župana Karlovačke županije sukladno propisu kojim se uređuju jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te u slučaju razrješenja predsjednika, njegovu dužnost obnaša povjerenik sukladno propisu koji regulira izbore općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Članak 37.

Predsjednik Zajednice:

– predstavlja Zajednicu,

– saziva i predsjeda sjednicama Skupštine Zajednice,

– saziva i predsjeda sjednicama Turističkog vijeća,

– organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i programom Zajednice, brine se o zakonitom i pravodobnom izvršenju zadaće Zajednice,

– pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom,

– brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća,

– potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće,

– obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

Članak 38.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Zajednice sjednici Skupštine predsjedava zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik Zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.

5. Radna tijela

Članak 39.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu osnovati privremena radna ili savjetodavna tijela (radne skupine, savjet, komisiju i sl.) radi razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće odlukom o osnivanju tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad tog tijela.

V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ZAJEDNICE

Članak 40.

Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice.

Zajednicu zastupa direktor Turističkog ureda.

Direktor turističkog ureda može dati pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Zajednice.

Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici, za davanje ove punomoći potrebna je suglasnost Turističkog vijeća.

Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

VI. TURISTIČKI URED

Članak 41.

Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Zajednice osniva se Turistički ured.

Sjedište Turističkog ureda je u sjedištu Zajednice.

Članak 42.

Odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda donosi Skupština Zajednice.

Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta Turističkog ureda utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, a na prijedlog direktora Ureda.

Ustrojstvo Turističkog ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Zajednice i osigurati uvjete za stručno, kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršavanje zadaća Zajednice.

Članak 43.

Turistički ured obavlja osobito ove poslove:

– provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice,

– obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice,

– obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice,

– izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,

– daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranima stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice,

– obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice.

Članak 44.

Na pravni status zaposlenih u Turističkom uredu, uvjete za stupanje na rad i ostala pitanja u svezi s njihovim radom odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu.

Radnici zaposleni u Turističkom uredu trebaju ispunjavati i posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.

Članak 45.

Turistički ured ima direktora.

Direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće.

Direktor treba ispunjavati posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.

Članak 46.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Do izbora direktora Zajednicu zastupa predsjednik.

Članak 47.

Direktora Turističkog ureda, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju odredi Turističko vijeće iz redova Vijeća.

Osoba koja zamjenjuje direktora Turističkog ureda ima prava i dužnosti direktora.

Članak 48.

Direktor Turističkog ureda organizira i rukovodi radom i poslovanjem Turističkog ureda i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice.

Za svoj rad direktor je odgovoran Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice.

Direktor ne može biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član turističke zajednice.

Direktor Turističkog ureda:

– provodi odluke Turističkog vijeća,

– organizira izvršavanje zadaća Zajednice,

– zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice,

– zastupa Zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

– odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici,

– usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu sa odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela,

– odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističkom uredu i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta te o prestanku rada u skladu sa aktom o ustrojstvu i sistematizaciji Turističkog ureda,

– upozorava radnike Turističkog ureda i tijela Zajednice na zakonitosti njihovih odluka,

– odlučuje o službenom putovanju radnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,

– predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Turističkog ureda,

– odlučuje o povjeri pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadatka Zajednice,

– potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,

– priprema, zajedno s predsjednikom Zajednice, sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice,

– podnosi Turističkom vijeću izvješće o svom radu i o radu Turističkog ureda, najmanje jednom godišnje,

– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.

Članak 49.

Direktor Turističkog ureda može biti razriješen:

1. na osobni zahtjev,

2. ako zbog neizvršavanja ili nemarnog izvršavanja svoje dužnosti Zajednica nije mogla izvršiti svoje zadatke ili je izvršavanje tih zadataka bilo otežano,

3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati znatna šteta,

4. ako bez osnovnog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim odlukama.

5. ako ne podnese Turističkom vijeću izvješće o svom radu i radu Turističkog ureda najmanje jednom godišnje,

6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće o radu direktora i Turističkog ureda.

Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora mogu podnijeti predsjednik, Skupština, Turističko vijeće i Nadzorni odbor Zajednice a obavezno ga podnose u slučajevima iz stavka 1. točka 2.,3.,4.,5. i 6. ovog članka.

Prije donošenja odluke o razrješenju direktoru se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

Odluku o razrješenju direktora Turističkog ureda donosi Turističko vijeće.

U slučaju razrješenja direktora Turističkog ureda Turističko vijeće će raspisati natječaj za imenovanje direktora.

VII. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U ZAJEDNICI

Članak 50.

Svaki član Zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti.

Svaki član tijela Zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu koje ga je izabralo, a članovi Skupštine Zajednice odgovorni su članu Zajednice kojeg predstavljaju.

Predsjednik Zajednice i direktor Turističkog ureda pojedinačno su odgovorni za zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti.

VIII. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI

Članak 51.

Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno – u svoje ime i za svoj račun.

Za obaveze u pravnom prometu Zajednica odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 52.

Financijsko – materijalno poslovanje Zajednice vodi se po propisima koji uređuju računovodstvo neprofitnih organizacija.

Članak 53.

Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada i financijski plan.

Članak 54.

Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana Zajednice utvrđuje Turističko vijeće i podnosi ga Skupštini Zajednice, do 31. listopada tekuće godine za slijedeću poslovnu godinu.

Godišnji program rada i financijski plan Zajednice za sljedeću poslovnu godinu Zajednica dostavlja Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Članak 55.

Godišnji program rada i godišnji financijski plan Zajednice sadrže pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.

Prijedlog programa rada i financijskog plana Zajednica obvezno dostavlja na razmatranje članovima Skupštine Zajednice osam (8) dana prije održavanja sjednice na kojoj se donose.

Članak 56.

Tijekom godine Zajednica može mijenjati i dopunjavati program rada i financijski plan.

Program rada i financijski plan će se obvezno dopuniti i izmijeniti u slučaju da dođe do odstupanja u odnosu na usvojeni plan u obujmu većem od 5% ukupnih prihoda, odnosno rashoda.

Izmjene iz st. 1. ovog članka obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje godišnjeg programa rada i financijskog plana.

Članak 57.

Za izvršenje programa rada i godišnjeg financijskog plana odgovorno je Turističko vijeće.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je direktor Turističkog ureda.

Članak 58.

Skupština Zajednice dužna je svake godine do kraja ožujka tekuće godine donijeti godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu.

Članak 59.

Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu Turističko vijeće podnosi Skupštini i Nadzornom odboru Zajednice do kraja veljače tekuće godine.

Godišnje financijsko izvješće obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća mora se staviti na uvid članovima Zajednice osam dana prije razmatranja na Skupštini Zajednice.

Godišnje financijsko izvješće Zajednica dostavlja Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Zajednica se može zadužiti u cilju realizacije programa rada i financijskog plana, ali ukupna vrijednost zaduženja ne smije prelaziti 50% financijskim planom predviđenih prihoda.

Članak 60.

Zajednica ostvaruje prihode iz sljedećih izvora:

1. boravišne pristojbe, u skladu s posebnim Zakonom,

2. članarine, u skladu s posebnim Zakonom,

3. Proračuna Županije,

4. prihoda od obavljanja gospodarske djelatnosti sukladno članku 10. stavak

3. Zakona,

5. imovine u vlasništvu,

6. dragovoljnih priloga i darova.

Pored izvora iz stavka 1. ovog članka, poslovanje ili pojedine aktivnosti Zajednice mogu se financirati i dodatnim sredstvima koja osiguravaju njihovi članovi i zainteresirane pravne i fizičke osobe.

Članak 61.

Domaće i strane pravne i fizičke osobe plaćaju članarinu u Zajednici u skladu s posebnim Zakonom.

Članak 62.

U financijskom planu Zajednice može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) koja se koristi tijekom godine za nepredviđene i u nedostatnom obujmu predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz financijskog plana Zajednice.

Sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko vijeće.

Članak 63.

Sredstva Zajednice vode se na jedinstvenom žiro-računu.

Članak 64.

Višak prihoda nad rashodima Zajednice koristi se u svrhu promicanja i unapređenja turističkog područja Zajednice.

Članak 65.

Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom Zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Za nabavu i otuđenje nekretnina Turističko vijeće mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine Zajednice, koja o tome odlučuje većinom glasova svih članova Skupštine Zajednice.

IX. JAVNOST RADA ZAJEDNICE

Članak 66.

Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice za članove Zajednice, objavom na oglasnoj ploči Zajednice, putem sredstva javnog priopćavanja ili na drugi prikladni način.

Članak 67.

Predsjednik Zajednice odgovoran je za redovito, potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno informiranje javnosti o radu Zajednice.

X. POSLOVNA TAJNA

Članak 68.

Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podatci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i poslovnom ugledu Zajednice.

Predsjednik Zajednice određuje koje isprave i podatci su poslovna tajna, kao i ostala pitanja u svezi s poslovnom tajnom.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u Zajednici koji na bilo koji način saznaju za isprave ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna.

Povreda odredbi ovog Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu je teža povreda radne dužnosti.

XI. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Članak 69.

Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitete čovjekova okoliša sukladno propisima u Republici Hrvatskoj.

Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.

XII. STATUT I OPĆI AKTI

Članak 70.

Zajednica ima Statut i druge opće akte (pravilnici, odluke, poslovnici).

Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta. Statut mora biti u suglasnosti sa Zakonom i drugim propisima.

U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta.

Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje Skupština Zajednice.

Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, Skupština Zajednice svojom odlukom ukida ili poništava taj akt odnosno njegove pojedine odredbe.

Članak 71.

Statut donosi, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, Skupština Zajednice dvotrećinskom većinom svih predstavnika u Skupštini Zajednice.

Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici većinom glasova.

Ostale opće akte donosi Turističko vijeće Zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice ili na osobnu inicijativu, a opće akte Turističkog ureda na prijedlog direktora Turističkog ureda.

Članak 72.

Opći akti Turističkog ureda su:

– o ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,

– o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih,

– o obračunu i isplati plaća, naknada plaća i ostalim materijalnim pravima radnika,

– drugi akti uređeni Statutom i odlukom Turističkog vijeća.

Članak 73.

Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na način određen za donošenje Statuta.

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može podnijeti Turističko vijeće ili najmanje petina članova Skupštine Zajednice.

Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga Ministarstvu turizma na suglasnost. Nakon dobivene suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta, upućuje ga Skupštini Zajednice na usvajanje.

Članak 74.

Statut Zajednice objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Opći akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj ploči Zajednice, a opći akti Turističkog ureda na oglasnoj ploči Ureda.

Opći akti Zajednice stupaju na snagu danom oglašavanja.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 75.

Zajednica je dužna uskladiti svoj ustroj i druge opće akte s odredbama Zakona i Statuta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta.

Članak 76.

Do usklađenja općih akata s odredbama Statuta primjenjuju se postojeći opći akti Zajednice.

Članak 77.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice Karlovačke županije upisane u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma list broj 187, stranica A, upisni broj 157 (klasa: 334-03/94-03/200 urbroj: 529-02/95-0002) od 13. lipnja 1995. godine.

Članak 78.

Ovaj Statut stupa na snagu osam (8) dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik
TZ Karlovačke županije župan
Ivan Vučić, dipl. ing., v. r.