Pravilnik o Registru ribarske flote Republike Hrvatske

NN 148/2010 (31.12.2010.), Pravilnik o Registru ribarske flote Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3776

Na temelju članka 56. stavka 6. i članka 57. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/10) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU RIBARSKE FLOTE REPUBLIKE HRVATSKE[1]

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– Sadržaj i način vođenja Registra ribarske flote (u daljnjem tekstu Registar), upis plovila u Registar način razmjene podataka s međunarodnim organizacijama nadležnim za pitanja ribarstva kojih je Republika Hrvatska članica te način razmjene podataka s nadležnim službama Europske komisije po pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji,

– Izgled i način izdavanja Izvoda iz Registra.

Pojmovnik

Članak 2.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

događaj – upis u Registar, brisanje iz Registra ili bilo kakva promjena podataka o karakteristikama plovila kako su one navedene u Prilogu 2. a koja se unosi u Registar

Ministarstvo – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva

osobni podaci – imena i adrese vlasnika plovila i njihovih agenata ili ovlaštenika

prijenos podataka – digitalni prijenos podataka iz Registra između Republike Hrvatske i nadležnih službi Europske komisije

prikaz Registra – svi događaji zabilježeni u Registru u razdoblju od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji do sljedećeg slanja podataka.

Sadržaj Registra

Članak 3.

(1) U Registru moraju biti upisana sva ribarska plovila koja viju zastavu Republike Hrvatske, a koja se koriste u gospodarskom i malom obalnom ribolovu.

(2) Osim plovila iz stavka 1. ovoga članka u Registar moraju biti upisana i sva plovila koja se koriste isključivo u akvakulturi i koja se ne smiju koristiti za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.

(3) Za svako plovilo upisano u Registar vodi se minimum podataka o značajkama i djelatnosti plovila. Podaci koji se vode u Registru navedeni su u Prilogu 2. ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

(4) Registar mora sadržavati podatke iz Priloga 2. ovoga Pravilnika za sva plovila koja su u njemu upisana koje Ministarstvo prikuplja u postupku upisa plovila u Registar.

(5) Svaku promjenu podataka o značajkama i djelatnosti plovila, vlasnik plovila dužan je prijaviti područnoj jedinici Ministarstva (u daljnjem tekstu: područna jedinica) u kojoj je sjedište/prebivalište vlasnika plovila. Podatke odnosno informaciju o promjeni podataka o značajkama plovila vlasnik je u pisanoj formi dužan ishoditi od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, odnosno Hrvatskog registra brodova za podatke koji se ne upisuju u upisnik brodova te ih priložiti zahtjevu.

(6) Svakom plovilu koje je upisano u Registar dodjeljuje se jedinstveni identifikacijski broj (CFR) koji se ni u kakvim okolnostima ne smije ponovo dodjeljivati ili mijenjati. CFR broj bit će sadržan u svim dostavama podataka koje Republika Hrvatska bude vršila prema Europskoj komisiji.

(7) Nakon izdavanja CFR broja iz stavka 5. ovoga članka Ministarstvo isti dostavlja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture kako bi se CFR broj upisao očevidnik brodice odnosno u upisnik ribarskih brodova odnosno u plovidbene dozvole brodica odnosno u Upisni list broda.

Upis u Registar

Članak 4.

(1) U Registar se mogu upisati samo ribarska plovila koja su upisana u postojeći Registar plovila za gospodarski ribolov i postojeći Registar plovila za mali ribolov pod uvjetom da su upisani u Očevidnik brodica za gospodarske svrhe ili u Upisnik ribarskih brodova sukladno Pomorskom zakoniku, te koja su baždarena sukladno važećim Pravilima za baždarenje pomorskih objekata odnosno plovila koja se koriste isključivo u akvakulturi.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, u Registar se mogu upisati i plovila za koja je, prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, donesena administrativna odluka o gradnji uz sufinanciranje iz državnih programa potpore, te plovila vlasnika povlastica za koja je do dana stupanja na snagu ovoga pravilnika ugovorena gradnja i kupnja plovila o čemu je potrebno priložiti ovjereni ugovor.

(3) Iznimno od odredbi iz stavka 1. ovoga članka, u Registar se mogu upisati i plovila koja nisu upisana u postojeći Registar plovila za gospodarski ribolov i Registar plovila za mali ribolov, ukoliko je upisu novog plovila prethodilo povlačenje plovila upisanog u Registar sukladno posebnom propisu o ulasku i izlasku iz flote odnosno posebnom propisu o ribolovu pojedinim alatima ili ribolovu pojedinih vrsta kojima su regulirana pitanja upravljanja kapacitetom flote te u slučajevima iz članka 9. Pravilnika o Povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama.

(4) Ukoliko se u Registar upisuje novo plovilo umjesto starog plovila na koje je upisana plivarica tunolovka, pridnena povlačna mreža koća, plutajući parangali i povlačna pelagijska koća novo plovilo ne smije imati veću bruto tonažu (GT) i veću snagu pogonskog porivnog stroja (u kW) od plovila koje se povlači iz Registra osim u slučajevima iz članka 9. Pravilnika o Povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama.

(5) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, u Registar se privremeno mogu upisati i plovila koja nisu baždarena sukladno važećim Pravilima za baždarenje pomorskih objekata odnosno plovila koja se koriste isključivo u akvakulturi. Privremeni upis ovih plovila vrijedi do najkasnije 1. rujna 2012. godine. Ukoliko do 1. rujna 2012. godine nije obavljeno baždarenje sukladno važećim Pravilima za baždarenje pomorskih objekata odnosno plovila koja se koriste isključivo u akvakulturi, plovilo se trajno briše iz Registra.

Zahtjev za upis u Registar

Članak 5.

(1) Vlasnik plovila podnosi Zahtjev za upis plovila područnoj jedinici u kojoj ima sjedište (u slučaju pravne osobe) ili prebivalište (u slučaju fizičke osobe).

(2) Ukoliko podnositelj Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka nema sjedište ili prebivalište u jednoj od županija na jadranskoj obali, Zahtjev može podnijeti bilo kojoj područnoj jedinici.

(3) Plovilo se može upisati u Registar samo uz sljedeću priloženu dokumentaciju:

a. za brodice, plovidbena dozvola ili izvadak iz Očevidnika brodica, a za brodove Upisni list;

b. odgovarajući i vjerodostojni dokument da li je plovilo imalo/nije imalo CFR broj ukoliko je isto uvezeno iz država članica Europske unije;

c. odgovarajući i vjerodostojni dokument o preregistraciji brodice (presliku prethodne plovidbene dozvole, odnosno izvadak iz Očevidnika brodica) ukoliko je brodica imala prethodno drugu registarsku oznaku.

Izvod iz Registra

Članak 6.

(1) Za plovilo upisano u Registar izdaje se Izvod iz Registra.(Prilog 1.).

(2) Obrazac Izvoda iz Registra formata je A5.

(3) Obrazac Izvoda iz Registra ispunjava se elektronički i ispisuje računalnim ispisom, a ispunjeni obrazac se plastificira.

Komunikacija s Europskom komisijom

Članak 7.

(1) Svake godine, prvoga radnoga dana u ožujku, lipnju, rujnu i prosincu Ministarstvo vrši prijenos podataka iz Registra prikazanih u Prilogu 3. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: prikaz Registra) nadležnim službama Europske komisije, a putem računalne aplikacije.

(2) Po primitku prikaza Registra, Europska komisija će obaviti pregled podataka, te ih uključiti u registar flote Europske unije. Ukoliko dostavljeni podaci ne sadrže pogreške, ovaj prikaz Registra zamijenit će prethodni. Ukoliko prikaz Registra sadrži pogreške, Europska komisija će obavijestiti Republiku Hrvatsku, koja će izvršiti potrebne izmjene i poslati Europskoj komisiji novi prikaz Registra u roku od 10 radnih dana od zaprimanja obavijesti od Europske komisije.

(3) Po primitku i provjeri novog prikaza Registra, Europska komisija će ga uključiti u registar flote Europske unije ili ga odbaciti ukoliko sadrži pogreške koje nisu u skladu s primjenom zajedničke ribarstvene politike. Ukoliko uključeni prikaz i dalje sadrži pogreške, Europska komisija će obavijestiti Republiku Hrvatsku, koja je dužna pogreške odmah ispraviti.

(4) Registar ribarske flote Zajednice bit će dostupan svim državama članicama u roku od 20 radnih dana od primitka prikaza Registra. Države članice imat će pristup svim podacima sadržanima u Registru ribarske flote Zajednice pod uvjetom da se pridržavaju odredbi o zaštiti osobnih podataka kako su one navedene u Uredbi Vijeća (EZ) br. 45/2001 a poglavito članku 8.

(5) Registar Zajednice bit će javno dostupan. Pritom javno dostupan prikaz Registra neće sadržavati osobne podatke. Pristup osobnim podacima koje sadrži Registar bit će omogućen sukladno propisima koji uređuju pitanja zaštite osobnih podataka, o čemu će sukladno odgovarajućoj proceduri temeljem postavljenog zahtjeva odlučiti Europska komisija.

Članak 8.

(1) Ukoliko provedba posebnih mjera ribarstvene politike to zahtjeva, osim u rokovima navedenim u članku 7. ovoga Pravilnika, Ministarstvo prikaz Registra dostavlja nadležnim službama Europske komisije i na njihov zahtjev.

(2) Za svako plovilo, prikaz Registra iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati pojedinosti o svim događajima koji su se dogodili od datuma upisa plovila u Registar do datuma slanja podataka.

(3) Po primitku prikaza Registra, Europska komisija će obaviti pregled podataka, te njima zamijeniti ranije uvrštene podatke.

Dostupnost Registra i komunikacija s međunarodnim organizacijama

Članak 9.

(1) Registar je javno dostupan na web-stranici Ministarstva.

(2) Javno dostupan Registar ne sadrži osobne podatke.

(3) Ministarstvo podatke iz Registra dostavlja međunarodnim organizacijama nadležnim za pitanja ribarstva kojih je Republika Hrvatska članica sukladno njihovim traženjima u odgovarajućim formatima i rokovima.

Upis plovila za mali obalni ribolov

Članak 10.

Sva plovila iz malog ribolova koja prelaze u mali obalni ribolov, a za koja će ovlaštenik odobrenja udovoljavati uvjete Zakona o morskom ribarstvu iz članka 37. stavak 2. točka 1 te članka 37. stavak 2. točka 3. na dan 31. prosinca 2014. godine mogu se upisati u Registar najkasnije do 31. prosinca 2011. godine.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine osim odredbi članaka 7. i 8. ovoga Pravilnika koje stupaju na snagu danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 011-02/10-01/255

Urbroj: 525-08-1-0338/10-2

Zagreb, 30. prosinca 2010.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG 1.

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

IZVOD IZ REGISTRA RIBARSKE FLOTE

kojim se potvrđuje da je sukladno članku 56. Zakona o morskom ribarstvu ribarsko plovilo

_________________________________________________

Ime i/ili registarska oznaka plovila

_________________________________________________

Vlasnik plovila

_________________________________________________

Sjedište/ adresa

___________ ____________ _____________

Duljina kW GT

upisano u Registar ribarske flote te da mu je dodijeljen jedinstveni identifikacijski broj

_________________________________________________

CFR

Klasa:

Urbroj:

Mjesto, ddmmgg Ovlaštena osoba

MP

Serijski broj: 0001

PRILOG 2.

PODACI KOJI SE VODE U REGISTRU

Rubrika

Najveći broj znakova

Poravnanje1

L(ijevo)/D(esno)

Definicija i napomene

Zemlja upisa

3

Država članica (oznaka Alpha-3 ISO) u kojoj je plovilo registrirano

CFR2

12

Jedinstveni identifikacijski broj ribarskog plovila.

Oznaka Alpha-3 ISO nakon koje slijedi identifikacijska serija (devet znakova). Ako serija ima manje od devet znakova, s lijeve se strane moraju umetnuti dodatne nule.

Šifra događaja

3

Šifra kojom se označava vrsta prijavljenog događaja (Tablica 1)

Datum događaja3

8

Datum (GGGGMMDD) na koji se dogodio događaj

Posjedovanje povlastice odnosno dozvole

1

Plovilo s povlasticom odnosno Odobrenjem

Y(Da)/N(Ne)

Registracijski broj

14

L

Vanjska oznaka

14

L

Ime plovila

40

L

Luka upisa

5

L

Posjedovanje IRCS-a

1

Plovilo koje ima međunarodni radio signal:

Y(Da)/N(Ne)/U(Nepoznato)7

IRCS

7

L

(International radio call sign)

Međunarodni radijski znak raspoznavanja)

Posjedovanje VMS-a

1

(Vessel monitoring system – Sustav nadzora plovila)

Y(Da)/N(Ne)

Osnovni ribolovni alat5

3

L

Šifra osnovnog ribolovnog alata (Tablica 3)

Pomoćni ribolovni alat

3

L

Šifra pomoćnog ribolovnog alata (Tablica 3)

Duljina preko svega(LOA)

6

D

(Length over all)

Duljina preko svega u metrima

Duljina između okomica (LBP)

6

D

(Length between perpendiculars)

Duljima između okomica u metrima

Tonaža GT

8

D

Tonaža prema drugim normama6

8

D

U tonama, prema Konvenciji iz Osla ili u skladu s definicijom nadležne institucije

GT5

7

D

U GT, povećanje tonaže dopušteno zbog sigurnosti plovidbe

Snaga glavnog motora5

8

D

U kW6

Snaga pomoćnog motora5

8

D

U kW. Uključuje svu ugrađenu snagu motora koja nije uključena u rubriku ‘Snaga glavnog motora’

Materijal od kojega je izgrađen brodski trup

1

Šifra (Tablica 4)

Godina u kojoj je plovilo stavljeno u službu

4

Mjesec u kojemu je plovilo stavljeno u službu

2

Dan na koji je plovilo stavljeno u službu

2

Segment

3

Šifra (Tablica 5)

Država uvoznica/izvoznica

3

Oznaka Alpha–3 ISO za državu uvoznicu ili izvoznicu

Vrsta izvoza

2

Šifra (Tablica 6)

Šifra državne potpore

2

Šifra (Tablica 7)

Datum upravne odluke

8

Segment koji je obuhvaćen upravnom odlukom

3

Godina izgradnje

4

Mjesto izgradnje

100

L

Slobodni tekst. Ime brodogradilišta, grad i država u kojoj je izgrađen brodski trup

Ime agenta

100

L

Pomorski agent:

Fizička osoba: prezime, ime

Pravna osoba: ime

Adresa agenta

100

L

Slobodni tekst. Adresa mora biti dovoljno jasna da se može stupiti u kontakt s agentom: ulica, broj, poštanski pretinac, broj pošte, grad, država

Agent vlasnik

1

Plovilo čiji je agent istodobno i njegov vlasnik

Y(Da)/N(Ne)

Ime vlasnika

100

L

Vlasnik plovila:

Fizička osoba: prezime, ime

Pravna osoba: ime

Adresa vlasnika

100

L

Slobodi tekst. Adresa mora biti dovoljno jasna da se može stupiti u kontakt s agentom: ulica, broj, poštanski pretinac, broj pošte, grad, država

1 Odgovarajuće informacije o slanju podataka s utvrđenom duljinom polja za podatke.

2 Jedinstveni identifikacijski broj

3 Ako se radi o popisu flote, to je datum popisa. Za sve ostale vrste događaja, mora se prijaviti datum službene isprave kojom se evidentira događaj.

4 Ribolovni alat koji se najčešće rabi na plovilu tijekom godišnjega ribolovnog razdoblja ili ribolovne godine.

5 Numerička vrijednost na neobvezne dvije decimale. Cijeli broj i decimale su odvojeni decimalnom točkom. Tisućice se ne odvajaju nikakvim znakom.

6 Upisuje se nominalna snaga glavnog motora

Tablica 1. ŠIFRE ZA VRSTU DOGAĐAJA

Ulazak u flotu

Popis

CEN

Novogradnja

CST

Promjena djelatnosti

CHA

Uvoz unutar Zajednice, prijenos

IMP

Unutar flote

Modifikacija

MOD

Izlazak iz flote

Podrtina, potonuće (havarija)

DES

Promjena djelatnosti

RET

Izvoz unutar Zajednice, prijenos

EXP

Tablica 2. ŠIFRE ZA RIBOLOVNI ALAT

Kategorija ribolovnog alata

Ribolovni alat

Šifra

Stajaći ribolovni alat (S) ili ribolovni alat na vuču (T) ili pokretni ribolovni alat (M)

Pelagijski (P) ili pridneni (D)

Okružujuće mreže

Okružujuća mreža plivarica

PS

M

P

Mreža lampara

LA

M

P

Potegače

Obalna mreža potegača

SB

T

D/P

Danska potegača

SDN

T

D/P

Škotska potegača

SSC

T

D/P

Potegača kojom se upravlja pomoću dva plovila

SPR

T

D/P

Povlačne mreže (koće)

Povlačna mreža (koća) s gredom

TBB

T

D

Pridnena povlačna mreža (koća) sa širilicama

OTB

T

D

Pridnena povlačna mreža (koća) koja se povlači dvama brodovima

PTB

T

D

Lebdeća koća sa širilicama

OTM

T

D/P

Pelagijska povlačna mreža (koća) koja se povlači dvama brodovima

PTM

T

D/P

Dvojna povlačna mreža (koća) sa širilicama

OTT

T

D/P

Dredže

Dredže koje vuče brod

DRB

T

D

Ručne dredže koje se rabe s palube broda

DRH

T

D

Mehaničke dredže uključujući usisne dredže

HMD

T

D

Nadizne mreže

Nadizne mreže (tepisi) kojima se ribolov obavlja jednim brodom

LNB

M

P

Nadizne mreže (tepisi) s kolcima

LNS

M

P

Jednostruke mreže stajaćice i zaplećuće mreže

Usidrena jednostruka mreža stajaćica

GNS

S

D

Lebdeća (plovuća) mreža

GND

S

D/P

Okružujuća jednostruka mreža stajaćica

GNC

S

D/P

Trostruka mreža stajaćica

GTR

S

D/P

Kombinirana trostruka i jednostruka mreža stajaćica

GTN

S

D/P

Klopke

Vrše (klopke)

FPO

S

D

Udičarski ribolovni alat

Povrazi i ribarski štapovi (ručni)

LHP

S

D/P

Povrazi i ribarski štapovi (mehanički)

LHM

S

D/P

Stajaći parangali

LLS

S

D

Plutajući parangali

LLD

S

P

Povlačni povrazi (panule)

LTL

M

P

Ribolovni alat nepoznat

NK

Bez ribolovnog alata1

NO

1 Vrijedi samo za pomoćni ribolovni alat.

Tablica 3. ŠIFRA ZA MATERIJAL OD KOJEGA JE IZGRAĐEN BRODSKI TRUP

Drvo

1

Metal

2

Stakloplastika

3

Ostalo

4

Nepozanto

5

Tablica 4. ŠIFRE ZA VRSTE IZVOZA

Izvoz ili prijenos unutar Zajednice

EX

Izvoz u okviru mješovitog društva

SM

Tablica 5. ŠIFRE ZA JAVNE POTPORE

Potpora koju ne sufinancira Zajednica

AE

Potpora koju sufinancira Zajednica

AC

Bez javne potpore

PA

Potpora za zamjenu porivnog stroja uvjetovana smanjenjem snage (za pojedino plovilo)

EI

Potpora za zamjenu porivnog stroja uvjetovana smanjenjem snage (za grupu plovila)

EG

PRILOG 3.

PODACI KOJE TREBA DOSTAVITI OVISNO O VRSTI DOGAĐAJA IZ TABLICE 1. PRILOGA I.

Upis u flotu

Unutar flote

Ispis iz flote

CEN

CST

CHA

IMP

MOD

DES

RET

EXP

Zemlja upisa

X

X

X

X

X

X

X

X

CFR

X

X

X

X

X

X

X

X

Šifra događaja

X

X

X

X

X

X

X

X

Datum događaja

X

X

X

X

X

X

X

X

Posjedovanje povlastice odnosno dozvole (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

Registracijski broj

X

X

X

X

X

X

X

X

Vanjska oznaka

X

X

X

X

X

X

X

X

Ime plovila

X

X

X

X

X

X

X

X

Luka upisa

X

X

X

X

X

X

X

X

Posjedovanje IRCS-a

X

X

X

X

X

X

X

X

IRCS (2)

X

X

X

X

X

X

X

X

Posjedovanje VMS-a (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

Osnovni ribolovni alat

X

X

X

X

X

X

X

X

Pomoćni ribolovni alat

X

X

X

X

X

X

X

X

LOA (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

LBP

X

X

X

X

X

X

X

X

Bruto tonaža GT

X

X

X

X

X

X

X

X

Tonaža prema drugim normama

X

X

X

X

X

X

X

X

GT

X

X

X

X

X

X

X

X

Snaga glavnog motora

X

X

X

X

X

X

X

X

Snaga pomoćnog motora

X

X

X

X

X

X

X

X

Materijal od kojega je izgrađen brodski trup

X

X

X

X

X

X

X

X

Godina u kojoj je plovilo stavljeno u službu

X

(1)

(1)

(1)

X

X

X

X

Mjesec u kojemu je plovilo stavljeno u službu

X

(1)

(1)

(1)

X

X

X

X

Dan na koji je plovilo stavljeno u službu

X

(1)

(1)

(1)

X

X

X

X

Segment

X

X

X

X

X

X

X

X

Država uvoznica/izvoznica

X

X

Vrsta izvoza (1)

X

Šifra javne potpore

X

X

X

(4)

X

X

X

Datum upravne odluke

X

X

X

Segment koji je obuhvaćen upravnom odlukom

X

X

X

Godina izgradnje

X

X

X

X

X

X

X

X

Mjesto izgradnje

X

X

X

X

X

X

X

X

Ime agenta

X

X

X

X

X

X

X

X

Adresa agenta

X

X

X

X

X

X

X

X

Agent vlasnik

X

X

X

X

X

X

X

X

Ime vlasnika (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

Adresa vlasnika (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

(1) Obvezni podatak za sva plovila u floti

(2) Polje ostaje prazno ako je u rubrici ‘Posjedovanje IRCS-a’ navedeno ‘N’.

(3) Polje ostaje prazno ako je u rubrici ‘Agent vlasnik’ navedeno ‘Y’.

(4) Obvezni podatak samo ako je povećanje tonaže dopušteno zbog sigurnosti.

[1] Ovim Pravilnikom preuzimaju se odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 26/2004 od 30. prosinca 2003. godine o Registru ribarske flote Zajednice