Odluka o provedbi posebne mjere za ublažavanje porasta cijena prirodnog plina u kućanstvima u 2011. godini

NN 148/2010 (31.12.2010.), Odluka o provedbi posebne mjere za ublažavanje porasta cijena prirodnog plina u kućanstvima u 2011. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3758

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2010. godine donijela

ODLUKU

O PROVEDBI POSEBNE MJERE ZA UBLAŽAVANJE PORASTA CIJENA PRIRODNOG PLINA U KUĆANSTVIMA U 2011. GODINI

I.

Za kućanstva koja se opskrbljuju plinom na koje se primjenjuje Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 158/2009) i Tarifni sustav za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, br. 34/2007, 47/2007 i 87/2009), kupac će platiti povećanje iznosa od 15% u odnosu na prije važeći iznos, a preostali dio će se osigurati opskrbljivaču prirodnog plina iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu, provedbom posebne mjere za ublažavanje porasta cijena prirodnog plina u kućanstvima u 2011. godini.

II.

Opskrbljivači prirodnog plina na računima kategorije kupaca kućanstvo obvezni su ispisati odvojenu stavku posebna mjera kućanstvima za ublažavanje porasta cijena prirodnog plina iz točke I. ove Odluke pod nazivom »Posebna mjera kućanstvima«.

III.

Uz stavku »Posebna mjera kućanstvima« iz točke II. ove Odluke, obvezno je ispisati iznos potrošnje za obračunsko razdoblje u prostornim metrima plina (m3) na koje se odnosi račun, te novčani iznos posebne mjere kućanstvima.

IV.

Za potrebe izdavanja uplatnica i obavijesti, potrošnja se određuje temeljem podataka o potrošnji iz odgovarajućeg prethodnog obračunskog razdoblja, sukladno točki III. ove Odluke.

Ukoliko za kupca nema podataka iz prethodnog obračunskog razdoblja, potrošnja se utvrđuje sporazumno između kupca i opskrbljivača.

V.

Opskrbljivači prirodnog plina izdavat će jednom mjesečno za prethodni mjesec račun Ministarstvu financija, s rokom dospijeća od 30 dana, temeljem podataka o ukupno ostvarenom iznosu provedbom posebne mjere kućanstvima.

VI.

Pravo na posebnu mjeru kućanstvima iz točke I. ove Odluke ne odnosi se na kuće za odmor. Kućom za odmor, u smislu ove Odluke, smatra se svaka zgrada dio zgrade ili stan, koji se koriste povremeno ili sezonski.

VII.

Ova Odluka primjenjivat će se za obračun potrošenog prirodnog plina u 2011. godini.

VIII.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa 308-03/10-01/01

Urbroj: 5030116-10-2

Zagreb, 30. prosinca 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.